Poniedziałek, 17.01.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

 • Potrącenia dobrowolne z wynagrodzenia za pracę – jakie są zasady ich dokonywania

  2022.01.13

  Wynagrodzenie za pracę przypadające pracownikowi do wypłaty podlega obniżeniu nie tylko o potrącenia obowiązkowe, ale też te, do których dokonania pracownik zobowiązuje pracodawcę na podstawie zgody wyrażonej na piśmie. Potrącenia dobrowolne dotyczą najczęściej składek na ubezpieczenia od różnego rodzaju ryzyka (np. na życie, abonamenty medyczne), a także z tytułu korzystania z programów aktywności rekreacyjnej (np. karnety sportowe). Zasady dokonywania potrąceń dobrowolnych, tak jak potrąceń, na które zgoda pracownika nie jest wymagana (obowiązkowych), zostały uregulowane w Kodeksie pracy. W przypadku dokonywania potrąceń dobrowolnych nie ma jednak dowolności.

  ...»

 • Wpływ zmiany płatnika zasiłków w 2022 r. na obowiązki pracodawcy

  2022.01.12

  Podmiot uprawniony od 1 stycznia 2022 r. do wypłaty świadczeń z FUS (zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, świadczenia rehabilitacyjnego), którym może być płatnik składek lub ZUS, ustalany jest na dzień 30 listopada 2021 r. Podmiot, który staje się od nowego roku tym płatnikiem zasiłków, ma obowiązek ustalać do nich prawo, a także je wyliczać, dokonywać ich wypłaty i wykazywać w dokumentacji rozliczeniowej. Natomiast podmiot, który przestaje być płatnikiem zasiłków, musi przekazywać do ZUS dokumentację, na podstawie której organ ustali prawo do świadczeń, i w inny sposób wykazywać okresy niezdolności do pracy w raportach rozliczeniowych.

  ...»

 • Regulamin wynagradzania – jak może z niego zrezygnować pracodawca

  2022.01.10

  Regulamin wynagradzania ustala pracodawca. Pracodawca może go też samodzielnie uchylić, jeśli nie działa u niego organizacja związkowa. Jeżeli u pracodawcy działa jedna zakładowa organizacja związkowa, to musi on uzyskać jej zgodę na uchylenie regulaminu. Jeżeli u pracodawcy działa więcej niż jedna organizacja związkowa, wówczas musi on uwzględnić wspólne stanowisko związkowców w sprawie uchylenia regulaminu wynagradzania.

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Czy przysługuje odprawa pieniężna, jeżeli pracownik rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia

  2022.01.05

  Z końcem 2021 r. jedna z naszych pracownic rozwiązała umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu niewypłacenia przez pracodawcę wynagrodzenia za pracę za ostatnie 2 miesiące. Osoba ta wystąpiła do nas o wypłatę odprawy przysługującej na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w trybie bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. Odmówiliśmy jej tej wypłaty. Czy postąpiliśmy prawidłowo? - pyta Czytelnik ze Szczecina.

  ...»

 • Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika powołanego do pełnienia zawodowej służby wojskowej

  2022.01.04

  Nasz pracownik został powołany na okres 2 lat do pełnienia zawodowej służby wojskowej. W związku z tym jego stosunek pracy ustał w wyniku wygaśnięcia umowy o pracę wskutek powołania do zawodowej służby wojskowej - art. 63 Kodeksu pracy w związku z art. 18 ust. 2 ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Zgodnie ze wskazanym art. 18 w ust. 1 pracownik powołany do zawodowej służby wojskowej zachowuje prawo do ostatnio pobieranego wynagrodzenia od pracodawcy do końca miesiąca kalendarzowego, w którym jest zobowiązany stawić się do pełnienia tej służby. W jaki sposób wyliczyć temu pracownikowi wynagrodzenie za ostatni miesiąc pracy? Czy posłużyć się średnią z 3 miesięcy, wliczając do niej także należność za dni urlopu wypoczynkowego? A może średnią powinniśmy wyznaczyć wyłącznie z pensji za przepracowane dni?

  ...»

 • Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy

  2021.12.30

  Od 1 listopada 2021 r. jednemu z naszych pracowników obniżyliśmy wymiar czasu pracy (z pełnego na niepełny) i proporcjonalnie wynagrodzenie zasadnicze. Oprócz płacy stałej pracownik ma prawo do zmiennych składników wynagrodzenia (premii procentowej wynikającej z umowy o pracę, dodatków za pracę w nocy, a także wynagrodzenia wraz z dodatkiem za godziny nadliczbowe). W grudniu 2021 r. pracownik po raz pierwszy po zmianie wymiaru czasu pracy korzystał z urlopu wypoczynkowego przez 24 godziny. Jak obliczyć przysługujące mu wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy?

  ...»

 • Jak przeliczyć wynagrodzenie za pracę w walucie obcej do celów podatkowych

  2021.12.29

  Jesteśmy polską spółką prowadzącą działalność w Polsce. Od 1 grudnia 2021 r. zatrudniamy cudzoziemca będącego obywatelem Wielkiej Brytanii. Zastosowanie do jego stosunku pracy będą miały tylko polskie przepisy. Wynagrodzenie za pracę ustaliliśmy z pracownikiem w wysokości 5000 euro brutto. Jak przeliczyć je do celów podatkowych? Czy takie same zasady będą dotyczyły też ustalenia podstawy do oskładkowania?

  ...»

 • Wynagrodzenie za pracę w święta – zasady dokonywania rozliczeń

  2021.12.10

  Pracownikowi wykonującemu pracę w święto przysługuje, oprócz wynagrodzenia, także dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w tym dniu. Takie jest stanowisko Sądu Najwyższego. Natomiast według PIP oraz resortu pracy pracownikowi przysługują dwa 100% dodatki - jeden z tytułu przekroczenia normy średniotygodniowej, a drugi z racji pracy w święto. O tym, jak rozliczyć się z pracownikiem, decyduje pracodawca.

  ...»

 • Jak opodatkować składkę na grupowe ubezpieczenie na życie ponoszoną za członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej nieotrzymujących wynagrodzenia

  2021.12.03

  Pracownicy zatrudnieni w naszej wspólnocie mieszkaniowej mogą przystąpić do grupowego ubezpieczenia na życie. Do tego ubezpieczenia chcą przystąpić również członkowie zarządu wspólnoty, którzy pełnią swoją funkcję na podstawie powołania i bez wynagrodzenia. Składka nie jest indywidualna, ale opłacana ryczałtowo za wszystkie osoby, które przystąpiły do ubezpieczenia. Pełny koszt składki ubezpieczeniowej ponosi wspólnota. Czy po stronie członków zarządu wspólnoty powstanie przychód? Jeżeli tak, to w jaki sposób go opodatkować?

  ...»

 • Czy pracownik ma prawo do odprawy rentowej, jeżeli świadczenie przyznano mu kilka miesięcy po ustaniu zatrudnienia

  2021.12.01

  Z końcem lipca 2021 r. rozwiązaliśmy z pracownikiem umowę o pracę. Osoba ta podczas zatrudnienia, jak i nieprzerwanie po jego ustaniu do końca października 2021 r. pobierała świadczenie rehabilitacyjne. Następnie po upływie tego okresu przyznano jej rentę z tytułu niezdolności do pracy (przedłożyła dokument, który to potwierdza). Pracownik zwrócił się do nas z wnioskiem o wypłatę odprawy rentowej. Czy ma do niej prawo? Jeżeli tak, to jak ustalić jej wysokość? Pracownik otrzymywał stałe wynagrodzenie zasadnicze i miesięczną zmienną premię motywacyjną.

  ...»

 • Czy wartość szczepień przeciwko grypie stanowi opodatkowany przychód pracownika

  2021.11.19

  Chcielibyśmy sfinansować pracownikom koszt szczepień przeciwko grypie. Czy w związku z tym będzie należało doliczyć jego wartość do ich przychodu i odprowadzić z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

  ...»

 • Jak ustalić dodatek terenowy pracownika socjalnego w razie jego choroby i nieobecności

  2021.11.18

  Pracownikowi socjalnemu co miesiąc przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 400 zł. Jak obliczyć kwotę dodatku, jeżeli pracownik nie przepracował całego miesiąca z innego powodu niż choroba? Czy kwotę dodatku dzieli się przez liczbę dni w danym miesiącu czy przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu? Czy dodatek powinien być wypłacony w całości, w sytuacji gdy pracownik przebywa część miesiąca na zwolnieniu lekarskim?

  ...»

 • Czy w razie nieusprawiedliwionej nieobecności przysługuje dieta za podróż służbową

  2021.11.16

  Pracownik wyjechał w październiku 2021 r. na polecenie pracodawcy w podróż służbową do Niemiec (4 dni). W czasie trwania tej delegacji przez jeden dzień był nieobecny w pracy z przyczyn nieusprawiedliwionych. Wynagrodzenie pracownika określone jest stałą stawką miesięczną. Jak powinniśmy rozliczyć tę delegację? Czy dieta przysługuje również za dzień, w którym pracownik był nieobecny z przyczyn nieusprawiedliwionych?

  ...»

Tematy tygodnia

Od 13 lutego 2023 r. przemieszczenia wewnątrz UE wyrobów akcyzowych na podstawie dokumentu e-SAD

2022-01-17

Od 13 lutego 2023 r. uproszczony dokument towarzyszący (UDT) zostanie zastąpiony przez elektroniczny uproszczony dokument administracyjny (e-SAD). Natomiast od 2022 r. obowiązuje tylko nowa wersja UDT. Zmiany w zakresie elektronizacji procedur stosowanych do wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji wprowadziła nowelizacja z 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

...»

Wszystkie tematy ...»