Piątek, 19.08.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

 • Czy wartość pakietu medycznego można wliczyć do minimalnego wynagrodzenia za pracę

  2022.07.25

  Od 1 czerwca 2022 r. nasi pracownicy korzystają z pakietów medycznych, które opłacane są przez pracodawcę w pełnej wysokości (pracownicy nie ponoszą żadnej odpłatności z tego tytułu). Czy wartość takiego pakietu można uwzględnić w minimalnym wynagrodzeniu (np. wynagrodzenie zasadnicze pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy będzie wynosić 2890 zł, a wartość pakietu - 120 zł, co łącznie stanowi 3010 zł, czyli pracownik ma gwarancję otrzymania minimalnego wynagrodzenia)?

  ...»

 • Jakie konsekwencje poniesie pracodawca, który nie utworzył zfśs ani nie dokonuje wypłaty świadczenia urlopowego

  2022.07.11

  Zatrudniamy mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Do końca stycznia 2022 r. nie powiadomiliśmy pracowników o nietworzeniu zfśs ani o niewypłacaniu świadczenia urlopowego. Rozpoczął się sezon urlopowy - jak powinniśmy postąpić w sytuacji, gdy pracownicy będą się ubiegali o wypłatę z zfśs, a część z nich o świadczenia urlopowe? Czy w tej sytuacji będziemy zobowiązani zarówno utworzyć zfśs, jak i dokonywać wypłaty świadczenia urlopowego?

  ...»

 • Czy czasowy dodatek za realizację projektu należy wliczyć do podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

  2022.07.05

  Nasz pracownik od lutego 2022 r. realizuje oprócz swoich zwykłych obowiązków dodatkowy projekt, który jest finansowany z pozyskanych do tego celu środków. Przez okres realizacji tego projektu pracownik otrzymuje miesięcznie stały dodatek w wysokości 2000 zł brutto. Projekt będzie trwał do końca sierpnia 2022 r., a pracownik z końcem lipca kończy z nami współpracę. Czy dodatek ten wejdzie do podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy?

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Jak obliczyć wynagrodzenie za dni niewykonywania pracy z powodu powołania do zawodowej służby wojskowej

  2021.10.29

  Nasz pracownik został powołany na okres 2 lat do pełnienia zawodowej służby wojskowej. W związku z tym jego stosunek pracy ustał w wyniku wygaśnięcia umowy o pracę wskutek powołania do zawodowej służby wojskowej - art. 63 Kodeksu pracy w związku z art. 18 ust. 2 ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Wspomniany art. 18 w ust. 1 stanowi, że pracownik powołany do zawodowej służby wojskowej zachowuje prawo do ostatnio pobieranego wynagrodzenia od pracodawcy do końca miesiąca kalendarzowego, w którym jest obowiązany stawić się do pełnienia tej służby. W jaki sposób wyliczyć temu pracownikowi wynagrodzenie za ostatni miesiąc pracy? Czy posłużyć się średnią z 3 miesięcy, wliczając do niej także należność za dni urlopu wypoczynkowego? A może średnią powinniśmy wyznaczyć wyłącznie z pensji za przepracowane dni?

  ...»

 • Czy można przyznać ryczałt za używanie prywatnego samochodu głównemu księgowemu instytutu badawczego

  2021.10.19

  Główny księgowy zatrudniony na podstawie umowy o pracę w instytucie badawczym często korzysta z prywatnego samochodu do celów służbowych podczas lokalnych przejazdów w miejscowości, w której instytut ma swoją siedzibę. Wynagrodzenie tej osoby jest jednak ograniczone na podstawie tzw. ustawy kominowej. Czy mimo to można przyznać jej ryczałt za używanie własnego samochodu?

  ...»

 • Jak ustalić wynagrodzenie pracownikowi zwolnionemu z obowiązku pracy podczas wypowiedzenia

  2021.10.18

  Niektórzy z naszych pracowników pracują w systemie akordowym. Jednemu z nich wypowiedzieliśmy umowę o pracę i zwolniliśmy z obowiązku pracy w okresie wypowiedzenia przypadającym od 1 września do 30 listopada 2021 r. W jaki sposób powinniśmy ustalić przysługujące mu wynagrodzenie za czas nieświadczenia pracy?

  ...»

 • Jak ustalić wynagrodzenie w razie nieodpracowania przez pracownika wyjścia prywatnego

  2021.10.15

  Jeden z naszych pracowników nie odpracował 6 godzin zwolnienia od pracy na czas załatwienia spraw prywatnych, z którego korzystał we wrześniu 2021 r. Czy możemy odliczyć mu wynagrodzenie za nieprzepracowane godziny? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie?

  ...»

 • Czy można przyznać premię pracownikom, którzy zdecydują się zaszczepić przeciw COVID-19

  2021.10.11

  Chcemy przyznać dodatkową premię pracownikom, którzy zdecydują się dobrowolnie zaszczepić przeciw COVID-19 i okazać nam certyfikat szczepienia. Czy nasze postępowanie będzie prawidłowe?

  ...»

 • Jak ustalać wynagrodzenie w miesiącu, gdy choroba przypadła wyłącznie w dni wolne od pracy

  2021.10.05

  Pełnoetatowy pracownik, zatrudniony od ponad 4 lat w równoważnym systemie czasu pracy, wynagradzany jest stałym wynagrodzeniem miesięcznym. We wrześniu 2021 r. przepracował on pełny obowiązujący go wymiar godzin, mimo iż przez 5 dni wspomnianego miesiąca przebywał na zwolnieniu lekarskim. Czy w tej sytuacji powinno pomniejszyć się jego pensję za okres choroby z zastosowaniem dzielnika 30, biorąc pod uwagę fakt, że niedyspozycja zdrowotna przypadła wyłącznie w dni „grafikowo” wolne od pracy?

  ...»

 • W jakiej wysokości należność za uszkodzenie służbowego samochodu można potrącić z wynagrodzenia pracownika

  2021.09.30

  Chcemy zawrzeć z pracownikiem ugodę w sprawie zapłaty za uszkodzenie wynajętego samochodu, którego używa tylko on do celów służbowych (pracownik uszkodził samochód w czasie wykonywania manewru parkowania). Firma, która wynajmuje nam samochód, wyceniła uszkodzenie na 2000 zł (zgodnie z podpisaną umową wynajmu). W drodze porozumienia ustaliliśmy z pracownikiem, że zwróci nam tę kwotę. Spłata będzie następować z wynagrodzenia pracownika i w maksymalnej możliwej do potrącenia kwocie. Jakie granice i kwoty wolne powinniśmy zastosować w takiej sytuacji?

  ...»

 • Czy premia, której wypłaty można dowolnie zaprzestać, powinna być wliczana do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu

  2021.09.29

  Prowadzimy biuro rachunkowe. Jeden z naszych klientów wypłaca pracownikom premię motywacyjną. Ma ona na celu poprawę wydajności i jakości wykonywanej pracy. Po ustalonym w przepisach wewnątrzzakładowych okresie każdy pracownik jest oceniany w zakresie wpływu tej premii na indywidualną wydajność i jakość pracy. Premia jest określona stałym procentem obliczonym od wynagrodzenia stałego, ale można jej też nie wypłacić bez podawania powodu. Czy w tej sytuacji możemy zakwalifikować premię jako składnik uznaniowy i nie wliczać jej do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za ten urlop?

  ...»

 • Jak obliczyć wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy pracownikowi przywróconemu do pracy

  2021.09.10

  Sąd przywrócił do pracy pracownika w wieku przedemerytalnym, któremu nieprawidłowo wypowiedzieliśmy umowę o pracę. Osoba ta pozostawała bez pracy przez 5 miesięcy. Przed ustaniem zatrudnienia miała prawo do stałego wynagrodzenia miesięcznego, otrzymywała dodatki i wynagrodzenie za nadgodziny, nagrody, premię regulaminową do 30% pełnej płacy zasadniczej i wynagrodzenie za urlop ze zmiennych składników. Jak należy obliczyć przysługujące pracownikowi wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy? Jakie składniki powinniśmy uwzględnić i z jakiego okresu?

  ...»

 • Jak ustalać kwotę potrącenia przy wieloskładnikowej liście płac obejmującej także wynagrodzenie za urlop i chorobę

  2021.09.09

  Na należnościach naszego pełnoetatowego pracownika ciąży zajęcie komornicze z tytułu niespłaconego kredytu bankowego. W ostatnim dniu roboczym miesiąca zostanie mu naliczona pensja za przepracowaną część miesiąca, kwartalna premia regulaminowa, wynagrodzenie za urlop oraz za chorobę. Jak w takim przypadku należy obliczyć kwotę potrącenia do przelania na konto podane przez komornika?

  ...»

Tematy tygodnia

Zadaniowy system czasu pracy – zasady stosowania

2022-08-01

W zadaniowym systemie czasu pracy pracodawca nie planuje pracownikowi dni i godzin pracy. Wyznacza jedynie zadania do wykonania w określonym czasie. Taki system umożliwia pracownikowi decydowanie o dniach i godzinach wykonywania pracy. Zadaniowego systemu czasu pracy nie można ustalić np. w formie polecenia przełożonego.

...»

Wszystkie tematy ...»