Wtorek, 25.01.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak rekompensować pracownikowi pracę w dniu wolnym

  2022.01.24

  Nasz pracownik jest zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy przedłużonym do 12 godzin. Wykonuje pracę na 2 zmiany: w godzinach 7.00-19.00 i 22.00-6.00. Jakie dodatki przysługują pracownikowi za pracę wykonywaną w dniu wolnym od pracy ustalonym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy w godzinach 19.00-7.00, który przypadał dzień po innym dniu wolnym dla pracownika (tzw. wolne harmonogramowe)?

  ...»

 • Potrącenia dobrowolne z wynagrodzenia za pracę – jakie są zasady ich dokonywania

  2022.01.13

  Wynagrodzenie za pracę przypadające pracownikowi do wypłaty podlega obniżeniu nie tylko o potrącenia obowiązkowe, ale też te, do których dokonania pracownik zobowiązuje pracodawcę na podstawie zgody wyrażonej na piśmie. Potrącenia dobrowolne dotyczą najczęściej składek na ubezpieczenia od różnego rodzaju ryzyka (np. na życie, abonamenty medyczne), a także z tytułu korzystania z programów aktywności rekreacyjnej (np. karnety sportowe). Zasady dokonywania potrąceń dobrowolnych, tak jak potrąceń, na które zgoda pracownika nie jest wymagana (obowiązkowych), zostały uregulowane w Kodeksie pracy. W przypadku dokonywania potrąceń dobrowolnych nie ma jednak dowolności.

  ...»

 • Wpływ zmiany płatnika zasiłków w 2022 r. na obowiązki pracodawcy

  2022.01.12

  Podmiot uprawniony od 1 stycznia 2022 r. do wypłaty świadczeń z FUS (zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, świadczenia rehabilitacyjnego), którym może być płatnik składek lub ZUS, ustalany jest na dzień 30 listopada 2021 r. Podmiot, który staje się od nowego roku tym płatnikiem zasiłków, ma obowiązek ustalać do nich prawo, a także je wyliczać, dokonywać ich wypłaty i wykazywać w dokumentacji rozliczeniowej. Natomiast podmiot, który przestaje być płatnikiem zasiłków, musi przekazywać do ZUS dokumentację, na podstawie której organ ustali prawo do świadczeń, i w inny sposób wykazywać okresy niezdolności do pracy w raportach rozliczeniowych.

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Czy w razie nieusprawiedliwionej nieobecności przysługuje dieta za podróż służbową

  2021.11.16

  Pracownik wyjechał w październiku 2021 r. na polecenie pracodawcy w podróż służbową do Niemiec (4 dni). W czasie trwania tej delegacji przez jeden dzień był nieobecny w pracy z przyczyn nieusprawiedliwionych. Wynagrodzenie pracownika określone jest stałą stawką miesięczną. Jak powinniśmy rozliczyć tę delegację? Czy dieta przysługuje również za dzień, w którym pracownik był nieobecny z przyczyn nieusprawiedliwionych?

  ...»

 • Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe ze składników zmiennych w pierwszym miesiącu pracy

  2021.11.04

  W trakcie miesiąca (październik 2021 r.) zatrudniliśmy pracownika, którego wynagrodzenie składa się z wynagrodzenia zasadniczego i miesięcznej premii regulaminowej określonej procentowo od faktycznie uzyskanej płacy zasadniczej. W październiku 2021 r. pracownik przebywał przez 1 dzień na urlopie wypoczynkowym. Czy wynagrodzenie urlopowe ze składników zmiennych ustalamy z uwzględnieniem premii regulaminowej? Jeżeli tak, to w jaki sposób je obliczyć?

  ...»

 • Ile można potrącić, na żądanie komornika, z wynagrodzenia pracownika zatrudnionego u dwóch pracodawców

  2021.11.03

  Zatrudniamy na 0,2 etatu pracownika, który dodatkowo pracuje na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w innej spółce wchodzącej w skład tej samej grupy kapitałowej, do której należy nasze przedsiębiorstwo. Pensja tego pracownika podlega egzekucji komorniczej niealimentacyjnej na kwotę ok. 15 000 zł. W jakiej wysokości w opisanej sytuacji powinniśmy dokonywać potrącenia z jego wynagrodzenia?

  ...»

 • Czy zawarcie z pracownikiem ugody na kwotę niższą niż kara umowna powoduje powstanie opodatkowanego przychodu

  2021.11.02

  Jeden z naszych pracowników uszkodził samochód, który wynajmujemy od firmy prowadzącej działalność w tym zakresie. Tego rodzaju szkoda (a dla nas kara) została określona przez firmę w wysokości 4000 zł (zapis w umowie najmu samochodu). Taką kwotę jesteśmy zobowiązani jej zapłacić. Z pracownikiem, który uszkodził samochód, podpisaliśmy ugodę na sumę 2000 zł. Czy kwota 2000 zł, stanowiąca różnicę między karą umowną (4000 zł) a ugodą (2000 zł), jest przychodem pracownika?

  ...»

 • Jak obliczyć wynagrodzenie za dni niewykonywania pracy z powodu powołania do zawodowej służby wojskowej

  2021.10.29

  Nasz pracownik został powołany na okres 2 lat do pełnienia zawodowej służby wojskowej. W związku z tym jego stosunek pracy ustał w wyniku wygaśnięcia umowy o pracę wskutek powołania do zawodowej służby wojskowej - art. 63 Kodeksu pracy w związku z art. 18 ust. 2 ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Wspomniany art. 18 w ust. 1 stanowi, że pracownik powołany do zawodowej służby wojskowej zachowuje prawo do ostatnio pobieranego wynagrodzenia od pracodawcy do końca miesiąca kalendarzowego, w którym jest obowiązany stawić się do pełnienia tej służby. W jaki sposób wyliczyć temu pracownikowi wynagrodzenie za ostatni miesiąc pracy? Czy posłużyć się średnią z 3 miesięcy, wliczając do niej także należność za dni urlopu wypoczynkowego? A może średnią powinniśmy wyznaczyć wyłącznie z pensji za przepracowane dni?

  ...»

 • Czy można przyznać ryczałt za używanie prywatnego samochodu głównemu księgowemu instytutu badawczego

  2021.10.19

  Główny księgowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę w instytucie badawczym często korzysta z prywatnego samochodu do celów służbowych podczas lokalnych przejazdów w miejscowości, w której instytut ma swoją siedzibę. Wynagrodzenie tej osoby jest jednak ograniczone na podstawie tzw. ustawy kominowej. Czy mimo to można przyznać jej ryczałt za używanie własnego samochodu?

  ...»

 • Jak ustalić wynagrodzenie pracownikowi zwolnionemu z obowiązku pracy podczas wypowiedzenia

  2021.10.18

  Niektórzy z naszych pracowników pracują w systemie akordowym. Jednemu z nich wypowiedzieliśmy umowę o pracę i zwolniliśmy z obowiązku pracy w okresie wypowiedzenia przypadającym od 1 września do 30 listopada 2021 r. W jaki sposób powinniśmy ustalić przysługujące mu wynagrodzenie za czas nieświadczenia pracy?

  ...»

 • Jak ustalić wynagrodzenie w razie nieodpracowania przez pracownika wyjścia prywatnego

  2021.10.15

  Jeden z naszych pracowników nie odpracował 6 godzin zwolnienia od pracy na czas załatwienia spraw prywatnych, z którego korzystał we wrześniu 2021 r. Czy możemy odliczyć mu wynagrodzenie za nieprzepracowane godziny? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie?

  ...»

 • Czy można przyznać premię pracownikom, którzy zdecydują się zaszczepić przeciw COVID-19

  2021.10.11

  Chcemy przyznać dodatkową premię pracownikom, którzy zdecydują się dobrowolnie zaszczepić przeciw COVID-19 i okazać nam certyfikat szczepienia. Czy nasze postępowanie będzie prawidłowe?

  ...»

 • Jak ustalać wynagrodzenie w miesiącu, gdy choroba przypadła wyłącznie w dni wolne od pracy

  2021.10.05

  Pełnoetatowy pracownik, zatrudniony od ponad 4 lat w równoważnym systemie czasu pracy, wynagradzany jest stałym wynagrodzeniem miesięcznym. We wrześniu 2021 r. przepracował on pełny obowiązujący go wymiar godzin, mimo iż przez 5 dni wspomnianego miesiąca przebywał na zwolnieniu lekarskim. Czy w tej sytuacji powinno pomniejszyć się jego pensję za okres choroby z zastosowaniem dzielnika 30, biorąc pod uwagę fakt, że niedyspozycja zdrowotna przypadła wyłącznie w dni „grafikowo” wolne od pracy?

  ...»

Tematy tygodnia

Kiedy faktura może zostać uznana za pustą i jakie są tego konsekwencje

2022-01-24

Wystawienie faktury, w której wykaże się kwotę podatku, oznacza obowiązek jej zapłaty, nawet gdyby faktura nie dokumentowała faktycznej transakcji. Jest to sankcja, która zabezpiecza interesy fiskalne państwa przed ewentualnym odliczeniem VAT z takiej faktury przez nabywcę. W większości przypadków z pustymi fakturami mamy do czynienia podczas prób wyłudzenia VAT. Puste faktury to problem także uczciwych podatników, gdy np. faktura zostanie wystawiona przed terminem lub w wyniku pomyłki. Skutki mogą dotknąć zarówno sprzedawcę, jak i nabywcę.

...»

Wszystkie tematy ...»