Sobota, 25.11.2017

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Kiedy można objąć wszystkich pracowników klauzulą konkurencyjną

  2017.11.09

  W naszej firmie jest wdrażana innowacyjna i kosztowna technologia produkcyjna. Koordynator odpowiedzialny za jej wdrożenie omyłkowo udostępnił na wspólnym dysku wszystkim pracownikom niejawne informacje dotyczące tej technologii. Czy w tej sytuacji możemy zawrzeć umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia ze wszystkimi pracownikami, którzy otrzymali takie informacje? Jeżeli tak, to czy każdy z pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska, powinien otrzymywać odszkodowanie w jednakowej wysokości przez taki sam okres, czy możemy je zróżnicować?

  ...»

 • Czy po zaprzestaniu wypłaty jednego ze składników wynagrodzenia należy na nowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego

  2017.11.08

  Zarząd firmy podjął decyzję, że począwszy od 1 września 2017 r. pracownikom nie będą wypłacane dodatkowe nagrody roczne do odwołania ze względu na trudną sytuację finansową firmy. Nagrody te do tej pory były pomniejszane za czas niezdolności do pracy i uwzględniane w  podstawie wymiaru zasiłku. Czy w związku z tym od 1 września nagrodę należy wyłączyć z podstawy wymiaru zasiłków?

  ...»

 • Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika ustalone w walucie obcej

  2017.10.27

  Wynagrodzenie pracownika może być ustalone w umowie o pracę w innej walucie niż polska (bez względu na rodzaj zawartej umowy lub miejsce wykonywania pracy). Pensja wyrażona w walucie obcej może być również w niej wypłacana, ale powinno to być wyraźnie zastrzeżone w umowie o pracę. W przypadku wynagrodzenia płatnego w innej walucie niż złote szczególnie istotny z punktu widzenia rozliczeń podatkowo-składkowych jest kurs waluty oraz termin wypłaty.

  ...»

 • Jak obliczyć wysokość ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w razie zmiany zasad wynagradzania

  2017.10.26

  Od 1 października 2017 r. w naszej firmie obowiązuje nowy system wynagradzania pracowników działu handlowego. Obniżone zostały stałe wynagrodzenia miesięczne tych osób i wprowadziliśmy miesięczną premię uzależnioną od wyników sprzedaży, której wcześniej pracownicy nie otrzymywali. Wynagrodzenia stałe wypłacamy w tym samym miesiącu, a premie 5. dnia następnego miesiąca. Jak obliczyć wysokość ekwiwalentu za urlop, do którego jeden z wieloletnich pracowników tego działu nabędzie prawo w listopadzie 2017 r.?

  ...»

 • Czy wysłanie pracownika w zagraniczną podróż służbową zwalnia ze stosowania przepisów o minimalnym wynagrodzeniu obowiązującym za granicą

  2017.10.25

  Produkujemy na eksport urządzenia papiernicze. Ich montażem u klientów (głównie z Niemczech i Belgii), z którymi mamy zawarte kontrakty, zajmują się nasi pracownicy. Montaż trwa od 1 do 3 miesięcy i występuje dość regularnie. Czy wysyłając pracowników w podróż służbową za granicę mamy obowiązek wypłaty tym osobom stawki minimalnej obowiązującej w kraju wykonywania pracy?

  ...»

 • Jak rozliczyć wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do pracy w Szwajcarii

  2017.10.24

  Od 1 października 2017 r. oddelegowaliśmy pełnoetatowego pracownika na 6 miesięcy do Szwajcarii. Jak prawidłowo rozliczyć należne mu wynagrodzenie? W jaki sposób wyznaczyć podstawę składek ZUS i podatku, uwzględniając fakt, że przez cały okres oddelegowania pracownik podlega składkom ZUS i opodatkowaniu w Polsce?

  ...»

 • Jak pracodawca może uzyskać odszkodowanie w razie wyrządzenia szkody przez pracownika

  2017.10.20

  W razie wyrządzenia szkody przez pracownika wysokość odszkodowania przysługującego pracodawcy zależy od stopnia winy pracownika. Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty 3-miesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi. Jeżeli jednak pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest zobowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości. W takim przypadku roszczenie pracodawcy może obejmować nawet utracone korzyści.

  ...»

 • Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe, gdy została zawarta kolejna umowa o pracę

  2017.10.16

  Zatrudnienie na 3-miesięczny okres próbny jednego z naszych pracowników trwało do 30 września 2017 r. Kolejną umowę o pracę – na czas określony – podpisaliśmy z tą osobą 2 października 2017 r. (między umowami wystąpiła przerwa przypadająca w niedzielę). Pracownik zgodnie z ustalonym dla niego rozkładem czasu pracy nie świadczy pracy w niedzielę. Ma on prawo do zmiennych premii regulaminowych. Na początku października osoba ta przez 3 dni (przez 24 godziny) korzystała z urlopu wypoczynkowego. Czy w razie korzystania przez tego pracownika z 3-dniowego (24 godziny) urlopu wypoczynkowego w październiku podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego z premii regulaminowych możemy ustalić z obu umów o pracę?

  ...»

 • Jak podwyżka w trakcie okresu rozliczeniowego wpływa na dodatki za nadgodziny dobowe i średniotygodniowe

  2017.10.10

  Nasi pracownicy wykonują pracę w systemie równoważnym w 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym czasu pracy. W połowie okresu rozliczeniowego nastąpiły podwyżki wynagrodzenia (z początkiem miesiąca). Jak powinniśmy ustalić wysokość dodatków za nadgodziny dobowe i średniotygodniowe – czy w obu przypadkach możemy przyjąć wynagrodzenie z miesiąca, w którym wystąpiła praca nadliczbowa?

  ...»

 • Czy można dokonywać potrąceń ze świadczeń z zfśs przyznanych rodzinie pracownika

  2017.10.09

  Jeden z naszych pracowników zwrócił się do nas z wnioskiem o udzielenie mu wsparcia finansowego na zakup książek dla dziecka oraz zapomogi losowej w związku z chorobą dziecka. Przyznaliśmy pracownikowi ze środków zfśs łącznie 1500 zł. Jednak wynagrodzenie tej osoby i przysługujące jej inne wierzytelności są zajęte przez komornika. Czy świadczenia, które zostały wypłacone na rzecz dziecka pracownika, podlegają zajęciu komorniczemu wystawionemu na pracownika?

  ...»

Tematy tygodnia

Split payment – skutki dla dostawcy i nabywcy

2017-11-20

Split payment, z ang. płatność podzielona, to rozwiązanie, które z założenia ma pomóc w łataniu powiększającej się luki podatkowej w VAT. Od kwietnia 2018 r. split payment ma obowiązywać również w Polsce. Stosowanie tego mechanizmu przez podatników ma być dobrowolne, dlatego projekt zakłada wprowadzenie pewnych korzystnych rozwiązań podatkowych zachęcających do skorzystania z tej formy rozliczania podatku.

...»

Wszystkie tematy ...»