Wtorek, 04.10.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Czy można dokonywać potrąceń ze świadczeń niepieniężnych przysługujących pracownikom-dłużnikom

  2021.02.24

  Wynagrodzenie przysługujące naszemu pracownikowi jest zajęte przez komornika (zawiadomienie o dokonywaniu potrąceń dotyczy wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy). Na święta wielkanocne przyznamy pracownikom paczki dla dzieci i bony towarowe. Otrzyma je również zadłużony pracownik. Czy powinniśmy dokonywać potrąceń z tych świadczeń?

  ...»

 • Obliczanie dodatku wyrównawczego dla pracownika w wieku ochronnym

  2021.02.16

  Jeden z naszych pracowników, zatrudniony na stanowisku dyrektora, jest objęty ochroną przedemerytalną. Chcemy wypowiedzieć mu warunki pracy i płacy w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych w ten sposób, że zmniejszymy wymiar etatu i proporcjonalnie wynagrodzenie. Zatem w tej sytuacji musimy wypłacić pracownikowi dodatek wyrównawczy obliczony według zasad wynikających z Kodeksu pracy. Jak ustalić wysokość tego dodatku, jeżeli pracownikowi przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, roczna premia regulaminowa uzależniona od wyników pracy, roczna premia w postaci papierów wartościowych przyznawana w wysokości uznaniowej? Ponadto pracownik otrzymywał wynagrodzenie i dodatki za nadgodziny.

  ...»

 • Czy w czasie pracy zdalnej przysługuje ryczałt

  2021.02.03

  W celu przeciwdziałania COVID-19 wydaliśmy pracownikom polecenie pracy zdalnej poza miejscem jej stałego wykonywania, tj. poza siedzibą pracodawcy. Praca zdalna będzie wykonywana przez te osoby w wynajętym przez nas biurze. Natomiast część zatrudnionych będzie pracowała zdalnie w swoich domach. Czy w tych okolicznościach możemy wypłacać pracownikom ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych?

  ...»

 • Jakie składniki wynagrodzenia wliczać do podstawy wymiaru odszkodowania za zakaz konkurencji

  2021.02.01

  Z niektórymi naszymi pracownikami (z kilkuletnim stażem pracy) zawarliśmy 6-miesięczne umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia. Wręczyliśmy im wypowiedzenia i 28 lutego 2021 r. ich umowy o pracę zostaną rozwiązane. W ciągu ostatnich 6 miesięcy zatrudnienia osoby te otrzymywały oprócz wynagrodzenia zasadniczego premie regulaminowe, których nie wypłacamy od 2 miesięcy (dokonaliśmy w tym zakresie zmiany regulaminu wynagradzania) oraz ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych. Czy składniki te powinniśmy wliczyć do podstawy wymiaru odszkodowania (w umowie o zakazie konkurencji nie ma żadnych informacji o zasadach ustalania odszkodowania)?

  ...»

 • Jak przekazywać pracownikom informacje o wynagrodzeniu, żeby nie naruszać przepisów o ochronie danych osobowych

  2021.01.26

  W naszej firmie przekazujemy pracownikom tzw. paski wynagrodzeń. Czy informowanie pracowników o składnikach wynagrodzenia w postaci tzw. pasków z wypłaty nie naraża pracodawcy na problemy z zakresu ochrony danych osobowych?

  ...»

 • Praca zdalna podczas kwarantanny i izolacji, zwolnienia chorobowe – należne świadczenia

  2021.01.20

  W okresie pandemii koronawirusa płatnicy składek często mają problem z prawidłowym rozliczeniem wynagrodzeń oraz świadczeń chorobowych w okresie kwarantanny lub izolacji. Nie wiedzą także, czy w tych okresach pracownicy mogą świadczyć pracę i jakie należności im się wówczas należą. Przepisy w tym zakresie ciągle się zmieniają, stąd nie trudno o popełnienie błędu.

  ...»

 • Obliczanie wynagrodzenia za miesiąc, w którym nastąpiło obniżenie etatu i przestój

  2021.01.19

  Jak należało obliczyć wynagrodzenie pracownika, który w listopadzie 2020 r. przeszedł z przestoju i całości etatu na obniżenie wymiaru czasu pracy do 0,8?

  ...»

 • Trzynastka za 2020 r. w podstawie wymiaru zasiłków

  2021.01.15

  Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługujące pracownikom sfery budżetowej, tzw. trzynastka, zawsze jest wliczane do podstawy wymiaru zasiłków (chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego) oraz świadczenia rehabilitacyjnego. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi określony procent wynagrodzenia pracownika, przysługującego za czas faktycznie przepracowany. Oznacza to, że zatrudniony nie zachowuje prawa do trzynastki lub jest ona zmniejszana m.in. za okresy niezdolności do pracy.

  ...»

 • Rekompensowanie pracownikowi kosztów świadczenia pracy zdalnej

  2021.01.06

  Kwestia rekompensowania przez pracodawcę pracownikowi kosztów ponoszonych przez niego w związku z pracą zdalną (także tą świadczoną w trakcie kwarantanny lub izolacji domowej) nie jest regulowana przez przepisy. Należy przyjąć, że taka rekompensata zatrudnionemu przysługuje. Powinna ona przybrać formę ekwiwalentu, przy obliczaniu którego należy kierować się przede wszystkim normami zużycia materiałów czy sprzętu oraz ich cenami rynkowymi. Zaleca się, aby kwestię rekompensaty uregulować w dodatkowej umowie.

  ...»

 • Naliczanie wpłat do PPK i ustalanie przychodu z tego tytułu

  2021.01.05

  Umowę o zarządzanie PPK i umowę o prowadzenie PPK podpisaliśmy w grudniu 2020 r. Wynagrodzenia w naszej firmie wypłacamy 5 dnia następnego miesiąca (pracownicy) i 15 dnia następnego miesiąca (zleceniobiorcy), więc w tych terminach dokonamy pierwszych obliczeń z tytułu wpłat na PPK. Oprócz wynagrodzeń nasi pracownicy i zleceniobiorcy otrzymują świadczenie w naturze w postaci abonamentu medycznego, który finansujemy w całości. Czy od tego świadczenia również powinniśmy naliczyć wpłatę na PPK? Kiedy u pracowników i zleceniobiorców powstanie przychód z tytułu wpłaty na PPK, które finansujemy jako podmiot zatrudniający?

  ...»

Tematy tygodnia

Granice krytyki pracodawcy przez pracownika i skutki ich przekroczenia

2022-10-03

Pracodawca, którego pracownik krytykuje w sposób niedozwolony, może go pociągnąć do odpowiedzialności pracowniczej, cywilnoprawnej i karnej. W zależności od charakteru krytyki ma prawo rozwiązać z nim stosunek pracy, zażądać zadośćuczynienia pieniężnego albo oskarżyć o przestępstwo zniesławienia lub zniewagi.

...»

Wszystkie tematy ...»