Wtorek, 04.10.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Jak opodatkować dochody pracowników wykonujących pracę zdalnie poza granicami Polski

  2022.08.31

  Nasza firma od września 2022 r. będzie zatrudniała na podstawie umowy o pracę pracowników (cudzoziemców) mieszkających w Niemczech i Hiszpanii (rezydentów podatkowych tych krajów). Miejscem wykonywania pracy tych osób będzie ich miejsce zamieszkania (praca jest świadczona w formie zdalnej). Nasza firma nie prowadzi działalności w tych państwach. Czy zaliczka na podatek od wynagrodzenia tych pracowników jest obliczana według ogólnych zasad, tak jak w przypadku pracowników świadczących pracę w Polsce?

  ...»

 • Czy pracodawca ma obowiązek sfinansować każdą specjalistyczną opinię na potrzeby prowadzonego postępowania powypadkowego

  2022.08.30

  Jeden z naszych pracowników uległ wypadkowi przy pracy. Społeczny inspektor pracy wchodzący w skład zespołu powypadkowego uznał, że do prawidłowej kwalifikacji tego zdarzenia potrzebuje licznych opinii specjalistów zewnętrznych. Jako pracodawca jestem temu przeciwny i uważam, że nie jest to konieczne. Czy mamy obowiązek pokrycia kosztów każdej opinii, jakiej zażąda zespół powypadkowy?

  ...»

 • Czy wartość pakietu medycznego można wliczyć do minimalnego wynagrodzenia za pracę

  2022.07.25

  Od 1 czerwca 2022 r. nasi pracownicy korzystają z pakietów medycznych, które opłacane są przez pracodawcę w pełnej wysokości (pracownicy nie ponoszą żadnej odpłatności z tego tytułu). Czy wartość takiego pakietu można uwzględnić w minimalnym wynagrodzeniu (np. wynagrodzenie zasadnicze pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy będzie wynosić 2890 zł, a wartość pakietu - 120 zł, co łącznie stanowi 3010 zł, czyli pracownik ma gwarancję otrzymania minimalnego wynagrodzenia)?

  ...»

 • Jakie konsekwencje poniesie pracodawca, który nie utworzył zfśs ani nie dokonuje wypłaty świadczenia urlopowego

  2022.07.11

  Zatrudniamy mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Do końca stycznia 2022 r. nie powiadomiliśmy pracowników o nietworzeniu zfśs ani o niewypłacaniu świadczenia urlopowego. Rozpoczął się sezon urlopowy - jak powinniśmy postąpić w sytuacji, gdy pracownicy będą się ubiegali o wypłatę z zfśs, a część z nich o świadczenia urlopowe? Czy w tej sytuacji będziemy zobowiązani zarówno utworzyć zfśs, jak i dokonywać wypłaty świadczenia urlopowego?

  ...»

 • Czy czasowy dodatek za realizację projektu należy wliczyć do podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

  2022.07.05

  Nasz pracownik od lutego 2022 r. realizuje oprócz swoich zwykłych obowiązków dodatkowy projekt, który jest finansowany z pozyskanych do tego celu środków. Przez okres realizacji tego projektu pracownik otrzymuje miesięcznie stały dodatek w wysokości 2000 zł brutto. Projekt będzie trwał do końca sierpnia 2022 r., a pracownik z końcem lipca kończy z nami współpracę. Czy dodatek ten wejdzie do podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy?

  ...»

 • W jaki sposób ustalić wynagrodzenie za urlop okolicznościowy pracownika

  2022.07.04

  Pracownik skorzystał z urlopu okolicznościowego z powodu urodzenia się dziecka. Jak obliczyć wynagrodzenie za ten czas?

  ...»

 • Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe i za zwolnienie ze świadczenia pracy pracownika, którego wynagrodzenie ogranicza ustawa kominowa

  2022.06.27

  Jeden z naszych pracowników (pion dyrekcji) został odwołany ze stanowiska. Od 11 lipca do 31 sierpnia 2022 r. znajduje się w okresie wypowiedzenia i w tym czasie jest zwolniony ze świadczenia pracy na podstawie art. 362 Kodeksu pracy (od 1 do 10 lipca 2022 r. przebywał na urlopie wypoczynkowym). Pracownik ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego, a w grudniu 2021 r. otrzymał nagrodę za 2020 r. na postawie art. 10 ustawy kominowej. Od 1 sierpnia 2022 r. jego stawka wynagrodzenia zasadniczego będzie niższa. Jak obliczyć przysługujące mu wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i za czas zwolnienia ze świadczenia pracy? Jak wykazać je na liście płac? Czy nagroda roczna wchodzi do podstawy wymiaru tych wynagrodzeń?

  ...»

 • Jak stosować koszty uzyskania przychodów w przypadku dwóch wypłat w miesiącu

  2022.06.23

  Z opóźnieniem wypłacimy pracownikom pionu zarządczego wynagrodzenia za pracę za maj 2022 r. Za ten miesiąc wynagrodzenia otrzymają w czerwcu br. i w tym samym miesiącu również pensję za czerwiec (czyli 2 wypłaty wynagrodzenia). Czy koszty uzyskania przychodów powinniśmy zastosować tylko raz czy od każdej wypłaty za dany miesiąc?

  ...»

 • Czy trzeba uzgadniać ze związkowcami uchylenie regulaminu wynagradzania

  2022.06.14

  U pracodawcy obowiązuje regulamin wynagradzania. Pracodawca chce go uchylić. Czy musi porozumieć się w tej sprawie z organizacją związkową?

  ...»

 • Czy nieodpłatne korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych jest świadczeniem dodatkowym

  2022.06.06

  Nasza jednostka jest przedsiębiorstwem państwowym. Chcemy powierzyć dyrektorowi jednostki zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę samochód służbowy, którego mógłby używać również w celach prywatnych (dotychczas wykorzystywał go tylko do celów służbowych). Dyrektor nie będzie ponosił odpłatności z tego tytułu. Czy byłoby to świadczenie dodatkowe na podstawie ustawy kominowej, które może otrzymać dyrektor przedsiębiorstwa państwowego?

  ...»

Tematy tygodnia

Granice krytyki pracodawcy przez pracownika i skutki ich przekroczenia

2022-10-03

Pracodawca, którego pracownik krytykuje w sposób niedozwolony, może go pociągnąć do odpowiedzialności pracowniczej, cywilnoprawnej i karnej. W zależności od charakteru krytyki ma prawo rozwiązać z nim stosunek pracy, zażądać zadośćuczynienia pieniężnego albo oskarżyć o przestępstwo zniesławienia lub zniewagi.

...»

Wszystkie tematy ...»