Poniedziałek, 19.04.2021

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

 • Ustalanie wynagrodzenia pracownika przywróconego do pracy przez sąd

  2021.04.13

  Pracownik, któremu z nieuzasadnionych przyczyn lub z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu stosunku pracy wypowiedziano umowę o pracę na czas nieokreślony jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową, aby domagać się przywrócenia do pracy. Sąd pracy w toku postępowania wyjaśniającego może - stosownie do żądania pracownika - orzec o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu (art. 45 § 1 Kodeksu pracy).

  ...»

 • Rezygnacja z regulaminu wynagradzania w związku z ograniczeniem zatrudnienia z powodu COVID-19

  2021.04.12

  Pracodawca, który ze względu na zmniejszenie stanu zatrudnienia nie jest już zobowiązany do tworzenia regulaminu wynagradzania, może z niego zrezygnować.  Co do zasady regulamin wynagradzania tworzony jest na czas nieoznaczony, a przepisy prawa pracy nie wskazują wprost trybu jego uchylenia ze względu na spadek liczby zatrudnionych pracowników. Jednak w dobie trudnej sytuacji ekonomicznej spowodowanej COVID-19 takie przypadki mogą występować w praktyce coraz częściej.

  ...»

 • Jakie wynagrodzenie wypłacić pracownikom wykonującym pracę w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym

  2021.03.31

  W naszej firmie obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy pokrywający się z miesiącami kalendarzowymi. W okresie od kwietnia do czerwca 2021 r. do przepracowania przypada 488 godzin (w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym przypada do przepracowania: w kwietniu i czerwcu po 168 godzin, w maju 152 godziny). Jednak harmonogram czasu pracy na ten okres jest ułożony dla naszych pracowników inaczej i w taki sposób, że w kwietniu i maju 2021 r. do przepracowania wyznaczyliśmy im po 152 godziny, a w czerwcu 2021 r. 184 godziny. Zakładając, że jeżeli za kwiecień i maj 2021 r. wypłacimy pracownikom zwykłe wynagrodzenie zasadnicze określone w ich umowach o pracę, to czy za czerwiec powinniśmy zapłacić im oprócz stałego miesięcznego wynagrodzenia również normalne wynagrodzenie za dodatkowych 16 godzin?

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Czy pracownik może złożyć oświadczenie o rezygnacji z odszkodowania na wypadek zarażenia się koronawirusem

  2021.03.29

  Planujemy powrót pracowników z pracy zdalnej do biura. Podjęliśmy niezbędne działania w celu uniknięcia zakażenia się koronawirusem. Jednak zawsze jest niewielkie ryzyko, że ktoś się zakazi wirusem w trakcie pracy. Czy możemy przekazać pracownikom do podpisania oświadczenia, że nie będą domagać się od pracodawcy odszkodowania za zakażenie się w pracy koronawirusem?

  ...»

 • Zasady wliczania uznaniowych składników wynagrodzenia do podstawy wymiaru zasiłków

  2021.03.15

  Premie uznaniowe, a także inne składniki, które mają charakter nagrody i są przyznawane autonomiczną decyzją, nawet nieuregulowane w aktach prawa wewnątrzzakładowego, np. regulaminie wynagradzania, będą wliczane do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych. Warunkiem jest jednak, aby nie przysługiwały za czas pobierania tych świadczeń albo były za ten czas odpowiednio zmniejszane.

  ...»

 • Czy można różnicować wysokość wynagrodzenia za pracę

  2021.03.09

  Nasza firma zatrudnia 50 pracowników. Osoby posiadające u nas dłuższy staż są wynagradzane stawką godzinową oraz premiami. Pracownicy zatrudnieni krócej otrzymują co miesiąc wyłącznie stałą pensję zasadniczą, choć część z nich - na mocy zapisów w umowie o pracę - jest uprawniona także do premii uznaniowych. Czy takie zróżnicowanie w warunkach płacowych oferowanych załodze jest dopuszczalne?

  ...»

 • Zmiana regulaminu wynagradzania – jak ją przeprowadzić

  2021.03.08

  Regulamin wynagradzania określa warunki wynagradzania obowiązujące u pracodawcy. Zmiana któregokolwiek z tych warunków powoduje konieczność zmiany regulaminu. Jeżeli u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, musi on uzgodnić z nią zmianę regulaminu wynagradzania. Jeżeli nie ma organizacji związkowej, wówczas pracodawca dokonuje zmiany regulaminu samodzielnie.

  ...»

 • Jak wykazać w PIT-11 przychód, od którego niesłusznie został pobrany podatek, uzyskany przez podatnika w wieku do 26 lat

  2021.03.02

  Od listopada 2019 r. zatrudniamy zleceniobiorcę (studenta) w wieku 23 lat, którego przychody w 2020 r. uzyskiwane wyłącznie z umowy zlecenia w całości były zwolnione z opodatkowania (w ramach tzw. zerowego PIT). Po wysłaniu PIT-11 za 2020 r. tej osoby okazało się, że w styczniu 2020 r. niesłusznie pobraliśmy podatek od tego wynagrodzenia. Zleceniobiorca nie składał rezygnacji ze stosowania zwolnienia. Przychód osiągnięty w styczniu 2020 r. został wykazany w części E. w wierszu 6 poz. 55, a pobrana od niego zaliczka na podatek - w poz. 58. Czy w takiej sytuacji powinniśmy skorygować PIT-11 za 2020 r.?

  ...»

 • Czy pracodawca może odmówić dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom wykonującym pracę w trybie zdalnym

  2021.02.26

  Jeden z naszych pracowników czasowo, w związku z COVID-19, będzie wykonywał pracę w trybie zdalnym. Ponieważ modyfikacji uległy jego warunki pracy (doszło do zmiany stanowiska pracy - pracownik dotychczas w większości używał dokumentów papierowych, a w ramach pracy zdalnej będzie pracował głównie przed komputerem na dokumentach zdigitalizowanych), skierowaliśmy go na wstępne profilaktyczne badania lekarskie. Lekarz zalecił pracownikowi pracę w okularach korygujących wzrok. Pracownik zakupił okulary. W naszym zakładzie dofinansowujemy pracownikom ich zakup. Czy uwzględniając czasowy charakter pracy zdalnej, możemy w ogóle nie dofinansować pracownikowi kosztów zakupu okularów albo zmniejszyć kwotę dofinansowania proporcjonalnie do okresu pracy zdalnej?

  ...»

 • Czy można dokonywać potrąceń ze świadczeń niepieniężnych przysługujących pracownikom-dłużnikom

  2021.02.24

  Wynagrodzenie przysługujące naszemu pracownikowi jest zajęte przez komornika (zawiadomienie o dokonywaniu potrąceń dotyczy wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy). Na święta wielkanocne przyznamy pracownikom paczki dla dzieci i bony towarowe. Otrzyma je również zadłużony pracownik. Czy powinniśmy dokonywać potrąceń z tych świadczeń?

  ...»

 • Obliczanie dodatku wyrównawczego dla pracownika w wieku ochronnym

  2021.02.16

  Jeden z naszych pracowników, zatrudniony na stanowisku dyrektora, jest objęty ochroną przedemerytalną. Chcemy wypowiedzieć mu warunki pracy i płacy w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych w ten sposób, że zmniejszymy wymiar etatu i proporcjonalnie wynagrodzenie. Zatem w tej sytuacji musimy wypłacić pracownikowi dodatek wyrównawczy obliczony według zasad wynikających z Kodeksu pracy. Jak ustalić wysokość tego dodatku, jeżeli pracownikowi przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, roczna premia regulaminowa uzależniona od wyników pracy, roczna premia w postaci papierów wartościowych przyznawana w wysokości uznaniowej? Ponadto pracownik otrzymywał wynagrodzenie i dodatki za nadgodziny.

  ...»

 • Czy w czasie pracy zdalnej przysługuje ryczałt

  2021.02.03

  W celu przeciwdziałania COVID-19 wydaliśmy pracownikom polecenie pracy zdalnej poza miejscem jej stałego wykonywania, tj. poza siedzibą pracodawcy. Praca zdalna będzie wykonywana przez te osoby w wynajętym przez nas biurze. Natomiast część zatrudnionych będzie pracowała zdalnie w swoich domach. Czy w tych okolicznościach możemy wypłacać pracownikom ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych?

  ...»

 • Jakie składniki wynagrodzenia wliczać do podstawy wymiaru odszkodowania za zakaz konkurencji

  2021.02.01

  Z niektórymi naszymi pracownikami (z kilkuletnim stażem pracy) zawarliśmy 6-miesięczne umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia. Wręczyliśmy im wypowiedzenia i 28 lutego 2021 r. ich umowy o pracę zostaną rozwiązane. W ciągu ostatnich 6 miesięcy zatrudnienia osoby te otrzymywały oprócz wynagrodzenia zasadniczego premie regulaminowe, których nie wypłacamy od 2 miesięcy (dokonaliśmy w tym zakresie zmiany regulaminu wynagradzania) oraz ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych. Czy składniki te powinniśmy wliczyć do podstawy wymiaru odszkodowania (w umowie o zakazie konkurencji nie ma żadnych informacji o zasadach ustalania odszkodowania)?

  ...»

Tematy tygodnia

Jednoosobowa działalność gospodarcza – problemy z rozliczeniem VAT

2021-04-19

Obowiązki związane z rozliczaniem VAT nie są uzależnione od formy prowadzonej działalności. Jednak jednoosobowa działalność ze względu na swoją specyfikę powoduje wiele wątpliwości z rozliczeniem VAT. Po pierwsze, w działalności wykorzystywany jest prywatny majątek. Po drugie, majątek ten często stanowi współwłasność małżeńską. Ponadto problematyczne są również transakcje między firmami małżonków. Od 1 października 2020 r. muszą mieć oznaczenie TP.

...»

Wszystkie tematy ...»