Piątek, 28.02.2020

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak rozliczyć godziny nadliczbowe w równoważnym systemie czasu pracy

  2020.02.27

  W firmie zatrudniamy w równoważnym systemie czasu pracy pracowników pełnoetatowych opłacanych stałą stawką miesięczną. W systemie jest przewidziana możliwość przedłużania pracy w danym dniu do 12 godzin. Jeden z pracowników 6 lutego 2020 r. miał zaplanowaną w grafiku pracę od godz. 8.00 do 14.00, ale faktycznie pracował od 8.00 do 18.00. Które godziny stanowiły pracę nadliczbową? Jakie wynagrodzenie i dodatki są należne z tytułu wspomnianych godzin pracy, uwzględniając to, że w lutym nie doszło do przekroczenia normy średniotygodniowej?

  ...»

 • Czy pracownikowi, który nie przepracował całego roku, przysługuje prawo do trzynastki

  2020.02.26

  Jedna z pracownic świadczyła pracę od 1 stycznia do 19 marca 2019 r., a następnie do końca roku przebywała na zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim. Inny pracownik świadczył pracę od 1 stycznia do 3 kwietnia 2019 r., następnie przebywał na zwolnieniu lekarskim i od 19 września do końca 2019 r. korzystał ze świadczenia rehabilitacyjnego. Czy wskazanym pracownikom należy wypłacić trzynastkę?

  ...»

 • Czy potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia wymaga pisemnej zgody pracownika

  2020.02.18

  Pracownik ma nadpłacone wynagrodzenie. Już po jego wypłacie przebywał bowiem na urlopie bezpłatnym przez kilka dni w miesiącu, za który dostał pełną pensję. Czy na potrącenie tej nadwyżki z następnej wypłaty potrzebna jest pisemna zgodna pracownika?

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Jak rozliczyć wynagrodzenie zleceniobiorcy-studenta, który został wyrejestrowany z ubezpieczeń

  2019.11.26

  Od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. w spółce z o.o. zatrudniamy osobę (w wieku 24 lat) na podstawie umowy o świadczenie usług o charakterze umowy zlecenia. Od 1 października 2019 r. zleceniobiorca został wyrejestrowany z ubezpieczeń ze względu na podjęcie studiów zaocznych. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wypłacamy zleceniobiorcy za każdy miesiąc w terminie do 20 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Czy przychód wypłacony 20 października 2019 r. należy oskładkować, czy nie?

  ...»

 • Składka zdrowotna za pracownika zwolnionego z PIT i osiągającego niski przychód

  2019.11.22

  W związku ze zmianami obowiązującymi od 1 sierpnia 2019 r., dotyczącymi zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników do 26 roku życia objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, proszę o wyjaśnienie sposobu, w jaki powinniśmy dokonać obniżenia składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy, która zostałaby obliczona, gdyby pracownik nie był zwolniony z podatku. Czy kwotę ubezpieczenia zdrowotnego należy porównać z kwotą zaliczki, która zostaje naliczona na liście płac po odliczeniu 7,75% ubezpieczenia zdrowotnego, czy do kwoty zaliczki przed pomniejszeniem jej o 7,75% składki zdrowotnej?

  ...»

 • Jakie świadczenia przysługują kierowcom z tytułu zagranicznej podróży służbowej

  2019.11.20

  Pracownikowi - kierowcy przysługują należności na pokrycie kosztów podróży służbowej. Za nocleg należny jest zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem. W razie nieprzedłożenia rachunku przysługuje mu ryczałt w wysokości 25% limitu określonego dla poszczególnych państw. Zapewnienie kierowcy samochodu ciężarowego, miejsca do spania w kabinie podczas przewozów międzynarodowych nie pozbawia go roszczenia o zwrot kosztów noclegu.

  ...»

 • Czy można pozbawić wynagrodzenia pracownika – członka zarządu spółki

  2019.11.13

  Zarząd naszej spółki nie udzielił absolutorium jednemu z członków zarządu, pełniącemu w niej funkcję prezesa i zatrudnionemu w spółce na podstawie umowy o pracę. W wyniku audytu okazało się, że osoba ta jako pracownik działała na szkodę spółki. Chcemy pozbawić pracownika wynagrodzenia z umowy o pracę, aby pokryć choćby część strat, jakie poniosła spółka wskutek jego rażącego niedbalstwa. Czy możemy oświadczyć tej osobie, że jej zatrudnienie nie spełniało warunków stosunku pracy, i zmienić rodzaj łączącej nas umowy, np. uznać, że była to umowa cywilnoprawna, i wówczas na tej podstawie nie wypłacać jej wynagrodzenia?

  ...»

 • Czy kosztami niedoboru można obciążyć jednego pracownika mimo wspólnej odpowiedzialności materialnej

  2019.11.08

  Zatrudniamy dwóch pracowników odpowiedzialnych za zakup towarów do naszej firmy. Jeden z nich w październiku 2019 r. potwierdził dostawę 14 smartfonów. Następnego dnia drugi pracownik zgłosił, że na stanie jest tylko 12 smartfonów. Nie udało się nam ustalić przyczyny braku dwóch smartfonów, ale jesteśmy przekonani, że zawinił pracownik przyjmujący towar. Pracownicy podpisali umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie. Czy w tej sytuacji możemy obciążyć pełnymi kosztami brakujących smartfonów tylko tego pracownika, który przyjął towar?

  ...»

 • Czy nieodpracowane wyjście prywatne można zaliczyć na poczet rekompensaty za godziny nadliczbowe

  2019.11.06

  Jeden z naszych pracowników skorzystał w październiku 2019 r. z kilkugodzinnego zwolnienia od pracy do celów prywatnych. Czy ten nieprzepracowany czas można zaliczyć do czasu wolnego udzielonego za nadgodziny wynikające z przekroczenia dobowego i opłacić tylko zwykłym wynagrodzeniem?

  ...»

 • Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi, który przepracował cały miesiąc i chorował

  2019.11.04

  Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie równoważnym i wynagradzany stałym wynagrodzeniem miesięcznym. W październiku 2019 r. przepracował pełny obowiązujący go wymiar godzin. Jednak pod koniec miesiąca w okresie od 28 października do 3 listopada 2019 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Czy należy pomniejszyć jego wynagrodzenie za okres choroby z zastosowaniem dzielnika 30, zgodnie z § 11 rozporządzenia w sprawie ustalania wynagrodzeń?

  ...»

 • Czy wartość świadczeń z zfśs należy wliczyć do zwolnienia z PIT dla młodych podatników

  2019.10.30

  Przyznajemy pracownikom świadczenia z zfśs. Roczny limit zwolnienia podatkowego wynosi dla świadczeń finansowanych z tego funduszu 1000 zł. Czy nadwyżka ponad tę kwotę będzie wliczana do limitu zwolnienia podatkowego przysługującego osobom, które nie ukończyły 26 lat, a które również są beneficjentami zfśs?

  ...»

 • Czy paliwo dla pracownika korzystającego z samochodu służbowego do celów prywatnych można rozliczyć w ryczałcie 250 zł/400 zł

  2019.10.29

  Pracownik korzystający z samochodu służbowego do celów prywatnych osiąga z tego tytułu przychód w wysokości miesięcznego ryczałtu wynoszącego 250 zł lub 400 zł. W zależności od częstotliwości używania pojazdu służbowego i ewentualnej częściowej odpłatności ponoszonej przez pracownika z tego tytułu wysokość przychodu może być różna. Organy podatkowe uznają, że w kwocie wskazanego ryczałtu nie mieszczą się koszty paliwa. Jest to odrębne od ryczałtu świadczenie stanowiące dla pracownika dodatkowy przychód, który należy opodatkować. Korzystne w tym zakresie dla podatników stanowisko zajmuje NSA, uznając, że ryczałt zawiera również koszty paliwa, bez względu na ich faktyczną wysokość. 

  ...»

 • Jak wzrost minimalnego wynagrodzenia wpłynie na inne świadczenia w 2020 r.

  2019.10.22

  W 2020 r. kwota minimalnego wynagrodzenia wyniesie 2600 zł brutto, tj. o 350 zł więcej niż w 2019 r. Przy założeniu, że w 2020 r. wysokość składek, podatku i pozostałych wskaźników wpływających na wysokość wynagrodzenia do wypłaty jest już ostateczna (ostatnie zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.), minimalne wynagrodzenie z uwzględnieniem podstawowej stawki, zwykłych kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek wyniesie 1920,62 zł (w porównaniu z okresem od 1 października 2019 r. będzie wyższe o ok. 247 zł). 

  ...»

Tematy tygodnia

Jak ustalić jednorazową wartość transakcji – po zmianie interpretacji MF

2020-02-24

Minister Finansów zmienił interpretację przepisów w sprawie ustalania jednorazowej wartości transakcji przekraczającej 15 000 zł. Ustalenie tej wartości jest kluczowe dla wszystkich przedsiębiorców dokonujących tego rodzaju transakcji. Za opłacenie ich gotówką, zapłatę na rachunek nieznajdujący się na białej liście lub z pominięciem zastosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności podatnicy tracą prawo do kosztów podatkowych, a nawet mogą odpowiadać za VAT niezapłacony przez kontrahenta. Należy przestrzec, że zmiana interpretacji MF w tej sprawie jest niekorzystna dla przedsiębiorców.

...»

Wszystkie tematy ...»