Piątek, 19.08.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

 • Czy wartość pakietu medycznego można wliczyć do minimalnego wynagrodzenia za pracę

  2022.07.25

  Od 1 czerwca 2022 r. nasi pracownicy korzystają z pakietów medycznych, które opłacane są przez pracodawcę w pełnej wysokości (pracownicy nie ponoszą żadnej odpłatności z tego tytułu). Czy wartość takiego pakietu można uwzględnić w minimalnym wynagrodzeniu (np. wynagrodzenie zasadnicze pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy będzie wynosić 2890 zł, a wartość pakietu - 120 zł, co łącznie stanowi 3010 zł, czyli pracownik ma gwarancję otrzymania minimalnego wynagrodzenia)?

  ...»

 • Jakie konsekwencje poniesie pracodawca, który nie utworzył zfśs ani nie dokonuje wypłaty świadczenia urlopowego

  2022.07.11

  Zatrudniamy mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Do końca stycznia 2022 r. nie powiadomiliśmy pracowników o nietworzeniu zfśs ani o niewypłacaniu świadczenia urlopowego. Rozpoczął się sezon urlopowy - jak powinniśmy postąpić w sytuacji, gdy pracownicy będą się ubiegali o wypłatę z zfśs, a część z nich o świadczenia urlopowe? Czy w tej sytuacji będziemy zobowiązani zarówno utworzyć zfśs, jak i dokonywać wypłaty świadczenia urlopowego?

  ...»

 • Czy czasowy dodatek za realizację projektu należy wliczyć do podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

  2022.07.05

  Nasz pracownik od lutego 2022 r. realizuje oprócz swoich zwykłych obowiązków dodatkowy projekt, który jest finansowany z pozyskanych do tego celu środków. Przez okres realizacji tego projektu pracownik otrzymuje miesięcznie stały dodatek w wysokości 2000 zł brutto. Projekt będzie trwał do końca sierpnia 2022 r., a pracownik z końcem lipca kończy z nami współpracę. Czy dodatek ten wejdzie do podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy?

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Jak przeliczyć wynagrodzenie za pracę w walucie obcej do celów podatkowych

  2021.12.29

  Jesteśmy polską spółką prowadzącą działalność w Polsce. Od 1 grudnia 2021 r. zatrudniamy cudzoziemca będącego obywatelem Wielkiej Brytanii. Zastosowanie do jego stosunku pracy będą miały tylko polskie przepisy. Wynagrodzenie za pracę ustaliliśmy z pracownikiem w wysokości 5000 euro brutto. Jak przeliczyć je do celów podatkowych? Czy takie same zasady będą dotyczyły też ustalenia podstawy do oskładkowania?

  ...»

 • Wynagrodzenie za pracę w święta – zasady dokonywania rozliczeń

  2021.12.10

  Pracownikowi wykonującemu pracę w święto przysługuje, oprócz wynagrodzenia, także dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w tym dniu. Takie jest stanowisko Sądu Najwyższego. Natomiast według PIP oraz resortu pracy pracownikowi przysługują dwa 100% dodatki - jeden z tytułu przekroczenia normy średniotygodniowej, a drugi z racji pracy w święto. O tym, jak rozliczyć się z pracownikiem, decyduje pracodawca.

  ...»

 • Jak opodatkować składkę na grupowe ubezpieczenie na życie ponoszoną za członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej nieotrzymujących wynagrodzenia

  2021.12.03

  Pracownicy zatrudnieni w naszej wspólnocie mieszkaniowej mogą przystąpić do grupowego ubezpieczenia na życie. Do tego ubezpieczenia chcą przystąpić również członkowie zarządu wspólnoty, którzy pełnią swoją funkcję na podstawie powołania i bez wynagrodzenia. Składka nie jest indywidualna, ale opłacana ryczałtowo za wszystkie osoby, które przystąpiły do ubezpieczenia. Pełny koszt składki ubezpieczeniowej ponosi wspólnota. Czy po stronie członków zarządu wspólnoty powstanie przychód? Jeżeli tak, to w jaki sposób go opodatkować?

  ...»

 • Czy pracownik ma prawo do odprawy rentowej, jeżeli świadczenie przyznano mu kilka miesięcy po ustaniu zatrudnienia

  2021.12.01

  Z końcem lipca 2021 r. rozwiązaliśmy z pracownikiem umowę o pracę. Osoba ta podczas zatrudnienia, jak i nieprzerwanie po jego ustaniu do końca października 2021 r. pobierała świadczenie rehabilitacyjne. Następnie po upływie tego okresu przyznano jej rentę z tytułu niezdolności do pracy (przedłożyła dokument, który to potwierdza). Pracownik zwrócił się do nas z wnioskiem o wypłatę odprawy rentowej. Czy ma do niej prawo? Jeżeli tak, to jak ustalić jej wysokość? Pracownik otrzymywał stałe wynagrodzenie zasadnicze i miesięczną zmienną premię motywacyjną.

  ...»

 • Czy wartość szczepień przeciwko grypie stanowi opodatkowany przychód pracownika

  2021.11.19

  Chcielibyśmy sfinansować pracownikom koszt szczepień przeciwko grypie. Czy w związku z tym będzie należało doliczyć jego wartość do ich przychodu i odprowadzić z tego tytułu zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

  ...»

 • Jak ustalić dodatek terenowy pracownika socjalnego w razie jego choroby i nieobecności

  2021.11.18

  Pracownikowi socjalnemu co miesiąc przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 400 zł. Jak obliczyć kwotę dodatku, jeżeli pracownik nie przepracował całego miesiąca z innego powodu niż choroba? Czy kwotę dodatku dzieli się przez liczbę dni w danym miesiącu czy przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu? Czy dodatek powinien być wypłacony w całości, w sytuacji gdy pracownik przebywa część miesiąca na zwolnieniu lekarskim?

  ...»

 • Czy w razie nieusprawiedliwionej nieobecności przysługuje dieta za podróż służbową

  2021.11.16

  Pracownik wyjechał w październiku 2021 r. na polecenie pracodawcy w podróż służbową do Niemiec (4 dni). W czasie trwania tej delegacji przez jeden dzień był nieobecny w pracy z przyczyn nieusprawiedliwionych. Wynagrodzenie pracownika określone jest stałą stawką miesięczną. Jak powinniśmy rozliczyć tę delegację? Czy dieta przysługuje również za dzień, w którym pracownik był nieobecny z przyczyn nieusprawiedliwionych?

  ...»

 • Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe ze składników zmiennych w pierwszym miesiącu pracy

  2021.11.04

  W trakcie miesiąca (październik 2021 r.) zatrudniliśmy pracownika, którego wynagrodzenie składa się z wynagrodzenia zasadniczego i miesięcznej premii regulaminowej określonej procentowo od faktycznie uzyskanej płacy zasadniczej. W październiku 2021 r. pracownik przebywał przez 1 dzień na urlopie wypoczynkowym. Czy wynagrodzenie urlopowe ze składników zmiennych ustalamy z uwzględnieniem premii regulaminowej? Jeżeli tak, to w jaki sposób je obliczyć?

  ...»

 • Ile można potrącić, na żądanie komornika, z wynagrodzenia pracownika zatrudnionego u dwóch pracodawców

  2021.11.03

  Zatrudniamy na 0,2 etatu pracownika, który dodatkowo pracuje na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w innej spółce wchodzącej w skład tej samej grupy kapitałowej, do której należy nasze przedsiębiorstwo. Pensja tego pracownika podlega egzekucji komorniczej niealimentacyjnej na kwotę ok. 15 000 zł. W jakiej wysokości w opisanej sytuacji powinniśmy dokonywać potrącenia z jego wynagrodzenia?

  ...»

 • Czy zawarcie z pracownikiem ugody na kwotę niższą niż kara umowna powoduje powstanie opodatkowanego przychodu

  2021.11.02

  Jeden z naszych pracowników uszkodził samochód, który wynajmujemy od firmy prowadzącej działalność w tym zakresie. Tego rodzaju szkoda (a dla nas kara) została określona przez firmę w wysokości 4000 zł (zapis w umowie najmu samochodu). Taką kwotę jesteśmy zobowiązani jej zapłacić. Z pracownikiem, który uszkodził samochód, podpisaliśmy ugodę na sumę 2000 zł. Czy kwota 2000 zł, stanowiąca różnicę między karą umowną (4000 zł) a ugodą (2000 zł), jest przychodem pracownika?

  ...»

Tematy tygodnia

Zadaniowy system czasu pracy – zasady stosowania

2022-08-01

W zadaniowym systemie czasu pracy pracodawca nie planuje pracownikowi dni i godzin pracy. Wyznacza jedynie zadania do wykonania w określonym czasie. Taki system umożliwia pracownikowi decydowanie o dniach i godzinach wykonywania pracy. Zadaniowego systemu czasu pracy nie można ustalić np. w formie polecenia przełożonego.

...»

Wszystkie tematy ...»