Niedziela, 27.09.2020

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Jak obliczyć wynagrodzenie zleceniobiorcy za niepełny miesiąc pracy

  2019.03.12

  Firma zawarła z osobą fizyczną umowę zlecenia na okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2019 r. ze stałym wynagrodzeniem miesięcznym. Zleceniobiorca w lutym przez 4 dni nie wykonywał pracy z powodu choroby (nie przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, więc za ten okres nie przysługiwał mu zasiłek). Jak w tej sytuacji należy obliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc umowy?

  ...»

 • Jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy

  2019.03.11

  Zatrudniamy zleceniobiorcę, którego wynagrodzenie jest zajęte przez komornika. Zajęcie otrzymaliśmy w lutym 2019 r. i dotyczy innych należności niż świadczenia alimentacyjne. Zleceniobiorca-dłużnik otrzymuje wynagrodzenie miesięczne za pracę w wymiarze nie niższym niż 145 godzin i nie wyższym niż 150 godzin. Nie ma innych źródeł zarobkowania. Jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń w takim przypadku?

  ...»

 • Czy można obniżyć wynagrodzenie pracownika przy zawieraniu z nim kolejnej umowy o pracę

  2019.03.07

  Pracownikom zatrudnionym na podstawie umów na czas określony wypowiedzieliśmy warunki pracy w zakresie wynagradzania i premiowania. Pracownicy nie przyjęli nowych warunków, w związku z czym ich umowy zostały rozwiązane. Po przerwie w zatrudnieniu zostaną zawarte z tymi osobami nowe umowy o pracę. Czy te umowy mogą przewidywać stawki wynagrodzenia zasadniczego niższe od wprowadzonych w wyniku wypowiedzenia zmieniającego? Jakie w tym zakresie obowiązują zasady?

  ...»

 • Czy dozorcom zatrudnionym w spółdzielni mieszkaniowej można wypłacać ryczałt za pracę nadliczbową

  2019.03.06

  Jesteśmy spółdzielnią mieszkaniową. Zatrudniamy dozorców odpowiedzialnych m.in. za czystość terenu w wyznaczonych obszarach spółdzielni. Dozorcy rozpoczynają pracę po wejściu do pomieszczenia gospodarczego, które znajduje się w konkretnym bloku na terenie spółdzielni, ale zasadniczo wykonują pracę w terenie. W pomieszczeniu gospodarczym nie wykonują pracy żadne inne osoby. Czy ze względu na charakter pracy dozorców możemy wypłacać im ryczałt za godziny nadliczbowe?

  ...»

 • Jak ustalić wynagrodzenie pracownika w przypadku wadliwie wykonanej pracy

  2019.02.25

  Pracownik zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy (na cały etat) przy produkcji systemów osłonowych do okien w jednej z partii rolet okiennych z własnej winy zamontował w sposób wadliwy mechanizm odpowiadający za ich właściwe działanie, nieodwracalnie je uszkadzając i czyniąc bezużytecznymi. Jest on opłacany stałą stawką miesięczną pensji. W jaki sposób w opisanych okolicznościach pracodawca może pomniejszyć jego miesięczne wynagrodzenie tytułem wadliwie wykonanej pracy? Czy po dokonaniu ww. pomniejszenia płaca pracownika pełnoetatowego za dany miesiąc musi być równa co najmniej kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę?

  ...»

 • Czy pracodawca może przeznaczyć wpływy z kar pieniężnych na nagrody dla pracowników

  2019.02.18

  Zdarza się , że dyscyplinujemy naszych pracowników karami porządkowymi. Czy wpływy z tytułu nałożonych na pracowników pieniężnych kar porządkowych za naruszenie przepisów bhp możemy przeznaczyć na nagrody dla osób wyróżniających się swoją postawą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?

  ...»

 • Czy trzeba wypłacić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, jeżeli pracownik nie składał wniosków urlopowych

  2019.02.15

  Z końcem lutego 2019 r. rozwiąże się umowa o pracę z jednym z naszych pracowników przejętym w styczniu 2019 r. na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Osoba ta przychodziła do pracy raz w tygodniu na 8 godzin. Chcemy rozliczyć jej urlop wypoczynkowy, przy czym nie mamy żadnego wniosku urlopowego ani ewidencji czasu pracy te osoby. Z pracownikiem nie ma kontaktu. Obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim. Z informacji od jego współpracowników wynika jednak, że bez wątpienia korzystał z płatnego wypoczynku. Jak powinniśmy postąpić w tej sytuacji? Czy możemy przyjąć na podstawie zeznań innych pracowników, że zwalniany pracownik wykorzystał przysługujący mu urlop i nie wypłacać ekwiwalentu?

  ...»

 • Czy od pracownika, który porzucił pracę, można domagać się odszkodowania

  2019.02.14

  Nasza firma ma duże problemy kadrowe. Brakuje nam obsady zwłaszcza w działach produkcyjnych. W ostatnich miesiącach kilku pracowników porzuciło pracę. Czy z tego powodu możemy żądać odszkodowania od tych osób?

  ...»

 • Czy pracodawca może domagać się od związku zawodowego opłat za korzystanie z pomieszczeń i sprzętu do wykonywania działalności związkowej

  2019.02.13

  Działająca od niedawna w naszym zakładzie pracy organizacja związkowa żąda nieodpłatnego udostępnienia jej pomieszczeń oraz sprzętu w celu wykonywania bieżącej działalności związkowej. Czy mamy obowiązek spełnić to żądanie, a jeśli tak, to czy możemy domagać się odpłatności z tego tytułu?

  ...»

 • Jak liczyć odszkodowanie za zakaz konkurencji

  2019.02.08

  Przepisy Kodeksu pracy wyróżniają dwie odrębne umowy o zakazie konkurencji, którymi może zostać objęty pracownik - w czasie trwania zatrudnienia oraz po jego ustaniu. Z umowy zawartej na czas trwania zatrudnienia co do zasady pracownikowi nie przysługuje zadośćuczynienie za powstrzymywanie się od prowadzenia takiej działalności. Natomiast z tytułu drugiej umowy przepisy przewidują wypłatę odszkodowania w wysokości nie niższej niż 25% wynagrodzenia otrzymywanego przed ustaniem stosunku pracy (ustanowieniem zakazu konkurencji) i przez okres ustalony w tej umowie.

  ...»

Tematy tygodnia

Kto będzie mógł skorzystać z opodatkowania „estońskim CIT”

2020-09-21

Już od 2021 r. niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą mogli płacić podatek dochodowy dopiero przy wypłacie zysku. Projekt ustawy wprowadzającej takie rozwiązanie został opublikowany 12 sierpnia 2020 r. W publikacji omawiamy, kto - według założeń projektu - i na jakich warunkach będzie mógł skorzystać z rozwiązań podatkowych związanych z wprowadzeniem tzw. estońskiego CIT.

...»

Wszystkie tematy ...»