Piątek, 28.02.2020

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak rozliczyć godziny nadliczbowe w równoważnym systemie czasu pracy

  2020.02.27

  W firmie zatrudniamy w równoważnym systemie czasu pracy pracowników pełnoetatowych opłacanych stałą stawką miesięczną. W systemie jest przewidziana możliwość przedłużania pracy w danym dniu do 12 godzin. Jeden z pracowników 6 lutego 2020 r. miał zaplanowaną w grafiku pracę od godz. 8.00 do 14.00, ale faktycznie pracował od 8.00 do 18.00. Które godziny stanowiły pracę nadliczbową? Jakie wynagrodzenie i dodatki są należne z tytułu wspomnianych godzin pracy, uwzględniając to, że w lutym nie doszło do przekroczenia normy średniotygodniowej?

  ...»

 • Czy pracownikowi, który nie przepracował całego roku, przysługuje prawo do trzynastki

  2020.02.26

  Jedna z pracownic świadczyła pracę od 1 stycznia do 19 marca 2019 r., a następnie do końca roku przebywała na zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim. Inny pracownik świadczył pracę od 1 stycznia do 3 kwietnia 2019 r., następnie przebywał na zwolnieniu lekarskim i od 19 września do końca 2019 r. korzystał ze świadczenia rehabilitacyjnego. Czy wskazanym pracownikom należy wypłacić trzynastkę?

  ...»

 • Czy potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia wymaga pisemnej zgody pracownika

  2020.02.18

  Pracownik ma nadpłacone wynagrodzenie. Już po jego wypłacie przebywał bowiem na urlopie bezpłatnym przez kilka dni w miesiącu, za który dostał pełną pensję. Czy na potrącenie tej nadwyżki z następnej wypłaty potrzebna jest pisemna zgodna pracownika?

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Zasady dokonywania potrąceń z trzynastki za 2019 r.

  2020.02.13

  Dodatkowe wynagrodzenie roczne podlega zajęciu do pełnej wysokości, jeżeli egzekucja dotyczy świadczeń alimentacyjnych. W pozostałych przypadkach taka wypłata podlega ochronie przed potrąceniami na podstawie ogólnych przepisów Kodeksu pracy, czyli z zastosowaniem kwoty wolnej od potrąceń i granic potrącenia.

  ...»

 • Jak dokonać potrąceń komorniczych w przypadku wypłaty trzynastki i wynagrodzenia za pracę w jednym miesiącu

  2020.02.12

  W jaki sposób dokonać potrącenia niealimentacyjnej egzekucji komorniczej pracownika (należność z tego tytułu wynosi 24 000 zł), któremu wypłacono trzynastkę 10 lutego 2020 r. w kwocie 2856 zł brutto i na dzień 28 lutego 2020 r. miesięczne wynagrodzenie o wartości 3368 zł brutto? Czy można dokonać potrącenia całości z trzynastki? Pracownik ma potrącane zwykłe koszty uzyskania przychodu oraz kwotę ulgi podatkowej (jako jednostka budżetowa w 2020 r. nie jesteśmy objęci PPK).

  ...»

 • Wynagrodzenie pracownika delegowanego za granicę – miejsce opodatkowania i oskładkowanie

  2020.02.12

  Nasz pracownik jest delegowany do pracy na budowach zagranicą. Obecnie pracuje w Niemczech. Jego wynagrodzenie stanowi stawka godzinowa. Czy soboty i niedziele, urlop wypoczynkowy i inne nieobecności (choroba, urlop bezpłatny) należy wliczać do dni pobytu, od którego zależy miejsce opodatkowania wynagrodzenia i wysokość podstawy wymiaru składek ZUS? Pracownik podlega polskiemu systemowi zabezpieczenia społecznego (na podstawie zaświadczenia A1).

  ...»

 • Czy kandydatowi do pracy należy zwrócić koszty przejazdu na badania lekarskie

  2020.02.04

  Prowadziliśmy rekrutację na stanowisko referenta w dziale księgowości. Zdecydowaliśmy się zatrudnić jednego z kandydatów, ale jeszcze nie podpisaliśmy z nim umowy o pracę. Wręczyliśmy mu natomiast skierowanie na badania wstępne. Przyszły pracownik, aby wykonać badania, musi dojechać do innej miejscowości niż miejsce wykonywania przez niego pracy. Czy mamy obowiązek zwrócić tej osobie koszty przejazdu na badania?

  ...»

 • Czy premia regulaminowa ma wpływ na wysokość wynagrodzenia za czas zwolnienia na opiekę nad dzieckiem do lat 14

  2020.01.31

  Pracownica korzystała ze zwolnienia na opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 14. Pracownicy przysługują premie regulaminowowe. Czy należy je uwzględnić przy wyliczeniu wynagrodzenia za czas takiego zwolnienia?

  ...»

 • Obliczanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy ze zmiennych premii regulaminowych

  2020.01.29

  Prowadzimy działalność w zakresie zewnętrznej obsługi księgowo-kadrowej. Klient naszego biura zwrócił się do nas z pytaniem, czy zmienne premie regulaminowe niepomniejszane za czas urlopu wypoczynkowego, czyli przysługujące pracownikom w pełnej wysokości również za czas płatnego wypoczynku, trzeba wliczać do średniej urlopowej?

  ...»

 • Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek w miesiącu przekroczenia I progu podatkowego w 2020 r.

  2020.01.24

  Pod koniec stycznia 2020 r. wypłacimy pracownikom nagrody za 2019 r. i zwykłe wynagrodzenie za ten miesiąc. Wysokość tych nagród jest bardzo zróżnicowana. Niektórzy pracownicy wyższego szczebla otrzymają je w wysokości 300 000 zł brutto. Czy według przepisów obowiązujących od 1 stycznia br. przy obliczaniu podatku za styczeń powinniśmy odliczyć kwotę zmniejszającą podatek (na podstawie oświadczenia PIT-2)?

  ...»

 • Obliczanie podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego w praktyce

  2020.01.22

  W 2019 r. pracownik otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2800 zł brutto, dodatek za wysługę lat w wysokości 560 zł i premie miesięczne w kwotach od stycznia do sierpnia 200 zł, a od listopada do grudnia 250 zł. W październiku została mu wypłacona nagroda z funduszu nagród w wysokości 1000 zł brutto. W listopadzie przebywał zaś na 5-dniowym zwolnieniu lekarskim, za co otrzymał wynagrodzenie chorobowe, natomiast w grudniu skorzystał z jednego dnia urlopu okolicznościowego. Jak prawidłowo należy pracownikowi obliczyć trzynastkę za 2019 r.?

  ...»

 • Czy i jak przeliczać podstawę urlopową po zmianie płacy minimalnej

  2020.01.16

  Część naszej załogi otrzymuje pensję zasadniczą na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czy w ich przypadku - w związku z podniesieniem od nowego roku ustawowego minimum płacowego - należy przeliczyć podstawę wynagrodzenia urlopowego należnego za dni płatnego wypoczynku wykorzystywanego w styczniu 2020 r.?

  ...»

 • Pomniejszenie diety za podróż służbową z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności

  2020.01.15

  Pracownik wyjechał w grudniu 2019 r. na polecenie pracodawcy w podróż służbową do Niemiec (4 dni). W czasie trwania tej delegacji przez jeden dzień był nieobecny w pracy z przyczyn nieusprawiedliwionych. Nieobecność tę wykazaliśmy w dokumentach rozliczeniowych ZUS z kodem 152 (okres nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy). Wynagrodzenie pracownika określone jest stałą stawką miesięczną. Jak powinniśmy rozliczyć tę delegację? Czy dieta przysługuje również za dzień, w którym pracownik był nieobecny z przyczyn nieusprawiedliwionych?

  ...»

Tematy tygodnia

Jak ustalić jednorazową wartość transakcji – po zmianie interpretacji MF

2020-02-24

Minister Finansów zmienił interpretację przepisów w sprawie ustalania jednorazowej wartości transakcji przekraczającej 15 000 zł. Ustalenie tej wartości jest kluczowe dla wszystkich przedsiębiorców dokonujących tego rodzaju transakcji. Za opłacenie ich gotówką, zapłatę na rachunek nieznajdujący się na białej liście lub z pominięciem zastosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności podatnicy tracą prawo do kosztów podatkowych, a nawet mogą odpowiadać za VAT niezapłacony przez kontrahenta. Należy przestrzec, że zmiana interpretacji MF w tej sprawie jest niekorzystna dla przedsiębiorców.

...»

Wszystkie tematy ...»