Piątek, 19.08.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

 • Czy wartość pakietu medycznego można wliczyć do minimalnego wynagrodzenia za pracę

  2022.07.25

  Od 1 czerwca 2022 r. nasi pracownicy korzystają z pakietów medycznych, które opłacane są przez pracodawcę w pełnej wysokości (pracownicy nie ponoszą żadnej odpłatności z tego tytułu). Czy wartość takiego pakietu można uwzględnić w minimalnym wynagrodzeniu (np. wynagrodzenie zasadnicze pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy będzie wynosić 2890 zł, a wartość pakietu - 120 zł, co łącznie stanowi 3010 zł, czyli pracownik ma gwarancję otrzymania minimalnego wynagrodzenia)?

  ...»

 • Jakie konsekwencje poniesie pracodawca, który nie utworzył zfśs ani nie dokonuje wypłaty świadczenia urlopowego

  2022.07.11

  Zatrudniamy mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Do końca stycznia 2022 r. nie powiadomiliśmy pracowników o nietworzeniu zfśs ani o niewypłacaniu świadczenia urlopowego. Rozpoczął się sezon urlopowy - jak powinniśmy postąpić w sytuacji, gdy pracownicy będą się ubiegali o wypłatę z zfśs, a część z nich o świadczenia urlopowe? Czy w tej sytuacji będziemy zobowiązani zarówno utworzyć zfśs, jak i dokonywać wypłaty świadczenia urlopowego?

  ...»

 • Czy czasowy dodatek za realizację projektu należy wliczyć do podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

  2022.07.05

  Nasz pracownik od lutego 2022 r. realizuje oprócz swoich zwykłych obowiązków dodatkowy projekt, który jest finansowany z pozyskanych do tego celu środków. Przez okres realizacji tego projektu pracownik otrzymuje miesięcznie stały dodatek w wysokości 2000 zł brutto. Projekt będzie trwał do końca sierpnia 2022 r., a pracownik z końcem lipca kończy z nami współpracę. Czy dodatek ten wejdzie do podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy?

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Czy za 6-miesięczny okres wykonywania pracy w innym mieście pracownikowi przysługuje dieta

  2022.05.05

  Zaproponowaliśmy pracownikowi, który stale pracuje w Warszawie, półroczne zastępstwo za nieobecnego kierownika naszego oddziału w Poznaniu. Pracownik zgodził się, więc w porozumieniu w zakresie zmiany miejsca pracy ustaliliśmy z nim m.in. dodatkowe świadczenia w związku z jego wyjazdem. Czy za ten okres możemy wypłacić zastępcy kierownika należności delegacyjne na zasadach wskazanych w rozporządzeniu o podróżach służbowych?

  ...»

 • Czy należy stosować ulgę dla klasy średniej do przychodów z praw autorskich

  2022.04.28

  Zatrudniliśmy pracownika, którego wynagrodzenie w 50% zostanie rozliczone z uwzględnieniem kosztów autorskich. Mamy wątpliwości, czy do tej części wynagrodzenia możemy zastosować ulgę dla klasy średniej. Pracownik nie zrezygnował z ulgi.

  ...»

 • Czy można dokonać potrącenia ze świadczeń chorobowych pracownika

  2022.04.06

  Udzieliliśmy pracownikowi pożyczki z kasy zapomogowo-pożyczkowej. Spłacał ją przez potrącenie na liście płac z wynagrodzenia za pracę i innych jego składników, na które wyraził pisemną zgodę. Od 22 lutego 2022 r. pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i za ten okres ma prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego. Mamy wątpliwości, czy na podstawie takiej zgody możemy dokonać potrącenia raty pożyczki ze świadczeń chorobowych przysługujących pracownikowi (zgoda ich nie obejmowała)?

  ...»

 • Czy przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop należy uwzględniać ryczałt za internet i prąd przyznany w związku z pracą zdalną

  2022.04.04

  Część naszych pracowników pracuje zdalnie ze swoich mieszkań/domów. Z tego powodu przyznaliśmy im dodatkowo ryczałt za internet i prąd rekompensujący ponoszone przez nich w związku ze zdalną pracą wydatki na energię elektryczną i dostęp do internetu. Czy należności te powinny być wliczane do podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy?

  ...»

 • Czy w kwocie minimalnego wynagrodzenia można uwzględnić wartość pakietów medycznych

  2022.03.29

  Od 1 marca 2022 r. nasi pracownicy korzystają z pakietów medycznych, które opłacamy im jako pracodawca w pełnej wysokości (pracownicy nie ponoszą żadnej odpłatności z tego tytułu). Czy wartość takiego pakietu można uwzględnić w minimalnym wynagrodzeniu (np. wynagrodzenie zasadnicze pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy będzie wynosić 2890 zł, a wartość pakietu - 120 zł, co łącznie stanowi 3010 zł, czyli pracownik ma gwarancję otrzymania minimalnego wynagrodzenia)?

  ...»

 • Jak rozliczyć kilka wypłat wynagrodzenia pracowniczego w tym samym miesiącu według Polskiego Ładu

  2022.03.28

  Zatrudnieni przez naszą spółkę pracownicy otrzymują zwykle kilka wypłat wynagrodzenia w tym samym miesiącu. Większość z nich korzysta z zasad wynikających obecnie z ustawy o pdof, dotyczących przedłużenia terminów poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy m.in. od przychodów ze stosunku pracy (wcześniej z rozporządzenia Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych). Pojawiła się wątpliwość, jak w tej sytuacji obliczyć wysokość zaliczki na podatek. Czy powinniśmy ją naliczać według ww. przepisów od każdej wypłaty oddzielnie?

  ...»

 • Jak przyjąć do podstawy trzynastki wynagrodzenie z miesiąca, w którym wystąpił urlop rodzicielski i opieka nad dzieckiem

  2022.03.11

  Pracownica jednostki pomocy społecznej przebywała na urlopie rodzicielskim w okresie od 1 do 6 lipca 2021 r. Ponadto w okresie od 30 do 31 lipca 2021 r. korzystała z 2 dni wolnego przysługujących w związku z opieką nad dzieckiem do lat 14 na podstawie art. 188 Kodeksu pracy. Pracownica otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 4000 zł. W jaki sposób należy obniżyć wynagrodzenie będące podstawą do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2 dni opieki, za które pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia? Co w sytuacji, gdy w lipcu 2021 r. pracownica miała wypracowany dodatek za pracę w porze nocnej w wysokości 15 zł? Czy taki dodatek również podlega obniżeniu o 2 dni opieki nad dzieckiem?

  ...»

 • Czy pracownikowi, który wykonuje pracę zdalną, przysługuje ekwiwalent za pranie odzieży

  2022.03.09

  Pracownik zaczął wykonywać pracę w trybie zdalnym. Podczas pracy stacjonarnej używał odzieży roboczej i otrzymywał ekwiwalent za jej pranie. Czy teraz, gdy świadczy pracę zdalną i zamiast odzieży roboczej używa odzieży własnej, należy wypłacać mu ekwiwalent pieniężny za pranie?

  ...»

 • Czy należności za podróż służbową przysługują pracownikowi dokształcającemu się w innej miejscowości

  2022.03.07

  Nasz pracownik w dni wolne od pracy (sobota i niedziela) uczęszcza na szkolenie (w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych i na podstawie zawartej w tym celu umowy) sfinansowane w całości przez pracodawcę. Ponieważ szkolenie odbywa się poza miejscowością pracy tej osoby, udostępniamy jej na dojazd samochód służbowy. Ponadto zobowiązaliśmy się oddać pracownikowi dni wolne za udział w szkoleniu. Nie chcemy jednak wypłacać mu diet z tytułu podróży służbowych. Czy nasze postępowanie będzie prawidłowe?

  ...»

 • Jak obliczyć wysokość kwoty wolnej od potrąceń w przypadku odroczenia terminu poboru podatku

  2022.03.04

  Zatrudniamy w pełnym wymiarze czasu pracy pracownika otrzymującego minimalne wynagrodzenie za pracę. Pracownik nie złożył oświadczenia PIT-2. Osoba ta ma zajęcie komornicze niealimentacyjne. Zgodnie z wprowadzoną w formie rozporządzenia zasadą odroczenia terminu zapłaty zaliczek na podatek pobieramy mu niższy podatek, przez co powstaje różnica między kwotą wolną od potrąceń a wynagrodzeniem netto. Czy tę różnicę w wysokości podatku powinniśmy przekazać komornikowi czy pracownikowi?

  ...»

Tematy tygodnia

Zadaniowy system czasu pracy – zasady stosowania

2022-08-01

W zadaniowym systemie czasu pracy pracodawca nie planuje pracownikowi dni i godzin pracy. Wyznacza jedynie zadania do wykonania w określonym czasie. Taki system umożliwia pracownikowi decydowanie o dniach i godzinach wykonywania pracy. Zadaniowego systemu czasu pracy nie można ustalić np. w formie polecenia przełożonego.

...»

Wszystkie tematy ...»