Wtorek, 25.06.2019

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

 • Jaki podatek należy pobrać od podarunków przekazanych pracownikom z okazji jubileuszu firmy

  2019.06.24

  Pracodawca nie pobiera podatku od karty podarunkowej przekazanej pracownikowi z okazji jubileuszu powstania firmy. Przychód z tego tytułu pracownik rozlicza jako darowiznę i według zasad określonych w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Jeżeli wartość karty podarunkowej nie przekroczy 4902 zł, pracownik nie zapłaci podatku od darowizny.

  ...»

 • Jak należy ustalać wynagrodzenie za pracę w nocy

  2019.06.11

  Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej. Dodatek ten jest ustalany w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

  ...»

 • Czy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za powstrzymanie się od pracy z powodu niewyposażenia samochodu w opony letnie

  2019.05.30

  Zatrudniani przez nas handlowcy używają do codziennego wykonywania swoich obowiązków samochodów służbowych. Z powodu wymiany floty samochodów w najbliższym czasie nie zmienialiśmy opon na letnie w obecnie użytkowanych pojazdach. Pracownicy zagrozili jednak, że odmówią wykonywania dłuższych wyjazdów poza miasto, argumentując, iż opony zimowe w warunkach wiosennych i letnich mogą stanowić zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. Powołują się na przepis prawa pracy (art. 210 Kodeksu pracy) dający prawo do powstrzymania się od pracy ze względu na bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia z gwarancją wynagrodzenia za czas niewykonywania obowiązków z tego powodu. Czy w tej sytuacji pracownicy mogą powstrzymać się od wykonywania pracy i żądać za ten czas wynagrodzenia?

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Jak rozliczać wynagrodzenie członka zarządu

  2019.05.20

  Sposób rozliczenia wynagrodzenia i innych świadczeń przyznawanych członkom zarządu w kontekście składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych zależy przede wszystkim od rodzaju umowy, na podstawie której pełnią oni swoje funkcje. W artykule przedstawiamy zasady rozliczeń wynagrodzeń członków zarządu, w przypadku gdy wykonują oni obowiązki m.in. na podstawie powołania, umowy o pracę czy kontraktu menedżerskiego.

  ...»

 • Jakie są zasady dokonywania potrąceń z innych świadczeń niż wynagrodzenie

  2019.05.15

  Dokonywanie potrąceń z należności zatrudnionych osób bywa szczególnie utrudnione w sytuacjach, gdy zatrudniony otrzymuje w danym miesiącu oprócz wynagrodzenia za pracę również innego rodzaju świadczenia ze stosunku pracy, takie jak np. nagroda jubileuszowa, trzynastka, odprawa emerytalna czy pieniężny ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. W takim przypadku ww. należności trzeba zsumować i od tak ustalonej kwoty dokonać potrącenia, stosując jedną kwotę wolną od potrąceń.

  ...»

 • Jak do podstawy ekwiwalentu za urlop wliczać składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc

  2019.05.08

  W podstawie wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy pracodawcy muszą uwzględnić składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikom zarówno za okresy nie dłuższe niż miesiąc, jak i za okresy dłuższe, jednak najwyżej 12-miesięczne. Ponadto wszystkie składniki wynagrodzenia wliczane do podstawy ekwiwalentowej należy uzupełnić w przypadku, gdy pracownik nie przepracował w całości okresu, za który przysługiwał dany składnik, np. z powodu choroby, zwolnienia od pracy czy innej usprawiedliwionej nieobecności.

  ...»

 • Jak potrącić karę pieniężną z wynagrodzenia pracownika

  2019.05.06

  Ukaraliśmy pracownika karą porządkową za opuszczenie miejsca pracy bez usprawiedliwienia (pracownik opuścił swoje stanowisko pracy 2 godziny przed ustaloną dla niego godziną zakończenia pracy i tego nie usprawiedliwił). Karę wymierzyliśmy w wysokości 1-dniowego wynagrodzenia przysługującego tej osobie. Chcemy potrącić tę kwotę z pensji pracownika. Jak ustalić wysokość tego potrącenia?

  ...»

 • Czy premie i nagrody należy uwzględnić w podstawie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

  2019.04.29

  Za osiągniecie bardzo dobrych wyników ekonomiczno-finansowych, zarząd spółki może uruchomić uznaniowo premie dla pracowników, w wymiarze uzasadnionym osiągniętymi wynikami. Premia, jeżeli jest wypłacana, to nie dla wszystkich pracowników i nie w jednakowym wymiarze. Każdorazowo zarząd ustala, kto i w jakiej wysokości ma otrzymać premię. Czy taka premia powinna znaleźć się w podstawie wyliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy?

  ...»

 • Czy można zobowiązać pracownika do zwrotu kosztów szkolenia sfinansowanego przez pracodawcę

  2019.04.24

  W ramach prowadzonej przez naszą spółkę działalności polegającej na świadczeniu usług informatycznych i programistycznych często kierujemy pracowników na specjalistyczne szkolenia. Ponieważ szkolenia te są kosztowne, chcemy zobowiązać pracowników do pozostania w zatrudnieniu po ich ukończeniu. Czy mamy taką możliwość i czy możemy domagać się od pracowników zwrotu kosztów szkolenia?

  ...»

 • Czy można obniżyć wynagrodzenie pracownikowi służby bhp

  2019.04.23

  Zatrudniamy dwóch pracowników służby bhp w pełnym wymiarze czasu pracy. Stan zatrudnienia pracowników w naszej spółce wynosi ok. 800 osób. Ponieważ pracownicy służby bhp wywiązują się ze swoich obowiązków w czasie krótszym niż 8 godzin dziennie, rozważamy przydzielenie im dodatkowych obowiązków związanych z prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych. Pracownicy służby bhp odmawiają jednak wykonywania tych zadań, argumentując, że nie należą one do zakresu obowiązków służby bhp. Czy w takim przypadku możemy wręczyć tym pracownikom wypowiedzenia zmieniające obniżające ich etat i wysokość wynagrodzenia?

  ...»

 • Jak powstaje i funkcjonuje pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa po zmianie przepisów

  2019.04.10

  Pracodawcy mają możliwość utworzenia pracowniczej kasy zapomogowo- pożyczkowej. Celem funkcjonowania kasy jest udzielanie jej członkom pomocy materialnej. Ta pomoc może mieć postać długoterminowych lub krótkoterminowych pożyczek i zapomóg. Kapitałem kasy są wpłaty jej członków. Od 1 stycznia 2019 r. członkami kasy mogą być osoby zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy.

  ...»

 • Czy dodatek za pracę w nocy można ustalać od wynagrodzenia zasadniczego

  2019.04.09

  Wypłacamy dodatek za pracę w nocy. W regulaminie wynagradzania mamy zapis, że dodatek nocny wynosi 10% stawki godzinowej obliczonej od płacy zasadniczej, nie mniej niż 20% stawki godzinowej obliczonej od płacy minimalnej ogłoszonej na dany rok. Czy możemy tak naliczać dodatek? Czy dodatek za pracę w nocy powinien być naliczany pracownikom od płacy minimalnej nawet wtedy, gdy ich płaca zasadnicza jest wyższa?

  ...»

 • Na jakie cele należy przeznaczyć kary pieniężne

  2019.04.08

  Zdarza się, że dyscyplinujemy naszych pracowników karami porządkowymi. Czy wpływy z tytułu nałożonych na pracowników pieniężnych kar porządkowych za naruszenie przepisów bhp możemy przeznaczyć na nagrody dla osób wyróżniających się swoją postawą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?

  ...»

Tematy tygodnia

Jak krok po kroku sprawdzić, czy biuro rachunkowe ma obowiązek raportowania schematu podatkowego

2019-06-24

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy zobowiązujące podatników oraz podmioty ich obsługujące do raportowania o schematach podatkowych. W artykule objaśniamy, w jaki sposób działa mechanizm raportowania oraz w jakich sytuacjach obowiązek raportowania może obciążać biura rachunkowe.

...»

Wszystkie tematy ...»