Piątek, 19.08.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

 • Czy wartość pakietu medycznego można wliczyć do minimalnego wynagrodzenia za pracę

  2022.07.25

  Od 1 czerwca 2022 r. nasi pracownicy korzystają z pakietów medycznych, które opłacane są przez pracodawcę w pełnej wysokości (pracownicy nie ponoszą żadnej odpłatności z tego tytułu). Czy wartość takiego pakietu można uwzględnić w minimalnym wynagrodzeniu (np. wynagrodzenie zasadnicze pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy będzie wynosić 2890 zł, a wartość pakietu - 120 zł, co łącznie stanowi 3010 zł, czyli pracownik ma gwarancję otrzymania minimalnego wynagrodzenia)?

  ...»

 • Jakie konsekwencje poniesie pracodawca, który nie utworzył zfśs ani nie dokonuje wypłaty świadczenia urlopowego

  2022.07.11

  Zatrudniamy mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Do końca stycznia 2022 r. nie powiadomiliśmy pracowników o nietworzeniu zfśs ani o niewypłacaniu świadczenia urlopowego. Rozpoczął się sezon urlopowy - jak powinniśmy postąpić w sytuacji, gdy pracownicy będą się ubiegali o wypłatę z zfśs, a część z nich o świadczenia urlopowe? Czy w tej sytuacji będziemy zobowiązani zarówno utworzyć zfśs, jak i dokonywać wypłaty świadczenia urlopowego?

  ...»

 • Czy czasowy dodatek za realizację projektu należy wliczyć do podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

  2022.07.05

  Nasz pracownik od lutego 2022 r. realizuje oprócz swoich zwykłych obowiązków dodatkowy projekt, który jest finansowany z pozyskanych do tego celu środków. Przez okres realizacji tego projektu pracownik otrzymuje miesięcznie stały dodatek w wysokości 2000 zł brutto. Projekt będzie trwał do końca sierpnia 2022 r., a pracownik z końcem lipca kończy z nami współpracę. Czy dodatek ten wejdzie do podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy?

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Jakie konsekwencje ponosi pracodawca, który nieterminowo wypłaca wynagrodzenia

  2020.11.18

  Przepisy ochronne Kodeksu pracy ograniczają dowolność pracodawcy w określaniu terminów i częstotliwości wypłaty pensji. Każdy pracodawca może te kwestie uregulować w sposób dla siebie dogodny, przy czym terminy określone w jego firmie nie mogą być mniej korzystne niż wynikające z Kodeksu pracy. Naruszając ogólne przepisy w zakresie wypłaty wynagrodzenia, pracodawca ponosi określone konsekwencje. Mogą nimi być m.in. rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia, obowiązek zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie, a także odpowiedzialność za wykroczenie.

  ...»

 • Rozliczanie bonów żywnościowych i kart przedpłaconych na posiłki oraz napoje profilaktyczne

  2020.11.17

  W przypadku niektórych grup pracowników pracodawcy mają obowiązek finansowania napojów i posiłków profilaktycznych. Pracodawcy często oferują załodze bony żywnościowe i karty przedpłacone w przypadku, gdy nie mają możliwości wydania pracownikom posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych. Ich wartość może korzystać w pełnej wysokości ze zwolnienia podatkowo-składkowego, o ile służyć będą nabywaniu posiłków i napojów profilaktycznych, o których mowa w przepisach bhp.

  ...»

 • Jakie wynagrodzenie powinien otrzymać pracownik ponownie zatrudniony po przeprowadzonych zwolnieniach grupowych

  2020.11.11

  Jakiś czas temu przeprowadziliśmy zwolnienie grupowe, w ramach którego rozwiązaliśmy umowę o pracę z jednym z pracowników. Pracownik ten zgłosił wtedy chęć ponownego zatrudnienia. Obecnie zatrudniamy pracowników w jego grupie zawodowej i planujemy go zatrudnić. Czy zwolniony pracownik ma prawo do takiego samego wynagrodzenia, jakie uzyskiwał przed rozwiązaniem umowy?

  ...»

 • Czy przysługuje ekwiwalent za używanie prywatnego komputera przez pracownika podczas pracy zdalnej

  2020.11.09

  Planujemy wydać pracownikom polecenie pracy zdalnej na podstawie ustawy o COVID-19 i z wykorzystaniem ich prywatnych komputerów. Ustawa nic nie mówi o obowiązku zwrotu kosztów używania prywatnego sprzętu. Czy to oznacza, że pracownikom nie przysługuje taki zwrot?

  ...»

 • Jak obliczyć wynagrodzenie za czas dyżuru pełnionego przez pracownika w domu i na terenie firmy

  2020.11.06

  Z powodu szczególnych potrzeb w okresie jesienno-zimowym niektórzy nasi pracownicy będą dyżurować w domu i na terenie firmy. Jakie wynagrodzenie przysługuje im za ten czas? Pracownicy są wynagradzani stałą stawką miesięczną.

  ...»

 • Jak naliczyć dodatkowy urlop wypoczynkowy dla pracownika, który stracił umiarkowany stopień niepełnosprawności

  2020.11.05

  Pracownik jest zatrudniony od 1 kwietnia 2016 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy. Podczas zatrudnienia przedłożył orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie zostało wydane do 31 października 2020 r. Natomiast od 1 listopada 2020 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzekł o lekkim stopniu niepełnosprawności tego pracownika. Czy pracodawca powinien naliczyć dodatkowy urlop wypoczynkowy proporcjonalnie do dnia, do którego pracownik miał przyznany umiarkowany stopień niepełnosprawności?

  ...»

 • Jak dokonać potrącenia z odprawy pieniężnej z tytułu zwolnienia grupowego

  2020.11.03

  W listopadzie 2020 r. pracownicy naszej firmy otrzymają odprawy z tytułu zwolnień grupowych na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Wynagrodzenia 2 pracowników uprawnionych do odprawy są zajęte przez komornika z tytułu należności niealimentacyjnych. Według jakich zasad podlega zajęciu taka odprawa?

  ...»

 • Wynagrodzenie i dodatki za nadgodziny w podstawie ekwiwalentu za urlop

  2020.10.28

  Prowadzimy biuro rachunkowe. Pracownicy naszego kontrahenta dość często otrzymują wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych. Czy te składniki wynagrodzenia powinniśmy uwzględnić w podstawie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy? Jeżeli tak, to czy należy je uzupełniać, jeżeli pracownik nie przepracował pełnego okresu, na podstawie którego składnik ten jest uwzględniany w podstawie ekwiwalentowej?

  ...»

 • Okres przechowywania dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności socjalnej

  2020.10.27

  Tworzymy zfśs od 5 lat. Jak długo powinniśmy przechowywać dokumentację związaną z przyznawaniem świadczeń z funduszu socjalnego? Za jaki okres możemy ją zniszczyć? Czy możemy zutylizować ją we własnym zakresie, czy musimy powierzyć tę czynność wyspecjalizowanej firmie?

  ...»

 • Jak ustalić wysokość wynagrodzenia za część miesiąca pracownika przebywającego na kwarantannie

  2020.10.22

  Pracownik jest zatrudniony od poniedziałku do piątku za wynagrodzeniem w stawce miesięcznej. Od 28 sierpnia do 25 września 2020 r. decyzją uprawnionego organu odbywał kwarantannę. W dniu 28 września 2020 r. do zakładu pracy wpłynęło zwolnienie lekarskie na okres do 2 października. Jak należało obliczyć wynagrodzenie i świadczenia za wrzesień?

  ...»

Tematy tygodnia

Zadaniowy system czasu pracy – zasady stosowania

2022-08-01

W zadaniowym systemie czasu pracy pracodawca nie planuje pracownikowi dni i godzin pracy. Wyznacza jedynie zadania do wykonania w określonym czasie. Taki system umożliwia pracownikowi decydowanie o dniach i godzinach wykonywania pracy. Zadaniowego systemu czasu pracy nie można ustalić np. w formie polecenia przełożonego.

...»

Wszystkie tematy ...»