Niedziela, 24.01.2021

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

 • Praca zdalna podczas kwarantanny i izolacji, zwolnienia chorobowe – należne świadczenia

  2021.01.20

  W okresie pandemii koronawirusa płatnicy składek często mają problem z prawidłowym rozliczeniem wynagrodzeń oraz świadczeń chorobowych w okresie kwarantanny lub izolacji. Nie wiedzą także, czy w tych okresach pracownicy mogą świadczyć pracę i jakie należności im się wówczas należą. Przepisy w tym zakresie ciągle się zmieniają, stąd nie trudno o popełnienie błędu.

  ...»

 • Obliczanie wynagrodzenia za miesiąc, w którym nastąpiło obniżenie etatu i przestój

  2021.01.19

  Jak należało obliczyć wynagrodzenie pracownika, który w listopadzie 2020 r. przeszedł z przestoju i całości etatu na obniżenie wymiaru czasu pracy do 0,8?

  ...»

 • Trzynastka za 2020 r. w podstawie wymiaru zasiłków

  2021.01.15

  Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługujące pracownikom sfery budżetowej, tzw. trzynastka, zawsze jest wliczane do podstawy wymiaru zasiłków (chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego) oraz świadczenia rehabilitacyjnego. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi określony procent wynagrodzenia pracownika, przysługującego za czas faktycznie przepracowany. Oznacza to, że zatrudniony nie zachowuje prawa do trzynastki lub jest ona zmniejszana m.in. za okresy niezdolności do pracy.

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Rekompensowanie pracownikowi kosztów świadczenia pracy zdalnej

  2021.01.06

  Kwestia rekompensowania przez pracodawcę pracownikowi kosztów ponoszonych przez niego w związku z pracą zdalną (także tą świadczoną w trakcie kwarantanny lub izolacji domowej) nie jest regulowana przez przepisy. Należy przyjąć, że taka rekompensata zatrudnionemu przysługuje. Powinna ona przybrać formę ekwiwalentu, przy obliczaniu którego należy kierować się przede wszystkim normami zużycia materiałów czy sprzętu oraz ich cenami rynkowymi. Zaleca się, aby kwestię rekompensaty uregulować w dodatkowej umowie.

  ...»

 • Naliczanie wpłat do PPK i ustalanie przychodu z tego tytułu

  2021.01.05

  Umowę o zarządzanie PPK i umowę o prowadzenie PPK podpisaliśmy w grudniu 2020 r. Wynagrodzenia w naszej firmie wypłacamy 5 dnia następnego miesiąca (pracownicy) i 15 dnia następnego miesiąca (zleceniobiorcy), więc w tych terminach dokonamy pierwszych obliczeń z tytułu wpłat na PPK. Oprócz wynagrodzeń nasi pracownicy i zleceniobiorcy otrzymują świadczenie w naturze w postaci abonamentu medycznego, który finansujemy w całości. Czy od tego świadczenia również powinniśmy naliczyć wpłatę na PPK? Kiedy u pracowników i zleceniobiorców powstanie przychód z tytułu wpłaty na PPK, które finansujemy jako podmiot zatrudniający?

  ...»

 • Czy wynagrodzenie otrzymane podczas poprzedniej umowy o pracę uwzględniać do ustalenia wynagrodzenia urlopowego

  2020.12.28

  Z końcem listopada 2020 r. jednemu z naszych pracowników skończyła się zawarta z nami 6-miesięczna umowa o pracę na czas określony. 1 grudnia 2020 r. podpisaliśmy z nim kolejną umowę terminową do końca 2021 r. Pracownik w styczniu 2021 r. wykorzystuje urlop wypoczynkowy. Czy ustalając wynagrodzenie za jego urlop, powinno brać się pod uwagę wynagrodzenie wypłacone w ramach poprzednio obowiązującej, już zakończonej umowy o pracę?

  ...»

 • Koszty pracodawcy związane z powierzeniem pracy zdalnej w czasie epidemii

  2020.12.14

  Kodeks pracy nie zawiera żadnych przepisów określających precyzyjnie zasady wykonywania pracy zdalnej, w szczególności ponoszenia kosztów związanych z taką formą świadczenia pracy. Pracodawcy korzystający coraz częściej z tej możliwości muszą posiłkować się wąską regulacją przewidzianą w ustawie o COVID-19. Mogą korzystać też w tym zakresie z uregulowań dotyczących telepracy.

  ...»

 • Jak w podstawie ekwiwalentu za urlop uwzględnić wynagrodzenie i dodatki za godziny nadliczbowe

  2020.12.04

  Pracownicy otrzymują wynagrodzenie i dodatki za pracę w nadgodzinach. Czy te składniki wynagrodzenia powinniśmy uwzględnić w podstawie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy? Jeżeli tak, to czy należy je uzupełniać, jeżeli pracownik nie przepracował pełnego okresu, na podstawie którego składnik ten jest uwzględniany w podstawie ekwiwalentowej?

  ...»

 • Jaki ryczałt za jazdy lokalne przysługuje w razie pracy zdalnej wykonywanej w domu pracownika

  2020.12.02

  Część zatrudnionych przez nas pracowników, których stałe miejsce wykonywania pracy to siedziba naszej firmy, obecnie z powodu sytuacji związanej z koronawirusem świadczy pracę zdalnie z domu. Na podstawie odrębnej umowy mają oni przyznany ryczałt z racji używania pojazdów prywatnych do celów służbowych w jazdach lokalnych. Czy powinien być on pomniejszony za okres wykonywania pracy zdalnie?

  ...»

 • Kto sporządza PIT-11 dla przejętych pracowników

  2020.12.01

  Od 1 listopada 2020 r. czterech naszych pracowników zostanie przejętych przez innego pracodawcę na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Kto powinien wystawić informacje PIT-11 tym osobom - poprzedni czy nowy pracodawca?

  ...»

 • Jakie konsekwencje ponosi pracodawca, który nieterminowo wypłaca wynagrodzenia

  2020.11.18

  Przepisy ochronne Kodeksu pracy ograniczają dowolność pracodawcy w określaniu terminów i częstotliwości wypłaty pensji. Każdy pracodawca może te kwestie uregulować w sposób dla siebie dogodny, przy czym terminy określone w jego firmie nie mogą być mniej korzystne niż wynikające z Kodeksu pracy. Naruszając ogólne przepisy w zakresie wypłaty wynagrodzenia, pracodawca ponosi określone konsekwencje. Mogą nimi być m.in. rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia, obowiązek zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie, a także odpowiedzialność za wykroczenie.

  ...»

 • Rozliczanie bonów żywnościowych i kart przedpłaconych na posiłki oraz napoje profilaktyczne

  2020.11.17

  W przypadku niektórych grup pracowników pracodawcy mają obowiązek finansowania napojów i posiłków profilaktycznych. Pracodawcy często oferują załodze bony żywnościowe i karty przedpłacone w przypadku, gdy nie mają możliwości wydania pracownikom posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych. Ich wartość może korzystać w pełnej wysokości ze zwolnienia podatkowo-składkowego, o ile służyć będą nabywaniu posiłków i napojów profilaktycznych, o których mowa w przepisach bhp.

  ...»

 • Jakie wynagrodzenie powinien otrzymać pracownik ponownie zatrudniony po przeprowadzonych zwolnieniach grupowych

  2020.11.11

  Jakiś czas temu przeprowadziliśmy zwolnienie grupowe, w ramach którego rozwiązaliśmy umowę o pracę z jednym z pracowników. Pracownik ten zgłosił wtedy chęć ponownego zatrudnienia. Obecnie zatrudniamy pracowników w jego grupie zawodowej i planujemy go zatrudnić. Czy zwolniony pracownik ma prawo do takiego samego wynagrodzenia, jakie uzyskiwał przed rozwiązaniem umowy?

  ...»

Tematy tygodnia

1 lutego 2021 r. upływa termin na złożenie ZUS IWA za 2020 r.

2021-01-18

Płatnicy składek, którzy zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób w poprzednim roku kalendarzowym, muszą złożyć do ZUS „Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” ZUS IWA. Składa się ją w formie papierowej albo elektronicznej. Wybór formy jest uzależniony od tego, w jaki sposób płatnik składek przekazuje do ZUS pozostałe dokumenty ubezpieczeniowe.

...»

Wszystkie tematy ...»