Sobota, 22.02.2020

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

 • Czy potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia wymaga pisemnej zgody pracownika

  2020.02.18

  Pracownik ma nadpłacone wynagrodzenie. Już po jego wypłacie przebywał bowiem na urlopie bezpłatnym przez kilka dni w miesiącu, za który dostał pełną pensję. Czy na potrącenie tej nadwyżki z następnej wypłaty potrzebna jest pisemna zgodna pracownika?

  ...»

 • Zasady dokonywania potrąceń z trzynastki za 2019 r.

  2020.02.13

  Dodatkowe wynagrodzenie roczne podlega zajęciu do pełnej wysokości, jeżeli egzekucja dotyczy świadczeń alimentacyjnych. W pozostałych przypadkach taka wypłata podlega ochronie przed potrąceniami na podstawie ogólnych przepisów Kodeksu pracy, czyli z zastosowaniem kwoty wolnej od potrąceń i granic potrącenia.

  ...»

 • Jak dokonać potrąceń komorniczych w przypadku wypłaty trzynastki i wynagrodzenia za pracę w jednym miesiącu

  2020.02.12

  W jaki sposób dokonać potrącenia niealimentacyjnej egzekucji komorniczej pracownika (należność z tego tytułu wynosi 24 000 zł), któremu wypłacono trzynastkę 10 lutego 2020 r. w kwocie 2856 zł brutto i na dzień 28 lutego 2020 r. miesięczne wynagrodzenie o wartości 3368 zł brutto? Czy można dokonać potrącenia całości z trzynastki? Pracownik ma potrącane zwykłe koszty uzyskania przychodu oraz kwotę ulgi podatkowej (jako jednostka budżetowa w 2020 r. nie jesteśmy objęci PPK).

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Czy należności alimentacyjne można potrącać kierowcy z diet za delegacje

  2019.07.08

  Prowadzę firmę transportową, w której zatrudniam na podstawie umowy o pracę kilku kierowców. Jednemu z nich, na mocy otrzymanego od komornika tytułu wykonawczego, od kilku miesięcy potrącam z pensji zaległe alimenty. Czy egzekucji świadczeń alimentacyjnych podlegać powinny również należności wypłacane tytułem odbytych przez pracowników podróży służbowych?

  ...»

 • Czy można obniżyć wynagrodzenie pracownika przy zawieraniu z nim kolejnej umowy o pracę

  2019.07.03

  Pracownikom zatrudnionym na podstawie umów na czas określony wypowiedzieliśmy warunki pracy w zakresie wynagradzania i premiowania. Pracownicy nie przyjęli nowych warunków, w związku z czym ich umowy zostały rozwiązane. Po przerwie w zatrudnieniu zostaną zawarte z tymi osobami nowe umowy o pracę. Czy te umowy mogą przewidywać stawki wynagrodzenia zasadniczego niższe od wprowadzonych w wyniku wypowiedzenia zmieniającego? Jakie w tym zakresie obowiązują zasady?

  ...»

 • Jak rozliczyć wynagrodzenie z umowy zlecenia realizowanej na rzecz własnego pracodawcy

  2019.07.01

  Niektórzy z naszych pracowników są dodatkowo zatrudnieni na podstawie umów zlecenia zawartych z innym podmiotem. Jednak z pracy tych osób na podstawie wskazanych umów korzysta nasza spółka (czyli pracodawca). Jak w tej sytuacji każdy z podmiotów powinien rozliczyć przysługujące pracownikom/zleceniobiorcom wynagrodzenie?

  ...»

 • Jaki podatek należy pobrać od podarunków przekazanych pracownikom z okazji jubileuszu firmy

  2019.06.24

  Pracodawca nie pobiera podatku od karty podarunkowej przekazanej pracownikowi z okazji jubileuszu powstania firmy. Przychód z tego tytułu pracownik rozlicza jako darowiznę i według zasad określonych w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Jeżeli wartość karty podarunkowej nie przekroczy 4902 zł, pracownik nie zapłaci podatku od darowizny.

  ...»

 • Jak należy ustalać wynagrodzenie za pracę w nocy

  2019.06.11

  Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej. Dodatek ten jest ustalany w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

  ...»

 • Czy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za powstrzymanie się od pracy z powodu niewyposażenia samochodu w opony letnie

  2019.05.30

  Zatrudniani przez nas handlowcy używają do codziennego wykonywania swoich obowiązków samochodów służbowych. Z powodu wymiany floty samochodów w najbliższym czasie nie zmienialiśmy opon na letnie w obecnie użytkowanych pojazdach. Pracownicy zagrozili jednak, że odmówią wykonywania dłuższych wyjazdów poza miasto, argumentując, iż opony zimowe w warunkach wiosennych i letnich mogą stanowić zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. Powołują się na przepis prawa pracy (art. 210 Kodeksu pracy) dający prawo do powstrzymania się od pracy ze względu na bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia z gwarancją wynagrodzenia za czas niewykonywania obowiązków z tego powodu. Czy w tej sytuacji pracownicy mogą powstrzymać się od wykonywania pracy i żądać za ten czas wynagrodzenia?

  ...»

 • Jak rozliczać wynagrodzenie członka zarządu

  2019.05.20

  Sposób rozliczenia wynagrodzenia i innych świadczeń przyznawanych członkom zarządu w kontekście składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych zależy przede wszystkim od rodzaju umowy, na podstawie której pełnią oni swoje funkcje. W artykule przedstawiamy zasady rozliczeń wynagrodzeń członków zarządu, w przypadku gdy wykonują oni obowiązki m.in. na podstawie powołania, umowy o pracę czy kontraktu menedżerskiego.

  ...»

 • Jakie są zasady dokonywania potrąceń z innych świadczeń niż wynagrodzenie

  2019.05.15

  Dokonywanie potrąceń z należności zatrudnionych osób bywa szczególnie utrudnione w sytuacjach, gdy zatrudniony otrzymuje w danym miesiącu oprócz wynagrodzenia za pracę również innego rodzaju świadczenia ze stosunku pracy, takie jak np. nagroda jubileuszowa, trzynastka, odprawa emerytalna czy pieniężny ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. W takim przypadku ww. należności trzeba zsumować i od tak ustalonej kwoty dokonać potrącenia, stosując jedną kwotę wolną od potrąceń.

  ...»

 • Jak do podstawy ekwiwalentu za urlop wliczać składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc

  2019.05.08

  W podstawie wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy pracodawcy muszą uwzględnić składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikom zarówno za okresy nie dłuższe niż miesiąc, jak i za okresy dłuższe, jednak najwyżej 12-miesięczne. Ponadto wszystkie składniki wynagrodzenia wliczane do podstawy ekwiwalentowej należy uzupełnić w przypadku, gdy pracownik nie przepracował w całości okresu, za który przysługiwał dany składnik, np. z powodu choroby, zwolnienia od pracy czy innej usprawiedliwionej nieobecności.

  ...»

 • Jak potrącić karę pieniężną z wynagrodzenia pracownika

  2019.05.06

  Ukaraliśmy pracownika karą porządkową za opuszczenie miejsca pracy bez usprawiedliwienia (pracownik opuścił swoje stanowisko pracy 2 godziny przed ustaloną dla niego godziną zakończenia pracy i tego nie usprawiedliwił). Karę wymierzyliśmy w wysokości 1-dniowego wynagrodzenia przysługującego tej osobie. Chcemy potrącić tę kwotę z pensji pracownika. Jak ustalić wysokość tego potrącenia?

  ...»

Tematy tygodnia

Zmiana papierowej dokumentacji pracowniczej na elektroniczną – obowiązki pracodawcy

2020-02-17

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca może podjąć decyzję o digitalizacji dokumentacji pracowniczej, czyli o zmianie formy prowadzenia z papierowej na elektroniczną. Proces ten obejmuje wykonanie odwzorowania cyfrowego dotychczasowych papierowych egzemplarzy dokumentów, opatrzenie ich wymaganymi podpisami lub pieczęciami elektronicznymi oraz umieszczenie w specjalnie przygotowanym do tego systemie informatycznym. Ważnym elementem procesu digitalizacji jest powiadomienie pracowników o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz przekazanie im jej papierowej wersji. Jeśli jest to niemożliwe, należy ją zniszczyć.

...»

Wszystkie tematy ...»