Wtorek, 04.08.2020

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Jak pracownikowi urzędu należy obliczyć wynagrodzenie w razie przestoju

  2020.07.03

  Pracownik urzędu otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie, dodatek za wysługę lat, dodatek funkcyjny i okresowo przyznany dodatek specjalny. W jaki sposób należy obliczyć wynagrodzenie za przestój tego pracownika, który miał miejsce w okresie od 4 do 6 maja 2020 r., przy założeniu, że przez resztę miesiąca pracownik świadczył pracę stacjonarnie lub zdalnie?

  ...»

 • Jak rozliczać dyżur pracownika

  2020.06.25

  Część pracowników zatrudnionych w dziale obsługi klienta chcemy zobligować do pełnienia po godzinach pracy dyżurów „pod telefonem” w domu lub w siedzibie naszej firmy. Jak powinny być one rekompensowane? Czy odbieranie w trakcie omawianego dyżurowania połączeń od klientów należałoby zaliczyć do czasu pracy?

  ...»

 • Czy należy dokonać korekty dokumentów rozliczeniowych w ZUS w przypadku wypłaty wynagrodzenia chorobowego za miniony okres

  2020.06.25

  Od 1 kwietnia 2020 r. zatrudniamy pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem określonym w stałej stawce miesięcznej, który w połowie tego miesiąca zachorował. Jego niezdolność do pracy trwała przez 4 dni. Pracownik nie dostarczył żadnych świadectw pracy ani innych dokumentów, z których wynikałoby, że nie obowiązuje go okres wyczekiwania. Zatem za okres choroby nie wypłaciliśmy mu żadnych świadczeń. Ponieważ wynagrodzenie pracownika za kwiecień 2020 r. było wyższe niż zwykle (otrzymał dodatkową premię i wynagrodzenie wraz z dodatkiem za pracę w nadgodzinach), nie zgłosił żadnych uwag. Na początku lipca 2020 r. pracownik przedłożył świadectwa pracy, z których wynika, że za okres kwietniowej absencji miał prawo do wynagrodzenia chorobowego. Czy powinniśmy skorygować listę płac za kwiecień 2020 r. i dokumenty rozliczeniowe za ten miesiąc?

  ...»

 • Czy premię regulaminową należy wliczać do minimalnego wynagrodzenia za pracę

  2020.06.24

  Pracownik zakładu budżetowego otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 2200 zł i 20% premii regulaminowej, która jest pomniejszana za czas absencji chorobowej. Natomiast za czas urlopu jest wypłacana tak, jakby pracownik w tym czasie świadczył pracę. Ponadto otrzymuje on 16% dodatku stażowego obliczanego od wynagrodzenia zasadniczego. Premia regulaminowa nie przysługuje pracownikowi tylko w razie ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. Czy premia regulaminowa może uzupełniać pulę minimalnego wynagrodzenia? Czy tak ustalone w umowie o pracę składniki pensji gwarantują pracownikowi osiąganie minimalnego wynagrodzenia?

  ...»

 • Czy wyliczać wynagrodzenie za część miesiąca, jeżeli pracownik przez wszystkie dni robocze pobierał zasiłek opiekuńczy

  2020.06.09

  Opłacany wyłącznie wynagrodzeniem określonym w stałej miesięcznej stawce pracownik naszej spółki (będącej płatnikiem zasiłków z ubezpieczenia społecznego) przez wszystkie robocze dni maja opiekował się swoim 7-letnim synem. Z tego tytułu przysługiwał mu zasiłek opiekuńczy. Czy biorąc pod uwagę fakt, iż opieka nie była sprawowana w dni wolne od pracy (święto 1 maja i weekendy), należy za te dni wypłacić pracownikowi w maju wynagrodzenie?

  ...»

 • Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy po obniżeniu etatu i wprowadzeniu przestoju ekonomicznego na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej

  2020.06.05

  Od 1 maja 2020 r. obniżyliśmy naszym pracownikom wynagrodzenia i wymiar czasu pracy na podstawie art. 15g tzw. tarczy antykryzysowej. Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy przysługujące pracownikom? Czy składniki zmienne nadal powinniśmy uwzględniać z okresu ostatnich 3 miesięcy (dodatki za pracę nadliczbową, za noc i premię regulaminową)?

  ...»

 • Czy czas wyjścia prywatnego można zaliczyć na poczet rekompensaty za godziny nadliczbowe

  2020.05.27

  Jeden z naszych pracowników skorzystał w maju 2020 r. z kilkugodzinnego zwolnienia od pracy do celów prywatnych. Czy ten nieprzepracowany czas można zaliczyć do czasu wolnego udzielonego za nadgodziny wynikające z przekroczenia dobowego i opłacić tylko zwykłym wynagrodzeniem?

  ...»

 • Czy premię regulaminową wliczamy do wynagrodzenia za czas zwolnienia na opiekę nad dzieckiem do 14 lat

  2020.05.18

  Pracownica korzystała ze zwolnienia na opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 14. Mamy problem z ustaleniem wynagrodzenia za ten czas, bo pracownicy przysługują premie regulaminowe. Czy należy je uwzględnić przy wyliczeniu wynagrodzenia za czas takiego zwolnienia?

  ...»

 • Czy pracownik musi zapłacić podatek od pożyczki udzielonej mu przez pracodawcę

  2020.05.14

  Chcemy udzielać naszym pracownikom nieoprocentowanych pożyczek ze środków obrotowych (wyodrębnionego na ten cel funduszu zakładowego). W tym zakresie zostanie opracowany stosowny dokument, na podstawie którego o pożyczkę będą mogli starać się wszyscy pracownicy na tych samych zasadach. Pożyczki będą udzielane w Polsce i pieniądze na ten cel również będą przekazywane na rachunki pracowników w Polsce. Jesteśmy podatnikiem podatku VAT i nie prowadzimy działalności w zakresie usługowego udzielania pożyczek. Czy umowa pożyczki będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Czy w związku z nieoprocentowaniem pożyczki po stronie pracowników powstanie przychód w postaci hipotetycznych odsetek?

  ...»

 • Kiedy zajęcie komornicze obejmuje również świadczenia z zfśs

  2020.04.29

  Pracownik urzędu (członek korpusu służby cywilnej) ma zajęcie komornicze, w którym jest napisane, że obejmuje ono „wynagrodzenie za pracę i wynagrodzenie za prace zlecone oraz nagrody i premie przysługujące dłużnikowi za okres jego zatrudnienia”. Czy w tej sytuacji należy przekazywać komornikowi wypłaty dokonywane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

  ...»

Tematy tygodnia

W jakiej formie należy uzyskać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę

2020-07-27

Faktury korygujące, jako dokumenty służące doprowadzeniu faktur pierwotnych do stanu, który odzwierciedla faktycznie zrealizowaną transakcję, są powszechnie stosowane w obrocie gospodarczym. W przypadku części z nich ustawodawca zobowiązał sprzedawców do uzyskania potwierdzenia odbioru korekty przez nabywcę. Wymóg ten dotyczy faktur korygujących obniżających podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Przepisy ustawy nie precyzują jednak, jak takie potwierdzenie powinno wyglądać. Kwestia ta wywołuje zatem często wiele wątpliwości, stając się przedmiotem sporów przedsiębiorców z organami podatkowymi. Pod wpływem orzecznictwa sądów organy podatkowe zaczęły uznawać potwierdzenie dostarczenia e-maila z załączoną fakturą korygującą za wystarczający dowód doręczenia faktury.

...»

Wszystkie tematy ...»