Środa, 12.12.2018

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Na jakich zasadach pracodawca może udzielać pożyczek pracownikom

  2018.11.28

  Środki przeznaczane na pomoc finansową kierowaną do pracowników pochodzić mogą z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ze środków obrotowych lub innych „funduszy celowych”, takich jak np. pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa. Ze środków zfśs mogą być udzielane pożyczki mieszkaniowe. Należy wówczas uwzględniać tzw. kryterium socjalne, czyli sytuację życiową, rodzinną oraz materialną pracowników i innych osób uprawnionych do uzyskania pożyczki.

  ...»

 • Jakiej ochronie przed potrąceniami będzie podlegać od 1 stycznia 2019 r. wynagrodzenie zleceniobiorcy

  2018.11.23

  Od 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony wynagrodzenia zleceniobiorców przed potrąceniami komorniczymi. Nowelizacja w zakresie zapewnienia tym osobom minimum egzystencji i ochrony przed egzekucją zrówna je z osobami mającymi status pracowników. Oznacza to, że do wynagrodzeń zleceniobiorców-dłużników należy wprost stosować przepisy Kodeksu pracy o granicy potrącenia i kwocie wolnej od potrąceń.

  ...»

 • Czy pracownik delegowany do Rosji uzyska przychód z tytułu zakwaterowania w lokalu należącym do pracodawcy

  2018.11.22

  Jeden z naszych pracowników wykonuje pracę w oddziale firmy znajdującym się w Rosji (został tam delegowany na okres 6 miesięcy). Nasza firma posiada w Rosji swój lokal biurowy, przy czym możliwe jest przystosowanie części tego lokalu do potrzeb mieszkaniowych pracownika. Czy osoba ta uzyskuje przychód z tytułu tego zakwaterowania? Jeżeli tak, to jak go ustalić?

  ...»

 • Czy do celów obliczenia średniej urlopowej premie procentowe trzeba przeliczyć w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej od 2019 r.

  2018.11.09

  Wynagrodzenie części naszych pracowników zatrudnionych zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze czasu pracy stanowi wynagrodzenie zasadnicze w kwocie minimalnego wynagrodzenia ustalonego na dany rok (w umowie znajduje się zapis słowny) i miesięczne premie regulaminowe wyrażone procentowo. Wysokość premii jest zmienna, ale zawsze obliczana od pełnej wysokość płacy zasadniczej (taki zapis zawierają umowy o pracę). Ponieważ sporządzamy plany budżetowe na przyszły rok, mamy następujące pytanie - czy w związku ze zmianą minimalnej płacy od 1 stycznia 2019 r. powinniśmy przeliczyć premie regulaminowe ustalane od minimalnego wynagrodzenia do celów obliczenia wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop w 2019 r.? Wynagrodzenie urlopowe ustalamy na podstawie składników zmiennych wypłaconych w okresie 3 miesięcy poprzedzających urlop wypoczynkowy.

  ...»

 • Czy pracownik ma roszczenie o wynagrodzenie za wykorzystanie wizerunku po odwołaniu zgody na jego publikację

  2018.11.08

  Na stronie internetowej naszej firmy widniały zdjęcia naszych pracowników i współpracowników. Wszystkie te osoby wyraziły pisemną zgodę na udostępnienie ich wizerunku. Zgoda była nieodpłatna. Po zakończeniu współpracy jeden z naszych pracowników odwołał udzieloną zgodę i wskazał 7-dniowy termin na usunięcie jego zdjęcia ze strony internetowej. Zdjęcie zostało usunięte później, ze względu na urlop osoby, która zarządza naszą stroną internetową. Otrzymaliśmy wezwanie do zapłaty wynagrodzenia od byłego pracownika, w którym samodzielnie dokonał on wyceny swojego wizerunku za każdy dzień zwłoki w jego usunięciu ze strony. Czy roszczenie pracownika o zapłatę jest zasadne?

  ...»

 • Czy pracodawca może pozbawić pracownika-członka zarządu wynagrodzenia za pracę, jeżeli zakwestionował jego zatrudnienie w ramach stosunku pracy

  2018.11.05

  Zarząd naszej spółki nie udzielił absolutorium jednemu z członków zarządu, pełniącemu w niej funkcję prezesa i zatrudnionemu w spółce na podstawie umowy o pracę. W wyniku audytu okazało się, że osoba ta jako pracownik działała na szkodę spółki. Chcemy pozbawić pracownika wynagrodzenia z umowy o pracę, aby pokryć choćby część strat, jakie poniosła spółka wskutek jego rażącego niedbalstwa. Czy możemy oświadczyć tej osobie, że jej zatrudnienie nie spełniało warunków stosunku pracy, i zmienić rodzaj łączącej nas umowy, np. uznać, że była to umowa cywilnoprawna, i wówczas na tej podstawie nie wypłacać jej wynagrodzenia?

  ...»

 • Jak wynagradzać za pracę nieprzekraczającą dobowej normy czasu pracy

  2018.10.30

  Jesteśmy niepubliczną placówką wychowania przedszkolnego. Zatrudnieni u nas pełnoetatowi nauczyciele wykonują pracę po 7 godzin dziennie, gdyż skróciliśmy im wymiar czasu pracy na podstawie przepisów wewnętrznych, nie obniżając wymiaru etatu. Wcześniej pracowali po 8 godzin dziennie. Niekiedy zdarza się, że osoby te pozostają w pracy o 1 godzinę dłużej. Czy za taką pracę powinniśmy wypłacać im dodatkowe wynagrodzenie? Wymiar czasu pracy tych osób nie uległ zmianie, a ponadto pracownicy nie przekraczają ogólnych norm czasu pracy.

  ...»

 • Błędne naliczenie wynagrodzenia – co powinien zrobić pracodawca

  2018.10.26

  Błędne naliczenie wynagrodzenia powoduje konieczność jego skorygowania. W razie nadpłaty wynagrodzenia pracodawca w określonych sytuacjach może odliczyć nadwyżkę z następnej wypłaty, potrącić ją za zgodą pracownika lub wystąpić na drogę sądową o zwrot nienależnego wynagrodzenia. Jeżeli pracownik otrzymał za niskie wynagrodzenie, bez względu na przyczynę niedopłaty, pracodawca powinien jak najszybciej wypłacić brakującą sumę.

  ...»

 • Jak ustalić wynagrodzenie za dni wolne udzielone z tytułu opieki nad dzieckiem

  2018.10.15

  Nasza pracownica 17 września 2018 r. przeszła na urlop wychowawczy. Dodatkowo w tym miesiącu wykorzystała 2 dni urlopu okolicznościowego z tytułu opieki nad dzieckiem. Czy do podstawy obliczenia wynagrodzenia za urlop okolicznościowy z tego tytułu należy przyjąć wynagrodzenie z umowy o pracę, czy wynagrodzenie rzeczywiście wypracowane do 17 września br., czyli kwotę brutto z listy płac za wrzesień?

  ...»

 • Czy pracownik poniesie pełną odpowiedzialność materialną mimo braku umowy o powierzeniu mienia

  2018.10.12

  Prowadzę niewielki zakład produkcyjny, w którym kierowcy, dostarczając towar odbiorcom, przyjmują za niego zapłatę (wystawiają pokwitowanie). Nie podpisywałem z moimi kierowcami żadnych umów o odpowiedzialności za powierzone mienie. Kilka dni temu jeden z kierowców po rozwiezieniu towaru i odebraniu za niego gotówki, w drodze powrotnej do firmy zatrzymał się, aby zjeść obiad. Samochód zostawił na parkingu, zapominając zabrać z przedniego siedzenia saszetki z pieniędzmi. Po powrocie do samochodu zobaczył, że szyba w aucie jest wybita, a saszetki z pieniędzmi nie ma. Czy mimo braku umowy o powierzeniu towaru i pieniędzy z obowiązkiem wyliczenia się mogę żądać od pracownika naprawienia szkody w pełnej wysokości, czy tylko - na zasadach ogólnych - do wysokości jego 3-miesięcznego wynagrodzenia?

  ...»

Tematy tygodnia

Wszyscy płatnicy mają obowiązek przesłać informacje podatkowe za 2018 r. do końca stycznia 2019 r.

2018-12-10

Do 31 stycznia 2019 r. wszyscy płatnicy muszą przekazać urzędom skarbowym informacje podatkowe za 2018 r. Podatnicy otrzymają je w terminie do końca lutego 2019 r. Pracodawcy składający informacje za nie więcej niż 5 podatników nie będą mogli przesłać ich w formie dokumentu pisemnego, lecz elektronicznie. Natomiast od 2020 r. w miesiącu przekroczenia przez pracownika I progu podatkowego pracodawca będzie obliczał zaliczkę podatkową według dwóch stawek podatku.  Takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o pdof.

...»

Wszystkie tematy ...»