Wtorek, 19.09.2017

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak obliczać ekwiwalent pieniężny za używanie prywatnego sprzętu pracownika do celów służbowych

  2017.09.19

  Obowiązkiem pracodawcy jest wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały niezbędne do wykonywania pracy. Jednak nie zawsze pracodawca jest w stanie udostępnić komputer, telefon czy auto, szczególnie gdy pracownik pełni swoje obowiązki np. w domu czy w terenie. Pracodawca i pracownik mogą wówczas określić zasady wykorzystywania przez pracownika sprzętu niezbędnego do pracy, stanowiącego jego własność. Pracownikowi, który używa w pracy swoich sprzętów, przysługuje ekwiwalent pieniężny.

  ...»

 • Jaką przyjąć podstawę do ustalenia wynagrodzenia urlopowego, jeżeli premia pracownika ulega znacznym wahaniom

  2017.09.15

  Pracownik otrzymuje premię regulaminową, której wysokość jest bardzo różna. Z jakiego okresu naliczyć mu podstawę wynagrodzenia urlopowego?

  ...»

 • Czy stałą miesięczną premię można pomniejszyć w przypadku korzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego

  2017.09.07

  Nasi pracownicy otrzymują stałą pensję w wysokości 2000 zł brutto. Ponadto, mimo obowiązującego w zakładzie regulaminu wynagradzania, na mocy odrębnego zarządzenia przyznano im stałą miesięczną premię w kwocie 300 zł za tzw. obecność w pracy. Zgodnie z zasadami jej przyznawania, jeżeli pracownik w danym miesiącu będzie chciał skorzystać z urlopu wypoczynkowego, składając w tym celu wniosek w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem urlopu lub gdy skorzysta z urlopu na żądanie, premia za ten okres jest zmniejszana proporcjonalnie. Czy takie pomniejszenie stałej premii jest dopuszczalne, skoro zgodnie z art. 172 Kodeksu pracy za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował?

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Czy ekwiwalent za pranie odzieży roboczej jest zwolniony z podatku i składek ZUS

  2017.09.01

  Chcemy wypłacać ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w kwocie 20 zł miesięcznie. Będzie on ustalany ryczałtowo, niezależnie od ponoszonych przez pracownika kosztów prania. Czy ekwiwalent powinien być opodatkowany i oskładkowany?

  ...»

 • Jak zmusić pracownika do zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia

  2017.08.31

  Księgowa się pomyliła i wypłaciła pracownikowi kilkaset złotych więcej wynagrodzenia niż mu się należy. Czy w tej sytuacji można zmusić zatrudnionego do zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia?

  ...»

 • Kiedy pracodawca ma prawo do odszkodowania od pracownika który rozwiązał umowę bez wypowiedzenia

  2017.08.29

  Za bezpodstawne rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę obowiązków pracowniczych pracodawca może domagać się odszkodowania od pracownika. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym po stronie pracodawcy nie musi wystąpić szkoda, aby powstało prawo do odszkodowania. Od 1 czerwca 2017 r. pracodawca, który uzyskał odszkodowanie za niezasadne rozwiązanie umowy w tym trybie, koryguje świadectwo pracy takiego pracownika na nowych zasadach.

  ...»

 • Jakie skutki w zakresie rozliczeń płacowych ma nieuregulowanie przez pracodawcę należnych składek ZUS

  2017.08.28

  Na podstawie otrzymanego z ZUS protokołu pokontrolnego dokonaliśmy korekty dokumentacji rozliczeniowej za pierwsze 3 miesiące tego roku. Wskutek korekty powstała niedopłata składek społecznych i zdrowotnej. Pracownicy, których dotyczyła korekta, zgodzili się na piśmie na potrącenie z wynagrodzenia zaległych składek ZUS, które powinni sfinansować z własnych środków. Czy w tej sytuacji możemy uznać, że kwota tych składek to „kwota netto”, którą można potrącić z bieżącego wynagrodzenia tych osób? Czy powinniśmy skorygować zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, których wysokość została zawyżona w związku z niepobraniem składek ZUS?

  ...»

 • Jak rozliczyć wynagrodzenie z tytułu przekazania praw autorskich ze stosunku pracy i umowy cywilnoprawnej

  2017.08.24

  Nasi pracownicy w ramach swoich obowiązków tworzą aplikacje internetowe. Zdarza się też, że zawieramy z tymi osobami umowy cywilnoprawne na wykonanie określonego projektu. Czy obliczając wysokość podatku od wynagrodzenia za dany miesiąc powinniśmy zsumować przychody z praw autorskich ze stosunku pracy i umowy cywilnoprawnej? W jakiej pozycji PIT-11 powinniśmy wykazać przychody z praw autorskich (ze stosunku pracy i umowy cywilnoprawnej)?

  ...»

 • Czy rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu, na jaki została zawarta, wpływa na prawo pracownika do odprawy emerytalnej

  2017.08.23

  Umowa o pracę jednej z naszych pracownic rozwiąże się 30 września 2017 r. z upływem czasu, na jaki została zawarta. Z informacji od tej osoby wynika, że 1 października 2017 r. nabędzie prawo do emerytury i zamierza złożyć w ZUS wniosek o jej przyznanie. Czy będziemy zobowiązani do wypłaty odprawy emerytalnej, skoro umowa o pracę tej osoby i tak się rozwiąże, a fakt ubiegania się o emeryturę po ustaniu zatrudnienia nie będzie miał w naszej ocenie żadnego znaczenia?

  ...»

 • Czy można potrącić wynagrodzenie zleceniobiorcom

  2017.08.22

  Nasza firma zatrudnia, oprócz pracowników, kilkunastu zleceniobiorców. Od 1 stycznia 2017 r. każdy ze zleceniobiorców ma określoną w umowie stawkę wynagrodzenia w wysokości 13 zł brutto za godzinę pracy. Czy z naliczonej zleceniobiorcom stawki możemy potrącać pewne kwoty za spóźnienia do pracy lub za przydzieloną odzież roboczą? Jakie konsekwencje poniesiemy, jeśli w związku z takim potrąceniem zleceniobiorca nie otrzyma faktycznie kwoty wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej?

  ...»

 • Czy odprawa pieniężna przysługuje pracownikom, jeżeli nie przyjmą nowych warunków wynagradzania

  2017.08.18

  Ze względu na likwidację jednego z działów naszej firmy wręczymy pracownikom tego działu wypowiedzenia zmieniające z przyczyn dotyczących wyłącznie pracodawcy na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych. Czy w sytuacji gdyby pracownicy nie przyjęli nowych warunków pracy i w konsekwencji nastąpiłoby rozwiązanie ich umów o pracę, nasza firma będzie miała obowiązek wypłaty odpraw z tytułu zwolnienia z pracy?

  ...»

 • Jaką liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu należy stosować do obliczenia rekompensaty za nadgodziny

  2017.08.16

  W naszej firmie obowiązuje 12-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy. Pracownicy wykonują pracę w różnych wymiarach czasu pracy w danym miesiącu tego okresu i nie zawsze zgodnych z nominalnym wymiarem obliczonym na podstawie art. 130 Kodeksu pracy. Mamy wątpliwość, jak obliczyć przysługujący im dodatek i wynagrodzenie za pracę nadliczbową. Czy ustalając stawkę za 1 nadgodzinę, powinniśmy stosować jako dzielnik wymiar czasu pracy wynikający z przywołanego przepisu czy wynikający z harmonogramu pracy tych osób?

  ...»

 • Komu przysługuje prawo do wynagrodzenia prowizyjnego

  2017.08.14

  W naszym urzędzie zajmujemy się czynnościami z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych. Czy do wynagrodzenia prowizyjnego z tego tytułu mają prawo tylko pracownicy samorządowi zatrudnieni na podstawie umowy o pracę?

  ...»

Tematy tygodnia

Jakie zasady ochrony przedemerytalnej będą obowiązywać od 1 października 2017 r.

2017-09-18

Pracownicy, którzy 1 października 2017 r. podlegają ochronie przedemerytalnej, będą jej podlegać do osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego obowiązującego do 30 września 2017 r. Natomiast pracownicy, którzy osiągną wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2021 r., będą podlegać ochronie przedemerytalnej od 1 października 2017 r. do 30 września 2021 r. Takie zasady ochrony przedemerytalnej będą obowiązywały w okresie przejściowym od 1 października 2017 r.  

...»

Wszystkie tematy ...»