Piątek, 23.07.2021

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

 • Dofinansowanie do okularów i soczewek korygujących wzrok - jak ustalać jego wysokość

  2021.07.15

  Pracownik, któremu podczas badań profilaktycznych lekarz zalecił okulary, może zawnioskować do pracodawcy o ich zakup lub dofinansowanie do zakupu dokonanego samodzielnie. W przepisach nie została określona minimalna ani maksymalna kwota, jaką można przeznaczyć na zakup okularów lub ich dofinansowanie, ani okres, po upływie którego można ponownie ubiegać się o zakup okularów lub dofinansowanie z tego tytułu. Tę kwestię pracodawca ustala w regulacjach wewnątrzzakładowych. Zasadniczo podstawą do ustalenia kwoty dofinansowania powinna być analiza cen okularów lub soczewek obowiązujących w miejscu prowadzenia działalności przez pracodawcę.

  ...»

 • Wynagrodzenie pracowników w razie czasowego przeniesienia do innej pracy

  2021.07.14

  Pracodawca może czasowo powierzyć pracownikowi inną pracę, niż przewiduje umowa o pracę. Jest to możliwe w razie tymczasowego przeniesienia pracownika do innej pracy oraz przestoju. Za te okresy przysługuje wynagrodzenie - nie niższe niż dotychczasowe wynagrodzenie w razie przeniesienia do innej pracy lub nie niższe od wynagrodzenia należnego za przestój w razie wykonywania innej pracy w tym czasie.

  ...»

 • Czy przysługuje wynagrodzenie postojowe, jeżeli pracownik pracował podczas przestoju dla innego pracodawcy

  2021.07.12

  Przejęliśmy część zakładu pracy na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Formalności dotyczące uzyskania koncesji na prowadzenie ogólnodostępnej apteki zostały jednak przedłużone. W związku z tym i z uwagi na duże stany urlopowe poprosiliśmy pracowników o wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych. Pracownicy odmówili, twierdząc, że są w gotowości do wykonywania pracy. W związku z oczekiwaniem na koncesję objęliśmy ich przestojem. Jeden z pracowników w godzinach, w których powinien pracować, świadczy pracę u innego pracodawcy. Czy możemy odmówić mu prawa do wypłaty wynagrodzenia za przestój?

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Ile wynosi kwota wolna od potrąceń podwyższona z powodu COVID-19

  2021.07.09

  Od ubiegłego roku obowiązuje reguła, w myśl której w sytuacji, gdy z powodu podjętych działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi obniżono wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, wówczas kwoty zwolnione z egzekucji ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu. Nasz pracownik nie jest objęty PPK, jest zatrudniony w pełnym wymiarze etatu oraz ma zastosowane podstawowe koszty uzyskania przychodów i ulgę podatkową. Jak obliczyć podwyższoną kwotę w 2021 r.?

  ...»

 • W jaki sposób zaległa wypłata za nadgodziny wpływa na wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

  2021.06.28

  W lipcu 2021 r. jeden z naszych pracowników skorzysta z 2-tygodniowego urlopu wypoczynkowego. W czerwcu (z opóźnieniem) pracownik otrzymał wynagrodzenie za nadgodziny powstałe z przekroczeń dobowych w marcu, kwietniu i maju 2021 r. Czy taką zaległą należność za pracę ponadnormatywną należy wliczyć do podstawy wymiaru lipcowego wynagrodzenia urlopowego jako wypłatę czerwcową? Czy może jednak bardziej prawidłowym działaniem będzie kierowanie się w opisanej sytuacji miesiącem, którego zaległa wypłata dotyczyła i przypisanie wypłaconych z opóźnieniem należności odpowiednio do marca, kwietnia i maja 2021 r.? Czy w tym drugim wariancie powinno zostać przeliczone wynagrodzenie urlopowe za poprzednie miesiące, by uwzględnić przy jego kalkulowaniu należności za nadgodziny z okresu od marca do maja?

  ...»

 • Na jakiej podstawie i jak odliczyć wynagrodzenie za nieodpracowanie wyjścia prywatnego

  2021.06.25

  Jeden z naszych pracowników nie odpracował 6 godzin zwolnienia od pracy na czas załatwienia spraw prywatnych, z którego korzystał w czerwcu 2021 r. Czy możemy odliczyć mu wynagrodzenie za nieprzepracowane godziny? Jeżeli tak, to jaki dokument nas do tego upoważnia?

  ...»

 • Jak uwzględnić wyrównanie wynagrodzenia urlopowego w podstawie zasiłkowej

  2021.06.24

  Prowadzimy biuro rachunkowe. Pracownik jednego z naszych klientów otrzymał w lipcu 2021 r. wyrównanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy ze zmiennych składników za okres od marca do czerwca 2021 r. (w związku z wprowadzeniem prowizji od sprzedaży). Pracownik ten zachorował w lipcu br., ale był też niezdolny do pracy w kwietniu 2021 r. Czy w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego za czerwiec powinniśmy uwzględnić to wyrównanie? Czy musimy dokonać wyrównania wynagrodzenia chorobowego również za kwiecień (w tym miesiącu pracownik był chory przez 5 dni)?

  ...»

 • Czy przerwanie urlopu wypoczynkowego powoduje obowiązek zwrotu świadczenia urlopowego

  2021.06.23

  Jednemu z naszych pracowników wypłaciliśmy świadczenie urlopowe. Po wykorzystaniu 7 dni urlopu wypoczynkowego (wniosek urlopowy dotyczył okresu od 21 czerwca do 4 lipca 2021 r.) osoba ta została objęta izolacją domową, która trwa przez kolejnych 10 dni. Czy w tej sytuacji powinniśmy żądać od pracownika zwrotu tego świadczenia?

  ...»

 • Jak ustalić dodatek wyrównawczy dla pracownika w wieku przedemerytalnym

  2021.06.07

  Jeden z naszych pracowników, zatrudniony na stanowisku dyrektora, jest objęty ochroną przedemerytalną. Chcemy wypowiedzieć mu warunki pracy i płacy w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych w ten sposób, że zmniejszymy wymiar etatu i proporcjonalnie wynagrodzenie. Zatem w tej sytuacji musimy wypłacić pracownikowi dodatek wyrównawczy, obliczony według zasad wynikających z Kodeksu pracy. Jak ustalić wysokość tego dodatku, jeżeli pracownikowi przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, roczna premia regulaminowa uzależniona od wyników pracy, roczna premia w postaci papierów wartościowych przyznawana w wysokości uznaniowej, a ponadto pracownik otrzymywał wynagrodzenie i dodatki za nadgodziny?

  ...»

 • Czy przychody praktykanta-studenta podlegają opodatkowaniu

  2021.06.04

  Przyjęliśmy na praktyki absolwenckie studenta w wieku 23 lat. Praktyki mają charakter odpłatny. Czy od wynagrodzenia z tego tytułu powinniśmy pobierać podatek? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

  ...»

 • Jak obliczyć wysokość składki zdrowotnej, jeżeli do wynagrodzenia osoby zwolnionej z podatku stosowane są 50% koszty uzyskania przychodów

  2021.06.01

  Jesteśmy instytucją badawczą. Zatrudniamy pracowników pionu badawczego, do których wynagrodzenia w całości stosujemy 50% koszty uzyskania przychodów. Wśród tych pracowników są osoby w wieku do 26 lat (od ich przychodów pod ustawowymi warunkami nie jest pobierany podatek). Jak obliczyć przysługujące tym pracownikom wynagrodzenie do wypłaty, a w szczególności jak ustalić wysokość składki zdrowotnej? Czy należy obniżyć ją do wysokości hipotetycznego podatku?

  ...»

 • Czy pracodawca może wypłacić wynagrodzenie za pracę na rachunek bankowy nienależący do pracownika

  2021.05.28

  W związku z corocznym wzrostem zamówień w okresie wakacyjnym zatrudniliśmy na podstawie 3-miesięcznej umowy o pracę córkę naszego obecnego pracownika. Nowa pracownica wskazała jako rachunek, na który ma być przekazywane jej wynagrodzenie za pracę, numer konta swojego ojca. Czy możemy przekazać przysługujące pracownicy wynagrodzenie na rachunek innego pracownika?

  ...»

 • Czy można udzielić pożyczki z zfśs na cele mieszkaniowe, jeżeli nieruchomość nie jest własnością pracownika

  2021.05.27

  Od 2021 r. tworzymy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach działalności socjalnej będziemy udzielać pożyczek na cele mieszkaniowe. Czy możemy przyznać je osobom, które chcą np. zmodernizować lub wyremontować mieszkanie albo dom, ale nieruchomości te nie są ich własnością?

  ...»

Tematy tygodnia

Zatrudnianie do prac sezonowych

2021-07-19

Praca sezonowa to praca wykonywana tylko przez część roku, związana z właściwościami pór roku, zwłaszcza warunkami atmosferycznymi. Do jej wykonywania można zatrudnić na różnych podstawach. Najczęściej zawierane są umowy cywilnoprawne i umowy o pracę. Jednak pracę sezonową można także wykonywać m.in. w ramach praktyki absolwenckiej czy pracy tymczasowej.

...»

Wszystkie tematy ...»