Niedziela, 19.01.2020

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Czy pracownik zatrudniony wcześniej na umowę w celu przygotowania zawodowego ma prawo do trzynastki

  2020.01.09

  Od 1 września 2019 r. w jednostce budżetowej zatrudniono pracownika na pełny etat na stanowisku kucharza. Do 31 sierpnia 2019 r. osoba ta była uczniem w tej samej jednostce, zatrudnionym na podstawie umowy w celu przygotowania zawodowego. Podczas nauki zawodu przez 2 dni w tygodniu uczęszczała do szkoły, a przez 3 dni odbywała praktyczną naukę zawodu kucharza. W okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2019 r. łącznie chorowała 22 dni. Czy osoba ta nabędzie prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.?

  ...»

 • Jak egzekwować od pracownika odszkodowanie za wyrządzoną szkodę

  2020.01.09

  Podpisujemy z pracownikami umowy o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie. Jak możemy egzekwować od nich tę odpowiedzialność, w przypadku gdy nie wyrażą zgody na dokonanie potrącenia z tytułu wyrządzonej szkody? Czy musimy uzyskać nakaz zapłaty? Jeśli tak, to w ramach jakiej procedury?

  ...»

 • Czy pracownik musi wyrazić zgodę na wykazanie w zaświadczeniu o zarobkach potrąceń komorniczych

  2020.01.08

  Pracownik wystąpił do nas z prośbą o wystawienie dla banku zaświadczenia o zarobkach (pracownik nie dostarczył druku bankowego, więc zaświadczenie wystawimy według naszego wzoru). Wynagrodzenie tej osoby jest zajęte przez komornika i taką informację chcieliśmy podać w zaświadczeniu. Czy do wykazania informacji o zajęciu wynagrodzenia niezbędna będzie zgoda pracownika?

  ...»

 • Po jakim kursie rozliczyć koszty delegacji zagranicznej pracownika, który nie otrzymał zaliczki

  2020.01.07

  Jeden z naszych pracowników przebywał w delegacji służbowej w Czechach. Po powrocie przedstawił nam faktury wystawione na naszą spółkę i paragony, które zostały opłacone przez pracownika z własnych środków. Były to wydatki, które okazały się niezbędne podczas delegacji. Pracownik nie pobrał żadnej zaliczki. Po jakim kursie powinniśmy rozliczyć koszty podróży pracownika?

  ...»

 • Rozliczenia podatkowo-składkowe świadczeń wypłacanych po zakończeniu zatrudnienia i terminy ich dokonania

  2019.12.27

  Do obowiązków pracodawcy związanych z ustaniem zatrudnienia pracownika należy wypłacenie mu ostatniego wynagrodzenia za pracę oraz innych przysługujących tej osobie świadczeń pieniężnych. Przepisy Kodeksu pracy nie regulują jednak wprost, jaki jest termin na rozliczenie się z pracownikiem w tych okolicznościach. Należy przyjąć, i jest to pogląd dominujący w doktrynie, że trzeba to zrobić w dniu, w którym ustaje zatrudnienie. Jeżeli dochodzi do wypłaty świadczenia pochodzącego z wcześniej istniejącego stosunku pracy należy je rozliczyć w zakresie podatku dochodowego i składek ZUS w sposób właściwy dla tego źródła przychodów.  Były pracodawca nadal pełni rolę płatnika i ma obowiązek naliczyć, pobrać i odprowadzić podatek oraz składki do właściwych urzędów w terminie wynikającym z ogólnych przepisów w tym zakresie.

  ...»

 • Jak rozliczyć zawartą ze studentem - obywatelem Ukrainy umowę zlecenia wykonywaną w Polsce

  2019.12.20

  W grudniu 2019 r. zatrudnimy na umowę-zlecenie 22-letniego obywatela Ukrainy, który posiada status studenta polskiej uczelni wyższej. Jak należy rozliczyć jego wynagrodzenie płatne jeszcze przed nowym rokiem, jeżeli w 2019 r. przebywa w Polsce już ponad 183 dni i nie dostarczył certyfikatu rezydencji podatkowej?

  ...»

 • Czy przejście na tzw. emeryturę matczyną uprawnia do odprawy emerytalnej

  2019.12.10

  Jedna z naszych pracownic chce rozwiązać umowę o pracę w związku z przejściem na rodzicielskie świadczenie uzupełniające, tzw. emeryturę matczyną (spełnia warunki do jego otrzymania, ale nie jest jeszcze na emeryturze). Czy będzie jej przysługiwać odprawa emerytalna?

  ...»

 • Jak zwolnienie z PIT wpływa na potrącenia z wynagrodzenia pracowników do 26. roku życia

  2019.11.27

  Od 1 sierpnia 2019 r. przychody ze stosunku pracy podatników, którzy nie ukończyli 26. roku życia, zwolnione są z podatku dochodowego. Do końca 2019 r. górna granica zwolnienia wynosi 35 636,67 zł. W konsekwencji korzystają oni z wyższych kwot wolnych od potraceń z wynagrodzenia, bo nie pomniejszonych o zaliczkę PIT.

  ...»

 • Czy prawo do premii uznaniowej należy zamieszczać w umowie o pracę

  2019.11.27

  Zamierzamy wypłacać pracownikom premie uznaniowe. Zapis o prawie do premii chcemy zamieścić w umowach o pracę. Czy w razie rezygnacji z jej wypłacania musimy wypowiedzieć pracownikom warunki ich wynagradzania?

  ...»

 • Jak rozliczyć wynagrodzenie zleceniobiorcy-studenta, który został wyrejestrowany z ubezpieczeń

  2019.11.26

  Od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. w spółce z o.o. zatrudniamy osobę (w wieku 24 lat) na podstawie umowy o świadczenie usług o charakterze umowy zlecenia. Od 1 października 2019 r. zleceniobiorca został wyrejestrowany z ubezpieczeń ze względu na podjęcie studiów zaocznych. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wypłacamy zleceniobiorcy za każdy miesiąc w terminie do 20 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Czy przychód wypłacony 20 października 2019 r. należy oskładkować, czy nie?

  ...»

Tematy tygodnia

„Mały ZUS plus” – korzystne zmiany dla przedsiębiorców

2020-01-13

12 grudnia 2019 r. Sejm przyjął ustawę uwzględniającą nowe preferencyjne rozwiązania w zakresie opłacania składek ZUS przez przedsiębiorców (tzw. mały ZUS plus). Ustawa przewiduje możliwość opłacania obniżonych składek społecznych, których podstawa wymiaru będzie ustalana na podstawie uzyskanego przez przedsiębiorcę dochodu z poprzedniego roku. Z ulgi „mały ZUS plus” będą mogły skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych, których przychód za poprzedni rok nie przekroczy poziomu 120 000 zł.

...»

Wszystkie tematy ...»