Sobota, 22.02.2020

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

 • Czy potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia wymaga pisemnej zgody pracownika

  2020.02.18

  Pracownik ma nadpłacone wynagrodzenie. Już po jego wypłacie przebywał bowiem na urlopie bezpłatnym przez kilka dni w miesiącu, za który dostał pełną pensję. Czy na potrącenie tej nadwyżki z następnej wypłaty potrzebna jest pisemna zgodna pracownika?

  ...»

 • Zasady dokonywania potrąceń z trzynastki za 2019 r.

  2020.02.13

  Dodatkowe wynagrodzenie roczne podlega zajęciu do pełnej wysokości, jeżeli egzekucja dotyczy świadczeń alimentacyjnych. W pozostałych przypadkach taka wypłata podlega ochronie przed potrąceniami na podstawie ogólnych przepisów Kodeksu pracy, czyli z zastosowaniem kwoty wolnej od potrąceń i granic potrącenia.

  ...»

 • Jak dokonać potrąceń komorniczych w przypadku wypłaty trzynastki i wynagrodzenia za pracę w jednym miesiącu

  2020.02.12

  W jaki sposób dokonać potrącenia niealimentacyjnej egzekucji komorniczej pracownika (należność z tego tytułu wynosi 24 000 zł), któremu wypłacono trzynastkę 10 lutego 2020 r. w kwocie 2856 zł brutto i na dzień 28 lutego 2020 r. miesięczne wynagrodzenie o wartości 3368 zł brutto? Czy można dokonać potrącenia całości z trzynastki? Pracownik ma potrącane zwykłe koszty uzyskania przychodu oraz kwotę ulgi podatkowej (jako jednostka budżetowa w 2020 r. nie jesteśmy objęci PPK).

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Czy pracownik poniesie pełną odpowiedzialność materialną mimo braku umowy o powierzeniu mienia

  2018.10.12

  Prowadzę niewielki zakład produkcyjny, w którym kierowcy, dostarczając towar odbiorcom, przyjmują za niego zapłatę (wystawiają pokwitowanie). Nie podpisywałem z moimi kierowcami żadnych umów o odpowiedzialności za powierzone mienie. Kilka dni temu jeden z kierowców po rozwiezieniu towaru i odebraniu za niego gotówki, w drodze powrotnej do firmy zatrzymał się, aby zjeść obiad. Samochód zostawił na parkingu, zapominając zabrać z przedniego siedzenia saszetki z pieniędzmi. Po powrocie do samochodu zobaczył, że szyba w aucie jest wybita, a saszetki z pieniędzmi nie ma. Czy mimo braku umowy o powierzeniu towaru i pieniędzy z obowiązkiem wyliczenia się mogę żądać od pracownika naprawienia szkody w pełnej wysokości, czy tylko - na zasadach ogólnych - do wysokości jego 3-miesięcznego wynagrodzenia?

  ...»

 • Jak dokonać potrącenia z odszkodowania za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej

  2018.10.10

  Rozwiązaliśmy umowę o pracę z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku dyrektora działu finansów. Ponieważ pracownik ten miał dostęp do szczególnie ważnych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w trakcie trwania zatrudnienia podpisaliśmy z nim umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Odszkodowanie przewidziane w umowie będzie wypłacane przez 6 miesięcy w kwocie wynoszącej 100% wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika przed zakończeniem zatrudnienia. Wynagrodzenie tej osoby jest zajęte przez komornika. Zajęcie dotyczy jednak wynagrodzenia za pracę oraz wierzytelności - zasiłku chorobowego. Czy na podstawie tego zajęcia nadal możemy dokonywać potrącenia, ale z przysługującego pracownikowi odszkodowania?

  ...»

 • Czy wynagrodzenie za przestój wliczyć do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego

  2018.10.02

  Pracownicy jednego z działów w naszej firmie nie wykonywali pracy przez 2 tygodnie marca 2018 r. z powodu przestoju z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. W czerwcu 2018 r. kilku pracowników chorowało. Czy w podstawie wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego powinniśmy uwzględnić wynagrodzenie przestojowe wypłacone za marzec, skoro nie jest to wynagrodzenie za czas przepracowany?

  ...»

 • Czy bezsporna wina pracownika wyrządzającego pracodawcy szkodę wystarczy do potrącania strat z jego wynagrodzenia

  2018.09.25

  Pracownik wyrządził pracodawcy szkodę. Nie zaprzecza temu, ale nie chce dobrowolnie pokryć powstałych szkód. Czy niepodważanie przez pracownika faktu odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę jest wystarczającym powodem, aby pracodawca potrącił mu z pensji poniesioną przez siebie stratę?

  ...»

 • Czy przy rozliczaniu podróży służbowej należy uwzględnić fakturę dostarczoną z opóźnieniem

  2018.09.24

  Pracownik wrócił w czerwcu 2018 r. z podróży służbowej do Niemiec i został rozliczony, otrzymując z tego tytułu przysługujące mu należności, w tym ryczałt noclegowy. Po dwóch miesiącach pracodawca pocztą otrzymał do zapłaty fakturę z czerwcową datą, która wystawiona została za noclegi w czasie wspomnianej podróży. Czy należy taki dokument uwzględnić w rozliczeniu delegacji i jak w takiej sytuacji potraktować ryczałt za noclegi?

  ...»

 • Czy kwotę zmniejszającą podatek można zastosować do wypłaty dokonanej po ustaniu zatrudnienia

  2018.09.21

  Jednemu z naszych byłych pracowników będziemy wypłacać we wrześniu 2018 r. premię za sierpień br. Czy do tej wypłaty powinniśmy zastosować kwotę zmniejszającą podatek, do której pracownik miał prawo w czasie zatrudnienia, jeżeli wypłata zostanie dokonana po rozwiązaniu umowy o pracę?

  ...»

 • Czy trzeba wyrównać wynagrodzenie urlopowe, jeżeli pracownicy nie kwestionowali jego wysokości

  2018.09.12

  W poprzednim roku źle naliczaliśmy naszym pracownikom wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy (nie uwzględnialiśmy zmiennej premii regulaminowej). Czy powinniśmy przeliczyć wynagrodzenie urlopowe i wypłacić pracownikom wyrównanie, mimo że nie kwestionowali oni jego wysokości?

  ...»

 • Czy wypoczynek w formie tzw. wczasów pod gruszą musi trwać 14 dni, aby pracownik otrzymał dofinansowanie z zfśs

  2018.09.11

  Jesteśmy prywatnym pracodawcą. Nasza firma, zatrudniająca ponad 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, utworzyła w tym roku zfśs. Do regulaminu funduszu chcemy wprowadzić zapis, zgodnie z którym dofinansowanie do wypoczynku (tzw. wczasy pod gruszą) będzie przysługiwać raz w roku, pod warunkiem że pracownik spełni kryteria socjalne i wykorzysta urlop wypoczynkowy w wymiarze co najmniej 7 dni kalendarzowych. Czy taki zapis będzie prawidłowy? Czy wypoczynek nie powinien trwać przynajmniej 14 dni, aby pracownik mógł otrzymać tego rodzaju dopłatę?

  ...»

 • Jak obliczyć wynagrodzenie za pracę pracownika tymczasowego, który chorował i przebywał na urlopie wypoczynkowym

  2018.09.10

  Jesteśmy agencją pracy tymczasowej. We wrześniu 2018 r. jeden z pracowników tymczasowych był nieobecny w pracy z powodu choroby (przez 2 dni), a następnie urlopu wypoczynkowego (1 dzień). Jak w takiej sytuacji prawidłowo ustalić wysokość wynagrodzenia przysługującego mu za pracę w tym miesiącu?

  ...»

 • Jak obliczyć ekwiwalent za urlop, jeżeli premia kwartalna była ustalana od wynagrodzenia za pracę w różnych wymiarach etatu

  2018.08.22

  Na początku sierpnia 2018 r. za porozumieniem stron zostanie rozwiązana umowa o pracę z jednym z naszych wieloletnich pracowników. Osoba ta była zatrudniana w różnych wymiarach czasu pracy. Zdarzało się, że zmiana etatu następowała w trakcie miesiąca. W jakiej wysokości regulaminowe premie kwartalne powinniśmy uwzględnić w podstawie wymiaru ekwiwalentu? Są one uzależnione od wysokości wynagrodzenia pracownika. Czy wskazane premie wymagają przeliczenia do wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia pracownika?

  ...»

Tematy tygodnia

Zmiana papierowej dokumentacji pracowniczej na elektroniczną – obowiązki pracodawcy

2020-02-17

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca może podjąć decyzję o digitalizacji dokumentacji pracowniczej, czyli o zmianie formy prowadzenia z papierowej na elektroniczną. Proces ten obejmuje wykonanie odwzorowania cyfrowego dotychczasowych papierowych egzemplarzy dokumentów, opatrzenie ich wymaganymi podpisami lub pieczęciami elektronicznymi oraz umieszczenie w specjalnie przygotowanym do tego systemie informatycznym. Ważnym elementem procesu digitalizacji jest powiadomienie pracowników o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz przekazanie im jej papierowej wersji. Jeśli jest to niemożliwe, należy ją zniszczyć.

...»

Wszystkie tematy ...»