Wtorek, 25.01.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak rekompensować pracownikowi pracę w dniu wolnym

  2022.01.24

  Nasz pracownik jest zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy przedłużonym do 12 godzin. Wykonuje pracę na 2 zmiany: w godzinach 7.00-19.00 i 22.00-6.00. Jakie dodatki przysługują pracownikowi za pracę wykonywaną w dniu wolnym od pracy ustalonym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy w godzinach 19.00-7.00, który przypadał dzień po innym dniu wolnym dla pracownika (tzw. wolne harmonogramowe)?

  ...»

 • Potrącenia dobrowolne z wynagrodzenia za pracę – jakie są zasady ich dokonywania

  2022.01.13

  Wynagrodzenie za pracę przypadające pracownikowi do wypłaty podlega obniżeniu nie tylko o potrącenia obowiązkowe, ale też te, do których dokonania pracownik zobowiązuje pracodawcę na podstawie zgody wyrażonej na piśmie. Potrącenia dobrowolne dotyczą najczęściej składek na ubezpieczenia od różnego rodzaju ryzyka (np. na życie, abonamenty medyczne), a także z tytułu korzystania z programów aktywności rekreacyjnej (np. karnety sportowe). Zasady dokonywania potrąceń dobrowolnych, tak jak potrąceń, na które zgoda pracownika nie jest wymagana (obowiązkowych), zostały uregulowane w Kodeksie pracy. W przypadku dokonywania potrąceń dobrowolnych nie ma jednak dowolności.

  ...»

 • Wpływ zmiany płatnika zasiłków w 2022 r. na obowiązki pracodawcy

  2022.01.12

  Podmiot uprawniony od 1 stycznia 2022 r. do wypłaty świadczeń z FUS (zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, świadczenia rehabilitacyjnego), którym może być płatnik składek lub ZUS, ustalany jest na dzień 30 listopada 2021 r. Podmiot, który staje się od nowego roku tym płatnikiem zasiłków, ma obowiązek ustalać do nich prawo, a także je wyliczać, dokonywać ich wypłaty i wykazywać w dokumentacji rozliczeniowej. Natomiast podmiot, który przestaje być płatnikiem zasiłków, musi przekazywać do ZUS dokumentację, na podstawie której organ ustali prawo do świadczeń, i w inny sposób wykazywać okresy niezdolności do pracy w raportach rozliczeniowych.

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Jak ustalić dodatek wyrównawczy dla pracownika w wieku przedemerytalnym

  2021.06.07

  Jeden z naszych pracowników, zatrudniony na stanowisku dyrektora, jest objęty ochroną przedemerytalną. Chcemy wypowiedzieć mu warunki pracy i płacy w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych w ten sposób, że zmniejszymy wymiar etatu i proporcjonalnie wynagrodzenie. Zatem w tej sytuacji musimy wypłacić pracownikowi dodatek wyrównawczy, obliczony według zasad wynikających z Kodeksu pracy. Jak ustalić wysokość tego dodatku, jeżeli pracownikowi przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, roczna premia regulaminowa uzależniona od wyników pracy, roczna premia w postaci papierów wartościowych przyznawana w wysokości uznaniowej, a ponadto pracownik otrzymywał wynagrodzenie i dodatki za nadgodziny?

  ...»

 • Czy przychody praktykanta-studenta podlegają opodatkowaniu

  2021.06.04

  Przyjęliśmy na praktyki absolwenckie studenta w wieku 23 lat. Praktyki mają charakter odpłatny. Czy od wynagrodzenia z tego tytułu powinniśmy pobierać podatek? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

  ...»

 • Jak obliczyć wysokość składki zdrowotnej, jeżeli do wynagrodzenia osoby zwolnionej z podatku stosowane są 50% koszty uzyskania przychodów

  2021.06.01

  Jesteśmy instytucją badawczą. Zatrudniamy pracowników pionu badawczego, do których wynagrodzenia w całości stosujemy 50% koszty uzyskania przychodów. Wśród tych pracowników są osoby w wieku do 26 lat (od ich przychodów pod ustawowymi warunkami nie jest pobierany podatek). Jak obliczyć przysługujące tym pracownikom wynagrodzenie do wypłaty, a w szczególności jak ustalić wysokość składki zdrowotnej? Czy należy obniżyć ją do wysokości hipotetycznego podatku?

  ...»

 • Czy pracodawca może wypłacić wynagrodzenie za pracę na rachunek bankowy nienależący do pracownika

  2021.05.28

  W związku z corocznym wzrostem zamówień w okresie wakacyjnym zatrudniliśmy na podstawie 3-miesięcznej umowy o pracę córkę naszego obecnego pracownika. Nowa pracownica wskazała jako rachunek, na który ma być przekazywane jej wynagrodzenie za pracę, numer konta swojego ojca. Czy możemy przekazać przysługujące pracownicy wynagrodzenie na rachunek innego pracownika?

  ...»

 • Czy można udzielić pożyczki z zfśs na cele mieszkaniowe, jeżeli nieruchomość nie jest własnością pracownika

  2021.05.27

  Od 2021 r. tworzymy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach działalności socjalnej będziemy udzielać pożyczek na cele mieszkaniowe. Czy możemy przyznać je osobom, które chcą np. zmodernizować lub wyremontować mieszkanie albo dom, ale nieruchomości te nie są ich własnością?

  ...»

 • Jak ustalić wynagrodzenie i odprawę emerytalną pracownika socjalnego odchodzącego na emeryturę

  2021.05.18

  Pracownik socjalny odchodzi na emeryturę od 17 maja 2021 r. Jego miesięczne wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3000 zł, ma też prawo do dodatku stażowego w wysokości 20% pensji zasadniczej. Pracownikowi przysługuje także 6-miesięczna odprawa emerytalna. W jakiej wysokości przysługuje mu wynagrodzenie za maj? Ile wyniesie odprawa emerytalna?

  ...»

 • Dodatek wyrównawczy – zasady przyznawania i obliczania

  2021.05.10

  Dodatek wyrównawczy jest świadczeniem rekompensującym pracownikom obniżenie wynagrodzenia. Sytuacje, w których przysługuje prawo do dodatku, określają przepisy Kodeksu pracy oraz ustawy o zwolnieniach grupowych. Najczęściej jest to przeniesienie pracownicy w ciąży do innej pracy, skrócenie jej czasu pracy lub zmiana warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy.

  ...»

 • Czy pracownik wykonujący pracę zdalną ma prawo do podwyższonych kosztów pracowniczych

  2021.05.05

  Z powodu epidemii COVID-19 część naszych pracowników pracuje zdalnie. Od kwietnia 2021 r. kolejnych 2 pracowników podjęło taką pracę. Jeden z nich mieszka w innej miejscowości niż ta, w której znajduje się nasz zakład pracy. Do tej pory stosowaliśmy u tego pracownika podwyższone koszty uzyskania przychodu. Czy możemy je nadal stosować, skoro ten pracownik podjął pracę zdalną?

  ...»

 • Jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych

  2021.04.29

  Klient naszego biura rachunkowego zatrudnia pracownika na 3/4 etatu, wynagradzanego stałą stawką miesięczną. W kwietniu 2021 r. pracownik powinien przepracować 138 godzin, a przepracował dodatkowo 8 godzin ponad ustalony wymiar czasu pracy. Jak obliczyć rekompensatę za godziny ponadwymiarowe?

  ...»

 • Czy pracownika, który podczas przestoju świadczy pracę na rzecz innego podmiotu, można pozbawić wynagrodzenia postojowego

  2021.04.26

  Z początkiem kwietnia 2021 r. przejęliśmy część zakładu pracy na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Formalności dotyczące uzyskania koncesji na prowadzenie ogólnodostępnej apteki zostały jednak przedłużone. W związku z tym i z uwagi na duże stany urlopowe zawnioskowaliśmy do pracowników o wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych. Pracownicy odmówili, twierdząc, że są w gotowości do wykonywania pracy. W związku z oczekiwaniem na koncesję objęliśmy ich przestojem. Jeden z pracowników w godzinach, w których powinien pracować, świadczy pracę u innego pracodawcy. Czy możemy odmówić mu prawa do wypłaty wynagrodzenia za przestój?

  ...»

Tematy tygodnia

Kiedy faktura może zostać uznana za pustą i jakie są tego konsekwencje

2022-01-24

Wystawienie faktury, w której wykaże się kwotę podatku, oznacza obowiązek jej zapłaty, nawet gdyby faktura nie dokumentowała faktycznej transakcji. Jest to sankcja, która zabezpiecza interesy fiskalne państwa przed ewentualnym odliczeniem VAT z takiej faktury przez nabywcę. W większości przypadków z pustymi fakturami mamy do czynienia podczas prób wyłudzenia VAT. Puste faktury to problem także uczciwych podatników, gdy np. faktura zostanie wystawiona przed terminem lub w wyniku pomyłki. Skutki mogą dotknąć zarówno sprzedawcę, jak i nabywcę.

...»

Wszystkie tematy ...»