Wtorek, 23.04.2019

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

 • Czy można obniżyć wynagrodzenie pracownikowi służby bhp

  2019.04.23

  Zatrudniamy dwóch pracowników służby bhp w pełnym wymiarze czasu pracy. Stan zatrudnienia pracowników w naszej spółce wynosi ok. 800 osób. Ponieważ pracownicy służby bhp wywiązują się ze swoich obowiązków w czasie krótszym niż 8 godzin dziennie, rozważamy przydzielenie im dodatkowych obowiązków związanych z prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych. Pracownicy służby bhp odmawiają jednak wykonywania tych zadań, argumentując, że nie należą one do zakresu obowiązków służby bhp. Czy w takim przypadku możemy wręczyć tym pracownikom wypowiedzenia zmieniające obniżające ich etat i wysokość wynagrodzenia?

  ...»

 • Jak powstaje i funkcjonuje pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa po zmianie przepisów

  2019.04.10

  Pracodawcy mają możliwość utworzenia pracowniczej kasy zapomogowo- pożyczkowej. Celem funkcjonowania kasy jest udzielanie jej członkom pomocy materialnej. Ta pomoc może mieć postać długoterminowych lub krótkoterminowych pożyczek i zapomóg. Kapitałem kasy są wpłaty jej członków. Od 1 stycznia 2019 r. członkami kasy mogą być osoby zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy.

  ...»

 • Czy dodatek za pracę w nocy można ustalać od wynagrodzenia zasadniczego

  2019.04.09

  Wypłacamy dodatek za pracę w nocy. W regulaminie wynagradzania mamy zapis, że dodatek nocny wynosi 10% stawki godzinowej obliczonej od płacy zasadniczej, nie mniej niż 20% stawki godzinowej obliczonej od płacy minimalnej ogłoszonej na dany rok. Czy możemy tak naliczać dodatek? Czy dodatek za pracę w nocy powinien być naliczany pracownikom od płacy minimalnej nawet wtedy, gdy ich płaca zasadnicza jest wyższa?

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Na jakie cele należy przeznaczyć kary pieniężne

  2019.04.08

  Zdarza się, że dyscyplinujemy naszych pracowników karami porządkowymi. Czy wpływy z tytułu nałożonych na pracowników pieniężnych kar porządkowych za naruszenie przepisów bhp możemy przeznaczyć na nagrody dla osób wyróżniających się swoją postawą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?

  ...»

 • Czy pracownikom budowlanym przysługują diety z tytułu podróży służbowej

  2019.03.28

  Prowadzimy działalność w branży budowlanej. Nasi pracownicy co jakiś czas zmieniają miejscowość wykonywania pracy. W umowie ich miejscem pracy jest siedziba pracodawcy. Czy w związku z tym możemy przyjąć, że pracownicy przebywają cały czas w delegacji? Czy przysługują im diety?

  ...»

 • Czy rozliczać w kosztach podróży służbowej opłatę za zakup biletu

  2019.03.15

  Pracownik został wysłany w delegację. Pracodawca wskazał jako środek lokomocji autobus dalekobieżny. Czy opłata transakcyjna naliczona za zakup e-biletu może być rozliczona w delegacji służbowej?

  ...»

 • Kiedy pracownikowi przysługuje roszczenie o odprawę emerytalną

  2019.03.14

  Z końcem marca 2019 r. rozwiąże się terminowa umowa o pracę jednego z naszych pracowników. Osobie tej brakuje 1,5 miesiąca do uzyskania prawa do emerytury. Nie będziemy jednak zawierać z tym pracownikiem kolejnej umowy o pracę. Czy w tej sytuacji będzie mu przysługiwać odprawa emerytalna?

  ...»

 • Jak obliczyć wynagrodzenie zleceniobiorcy za niepełny miesiąc pracy

  2019.03.12

  Firma zawarła z osobą fizyczną umowę zlecenia na okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2019 r. ze stałym wynagrodzeniem miesięcznym. Zleceniobiorca w lutym przez 4 dni nie wykonywał pracy z powodu choroby (nie przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, więc za ten okres nie przysługiwał mu zasiłek). Jak w tej sytuacji należy obliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc umowy?

  ...»

 • Jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy

  2019.03.11

  Zatrudniamy zleceniobiorcę, którego wynagrodzenie jest zajęte przez komornika. Zajęcie otrzymaliśmy w lutym 2019 r. i dotyczy innych należności niż świadczenia alimentacyjne. Zleceniobiorca-dłużnik otrzymuje wynagrodzenie miesięczne za pracę w wymiarze nie niższym niż 145 godzin i nie wyższym niż 150 godzin. Nie ma innych źródeł zarobkowania. Jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń w takim przypadku?

  ...»

 • Czy można obniżyć wynagrodzenie pracownika przy zawieraniu z nim kolejnej umowy o pracę

  2019.03.07

  Pracownikom zatrudnionym na podstawie umów na czas określony wypowiedzieliśmy warunki pracy w zakresie wynagradzania i premiowania. Pracownicy nie przyjęli nowych warunków, w związku z czym ich umowy zostały rozwiązane. Po przerwie w zatrudnieniu zostaną zawarte z tymi osobami nowe umowy o pracę. Czy te umowy mogą przewidywać stawki wynagrodzenia zasadniczego niższe od wprowadzonych w wyniku wypowiedzenia zmieniającego? Jakie w tym zakresie obowiązują zasady?

  ...»

 • Czy dozorcom zatrudnionym w spółdzielni mieszkaniowej można wypłacać ryczałt za pracę nadliczbową

  2019.03.06

  Jesteśmy spółdzielnią mieszkaniową. Zatrudniamy dozorców odpowiedzialnych m.in. za czystość terenu w wyznaczonych obszarach spółdzielni. Dozorcy rozpoczynają pracę po wejściu do pomieszczenia gospodarczego, które znajduje się w konkretnym bloku na terenie spółdzielni, ale zasadniczo wykonują pracę w terenie. W pomieszczeniu gospodarczym nie wykonują pracy żadne inne osoby. Czy ze względu na charakter pracy dozorców możemy wypłacać im ryczałt za godziny nadliczbowe?

  ...»

 • Jak ustalić wynagrodzenie pracownika w przypadku wadliwie wykonanej pracy

  2019.02.25

  Pracownik zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy (na cały etat) przy produkcji systemów osłonowych do okien w jednej z partii rolet okiennych z własnej winy zamontował w sposób wadliwy mechanizm odpowiadający za ich właściwe działanie, nieodwracalnie je uszkadzając i czyniąc bezużytecznymi. Jest on opłacany stałą stawką miesięczną pensji. W jaki sposób w opisanych okolicznościach pracodawca może pomniejszyć jego miesięczne wynagrodzenie tytułem wadliwie wykonanej pracy? Czy po dokonaniu ww. pomniejszenia płaca pracownika pełnoetatowego za dany miesiąc musi być równa co najmniej kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę?

  ...»

 • Czy pracodawca może przeznaczyć wpływy z kar pieniężnych na nagrody dla pracowników

  2019.02.18

  Zdarza się , że dyscyplinujemy naszych pracowników karami porządkowymi. Czy wpływy z tytułu nałożonych na pracowników pieniężnych kar porządkowych za naruszenie przepisów bhp możemy przeznaczyć na nagrody dla osób wyróżniających się swoją postawą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?

  ...»

Tematy tygodnia

Jak należy prowadzić dokumentację dotyczącą ewidencjonowania czasu pracy

2019-04-23

Dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy obejmują ewidencję czasu pracy pracownika oraz jego wnioski, zgody i inne dokumenty związane z czasem pracy. Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., zmieniło zasady ewidencjonowania czasu pracy. Nowy sposób ewidencjonowania czasu pracy należy stosować wobec pracowników zatrudnionych w 2019 r. Jednakże w przypadku pracowników, których stosunek pracy trwał w dniu wejścia w życie nowych przepisów, w pewnych sytuacjach możliwe jest stosowanie poprzednich przepisów.

...»

Wszystkie tematy ...»