Wtorek, 25.01.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak rekompensować pracownikowi pracę w dniu wolnym

  2022.01.24

  Nasz pracownik jest zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy przedłużonym do 12 godzin. Wykonuje pracę na 2 zmiany: w godzinach 7.00-19.00 i 22.00-6.00. Jakie dodatki przysługują pracownikowi za pracę wykonywaną w dniu wolnym od pracy ustalonym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy w godzinach 19.00-7.00, który przypadał dzień po innym dniu wolnym dla pracownika (tzw. wolne harmonogramowe)?

  ...»

 • Potrącenia dobrowolne z wynagrodzenia za pracę – jakie są zasady ich dokonywania

  2022.01.13

  Wynagrodzenie za pracę przypadające pracownikowi do wypłaty podlega obniżeniu nie tylko o potrącenia obowiązkowe, ale też te, do których dokonania pracownik zobowiązuje pracodawcę na podstawie zgody wyrażonej na piśmie. Potrącenia dobrowolne dotyczą najczęściej składek na ubezpieczenia od różnego rodzaju ryzyka (np. na życie, abonamenty medyczne), a także z tytułu korzystania z programów aktywności rekreacyjnej (np. karnety sportowe). Zasady dokonywania potrąceń dobrowolnych, tak jak potrąceń, na które zgoda pracownika nie jest wymagana (obowiązkowych), zostały uregulowane w Kodeksie pracy. W przypadku dokonywania potrąceń dobrowolnych nie ma jednak dowolności.

  ...»

 • Wpływ zmiany płatnika zasiłków w 2022 r. na obowiązki pracodawcy

  2022.01.12

  Podmiot uprawniony od 1 stycznia 2022 r. do wypłaty świadczeń z FUS (zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, świadczenia rehabilitacyjnego), którym może być płatnik składek lub ZUS, ustalany jest na dzień 30 listopada 2021 r. Podmiot, który staje się od nowego roku tym płatnikiem zasiłków, ma obowiązek ustalać do nich prawo, a także je wyliczać, dokonywać ich wypłaty i wykazywać w dokumentacji rozliczeniowej. Natomiast podmiot, który przestaje być płatnikiem zasiłków, musi przekazywać do ZUS dokumentację, na podstawie której organ ustali prawo do świadczeń, i w inny sposób wykazywać okresy niezdolności do pracy w raportach rozliczeniowych.

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Zasady obniżania wysokości odpraw, odszkodowań i innych tego rodzaju świadczeń w czasie epidemii koronawirusa

  2020.09.01

  Pracodawcy dotknięci skutkami epidemii koronawirusa mogą obniżyć wysokość świadczeń należnych zatrudnionym w związku z zakończeniem współpracy z podmiotem ich zatrudniającym. Taka możliwość przewidziana została w ramach tzw. tarczy 4.0 w sytuacjach, w których nastąpił określony spadek obrotów gospodarczych lub istotny wzrost obciążeń funduszu wynagrodzeń - w rozumieniu ustawy o COVID-19.

  ...»

 • Czy zleceniobiorca ma prawo do odprawy emerytalnej

  2020.08.28

  W sierpniu 2020 r. chcemy zatrudnić na podstawie umowy zlecenia kobietę, która 18 września 2020 r. ukończy 60 lat. Czy w tej sytuacji może mieć ona do naszej firmy roszczenie o wypłatę odprawy w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego i przejściem na emeryturę?

  ...»

 • W jakim terminie przysługuje prawo do nagrody jubileuszowej w razie przejścia na emeryturę

  2020.08.26

  31 sierpnia 2020 r. rozwiążemy z pracownikiem samorządowym umowę zawartą na czas nieokreślony w związku z jego przejściem na emeryturę. Pracownik ten 1 września 2021 r. uzyskałby prawo do nagrody jubileuszowej. Czy należy mu wypłacić nagrodę?

  ...»

 • Pogorszenie warunków zatrudnienia pracowników przez pracodawcę znajdującego się w trudnej sytuacji finansowej

  2020.07.24

  Pracodawca znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej może prowadzić negocjacje ze stroną pracowniczą w zakresie warunków zatrudniania i wynagradzania pracowników w celu skorzystania ze środków pomocowych z tzw. tarczy antykryzysowej. W tym celu może wprowadzić przestój lub obniżyć wynagrodzenie zatrudnianych osób. Może też w trudnym dla zakładu pracy okresie skorzystać z rozwiązań wynikających z przepisów Kodeksu pracy - zawiesić dodatkowe uprawnienia pracowników wprowadzone do ich umów o pracę lub wynikające z regulacji wewnątrzzakładowych.

  ...»

 • Do kiedy należy dokonywać potrąceń z pensji pracownika na rzecz funduszu alimentacyjnego

  2020.07.07

  Z wynagrodzenia pracownika dokonujemy potrąceń na rzecz funduszu alimentacyjnego z tytułu nieopłaconych alimentów na dziecko, które niebawem kończy 18 lat. Jak długo powinniśmy dokonywać tych potrąceń? Czy obowiązek w tym zakresie wygasa w konkretnym terminie, np. w momencie uzyskania pełnoletności przez dziecko?

  ...»

 • Jak ustalić dodatek za godziny ponadwymiarowe w przypadku zatrudnienia na niepełny etat

  2020.07.06

  Klient naszego biura rachunkowego zatrudnia pracownika na 3/4 etatu wynagradzanego stałą stawką miesięczną. W czerwcu 2020 r. pracownik powinien przepracować 126 godzin, a przepracował dodatkowo 8 godzin ponad ustalony wymiar czasu pracy. Jak obliczyć rekompensatę za godziny ponadwymiarowe?

  ...»

 • Jak pracownikowi urzędu należy obliczyć wynagrodzenie w razie przestoju

  2020.07.03

  Pracownik urzędu otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie, dodatek za wysługę lat, dodatek funkcyjny i okresowo przyznany dodatek specjalny. W jaki sposób należy obliczyć wynagrodzenie za przestój tego pracownika, który miał miejsce w okresie od 4 do 6 maja 2020 r., przy założeniu, że przez resztę miesiąca pracownik świadczył pracę stacjonarnie lub zdalnie?

  ...»

 • Jak rozliczać dyżur pracownika

  2020.06.25

  Część pracowników zatrudnionych w dziale obsługi klienta chcemy zobligować do pełnienia po godzinach pracy dyżurów „pod telefonem” w domu lub w siedzibie naszej firmy. Jak powinny być one rekompensowane? Czy odbieranie w trakcie omawianego dyżurowania połączeń od klientów należałoby zaliczyć do czasu pracy?

  ...»

 • Czy należy dokonać korekty dokumentów rozliczeniowych w ZUS w przypadku wypłaty wynagrodzenia chorobowego za miniony okres

  2020.06.25

  Od 1 kwietnia 2020 r. zatrudniamy pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem określonym w stałej stawce miesięcznej, który w połowie tego miesiąca zachorował. Jego niezdolność do pracy trwała przez 4 dni. Pracownik nie dostarczył żadnych świadectw pracy ani innych dokumentów, z których wynikałoby, że nie obowiązuje go okres wyczekiwania. Zatem za okres choroby nie wypłaciliśmy mu żadnych świadczeń. Ponieważ wynagrodzenie pracownika za kwiecień 2020 r. było wyższe niż zwykle (otrzymał dodatkową premię i wynagrodzenie wraz z dodatkiem za pracę w nadgodzinach), nie zgłosił żadnych uwag. Na początku lipca 2020 r. pracownik przedłożył świadectwa pracy, z których wynika, że za okres kwietniowej absencji miał prawo do wynagrodzenia chorobowego. Czy powinniśmy skorygować listę płac za kwiecień 2020 r. i dokumenty rozliczeniowe za ten miesiąc?

  ...»

 • Czy premię regulaminową należy wliczać do minimalnego wynagrodzenia za pracę

  2020.06.24

  Pracownik zakładu budżetowego otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 2200 zł i 20% premii regulaminowej, która jest pomniejszana za czas absencji chorobowej. Natomiast za czas urlopu jest wypłacana tak, jakby pracownik w tym czasie świadczył pracę. Ponadto otrzymuje on 16% dodatku stażowego obliczanego od wynagrodzenia zasadniczego. Premia regulaminowa nie przysługuje pracownikowi tylko w razie ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. Czy premia regulaminowa może uzupełniać pulę minimalnego wynagrodzenia? Czy tak ustalone w umowie o pracę składniki pensji gwarantują pracownikowi osiąganie minimalnego wynagrodzenia?

  ...»

Tematy tygodnia

Kiedy faktura może zostać uznana za pustą i jakie są tego konsekwencje

2022-01-24

Wystawienie faktury, w której wykaże się kwotę podatku, oznacza obowiązek jej zapłaty, nawet gdyby faktura nie dokumentowała faktycznej transakcji. Jest to sankcja, która zabezpiecza interesy fiskalne państwa przed ewentualnym odliczeniem VAT z takiej faktury przez nabywcę. W większości przypadków z pustymi fakturami mamy do czynienia podczas prób wyłudzenia VAT. Puste faktury to problem także uczciwych podatników, gdy np. faktura zostanie wystawiona przed terminem lub w wyniku pomyłki. Skutki mogą dotknąć zarówno sprzedawcę, jak i nabywcę.

...»

Wszystkie tematy ...»