Piątek, 28.02.2020

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak rozliczyć godziny nadliczbowe w równoważnym systemie czasu pracy

  2020.02.27

  W firmie zatrudniamy w równoważnym systemie czasu pracy pracowników pełnoetatowych opłacanych stałą stawką miesięczną. W systemie jest przewidziana możliwość przedłużania pracy w danym dniu do 12 godzin. Jeden z pracowników 6 lutego 2020 r. miał zaplanowaną w grafiku pracę od godz. 8.00 do 14.00, ale faktycznie pracował od 8.00 do 18.00. Które godziny stanowiły pracę nadliczbową? Jakie wynagrodzenie i dodatki są należne z tytułu wspomnianych godzin pracy, uwzględniając to, że w lutym nie doszło do przekroczenia normy średniotygodniowej?

  ...»

 • Czy pracownikowi, który nie przepracował całego roku, przysługuje prawo do trzynastki

  2020.02.26

  Jedna z pracownic świadczyła pracę od 1 stycznia do 19 marca 2019 r., a następnie do końca roku przebywała na zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim. Inny pracownik świadczył pracę od 1 stycznia do 3 kwietnia 2019 r., następnie przebywał na zwolnieniu lekarskim i od 19 września do końca 2019 r. korzystał ze świadczenia rehabilitacyjnego. Czy wskazanym pracownikom należy wypłacić trzynastkę?

  ...»

 • Czy potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia wymaga pisemnej zgody pracownika

  2020.02.18

  Pracownik ma nadpłacone wynagrodzenie. Już po jego wypłacie przebywał bowiem na urlopie bezpłatnym przez kilka dni w miesiącu, za który dostał pełną pensję. Czy na potrącenie tej nadwyżki z następnej wypłaty potrzebna jest pisemna zgodna pracownika?

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Czy z nagrody wypłaconej byłemu pracownikowi można dokonać potrącenia

  2018.12.11

  Wynagrodzenie jednego z naszych pracowników, którego zatrudnienie zakończyło się 30 września 2018 r., było zajęte przez komornika z tytułu zobowiązań niealimentacyjnych. Niedługo wypłacimy byłemu pracownikowi należną mu dodatkową nagrodę. Czy powinniśmy ją przekazać komornikowi? W świadectwie pracy wykazaliśmy potrącone kwoty do dnia zakończenia zatrudnienia. Czy w tej sytuacji dokument ten będzie wymagać sprostowania?

  ...»

 • O jakich danych zatrudnionego dłużnika należy informować komornika i administracyjny organ egzekucyjny

  2018.12.10

  Otrzymujemy dużo zajęć komorniczych i administracyjnych wystawionych na naszych pracowników i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne. O jakich zmianach powinniśmy informować organy egzekucyjne w zakresie dotyczącym tych osób jako dłużników?

  ...»

 • Po jakim kursie należy przeliczyć delegację zagraniczną pracownika, który nie otrzymał zaliczki

  2018.12.04

  Jeden z naszych pracowników przebywał w delegacji służbowej w Czechach. Po powrocie przedstawił nam faktury wystawione na naszą spółkę i paragony, które zostały opłacone przez pracownika z własnych środków. Były to wydatki, które okazały się niezbędne podczas delegacji. Pracownik nie pobrał żadnej zaliczki. Po jakim kursie powinniśmy rozliczyć koszty podróży pracownika?

  ...»

 • Na jakich zasadach pracodawca może udzielać pożyczek pracownikom

  2018.11.28

  Środki przeznaczane na pomoc finansową kierowaną do pracowników pochodzić mogą z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ze środków obrotowych lub innych „funduszy celowych”, takich jak np. pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa. Ze środków zfśs mogą być udzielane pożyczki mieszkaniowe. Należy wówczas uwzględniać tzw. kryterium socjalne, czyli sytuację życiową, rodzinną oraz materialną pracowników i innych osób uprawnionych do uzyskania pożyczki.

  ...»

 • Jakiej ochronie przed potrąceniami będzie podlegać od 1 stycznia 2019 r. wynagrodzenie zleceniobiorcy

  2018.11.23

  Od 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony wynagrodzenia zleceniobiorców przed potrąceniami komorniczymi. Nowelizacja w zakresie zapewnienia tym osobom minimum egzystencji i ochrony przed egzekucją zrówna je z osobami mającymi status pracowników. Oznacza to, że do wynagrodzeń zleceniobiorców-dłużników należy wprost stosować przepisy Kodeksu pracy o granicy potrącenia i kwocie wolnej od potrąceń.

  ...»

 • Czy pracownik delegowany do Rosji uzyska przychód z tytułu zakwaterowania w lokalu należącym do pracodawcy

  2018.11.22

  Jeden z naszych pracowników wykonuje pracę w oddziale firmy znajdującym się w Rosji (został tam delegowany na okres 6 miesięcy). Nasza firma posiada w Rosji swój lokal biurowy, przy czym możliwe jest przystosowanie części tego lokalu do potrzeb mieszkaniowych pracownika. Czy osoba ta uzyskuje przychód z tytułu tego zakwaterowania? Jeżeli tak, to jak go ustalić?

  ...»

 • Czy do celów obliczenia średniej urlopowej premie procentowe trzeba przeliczyć w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej od 2019 r.

  2018.11.09

  Wynagrodzenie części naszych pracowników zatrudnionych zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze czasu pracy stanowi wynagrodzenie zasadnicze w kwocie minimalnego wynagrodzenia ustalonego na dany rok (w umowie znajduje się zapis słowny) i miesięczne premie regulaminowe wyrażone procentowo. Wysokość premii jest zmienna, ale zawsze obliczana od pełnej wysokość płacy zasadniczej (taki zapis zawierają umowy o pracę). Ponieważ sporządzamy plany budżetowe na przyszły rok, mamy następujące pytanie - czy w związku ze zmianą minimalnej płacy od 1 stycznia 2019 r. powinniśmy przeliczyć premie regulaminowe ustalane od minimalnego wynagrodzenia do celów obliczenia wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop w 2019 r.? Wynagrodzenie urlopowe ustalamy na podstawie składników zmiennych wypłaconych w okresie 3 miesięcy poprzedzających urlop wypoczynkowy.

  ...»

 • Czy pracownik ma roszczenie o wynagrodzenie za wykorzystanie wizerunku po odwołaniu zgody na jego publikację

  2018.11.08

  Na stronie internetowej naszej firmy widniały zdjęcia naszych pracowników i współpracowników. Wszystkie te osoby wyraziły pisemną zgodę na udostępnienie ich wizerunku. Zgoda była nieodpłatna. Po zakończeniu współpracy jeden z naszych pracowników odwołał udzieloną zgodę i wskazał 7-dniowy termin na usunięcie jego zdjęcia ze strony internetowej. Zdjęcie zostało usunięte później, ze względu na urlop osoby, która zarządza naszą stroną internetową. Otrzymaliśmy wezwanie do zapłaty wynagrodzenia od byłego pracownika, w którym samodzielnie dokonał on wyceny swojego wizerunku za każdy dzień zwłoki w jego usunięciu ze strony. Czy roszczenie pracownika o zapłatę jest zasadne?

  ...»

 • Czy pracodawca może pozbawić pracownika-członka zarządu wynagrodzenia za pracę, jeżeli zakwestionował jego zatrudnienie w ramach stosunku pracy

  2018.11.05

  Zarząd naszej spółki nie udzielił absolutorium jednemu z członków zarządu, pełniącemu w niej funkcję prezesa i zatrudnionemu w spółce na podstawie umowy o pracę. W wyniku audytu okazało się, że osoba ta jako pracownik działała na szkodę spółki. Chcemy pozbawić pracownika wynagrodzenia z umowy o pracę, aby pokryć choćby część strat, jakie poniosła spółka wskutek jego rażącego niedbalstwa. Czy możemy oświadczyć tej osobie, że jej zatrudnienie nie spełniało warunków stosunku pracy, i zmienić rodzaj łączącej nas umowy, np. uznać, że była to umowa cywilnoprawna, i wówczas na tej podstawie nie wypłacać jej wynagrodzenia?

  ...»

 • Jak wynagradzać za pracę nieprzekraczającą dobowej normy czasu pracy

  2018.10.30

  Jesteśmy niepubliczną placówką wychowania przedszkolnego. Zatrudnieni u nas pełnoetatowi nauczyciele wykonują pracę po 7 godzin dziennie, gdyż skróciliśmy im wymiar czasu pracy na podstawie przepisów wewnętrznych, nie obniżając wymiaru etatu. Wcześniej pracowali po 8 godzin dziennie. Niekiedy zdarza się, że osoby te pozostają w pracy o 1 godzinę dłużej. Czy za taką pracę powinniśmy wypłacać im dodatkowe wynagrodzenie? Wymiar czasu pracy tych osób nie uległ zmianie, a ponadto pracownicy nie przekraczają ogólnych norm czasu pracy.

  ...»

Tematy tygodnia

Jak ustalić jednorazową wartość transakcji – po zmianie interpretacji MF

2020-02-24

Minister Finansów zmienił interpretację przepisów w sprawie ustalania jednorazowej wartości transakcji przekraczającej 15 000 zł. Ustalenie tej wartości jest kluczowe dla wszystkich przedsiębiorców dokonujących tego rodzaju transakcji. Za opłacenie ich gotówką, zapłatę na rachunek nieznajdujący się na białej liście lub z pominięciem zastosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności podatnicy tracą prawo do kosztów podatkowych, a nawet mogą odpowiadać za VAT niezapłacony przez kontrahenta. Należy przestrzec, że zmiana interpretacji MF w tej sprawie jest niekorzystna dla przedsiębiorców.

...»

Wszystkie tematy ...»