Wtorek, 25.01.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak rekompensować pracownikowi pracę w dniu wolnym

  2022.01.24

  Nasz pracownik jest zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy przedłużonym do 12 godzin. Wykonuje pracę na 2 zmiany: w godzinach 7.00-19.00 i 22.00-6.00. Jakie dodatki przysługują pracownikowi za pracę wykonywaną w dniu wolnym od pracy ustalonym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy w godzinach 19.00-7.00, który przypadał dzień po innym dniu wolnym dla pracownika (tzw. wolne harmonogramowe)?

  ...»

 • Potrącenia dobrowolne z wynagrodzenia za pracę – jakie są zasady ich dokonywania

  2022.01.13

  Wynagrodzenie za pracę przypadające pracownikowi do wypłaty podlega obniżeniu nie tylko o potrącenia obowiązkowe, ale też te, do których dokonania pracownik zobowiązuje pracodawcę na podstawie zgody wyrażonej na piśmie. Potrącenia dobrowolne dotyczą najczęściej składek na ubezpieczenia od różnego rodzaju ryzyka (np. na życie, abonamenty medyczne), a także z tytułu korzystania z programów aktywności rekreacyjnej (np. karnety sportowe). Zasady dokonywania potrąceń dobrowolnych, tak jak potrąceń, na które zgoda pracownika nie jest wymagana (obowiązkowych), zostały uregulowane w Kodeksie pracy. W przypadku dokonywania potrąceń dobrowolnych nie ma jednak dowolności.

  ...»

 • Wpływ zmiany płatnika zasiłków w 2022 r. na obowiązki pracodawcy

  2022.01.12

  Podmiot uprawniony od 1 stycznia 2022 r. do wypłaty świadczeń z FUS (zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, świadczenia rehabilitacyjnego), którym może być płatnik składek lub ZUS, ustalany jest na dzień 30 listopada 2021 r. Podmiot, który staje się od nowego roku tym płatnikiem zasiłków, ma obowiązek ustalać do nich prawo, a także je wyliczać, dokonywać ich wypłaty i wykazywać w dokumentacji rozliczeniowej. Natomiast podmiot, który przestaje być płatnikiem zasiłków, musi przekazywać do ZUS dokumentację, na podstawie której organ ustali prawo do świadczeń, i w inny sposób wykazywać okresy niezdolności do pracy w raportach rozliczeniowych.

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Jak obliczyć wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik chorował i przebywał na urlopie wypoczynkowym

  2021.08.12

  Prowadzimy biuro rachunkowe. Jeden z pracowników naszego klienta zachorował w lipcu 2021 r. (był niezdolny do pracy przez 12 dni i nabył prawo do zasiłku chorobowego). W tym samym miesiącu przebywał też przez 10 dni (80 godzin) na urlopie wypoczynkowym. W lipcu br. przepracował 4 dni (32 godziny). Inny pracownik przebywał w tym miesiącu na urlopie wypoczynkowym i chorował (nabył prawo do zasiłku chorobowego), nie wykonywał pracy. Pracownicy są wynagradzani stałą stawką miesięczną, nie otrzymują innych składników wynagrodzenia. Ze sposobu obniżania wynagrodzenia miesięcznego za czas absencji chorobowej wynika, że pracownicy mogą otrzymać wynagrodzenie za pracę czy urlop wypoczynkowy niższe niż minimalne wynagrodzenie przysługujące za te okresy. Czy mamy obowiązek wyrównać pracownikom wynagrodzenie do minimalnej wysokości?

  ...»

 • Jak rozliczyć wpłaty na PPK pobrane z wynagrodzenia przysługującego byłemu pracownikowi

  2021.08.11

  Pobraliśmy wpłatę na PPK od wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi po ustaniu jego zatrudnienia i naliczyliśmy wpłatę należną od pracodawcy. Pracownik nie otrzyma już żadnych świadczeń, z których będziemy mogli odliczyć podatek od wpłaty pracodawcy na PPK. Jak w tej sytuacji ją opodatkować?

  ...»

 • Dofinansowanie do okularów i soczewek korygujących wzrok - jak ustalać jego wysokość

  2021.07.15

  Pracownik, któremu podczas badań profilaktycznych lekarz zalecił okulary, może zawnioskować do pracodawcy o ich zakup lub dofinansowanie do zakupu dokonanego samodzielnie. W przepisach nie została określona minimalna ani maksymalna kwota, jaką można przeznaczyć na zakup okularów lub ich dofinansowanie, ani okres, po upływie którego można ponownie ubiegać się o zakup okularów lub dofinansowanie z tego tytułu. Tę kwestię pracodawca ustala w regulacjach wewnątrzzakładowych. Zasadniczo podstawą do ustalenia kwoty dofinansowania powinna być analiza cen okularów lub soczewek obowiązujących w miejscu prowadzenia działalności przez pracodawcę.

  ...»

 • Wynagrodzenie pracowników w razie czasowego przeniesienia do innej pracy

  2021.07.14

  Pracodawca może czasowo powierzyć pracownikowi inną pracę, niż przewiduje umowa o pracę. Jest to możliwe w razie tymczasowego przeniesienia pracownika do innej pracy oraz przestoju. Za te okresy przysługuje wynagrodzenie - nie niższe niż dotychczasowe wynagrodzenie w razie przeniesienia do innej pracy lub nie niższe od wynagrodzenia należnego za przestój w razie wykonywania innej pracy w tym czasie.

  ...»

 • Czy przysługuje wynagrodzenie postojowe, jeżeli pracownik pracował podczas przestoju dla innego pracodawcy

  2021.07.12

  Przejęliśmy część zakładu pracy na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Formalności dotyczące uzyskania koncesji na prowadzenie ogólnodostępnej apteki zostały jednak przedłużone. W związku z tym i z uwagi na duże stany urlopowe poprosiliśmy pracowników o wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych. Pracownicy odmówili, twierdząc, że są w gotowości do wykonywania pracy. W związku z oczekiwaniem na koncesję objęliśmy ich przestojem. Jeden z pracowników w godzinach, w których powinien pracować, świadczy pracę u innego pracodawcy. Czy możemy odmówić mu prawa do wypłaty wynagrodzenia za przestój?

  ...»

 • Ile wynosi kwota wolna od potrąceń podwyższona z powodu COVID-19

  2021.07.09

  Od ubiegłego roku obowiązuje reguła, w myśl której w sytuacji, gdy z powodu podjętych działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi obniżono wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, wówczas kwoty zwolnione z egzekucji ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu. Nasz pracownik nie jest objęty PPK, jest zatrudniony w pełnym wymiarze etatu oraz ma zastosowane podstawowe koszty uzyskania przychodów i ulgę podatkową. Jak obliczyć podwyższoną kwotę w 2021 r.?

  ...»

 • W jaki sposób zaległa wypłata za nadgodziny wpływa na wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

  2021.06.28

  W lipcu 2021 r. jeden z naszych pracowników skorzysta z 2-tygodniowego urlopu wypoczynkowego. W czerwcu (z opóźnieniem) pracownik otrzymał wynagrodzenie za nadgodziny powstałe z przekroczeń dobowych w marcu, kwietniu i maju 2021 r. Czy taką zaległą należność za pracę ponadnormatywną należy wliczyć do podstawy wymiaru lipcowego wynagrodzenia urlopowego jako wypłatę czerwcową? Czy może jednak bardziej prawidłowym działaniem będzie kierowanie się w opisanej sytuacji miesiącem, którego zaległa wypłata dotyczyła i przypisanie wypłaconych z opóźnieniem należności odpowiednio do marca, kwietnia i maja 2021 r.? Czy w tym drugim wariancie powinno zostać przeliczone wynagrodzenie urlopowe za poprzednie miesiące, by uwzględnić przy jego kalkulowaniu należności za nadgodziny z okresu od marca do maja?

  ...»

 • Na jakiej podstawie i jak odliczyć wynagrodzenie za nieodpracowanie wyjścia prywatnego

  2021.06.25

  Jeden z naszych pracowników nie odpracował 6 godzin zwolnienia od pracy na czas załatwienia spraw prywatnych, z którego korzystał w czerwcu 2021 r. Czy możemy odliczyć mu wynagrodzenie za nieprzepracowane godziny? Jeżeli tak, to jaki dokument nas do tego upoważnia?

  ...»

 • Jak uwzględnić wyrównanie wynagrodzenia urlopowego w podstawie zasiłkowej

  2021.06.24

  Prowadzimy biuro rachunkowe. Pracownik jednego z naszych klientów otrzymał w lipcu 2021 r. wyrównanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy ze zmiennych składników za okres od marca do czerwca 2021 r. (w związku z wprowadzeniem prowizji od sprzedaży). Pracownik ten zachorował w lipcu br., ale był też niezdolny do pracy w kwietniu 2021 r. Czy w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego za czerwiec powinniśmy uwzględnić to wyrównanie? Czy musimy dokonać wyrównania wynagrodzenia chorobowego również za kwiecień (w tym miesiącu pracownik był chory przez 5 dni)?

  ...»

 • Czy przerwanie urlopu wypoczynkowego powoduje obowiązek zwrotu świadczenia urlopowego

  2021.06.23

  Jednemu z naszych pracowników wypłaciliśmy świadczenie urlopowe. Po wykorzystaniu 7 dni urlopu wypoczynkowego (wniosek urlopowy dotyczył okresu od 21 czerwca do 4 lipca 2021 r.) osoba ta została objęta izolacją domową, która trwa przez kolejnych 10 dni. Czy w tej sytuacji powinniśmy żądać od pracownika zwrotu tego świadczenia?

  ...»

Tematy tygodnia

Kiedy faktura może zostać uznana za pustą i jakie są tego konsekwencje

2022-01-24

Wystawienie faktury, w której wykaże się kwotę podatku, oznacza obowiązek jej zapłaty, nawet gdyby faktura nie dokumentowała faktycznej transakcji. Jest to sankcja, która zabezpiecza interesy fiskalne państwa przed ewentualnym odliczeniem VAT z takiej faktury przez nabywcę. W większości przypadków z pustymi fakturami mamy do czynienia podczas prób wyłudzenia VAT. Puste faktury to problem także uczciwych podatników, gdy np. faktura zostanie wystawiona przed terminem lub w wyniku pomyłki. Skutki mogą dotknąć zarówno sprzedawcę, jak i nabywcę.

...»

Wszystkie tematy ...»