Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop, jeżeli w związku z pracą zdalną pracownik otrzymuje ryczałt za internet i zużycie prądu

  2022.06.02

  Część naszych pracowników pracuje zdalnie ze swoich mieszkań/domów. Z tego powodu przyznaliśmy im dodatkowo ryczałt za internet i prąd rekompensujący ponoszone przez nich w związku ze zdalną pracą wydatki na energię elektryczną i dostęp do internetu. Czy należności te powinny być wliczane do podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy?

  ...»

 • Zasady wynagradzania stażystów i osób odbywających praktyki absolwenckie

  2022.05.24

  Pracodawcy angażujący uczniów techników i branżowych szkół I stopnia niebędących pracownikami młodocianymi powinni zawierać pisemne umowy o staż uczniowski. Uczeń odbywający staż otrzymuje miesięczne świadczenie pieniężne, chyba że strony umowy postanowią, że staż jest odbywany nieodpłatnie. Wysokość takiego świadczenia nie może przekraczać w 2022 r. kwoty 3010 zł. Natomiast miesięczne świadczenie pieniężne wypłacane za praktykę absolwencką nie może przekraczać 2-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

  ...»

 • Czy z ekwiwalentu urlopowego pracodawca może potrącić nadpłacone wynagrodzenie

  2022.05.20

  Umowa o pracę jednego z naszych pracowników rozwiązała się 1 maja 2022 r. Po wypłacie wynagrodzenia za kwiecień 2022 r., które nastąpiło 28 kwietnia 2022 r., pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie na okres od 29 kwietnia do 4 maja 2022 r. Jednak za ten okres pracownik nie ma jeszcze prawa do świadczeń chorobowych (jest w okresie wyczekiwania). Osobie tej przysługiwał ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Czy z ekwiwalentu mogliśmy odliczyć wynagrodzenie za dni nieprzepracowane w kwietniu 2022 r.?

  ...»

 • Jak wynagradzać kierowców wykonujących przewozy drogowe i wypłacać im świadczenia z tytułu delegacji po zmianie przepisów

  2022.05.12

  Zatrudniamy kierowców, którzy wykonują przewozy drogowe krajowe i międzynarodowe. Jak po zmianie przepisów ustawy o czasie pracy kierowców obliczać należny im zwrot kosztów podróży i wynagrodzenie?

  ...»

 • Jak obliczyć wysokość wynagrodzenia pracownika za czas zwolnienia ze świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie organizacji związkowej

  2022.05.06

  W marcu 2022 r. w naszym zakładzie pracy zaczęła funkcjonować organizacja związkowa. Na początku maja 2022 r. jeden z pracowników, będący członkiem zarządu tej organizacji, korzystał ze zwolnienia ze świadczenia pracy (przez 4 godziny - połowę dnia roboczego). Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy i wynagradzany stałą stawką miesięczną oraz otrzymuje dodatki i wynagrodzenie za godziny nadliczbowe po zakończeniu 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego pokrywającego się z kwartałami kalendarzowymi. Jak obliczyć przysługujące mu z tego tytułu wynagrodzenie?

  ...»

 • Czy za 6-miesięczny okres wykonywania pracy w innym mieście pracownikowi przysługuje dieta

  2022.05.05

  Zaproponowaliśmy pracownikowi, który stale pracuje w Warszawie, półroczne zastępstwo za nieobecnego kierownika naszego oddziału w Poznaniu. Pracownik zgodził się, więc w porozumieniu w zakresie zmiany miejsca pracy ustaliliśmy z nim m.in. dodatkowe świadczenia w związku z jego wyjazdem. Czy za ten okres możemy wypłacić zastępcy kierownika należności delegacyjne na zasadach wskazanych w rozporządzeniu o podróżach służbowych?

  ...»

 • Czy należy stosować ulgę dla klasy średniej do przychodów z praw autorskich

  2022.04.28

  Zatrudniliśmy pracownika, którego wynagrodzenie w 50% zostanie rozliczone z uwzględnieniem kosztów autorskich. Mamy wątpliwości, czy do tej części wynagrodzenia możemy zastosować ulgę dla klasy średniej. Pracownik nie zrezygnował z ulgi.

  ...»

 • Czy można dokonać potrącenia ze świadczeń chorobowych pracownika

  2022.04.06

  Udzieliliśmy pracownikowi pożyczki z kasy zapomogowo-pożyczkowej. Spłacał ją przez potrącenie na liście płac z wynagrodzenia za pracę i innych jego składników, na które wyraził pisemną zgodę. Od 22 lutego 2022 r. pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i za ten okres ma prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego. Mamy wątpliwości, czy na podstawie takiej zgody możemy dokonać potrącenia raty pożyczki ze świadczeń chorobowych przysługujących pracownikowi (zgoda ich nie obejmowała)?

  ...»

 • Czy przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop należy uwzględniać ryczałt za internet i prąd przyznany w związku z pracą zdalną

  2022.04.04

  Część naszych pracowników pracuje zdalnie ze swoich mieszkań/domów. Z tego powodu przyznaliśmy im dodatkowo ryczałt za internet i prąd rekompensujący ponoszone przez nich w związku ze zdalną pracą wydatki na energię elektryczną i dostęp do internetu. Czy należności te powinny być wliczane do podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy?

  ...»

 • Czy w kwocie minimalnego wynagrodzenia można uwzględnić wartość pakietów medycznych

  2022.03.29

  Od 1 marca 2022 r. nasi pracownicy korzystają z pakietów medycznych, które opłacamy im jako pracodawca w pełnej wysokości (pracownicy nie ponoszą żadnej odpłatności z tego tytułu). Czy wartość takiego pakietu można uwzględnić w minimalnym wynagrodzeniu (np. wynagrodzenie zasadnicze pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy będzie wynosić 2890 zł, a wartość pakietu - 120 zł, co łącznie stanowi 3010 zł, czyli pracownik ma gwarancję otrzymania minimalnego wynagrodzenia)?

  ...»

Tematy tygodnia

Jakie obowiązki mają płatnicy składek w związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego

2022-06-20

W związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego na płatnikach spoczywają dodatkowe obowiązki. Zleceniodawcy zatrudniający uczniów lub studentów muszą zweryfikować, czy nadal są zwolnieni z opłacania składek za swoich zleceniobiorców. Jeżeli natomiast zleceniobiorcy kończą kształcenie, konieczne jest ustalenie, z jaką datą powinni zostać zgłoszeni do ZUS. Obowiązek weryfikacji statusu ucznia lub studenta dotyczy także płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny, pełnoletnie dzieci swoich zatrudnionych.

...»

Wszystkie tematy ...»