Wtorek, 04.10.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Jak ustalać wynagrodzenie w miesiącu, gdy choroba przypadła wyłącznie w dni wolne od pracy

  2021.10.05

  Pełnoetatowy pracownik, zatrudniony od ponad 4 lat w równoważnym systemie czasu pracy, wynagradzany jest stałym wynagrodzeniem miesięcznym. We wrześniu 2021 r. przepracował on pełny obowiązujący go wymiar godzin, mimo iż przez 5 dni wspomnianego miesiąca przebywał na zwolnieniu lekarskim. Czy w tej sytuacji powinno pomniejszyć się jego pensję za okres choroby z zastosowaniem dzielnika 30, biorąc pod uwagę fakt, że niedyspozycja zdrowotna przypadła wyłącznie w dni „grafikowo” wolne od pracy?

  ...»

 • W jakiej wysokości należność za uszkodzenie służbowego samochodu można potrącić z wynagrodzenia pracownika

  2021.09.30

  Chcemy zawrzeć z pracownikiem ugodę w sprawie zapłaty za uszkodzenie wynajętego samochodu, którego używa tylko on do celów służbowych (pracownik uszkodził samochód w czasie wykonywania manewru parkowania). Firma, która wynajmuje nam samochód, wyceniła uszkodzenie na 2000 zł (zgodnie z podpisaną umową wynajmu). W drodze porozumienia ustaliliśmy z pracownikiem, że zwróci nam tę kwotę. Spłata będzie następować z wynagrodzenia pracownika i w maksymalnej możliwej do potrącenia kwocie. Jakie granice i kwoty wolne powinniśmy zastosować w takiej sytuacji?

  ...»

 • Czy premia, której wypłaty można dowolnie zaprzestać, powinna być wliczana do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu

  2021.09.29

  Prowadzimy biuro rachunkowe. Jeden z naszych klientów wypłaca pracownikom premię motywacyjną. Ma ona na celu poprawę wydajności i jakości wykonywanej pracy. Po ustalonym w przepisach wewnątrzzakładowych okresie każdy pracownik jest oceniany w zakresie wpływu tej premii na indywidualną wydajność i jakość pracy. Premia jest określona stałym procentem obliczonym od wynagrodzenia stałego, ale można jej też nie wypłacić bez podawania powodu. Czy w tej sytuacji możemy zakwalifikować premię jako składnik uznaniowy i nie wliczać jej do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za ten urlop?

  ...»

 • Jak obliczyć wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy pracownikowi przywróconemu do pracy

  2021.09.10

  Sąd przywrócił do pracy pracownika w wieku przedemerytalnym, któremu nieprawidłowo wypowiedzieliśmy umowę o pracę. Osoba ta pozostawała bez pracy przez 5 miesięcy. Przed ustaniem zatrudnienia miała prawo do stałego wynagrodzenia miesięcznego, otrzymywała dodatki i wynagrodzenie za nadgodziny, nagrody, premię regulaminową do 30% pełnej płacy zasadniczej i wynagrodzenie za urlop ze zmiennych składników. Jak należy obliczyć przysługujące pracownikowi wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy? Jakie składniki powinniśmy uwzględnić i z jakiego okresu?

  ...»

 • Jak ustalać kwotę potrącenia przy wieloskładnikowej liście płac obejmującej także wynagrodzenie za urlop i chorobę

  2021.09.09

  Na należnościach naszego pełnoetatowego pracownika ciąży zajęcie komornicze z tytułu niespłaconego kredytu bankowego. W ostatnim dniu roboczym miesiąca zostanie mu naliczona pensja za przepracowaną część miesiąca, kwartalna premia regulaminowa, wynagrodzenie za urlop oraz za chorobę. Jak w takim przypadku należy obliczyć kwotę potrącenia do przelania na konto podane przez komornika?

  ...»

 • Czy można potrącić z wynagrodzenia pracownika, bez jego zgody, prywatny wydatek opłacony służbową kartą płatniczą

  2021.09.07

  Dyrektor naszej spółki zatrudniony na podstawie umowy o pracę otrzymał służbową, przypisaną tylko do niego, kartę kredytową. Na jednym ze spotkań dokonał wydatku, który został przeznaczony na jego prywatne potrzeby (wskazał ten wydatek na paragonie). Chcemy potrącić pracownikowi tę kwotę z wynagrodzenia. Czy musimy mieć jego zgodę na takie potrącenie?

  ...»

 • Jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w przypadku zmiany stawki wynagrodzenia w trakcie miesiąca

  2021.09.06

  Pracownik, z którym rozwiązujemy umowę o pracę, w trakcie miesiąca (sierpień 2021 r.) otrzymał podwyżkę, tak jak wszyscy inni pracownicy. Jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie czasu pracy podstawowym, świadczy pracę od poniedziałku do piątku i jest wynagradzany wyłącznie stałą stawką miesięczną. Od jakiej kwoty ustalić przysługujący pracownikowi ekwiwalent za urlop, do którego nabędzie prawo z ostatnim dniem sierpnia br. - wyłącznie od nowej stawki czy uwzględnić wynagrodzenie przed i po zmianie ustalone proporcjonalnie za okresy, za jakie przysługuje?

  ...»

 • Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników z KFS – jakie uprawnienia ma pracodawca

  2021.09.01

  Pracodawca, który chce podnieść kwalifikacje pracowników i jednocześnie zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku, ale nie pozwala mu na to sytuacja finansowa, może ubiegać się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego zarówno pracowników, jak i własnego, z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dofinansowanie odbywa się na podstawie umowy ze starostą. Pracodawca zawiera z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron.

  ...»

 • Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń – jak je poprawić

  2021.08.27

  Nieprawidłowości w umowach o pracę mogą wynikać z różnych przyczyn, z których najczęstszymi są nieznajomość przepisów prawa pracy i omyłki pisarskie. Takie sytuacje mogą powodować określone konsekwencje finansowe dla pracodawcy. Mogą też pozostać bez wpływu na uprawnienia pracownika i będą co najwyżej wymagały modyfikacji w drodze aneksu do umowy albo tylko omówienia pomyłki w dokumencie umowy.

  ...»

 • Jak obniżyć niektóre składniki wynagrodzenia bez konieczności wręczania wszystkim pracownikom wypowiedzeń zmieniających

  2021.08.26

  W regulaminie pracy obowiązującym u pracodawcy przewidziano wyższe niż kodeksowe stawki za nadgodziny. Ze względu na trudną sytuację finansową pracodawca chce zawiesić wypłatę tych świadczeń. Czy konieczne są do tego wypowiedzenia zmieniające dla wszystkich pracowników?

  ...»

Tematy tygodnia

Granice krytyki pracodawcy przez pracownika i skutki ich przekroczenia

2022-10-03

Pracodawca, którego pracownik krytykuje w sposób niedozwolony, może go pociągnąć do odpowiedzialności pracowniczej, cywilnoprawnej i karnej. W zależności od charakteru krytyki ma prawo rozwiązać z nim stosunek pracy, zażądać zadośćuczynienia pieniężnego albo oskarżyć o przestępstwo zniesławienia lub zniewagi.

...»

Wszystkie tematy ...»