Poniedziałek, 19.02.2018

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak ustalić wynagrodzenie za dni wolne udzielone z tytułu opieki nad dzieckiem

  2018.02.13

  Nasza pracownica 15 lutego 2018 r. przeszła na urlop wychowawczy, dodatkowo w tym miesiącu wybrała 2 dni urlopu okolicznościowego z tytułu opieki na dzieci. Co uznać za podstawę do obliczenia wynagrodzenia za  urlop okolicznościowy z tytułu opieki nad dziećmi – czy nominał, czyli to, co jest należne pracownicy z angażu, czy to, co rzeczywiście wypracowała ona do 15 lutego, czyli kwota brutto z listy płac za ten miesiąc?

  ...»

 • Czy świadczenia z zfśs podlegają zajęciu komorniczemu

  2018.02.02

  Jeden z naszych pracowników zwrócił się do nas z wnioskiem o udzielenie mu zapomogi losowej w związku z chorobą dziecka. Przyznaliśmy pracownikowi ze środków zfśs 1500 zł. Jednak wynagrodzenie tej osoby i przysługujące jej inne wierzytelności są zajęte przez komornika. Czy świadczenia, które zostały wypłacone na rzecz dziecka pracownika, podlegają zajęciu komorniczemu wystawionemu na pracownika?

  ...»

 • Czy w razie przesunięcia urlopu pracodawca zwraca koszty poniesione przez pracownika

  2018.02.01

  W planie urlopów na 2018 r. pracownik wskazał 3-tygodniowy urlop wypoczynkowy na luty. Wyraziliśmy zgodę i zatwierdziliśmy ten urlop w naszym planie, a pracownik opłacił wczasy. Jednak niedawno okazało się, że z przyczyn organizacyjnych udzielenie pracownikowi urlopu w tym terminie nie będzie możliwe. W okresie urlopu pracownik miał świadczyć pracę w miejscu wypoczynku. Jak przedstawia się kwestia zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika w związku z urlopem, z którego nie będzie mógł skorzystać w pierwotnym terminie? Czy ewentualna rekompensata dotyczy też utraconych przez niego korzyści?

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Czy można dokonać potrącenia z wynagrodzenia minimalnego za zgodą pracownika

  2018.01.31

  Jeden z naszych pełnoetatowych pracowników, zgodnie z postanowieniami umowy o pracę, otrzymuje co miesiąc stałą pensję w wysokości ustawowego minimalnego wynagrodzenia. Jest on uprawniony do podstawowych kosztów uzyskania przychodu (111,25 zł) oraz kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek (46,33 zł). Czy w jego przypadku możemy potrącać na podstawie pisemnej zgody składkę na grupowe ubezpieczenie na życie w wysokości 45,70 zł?

  ...»

 • Czy zatrudniony przez polską firmę kierowca-cudzoziemiec ma prawo do świadczeń delegacyjnych, gdy podróżuje po kraju zamieszkania

  2018.01.29

  Jesteśmy firmą transportową i zatrudniamy kierowców. Wydajemy naszym pracownikom zlecenia na rozładunek towarów na terenie całej Białorusi. Odbywa się to w ten sposób, że polski pracownik wykonuje załadunki na terenie Polski i jedzie za granicę, gdzie samochód przejmuje inny pracownik – kierowca będący obywatelem Białorusi i od tego momentu osoba ta przez kilka dni rozwozi towary po całej Białorusi. Po powrocie pracownik będący Białorusinem przekazuje samochód polskiemu pracownikowi i wraca do domu. Czy w tej sytuacji obywatel Białorusi przebywa w delegacji od chwili przejęcia samochodu od polskiego pracownika do czasu wykonania zlecenia i przekazania samochodu po zakończonym zleceniu i czy powinniśmy wypłacić mu dietę w wysokości właściwej dla tego kraju?

  ...»

 • Czy na podstawie umowy cywilnoprawnej można potrącić z wynagrodzenia pracownika koszty delegowania do pracy w UE

  2018.01.25

  Zatrudnieni przez nas pracownicy kadry zarządzającej podróżują do państw członkowskich Unii Europejskiej, aby wdrażać nowe systemy, projekty i nadzorować ich wykonanie w ramach umów zawieranych z zagranicznymi odbiorcami w zakresie prowadzonej przez nas działalności teleinformatycznej. Na czas delegowania pracownicy otrzymują stałe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 4500 euro, a w odrębnej umowie cywilnoprawnej ustalamy z nimi zasady pokrywania kosztów noclegów, wyżywienia i przejazdów. Najczęściej pokrywamy koszty przejazdu oraz organizujemy nocleg, przy czym koszty noclegu potrącamy z wynagrodzenia menedżera. W zależności od liczby dni pobytu za granicą i standardu noclegu kwoty potrąceń wahają się od 200 do 500 euro miesięcznie. Czy taka indywidualna umowa jest ważna i można na jej podstawie dokonywać comiesięcznych potrąceń z wynagrodzenia pracownika delegowanego?

  ...»

 • Jak ustalić wynagrodzenie za pracę członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  2018.01.19

  Podstawa wynagradzania członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być różna i o tym może stanowić np. akt powołania, kontrakt cywilnoprawny czy umowa o pracę. Natomiast sama wysokość wynagrodzenia członka zarządu zasadniczo nie wynika z żadnych przepisów ogólnie obowiązujących. Jedyne ograniczenie w tym zakresie dotyczy spółek z udziałem samorządów i Skarbu Państwa. Wysokość wynagrodzenia członka zarządu zależy od osiągania przez takie spółki określonych wyników. W pozostałych przypadkach określenie wynagrodzenia wynika najczęściej z uzgodnień stron -  wspólników i zarządu.

  ...»

 • Jak rozliczać krajowe i zagraniczne podróże służbowe odbyte prywatnym samochodem pracownika

  2018.01.18

  Na wniosek pracownika pracodawca może zgodzić się na przejazd w podróży krajowej lub zagranicznej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy. Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu według urzędowej stawki za 1 kilometr przebiegu. Pracodawca zwraca także inne wydatki, np. opłaty za przejazd drogami płatnymi czy postój w strefie płatnego parkowania. Należności wynikające z zastosowania stawek urzędowych oraz zwrot faktycznie poniesionych wydatków zwolnione są z podatku dochodowego oraz składek ZUS.

  ...»

 • Jak stosować kwotę zmniejszającą podatek po złożeniu przez pracownika oświadczenia o wspólnym rozliczeniu z małżonkiem lub dzieckiem

  2018.01.17

  Niektórzy z naszych pracowników złożyli nam oświadczenia o wspólnym rozliczeniu z małżonkiem lub jako osoby samotnie wychowujące dzieci. Jak w takich przypadkach powinniśmy stosować kwotę zmniejszającą podatek?

  ...»

 • Jak dokonać potrącenia komorniczego z trzynastki za 2017 r.

  2018.01.09

  Wynagrodzenie jednego z naszych pracowników jest zajęte przez komornika z tytułu niespłaconego kredytu. Z pensji pracownika potrącamy 50% wynagrodzenia w przyjętym u nas terminie płatności wynagrodzeń, który przypada 28. dnia każdego miesiąca. Ponadto dokonujemy potrąceń z innych świadczeń, jakie otrzymuje pracownik, np. z premii i nagród, które wypłacamy 5. dnia następnego miesiąca. Natomiast w styczniu 2018 r. będziemy po raz pierwszy wypłacać pracownikom trzynastkę za 2017 r. Do jakiej wysokości możemy zająć taką wypłatę? Czy dokonywanie potrąceń kilka razy w miesiącu jest prawidłowe?

  ...»

 • Czy w wyniku ograniczenia przez pracodawcę wydatków na wyjazd integracyjny można pominąć w nim telepracowników

  2018.01.04

  Pracownicy naszej firmy wykonują pracę w siedzibie firmy, a niektórzy w ramach telepracy. Zamierzamy zorganizować wyjazd integracyjny, którego celem jest poprawa komunikacji między współpracującymi ze sobą pracownikami, co ma przełożyć się na lepszą efektywność w pracy. Podczas wyjazdu zostanie zorganizowane specjalistyczne szkolenie dla pracowników. Z uwagi na ograniczony budżet i jednocześnie dość wysoki koszt wyjazdu zdecydowaliśmy, że nie będą w nim uczestniczyć osoby zatrudnione w warunkach telepracy. Ponadto ze względu na charakter ich pracy wyjazd integracyjny nie osiągnie zamierzonego celu. Czy nasze postępowanie będzie prawidłowe, jeżeli pominięcie telepracowników będzie wynikało z konieczności ograniczenia kosztów tego wyjazdu?

  ...»

 • Czy można dokonać potrącenia z wynagrodzenia minimalnego za zgodą pracownika

  2018.01.03

  Jeden z naszych pełnoetatowych pracowników, zgodnie z postanowieniami umowy o pracę, otrzymuje co miesiąc stałą pensję w wysokości ustawowego minimalnego wynagrodzenia. Jest on uprawniony do podstawowych kosztów uzyskania przychodu (111,25 zł) oraz kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek (46,33 zł). Czy w jego przypadku możemy potrącać na podstawie pisemnej zgody składkę na grupowe ubezpieczenie na życie w wysokości 45,70 zł?

  ...»

 • Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe, jeżeli pracownik korzysta z urlopu na początku zatrudnienia

  2018.01.02

  Zatrudnienie na 3-miesięczny okres próbny jednego z naszych pracowników trwało do 31 grudnia 2017 r. Kolejna umowa o pracę – na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku – trwa od 2 stycznia 2018 r. (z przerwą między umowami przypadającą w Nowy Rok). Pracownik ma prawo do zmiennych premii regulaminowych. W styczniu 2018 r. osoba ta przez 3 dni (przez 24 godziny) będzie korzystać z urlopu wypoczynkowego. Czy w razie korzystania przez tego pracownika z 3-dniowego (24 godziny) urlopu wypoczynkowego w styczniu 2018 r. podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego z premii regulaminowych możemy ustalić z obu umów o pracę?

  ...»

Tematy tygodnia

Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia za pracę w 2018 r.

2018-02-19

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę. Oznacza to wzrost kwoty wolnej od potrąceń w przypadku egzekucji komorniczych i administracyjnych obejmujących wynagrodzenie pracownicze. Od tej daty obowiązują też wyższe kwoty zmniejszające podatek, uzależnione od wysokości rocznej podstawy opodatkowania i zasadniczo bez wpływu na bieżące rozliczanie wynagrodzenia. Zatem przy ustalaniu wysokości kwoty wolnej od potrąceń pracodawcy nadal stosują kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 46,33 zł miesięcznie (556,02 zł rocznie), jeżeli pracownik ma do niej prawo.

...»

Wszystkie tematy ...»