Piątek, 28.02.2020

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak rozliczyć godziny nadliczbowe w równoważnym systemie czasu pracy

  2020.02.27

  W firmie zatrudniamy w równoważnym systemie czasu pracy pracowników pełnoetatowych opłacanych stałą stawką miesięczną. W systemie jest przewidziana możliwość przedłużania pracy w danym dniu do 12 godzin. Jeden z pracowników 6 lutego 2020 r. miał zaplanowaną w grafiku pracę od godz. 8.00 do 14.00, ale faktycznie pracował od 8.00 do 18.00. Które godziny stanowiły pracę nadliczbową? Jakie wynagrodzenie i dodatki są należne z tytułu wspomnianych godzin pracy, uwzględniając to, że w lutym nie doszło do przekroczenia normy średniotygodniowej?

  ...»

 • Czy pracownikowi, który nie przepracował całego roku, przysługuje prawo do trzynastki

  2020.02.26

  Jedna z pracownic świadczyła pracę od 1 stycznia do 19 marca 2019 r., a następnie do końca roku przebywała na zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim. Inny pracownik świadczył pracę od 1 stycznia do 3 kwietnia 2019 r., następnie przebywał na zwolnieniu lekarskim i od 19 września do końca 2019 r. korzystał ze świadczenia rehabilitacyjnego. Czy wskazanym pracownikom należy wypłacić trzynastkę?

  ...»

 • Czy potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia wymaga pisemnej zgody pracownika

  2020.02.18

  Pracownik ma nadpłacone wynagrodzenie. Już po jego wypłacie przebywał bowiem na urlopie bezpłatnym przez kilka dni w miesiącu, za który dostał pełną pensję. Czy na potrącenie tej nadwyżki z następnej wypłaty potrzebna jest pisemna zgodna pracownika?

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Jak ustalić wynagrodzenie dla pracowników, którzy w czasie przestoju zostali skierowani do innej pracy

  2020.01.10

  Firma miała przestój spowodowany awarią. W czasie tego przestoju skierowano pracowników do wykonywania innej pracy. Według jakich zasad należy ich wynagrodzić?

  ...»

 • Czy pracownik zatrudniony wcześniej na umowę w celu przygotowania zawodowego ma prawo do trzynastki

  2020.01.09

  Od 1 września 2019 r. w jednostce budżetowej zatrudniono pracownika na pełny etat na stanowisku kucharza. Do 31 sierpnia 2019 r. osoba ta była uczniem w tej samej jednostce, zatrudnionym na podstawie umowy w celu przygotowania zawodowego. Podczas nauki zawodu przez 2 dni w tygodniu uczęszczała do szkoły, a przez 3 dni odbywała praktyczną naukę zawodu kucharza. W okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2019 r. łącznie chorowała 22 dni. Czy osoba ta nabędzie prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.?

  ...»

 • Jak egzekwować od pracownika odszkodowanie za wyrządzoną szkodę

  2020.01.09

  Podpisujemy z pracownikami umowy o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie. Jak możemy egzekwować od nich tę odpowiedzialność, w przypadku gdy nie wyrażą zgody na dokonanie potrącenia z tytułu wyrządzonej szkody? Czy musimy uzyskać nakaz zapłaty? Jeśli tak, to w ramach jakiej procedury?

  ...»

 • Czy pracownik musi wyrazić zgodę na wykazanie w zaświadczeniu o zarobkach potrąceń komorniczych

  2020.01.08

  Pracownik wystąpił do nas z prośbą o wystawienie dla banku zaświadczenia o zarobkach (pracownik nie dostarczył druku bankowego, więc zaświadczenie wystawimy według naszego wzoru). Wynagrodzenie tej osoby jest zajęte przez komornika i taką informację chcieliśmy podać w zaświadczeniu. Czy do wykazania informacji o zajęciu wynagrodzenia niezbędna będzie zgoda pracownika?

  ...»

 • Po jakim kursie rozliczyć koszty delegacji zagranicznej pracownika, który nie otrzymał zaliczki

  2020.01.07

  Jeden z naszych pracowników przebywał w delegacji służbowej w Czechach. Po powrocie przedstawił nam faktury wystawione na naszą spółkę i paragony, które zostały opłacone przez pracownika z własnych środków. Były to wydatki, które okazały się niezbędne podczas delegacji. Pracownik nie pobrał żadnej zaliczki. Po jakim kursie powinniśmy rozliczyć koszty podróży pracownika?

  ...»

 • Rozliczenia podatkowo-składkowe świadczeń wypłacanych po zakończeniu zatrudnienia i terminy ich dokonania

  2019.12.27

  Do obowiązków pracodawcy związanych z ustaniem zatrudnienia pracownika należy wypłacenie mu ostatniego wynagrodzenia za pracę oraz innych przysługujących tej osobie świadczeń pieniężnych. Przepisy Kodeksu pracy nie regulują jednak wprost, jaki jest termin na rozliczenie się z pracownikiem w tych okolicznościach. Należy przyjąć, i jest to pogląd dominujący w doktrynie, że trzeba to zrobić w dniu, w którym ustaje zatrudnienie. Jeżeli dochodzi do wypłaty świadczenia pochodzącego z wcześniej istniejącego stosunku pracy należy je rozliczyć w zakresie podatku dochodowego i składek ZUS w sposób właściwy dla tego źródła przychodów.  Były pracodawca nadal pełni rolę płatnika i ma obowiązek naliczyć, pobrać i odprowadzić podatek oraz składki do właściwych urzędów w terminie wynikającym z ogólnych przepisów w tym zakresie.

  ...»

 • Jak rozliczyć zawartą ze studentem - obywatelem Ukrainy umowę zlecenia wykonywaną w Polsce

  2019.12.20

  W grudniu 2019 r. zatrudnimy na umowę-zlecenie 22-letniego obywatela Ukrainy, który posiada status studenta polskiej uczelni wyższej. Jak należy rozliczyć jego wynagrodzenie płatne jeszcze przed nowym rokiem, jeżeli w 2019 r. przebywa w Polsce już ponad 183 dni i nie dostarczył certyfikatu rezydencji podatkowej?

  ...»

 • Czy przejście na tzw. emeryturę matczyną uprawnia do odprawy emerytalnej

  2019.12.10

  Jedna z naszych pracownic chce rozwiązać umowę o pracę w związku z przejściem na rodzicielskie świadczenie uzupełniające, tzw. emeryturę matczyną (spełnia warunki do jego otrzymania, ale nie jest jeszcze na emeryturze). Czy będzie jej przysługiwać odprawa emerytalna?

  ...»

 • Jak zwolnienie z PIT wpływa na potrącenia z wynagrodzenia pracowników do 26. roku życia

  2019.11.27

  Od 1 sierpnia 2019 r. przychody ze stosunku pracy podatników, którzy nie ukończyli 26. roku życia, zwolnione są z podatku dochodowego. Do końca 2019 r. górna granica zwolnienia wynosi 35 636,67 zł. W konsekwencji korzystają oni z wyższych kwot wolnych od potraceń z wynagrodzenia, bo nie pomniejszonych o zaliczkę PIT.

  ...»

 • Czy prawo do premii uznaniowej należy zamieszczać w umowie o pracę

  2019.11.27

  Zamierzamy wypłacać pracownikom premie uznaniowe. Zapis o prawie do premii chcemy zamieścić w umowach o pracę. Czy w razie rezygnacji z jej wypłacania musimy wypowiedzieć pracownikom warunki ich wynagradzania?

  ...»

Tematy tygodnia

Jak ustalić jednorazową wartość transakcji – po zmianie interpretacji MF

2020-02-24

Minister Finansów zmienił interpretację przepisów w sprawie ustalania jednorazowej wartości transakcji przekraczającej 15 000 zł. Ustalenie tej wartości jest kluczowe dla wszystkich przedsiębiorców dokonujących tego rodzaju transakcji. Za opłacenie ich gotówką, zapłatę na rachunek nieznajdujący się na białej liście lub z pominięciem zastosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności podatnicy tracą prawo do kosztów podatkowych, a nawet mogą odpowiadać za VAT niezapłacony przez kontrahenta. Należy przestrzec, że zmiana interpretacji MF w tej sprawie jest niekorzystna dla przedsiębiorców.

...»

Wszystkie tematy ...»