Wtorek, 25.01.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak rekompensować pracownikowi pracę w dniu wolnym

  2022.01.24

  Nasz pracownik jest zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy przedłużonym do 12 godzin. Wykonuje pracę na 2 zmiany: w godzinach 7.00-19.00 i 22.00-6.00. Jakie dodatki przysługują pracownikowi za pracę wykonywaną w dniu wolnym od pracy ustalonym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy w godzinach 19.00-7.00, który przypadał dzień po innym dniu wolnym dla pracownika (tzw. wolne harmonogramowe)?

  ...»

 • Potrącenia dobrowolne z wynagrodzenia za pracę – jakie są zasady ich dokonywania

  2022.01.13

  Wynagrodzenie za pracę przypadające pracownikowi do wypłaty podlega obniżeniu nie tylko o potrącenia obowiązkowe, ale też te, do których dokonania pracownik zobowiązuje pracodawcę na podstawie zgody wyrażonej na piśmie. Potrącenia dobrowolne dotyczą najczęściej składek na ubezpieczenia od różnego rodzaju ryzyka (np. na życie, abonamenty medyczne), a także z tytułu korzystania z programów aktywności rekreacyjnej (np. karnety sportowe). Zasady dokonywania potrąceń dobrowolnych, tak jak potrąceń, na które zgoda pracownika nie jest wymagana (obowiązkowych), zostały uregulowane w Kodeksie pracy. W przypadku dokonywania potrąceń dobrowolnych nie ma jednak dowolności.

  ...»

 • Wpływ zmiany płatnika zasiłków w 2022 r. na obowiązki pracodawcy

  2022.01.12

  Podmiot uprawniony od 1 stycznia 2022 r. do wypłaty świadczeń z FUS (zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, świadczenia rehabilitacyjnego), którym może być płatnik składek lub ZUS, ustalany jest na dzień 30 listopada 2021 r. Podmiot, który staje się od nowego roku tym płatnikiem zasiłków, ma obowiązek ustalać do nich prawo, a także je wyliczać, dokonywać ich wypłaty i wykazywać w dokumentacji rozliczeniowej. Natomiast podmiot, który przestaje być płatnikiem zasiłków, musi przekazywać do ZUS dokumentację, na podstawie której organ ustali prawo do świadczeń, i w inny sposób wykazywać okresy niezdolności do pracy w raportach rozliczeniowych.

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Czy wyliczać wynagrodzenie za część miesiąca, jeżeli pracownik przez wszystkie dni robocze pobierał zasiłek opiekuńczy

  2020.06.09

  Opłacany wyłącznie wynagrodzeniem określonym w stałej miesięcznej stawce pracownik naszej spółki (będącej płatnikiem zasiłków z ubezpieczenia społecznego) przez wszystkie robocze dni maja opiekował się swoim 7-letnim synem. Z tego tytułu przysługiwał mu zasiłek opiekuńczy. Czy biorąc pod uwagę fakt, iż opieka nie była sprawowana w dni wolne od pracy (święto 1 maja i weekendy), należy za te dni wypłacić pracownikowi w maju wynagrodzenie?

  ...»

 • Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy po obniżeniu etatu i wprowadzeniu przestoju ekonomicznego na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej

  2020.06.05

  Od 1 maja 2020 r. obniżyliśmy naszym pracownikom wynagrodzenia i wymiar czasu pracy na podstawie art. 15g tzw. tarczy antykryzysowej. Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy przysługujące pracownikom? Czy składniki zmienne nadal powinniśmy uwzględniać z okresu ostatnich 3 miesięcy (dodatki za pracę nadliczbową, za noc i premię regulaminową)?

  ...»

 • Czy czas wyjścia prywatnego można zaliczyć na poczet rekompensaty za godziny nadliczbowe

  2020.05.27

  Jeden z naszych pracowników skorzystał w maju 2020 r. z kilkugodzinnego zwolnienia od pracy do celów prywatnych. Czy ten nieprzepracowany czas można zaliczyć do czasu wolnego udzielonego za nadgodziny wynikające z przekroczenia dobowego i opłacić tylko zwykłym wynagrodzeniem?

  ...»

 • Czy premię regulaminową wliczamy do wynagrodzenia za czas zwolnienia na opiekę nad dzieckiem do 14 lat

  2020.05.18

  Pracownica korzystała ze zwolnienia na opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 14. Mamy problem z ustaleniem wynagrodzenia za ten czas, bo pracownicy przysługują premie regulaminowe. Czy należy je uwzględnić przy wyliczeniu wynagrodzenia za czas takiego zwolnienia?

  ...»

 • Czy pracownik musi zapłacić podatek od pożyczki udzielonej mu przez pracodawcę

  2020.05.14

  Chcemy udzielać naszym pracownikom nieoprocentowanych pożyczek ze środków obrotowych (wyodrębnionego na ten cel funduszu zakładowego). W tym zakresie zostanie opracowany stosowny dokument, na podstawie którego o pożyczkę będą mogli starać się wszyscy pracownicy na tych samych zasadach. Pożyczki będą udzielane w Polsce i pieniądze na ten cel również będą przekazywane na rachunki pracowników w Polsce. Jesteśmy podatnikiem podatku VAT i nie prowadzimy działalności w zakresie usługowego udzielania pożyczek. Czy umowa pożyczki będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Czy w związku z nieoprocentowaniem pożyczki po stronie pracowników powstanie przychód w postaci hipotetycznych odsetek?

  ...»

 • Kiedy zajęcie komornicze obejmuje również świadczenia z zfśs

  2020.04.29

  Pracownik urzędu (członek korpusu służby cywilnej) ma zajęcie komornicze, w którym jest napisane, że obejmuje ono „wynagrodzenie za pracę i wynagrodzenie za prace zlecone oraz nagrody i premie przysługujące dłużnikowi za okres jego zatrudnienia”. Czy w tej sytuacji należy przekazywać komornikowi wypłaty dokonywane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

  ...»

 • Odprawa dla pracownika w razie odmowy przyjęcia nowych warunków zatrudnienia

  2020.04.28

  Umowa o pracę pracownika, który nie przyjmie nowych warunków zatrudnienia wprowadzonych wypowiedzeniem zmieniającym umowę o pracę, rozwiąże się po upływie okresu wypowiedzenia. W takiej sytuacji można uznać, że odmowa przyjęcia zaproponowanych warunków stanowi współprzyczynę rozwiązania stosunku pracy. Z tego powodu pracodawca, do którego ma zastosowanie ustawa o zwolnieniach grupowych, nie zawsze będzie miał obowiązek wypłaty odprawy.

  ...»

 • Czy w zaświadczeniu o zarobkach pracodawca podaje informację o potrąceniach komorniczych

  2020.04.24

  Pracownik wystąpił do nas z prośbą o wystawienie dla banku zaświadczenia o zarobkach (pracownik nie dostarczył druku bankowego, więc zaświadczenie wystawimy według naszego wzoru). Wynagrodzenie tej osoby jest zajęte przez komornika i taką informację chcieliśmy podać w zaświadczeniu. Czy do wykazania informacji o zajęciu wynagrodzenia niezbędna będzie zgoda pracownika?

  ...»

 • Czy można wypłacić wynagrodzenie za pracę i zasiłek chorobowy za ten sam dzień

  2020.04.22

  Pracownik centrum pomocy społecznej rozpoczął pracę, ale po godzinie źle się poczuł i lekarz udzielił mu zwolnienia lekarskiego na ten sam dzień. Czy za przepracowany czas (tj. godzinę) pracownikowi należy wypłacić wynagrodzenie za pracę i za ten sam dzień również wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek? Jak rozliczyć takie wynagrodzenie?

  ...»

 • Jak rozliczać wynagrodzenia i zasiłki w związku z COVID-19

  2020.04.14

  Pracownicy, którzy stali się niezdolni do pracy w związku z chorobą wywołaną koronawirusem – własną lub członka najbliższej rodziny – a także gdy muszą sprawować opiekę nad dzieckiem, mają prawo do świadczeń za czas tych nieobecności. Uprawnienie to przysługuje również osobom objętym kwarantanną lub izolacją.

  ...»

Tematy tygodnia

Kiedy faktura może zostać uznana za pustą i jakie są tego konsekwencje

2022-01-24

Wystawienie faktury, w której wykaże się kwotę podatku, oznacza obowiązek jej zapłaty, nawet gdyby faktura nie dokumentowała faktycznej transakcji. Jest to sankcja, która zabezpiecza interesy fiskalne państwa przed ewentualnym odliczeniem VAT z takiej faktury przez nabywcę. W większości przypadków z pustymi fakturami mamy do czynienia podczas prób wyłudzenia VAT. Puste faktury to problem także uczciwych podatników, gdy np. faktura zostanie wystawiona przed terminem lub w wyniku pomyłki. Skutki mogą dotknąć zarówno sprzedawcę, jak i nabywcę.

...»

Wszystkie tematy ...»