Wtorek, 04.10.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Jak rozliczyć kilka wypłat wynagrodzenia pracowniczego w tym samym miesiącu według Polskiego Ładu

  2022.03.28

  Zatrudnieni przez naszą spółkę pracownicy otrzymują zwykle kilka wypłat wynagrodzenia w tym samym miesiącu. Większość z nich korzysta z zasad wynikających obecnie z ustawy o pdof, dotyczących przedłużenia terminów poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy m.in. od przychodów ze stosunku pracy (wcześniej z rozporządzenia Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych). Pojawiła się wątpliwość, jak w tej sytuacji obliczyć wysokość zaliczki na podatek. Czy powinniśmy ją naliczać według ww. przepisów od każdej wypłaty oddzielnie?

  ...»

 • Jak przyjąć do podstawy trzynastki wynagrodzenie z miesiąca, w którym wystąpił urlop rodzicielski i opieka nad dzieckiem

  2022.03.11

  Pracownica jednostki pomocy społecznej przebywała na urlopie rodzicielskim w okresie od 1 do 6 lipca 2021 r. Ponadto w okresie od 30 do 31 lipca 2021 r. korzystała z 2 dni wolnego przysługujących w związku z opieką nad dzieckiem do lat 14 na podstawie art. 188 Kodeksu pracy. Pracownica otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 4000 zł. W jaki sposób należy obniżyć wynagrodzenie będące podstawą do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2 dni opieki, za które pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia? Co w sytuacji, gdy w lipcu 2021 r. pracownica miała wypracowany dodatek za pracę w porze nocnej w wysokości 15 zł? Czy taki dodatek również podlega obniżeniu o 2 dni opieki nad dzieckiem?

  ...»

 • Czy pracownikowi, który wykonuje pracę zdalną, przysługuje ekwiwalent za pranie odzieży

  2022.03.09

  Pracownik zaczął wykonywać pracę w trybie zdalnym. Podczas pracy stacjonarnej używał odzieży roboczej i otrzymywał ekwiwalent za jej pranie. Czy teraz, gdy świadczy pracę zdalną i zamiast odzieży roboczej używa odzieży własnej, należy wypłacać mu ekwiwalent pieniężny za pranie?

  ...»

 • Czy należności za podróż służbową przysługują pracownikowi dokształcającemu się w innej miejscowości

  2022.03.07

  Nasz pracownik w dni wolne od pracy (sobota i niedziela) uczęszcza na szkolenie (w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych i na podstawie zawartej w tym celu umowy) sfinansowane w całości przez pracodawcę. Ponieważ szkolenie odbywa się poza miejscowością pracy tej osoby, udostępniamy jej na dojazd samochód służbowy. Ponadto zobowiązaliśmy się oddać pracownikowi dni wolne za udział w szkoleniu. Nie chcemy jednak wypłacać mu diet z tytułu podróży służbowych. Czy nasze postępowanie będzie prawidłowe?

  ...»

 • Jak obliczyć wysokość kwoty wolnej od potrąceń w przypadku odroczenia terminu poboru podatku

  2022.03.04

  Zatrudniamy w pełnym wymiarze czasu pracy pracownika otrzymującego minimalne wynagrodzenie za pracę. Pracownik nie złożył oświadczenia PIT-2. Osoba ta ma zajęcie komornicze niealimentacyjne. Zgodnie z wprowadzoną w formie rozporządzenia zasadą odroczenia terminu zapłaty zaliczek na podatek pobieramy mu niższy podatek, przez co powstaje różnica między kwotą wolną od potrąceń a wynagrodzeniem netto. Czy tę różnicę w wysokości podatku powinniśmy przekazać komornikowi czy pracownikowi?

  ...»

 • Jakie warunki musi spełnić pracownik-senior, aby jego przychody ze stosunku pracy były zwolnione z podatku

  2022.03.03

  Pracownica ukończyła 60 lat. Nie złożyła jednak wniosku o ustalenie prawa do emerytury i chce nadal u nas pracować. Czy aby nabyć prawo do obowiązującego od 1 stycznia 2022 r. zwolnienia z podatku przychodów ze stosunku pracy do rocznej kwoty wynoszącej 85 528 zł, pracownica powinna:

  • rozwiązać umowę o pracę oraz
  • mieć ustalone prawo do emerytury w ZUS, a następnie
  • zawiesić pobieranie emerytury i podjąć ponownie zatrudnienie w naszej firmie?

  Nie jesteśmy pewni, czy pracownica ma odpowiedni staż pracy, który uprawnia ją do emerytury. Jeżeli jednak będzie mogła skorzystać z ulgi w podatku w rozliczeniu miesięcznym, to jakie dokumenty powinna złożyć?

  ...»

 • Czy karty podarunkowe sfinansowane z zfśs należy doliczyć do przychodu, od wysokości którego zależy prawo do ulgi dla klasy średniej

  2022.03.02

  Z końcem marca 2022 r. łącznie z wypłatą wynagrodzeń za ten miesiąc pracownicy otrzymają na święta wielkanocne karty podarunkowe zasilone konkretną kwotą i sfinansowane z zfśs. Ponadto niektórzy pracownicy otrzymają w tym czasie dofinansowanie do urlopu wypoczynkowego (korzystali z niego w okresie ferii zimowych). Czy wartość kart podarunkowych i dofinansowania do urlopu należy doliczyć do przychodu, od wysokości którego zależy stosowanie ulgi dla klasy średniej?

  ...»

 • Czy można odliczyć nadpłacone wynagrodzenie za pracę z ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

  2022.03.01

  Umowa o pracę jednego z naszych pracowników rozwiązała się 4 lutego 2022 r. Po wypłacie wynagrodzenia za styczeń 2022 r., które nastąpiło 27 stycznia 2022 r., pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie na okres od 28 stycznia 2022 r. do 5 lutego 2022 r. Jednak za ten okres pracownik nie miał jeszcze prawa do świadczeń chorobowych (był w okresie wyczekiwania). Osobie tej przysługiwał ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Czy z ekwiwalentu mogliśmy odliczyć wynagrodzenie za dni nieprzepracowane w styczniu?

  ...»

 • Jak rekompensować pracownikowi pracę w dniu wolnym

  2022.01.24

  Nasz pracownik jest zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy przedłużonym do 12 godzin. Wykonuje pracę na 2 zmiany: w godzinach 7.00-19.00 i 22.00-6.00. Jakie dodatki przysługują pracownikowi za pracę wykonywaną w dniu wolnym od pracy ustalonym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy w godzinach 19.00-7.00, który przypadał dzień po innym dniu wolnym dla pracownika (tzw. wolne harmonogramowe)?

  ...»

 • Potrącenia dobrowolne z wynagrodzenia za pracę – jakie są zasady ich dokonywania

  2022.01.13

  Wynagrodzenie za pracę przypadające pracownikowi do wypłaty podlega obniżeniu nie tylko o potrącenia obowiązkowe, ale też te, do których dokonania pracownik zobowiązuje pracodawcę na podstawie zgody wyrażonej na piśmie. Potrącenia dobrowolne dotyczą najczęściej składek na ubezpieczenia od różnego rodzaju ryzyka (np. na życie, abonamenty medyczne), a także z tytułu korzystania z programów aktywności rekreacyjnej (np. karnety sportowe). Zasady dokonywania potrąceń dobrowolnych, tak jak potrąceń, na które zgoda pracownika nie jest wymagana (obowiązkowych), zostały uregulowane w Kodeksie pracy. W przypadku dokonywania potrąceń dobrowolnych nie ma jednak dowolności.

  ...»

Tematy tygodnia

Granice krytyki pracodawcy przez pracownika i skutki ich przekroczenia

2022-10-03

Pracodawca, którego pracownik krytykuje w sposób niedozwolony, może go pociągnąć do odpowiedzialności pracowniczej, cywilnoprawnej i karnej. W zależności od charakteru krytyki ma prawo rozwiązać z nim stosunek pracy, zażądać zadośćuczynienia pieniężnego albo oskarżyć o przestępstwo zniesławienia lub zniewagi.

...»

Wszystkie tematy ...»