Niedziela, 22.07.2018

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Czy podczas kontroli przestrzegania przepisów o minimalnym wynagrodzeniu inspektor pracy może żądać dodatkowych dokumentów

  2018.07.17

  Mamy zawartą jedną umowę zlecenia na świadczenie usług marketingowych. Podczas kontroli przestrzegania przepisów o minimalnym wynagrodzeniu inspektor pracy zakwestionował przedstawioną przez nas liczbę godzin wykonanej usługi i zażądał szczegółowego wykazu czynności świadczonych przez wykonującego zlecenie. Czy naszym obowiązkiem jest prowadzenie takiej dokumentacji?

  ...»

 • Jaka kara grozi za niezłożenie oświadczenia majątkowego przez pracownika samorządowego

  2018.06.29

  Zatrudniliśmy nowego pracownika na stanowisku urzędniczym w jednostce samorządowej. Pracownik ten ma złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym. Jakie konsekwencje wystąpią, jeśli pracownik nie złoży takiego oświadczenia lub gdy poda w nim nieprawdę?

  ...»

 • Jak opłacać godziny nadliczbowe i ponadwymiarowe pracowników niepełnoetatowych

  2018.06.26

  Rozliczanie pracy pracowników zatrudnionych na niepełny etat wymaga w pierwszej kolejności właściwego zakwalifikowania wypracowanych godzin. Jeżeli dana praca była wykonywana w ramach godzin ponadwymiarowych, takiemu pracownikowi przysługuje dodatkowe zwykłe wynagrodzenie i zasadniczo dodatek (50% lub 100%) na zasadach ustalonych w porozumieniu z pracodawcą. W przypadku pracy nadliczbowej zatrudniony ma prawo, oprócz normalnego wynagrodzenia do dodatku w podanej wyżej wysokości, jednak na warunkach określonych w Kodeksie pracy.

  ...»

 • Jak rozliczać podróże odbywane przez zleceniobiorców

  2018.06.20

  Zawarliśmy umowę zlecenia, w ramach której osoba zatrudniona (nieposiadająca innych źródeł przychodu) wkrótce ma odbyć 2-dniową podróż do miejscowości innej niż ta, gdzie zamieszkuje i znajduje się nasza siedziba. Jak powinniśmy rozliczyć taki wyjazd? Czy dokonana z jego tytułu wypłata określonych należności może korzystać ze zwolnienia podatkowo-składkowego?

  ...»

 • Jak rozliczyć podróż prezesa zarządu pełniącego funkcję na podstawie powołania

  2018.06.18

  Prezes zarządu naszej spółki na początku kwietnia 2018 r. wyjechał służbowo do kontrahenta do Niemiec. W tym celu wykorzystał prywatny samochód. Z prezesem nie został nawiązany stosunek pracy ani zlecenia. Swoją funkcję sprawuje wyłącznie na podstawie powołania. Czy w związku z tym przysługują mu nieobciążone podatkiem dochodowym należności z tytułu tej podróży, w tym kilometrówka? Po jakim kursie powinniśmy je ustalić, jeżeli prezes nie pobrał zaliczki na poczet kosztów tego wyjazdu?

  ...»

 • Kiedy pracownikowi zatrudnionemu na niepełny etat przysługuje dofinansowanie do okularów korygujących wzrok

  2018.06.15

  Nasz pracownik, zgodnie z umową o pracę, świadczy pracę przed monitorem ekranowym w wymiarze niższym niż połowa pełnego dobowego wymiaru czasu pracy. Jednak w ostatnich tygodniach pracownik regularnie wykonuje pracę w wyższym wymiarze niż wskazany w umowie, tj. powyżej 4 godzin dziennie. Czy w takim przypadku powinniśmy dofinansować pracownikowi okulary korygujące wzrok, mimo że czas pracy tej osoby przed komputerem ustalony w ramach zwykłej organizacji pracy i zgodnie z umową o pracę trwa nie dłużej niż 4 godziny na dobę?

  ...»

 • Jak wynagradzać pracownika w wieku przedemerytalnym za niewykonywanie pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy

  2018.06.11

  Zatrudniamy pracownika, któremu brakuje 2 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego. Nie mamy jednak dla tej osoby pracy (pomimo gotowości pracownika do jej świadczenia), ponieważ ograniczamy zatrudnienie i w konsekwencji za kilka miesięcy dojdzie do likwidacji firmy. Chcemy zwolnić tego pracownika ze świadczenia pracy i za okres jej niewykonywania wypłacać wynagrodzenie przestojowe. Czy nasze postępowanie będzie prawidłowe? Nadmieniamy, że nie ma do nas zastosowania ustawa o zwolnieniach grupowych.

  ...»

 • Jak ustalać wynagrodzenie chorobowe

  2018.06.04

  Za czas niezdolności do pracy pracownikowi przysługuje prawo do 80% wynagrodzenia. W razie wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia. Wynagrodzenie chorobowe wypłaca się za każdy dzień niezdolności do pracy, wliczając w to niedziele, święta i dni wolne od pracy.

  ...»

 • Jak wprowadzić do regulacji wewnątrzzakładowych tzw. siatkę płac

  2018.05.17

  Pracodawcy prywatni mogą opracować w regulacjach płacowych tzw. siatki wynagrodzeń, zwane też taryfikatorami. Taką jawność wynagrodzeń pracowników należy uznać za zachowanie przez pracodawcę zasady równego traktowania w zakresie warunków płacowych. Siatki wynagrodzeń są też ułatwieniem przy ustalaniu indywidualnych warunków wynagradzania pracowników.

  ...»

 • Czy należy opodatkować zwroty kosztów przejazdów członków zarządu

  2018.05.16

  Zatrudnionym na podstawie uchwały wspólników (aktu powołania) członkom zarządu zamierzamy zwracać koszty przejazdów z ich miejsca zamieszkania do siedziby naszej spółki na posiedzenia organów zarządczych. Traktując te przejazdy jako podróże służbowe, uważamy, że zwroty objęte są zwolnieniem podatkowym, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o PIT. Czy mamy rację?

  ...»

Tematy tygodnia

Jakie kary grożą za naruszenie obowiązków nałożonych ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

2018-07-16

13 lipca 2018 r. wchodzi w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ustawa wprowadza odmienne niż dotychczas zasady nakładania kar za naruszenia przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. W artykule przedstawiamy, jakie wprowadzono rodzaje kar, ile wynosi maksymalny limit kar pieniężnych i sankcji karnych oraz jakie naruszenia przepisów są zagrożone karami.

...»

Wszystkie tematy ...»