Poniedziałek, 25.05.2020

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

 • Czy premię regulaminową wliczamy do wynagrodzenia za czas zwolnienia na opiekę nad dzieckiem do 14 lat

  2020.05.18

  Pracownica korzystała ze zwolnienia na opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 14. Mamy problem z ustaleniem wynagrodzenia za ten czas, bo pracownicy przysługują premie regulaminowe. Czy należy je uwzględnić przy wyliczeniu wynagrodzenia za czas takiego zwolnienia?

  ...»

 • Czy pracownik musi zapłacić podatek od pożyczki udzielonej mu przez pracodawcę

  2020.05.14

  Chcemy udzielać naszym pracownikom nieoprocentowanych pożyczek ze środków obrotowych (wyodrębnionego na ten cel funduszu zakładowego). W tym zakresie zostanie opracowany stosowny dokument, na podstawie którego o pożyczkę będą mogli starać się wszyscy pracownicy na tych samych zasadach. Pożyczki będą udzielane w Polsce i pieniądze na ten cel również będą przekazywane na rachunki pracowników w Polsce. Jesteśmy podatnikiem podatku VAT i nie prowadzimy działalności w zakresie usługowego udzielania pożyczek. Czy umowa pożyczki będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Czy w związku z nieoprocentowaniem pożyczki po stronie pracowników powstanie przychód w postaci hipotetycznych odsetek?

  ...»

 • Kiedy zajęcie komornicze obejmuje również świadczenia z zfśs

  2020.04.29

  Pracownik urzędu (członek korpusu służby cywilnej) ma zajęcie komornicze, w którym jest napisane, że obejmuje ono „wynagrodzenie za pracę i wynagrodzenie za prace zlecone oraz nagrody i premie przysługujące dłużnikowi za okres jego zatrudnienia”. Czy w tej sytuacji należy przekazywać komornikowi wypłaty dokonywane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Odprawa dla pracownika w razie odmowy przyjęcia nowych warunków zatrudnienia

  2020.04.28

  Umowa o pracę pracownika, który nie przyjmie nowych warunków zatrudnienia wprowadzonych wypowiedzeniem zmieniającym umowę o pracę, rozwiąże się po upływie okresu wypowiedzenia. W takiej sytuacji można uznać, że odmowa przyjęcia zaproponowanych warunków stanowi współprzyczynę rozwiązania stosunku pracy. Z tego powodu pracodawca, do którego ma zastosowanie ustawa o zwolnieniach grupowych, nie zawsze będzie miał obowiązek wypłaty odprawy.

  ...»

 • Czy w zaświadczeniu o zarobkach pracodawca podaje informację o potrąceniach komorniczych

  2020.04.24

  Pracownik wystąpił do nas z prośbą o wystawienie dla banku zaświadczenia o zarobkach (pracownik nie dostarczył druku bankowego, więc zaświadczenie wystawimy według naszego wzoru). Wynagrodzenie tej osoby jest zajęte przez komornika i taką informację chcieliśmy podać w zaświadczeniu. Czy do wykazania informacji o zajęciu wynagrodzenia niezbędna będzie zgoda pracownika?

  ...»

 • Czy można wypłacić wynagrodzenie za pracę i zasiłek chorobowy za ten sam dzień

  2020.04.22

  Pracownik centrum pomocy społecznej rozpoczął pracę, ale po godzinie źle się poczuł i lekarz udzielił mu zwolnienia lekarskiego na ten sam dzień. Czy za przepracowany czas (tj. godzinę) pracownikowi należy wypłacić wynagrodzenie za pracę i za ten sam dzień również wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek? Jak rozliczyć takie wynagrodzenie?

  ...»

 • Jak rozliczać wynagrodzenia i zasiłki w związku z COVID-19

  2020.04.14

  Pracownicy, którzy stali się niezdolni do pracy w związku z chorobą wywołaną koronawirusem – własną lub członka najbliższej rodziny – a także gdy muszą sprawować opiekę nad dzieckiem, mają prawo do świadczeń za czas tych nieobecności. Uprawnienie to przysługuje również osobom objętym kwarantanną lub izolacją.

  ...»

 • Wynagrodzenie pracowników wracających do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem

  2020.04.09

  Po powrocie z urlopu związanego z rodzicielstwem pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, jakie by otrzymywał, gdyby nie wystąpiła przerwa urlopowa. Oznacza to, że jeśli podczas urlopu w zakładzie nastąpiły podwyżki wynagrodzenia, to należy uwzględnić ich wpływ na wysokość wynagrodzenia pracownika. Analogicznie będzie w przypadku obniżenia pensji - wynagrodzenie pracownika wracającego do pracy po przerwie urlopowej będzie niższe niż przed tą przerwą.

  ...»

 • Jak pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną może ubiegać się o dofinansowanie jej wynagrodzenia z PFRON

  2020.04.01

  Od 1 marca 2020 r. zatrudniamy pracownika z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jest to jedyna zatrudniana przez nas osoba niepełnosprawna. Pracownik ten otrzymuje wynagrodzenie minimalne, a stan zatrudnienia w naszej firmie wynosi 10 pracowników. Chcemy ubiegać się o dopłatę do wynagrodzenia z PFRON w związku zatrudnieniem niepełnosprawnego pracownika. Czy mamy taką możliwość, mimo że nie zatrudniamy przynajmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty?

  ...»

 • Rozliczanie wynagrodzenia i odprawy emerytalnej wypłaconych w różnych dniach tego samego miesiąca

  2020.03.31

  Pensje w naszej firmie wypłacamy 10 dnia następnego miesiąca. 10 kwietnia 2020 r. pracownik otrzyma wynagrodzenie za marzec 2020 r. Natomiast 15 kwietnia 2020 r. osoba ta przechodzi na emeryturę i w tym dniu otrzyma wynagrodzenie za kwiecień br. oraz odprawę emerytalną. Czy przy obliczaniu podatku od tych wypłat możemy zastosować podwójne koszty uzyskania przychodów (pracownik jest uprawniony do kosztów podwyższonych) i dwie kwoty zmniejszające miesięczną zaliczkę podatkową?

  ...»

 • Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika tymczasowego nieobecnego z powodu choroby i urlopu

  2020.03.24

  Jesteśmy agencją pracy tymczasowej. Jeden z pracowników tymczasowych był nieobecny w pracy z powodu choroby (przez 2 dni), a następnie urlopu wypoczynkowego (1 dzień). Jak w takiej sytuacji prawidłowo ustalić wysokość wynagrodzenia przysługującego mu za pracę?

  ...»

 • Wynagrodzenie z umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej przysługujące emerytom i rencistom – ogólne zasady obliczania

  2020.03.11

  Prowadzimy biuro rachunkowe. Nasi klienci zatrudniają emerytów i rencistów na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło) często zdarza się, że mają zawarte umowy o pracę z innymi (obcymi) podmiotami, gdzie wynagrodzenie najczęściej jest wyższe od minimalnego. Jaki wpływ na obliczanie wynagrodzenia z umowy cywilnoprawnej zawartej przez naszych klientów ma zatrudnienie pracownicze emeryta lub rencisty u innego pracodawcy? Czy zatrudnienie u kilku pracodawców powoduje, że wynagrodzenie z umowy o pracę należy obliczać inaczej?

  ...»

 • Obliczanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

  2020.03.09

  Dla ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy niezbędne jest właściwe wyznaczenie podstawy jego wymiaru. Przy jej obliczaniu stosuje się tzw. dopełnienie (w razie wystąpienia nieobecności pracownika w pracy) i uwzględnia się te same składniki, co w przypadku wynagrodzenia urlopowego, a dodatkowo elementy płacy należne za okresy dłuższe niż miesiąc. Ponadto obliczając omawiany ekwiwalent, należy posłużyć się współczynnikiem wyrażającym średniomiesięczną liczbę dni roboczych w danym roku.

  ...»

Tematy tygodnia

Sprawozdanie z działalności w czasie COVID-19

2020-05-25

Jednostki gospodarcze dołączają do rocznego sprawozdania finansowego sprawozdanie z działalności, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z ustawy o rachunkowości lub odrębnych przepisów. W myśl przepisów ustawy o rachunkowości obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności dotyczy spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych, a także alternatywnych spółek inwestycyjnych.

...»

Wszystkie tematy ...»