Sobota, 22.02.2020

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

 • Czy potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia wymaga pisemnej zgody pracownika

  2020.02.18

  Pracownik ma nadpłacone wynagrodzenie. Już po jego wypłacie przebywał bowiem na urlopie bezpłatnym przez kilka dni w miesiącu, za który dostał pełną pensję. Czy na potrącenie tej nadwyżki z następnej wypłaty potrzebna jest pisemna zgodna pracownika?

  ...»

 • Zasady dokonywania potrąceń z trzynastki za 2019 r.

  2020.02.13

  Dodatkowe wynagrodzenie roczne podlega zajęciu do pełnej wysokości, jeżeli egzekucja dotyczy świadczeń alimentacyjnych. W pozostałych przypadkach taka wypłata podlega ochronie przed potrąceniami na podstawie ogólnych przepisów Kodeksu pracy, czyli z zastosowaniem kwoty wolnej od potrąceń i granic potrącenia.

  ...»

 • Jak dokonać potrąceń komorniczych w przypadku wypłaty trzynastki i wynagrodzenia za pracę w jednym miesiącu

  2020.02.12

  W jaki sposób dokonać potrącenia niealimentacyjnej egzekucji komorniczej pracownika (należność z tego tytułu wynosi 24 000 zł), któremu wypłacono trzynastkę 10 lutego 2020 r. w kwocie 2856 zł brutto i na dzień 28 lutego 2020 r. miesięczne wynagrodzenie o wartości 3368 zł brutto? Czy można dokonać potrącenia całości z trzynastki? Pracownik ma potrącane zwykłe koszty uzyskania przychodu oraz kwotę ulgi podatkowej (jako jednostka budżetowa w 2020 r. nie jesteśmy objęci PPK).

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Czy premie i nagrody należy uwzględnić w podstawie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

  2019.04.29

  Za osiągniecie bardzo dobrych wyników ekonomiczno-finansowych, zarząd spółki może uruchomić uznaniowo premie dla pracowników, w wymiarze uzasadnionym osiągniętymi wynikami. Premia, jeżeli jest wypłacana, to nie dla wszystkich pracowników i nie w jednakowym wymiarze. Każdorazowo zarząd ustala, kto i w jakiej wysokości ma otrzymać premię. Czy taka premia powinna znaleźć się w podstawie wyliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy?

  ...»

 • Czy można zobowiązać pracownika do zwrotu kosztów szkolenia sfinansowanego przez pracodawcę

  2019.04.24

  W ramach prowadzonej przez naszą spółkę działalności polegającej na świadczeniu usług informatycznych i programistycznych często kierujemy pracowników na specjalistyczne szkolenia. Ponieważ szkolenia te są kosztowne, chcemy zobowiązać pracowników do pozostania w zatrudnieniu po ich ukończeniu. Czy mamy taką możliwość i czy możemy domagać się od pracowników zwrotu kosztów szkolenia?

  ...»

 • Czy można obniżyć wynagrodzenie pracownikowi służby bhp

  2019.04.23

  Zatrudniamy dwóch pracowników służby bhp w pełnym wymiarze czasu pracy. Stan zatrudnienia pracowników w naszej spółce wynosi ok. 800 osób. Ponieważ pracownicy służby bhp wywiązują się ze swoich obowiązków w czasie krótszym niż 8 godzin dziennie, rozważamy przydzielenie im dodatkowych obowiązków związanych z prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych. Pracownicy służby bhp odmawiają jednak wykonywania tych zadań, argumentując, że nie należą one do zakresu obowiązków służby bhp. Czy w takim przypadku możemy wręczyć tym pracownikom wypowiedzenia zmieniające obniżające ich etat i wysokość wynagrodzenia?

  ...»

 • Jak powstaje i funkcjonuje pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa po zmianie przepisów

  2019.04.10

  Pracodawcy mają możliwość utworzenia pracowniczej kasy zapomogowo- pożyczkowej. Celem funkcjonowania kasy jest udzielanie jej członkom pomocy materialnej. Ta pomoc może mieć postać długoterminowych lub krótkoterminowych pożyczek i zapomóg. Kapitałem kasy są wpłaty jej członków. Od 1 stycznia 2019 r. członkami kasy mogą być osoby zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy.

  ...»

 • Czy dodatek za pracę w nocy można ustalać od wynagrodzenia zasadniczego

  2019.04.09

  Wypłacamy dodatek za pracę w nocy. W regulaminie wynagradzania mamy zapis, że dodatek nocny wynosi 10% stawki godzinowej obliczonej od płacy zasadniczej, nie mniej niż 20% stawki godzinowej obliczonej od płacy minimalnej ogłoszonej na dany rok. Czy możemy tak naliczać dodatek? Czy dodatek za pracę w nocy powinien być naliczany pracownikom od płacy minimalnej nawet wtedy, gdy ich płaca zasadnicza jest wyższa?

  ...»

 • Na jakie cele należy przeznaczyć kary pieniężne

  2019.04.08

  Zdarza się, że dyscyplinujemy naszych pracowników karami porządkowymi. Czy wpływy z tytułu nałożonych na pracowników pieniężnych kar porządkowych za naruszenie przepisów bhp możemy przeznaczyć na nagrody dla osób wyróżniających się swoją postawą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?

  ...»

 • Czy pracownikom budowlanym przysługują diety z tytułu podróży służbowej

  2019.03.28

  Prowadzimy działalność w branży budowlanej. Nasi pracownicy co jakiś czas zmieniają miejscowość wykonywania pracy. W umowie ich miejscem pracy jest siedziba pracodawcy. Czy w związku z tym możemy przyjąć, że pracownicy przebywają cały czas w delegacji? Czy przysługują im diety?

  ...»

 • Czy rozliczać w kosztach podróży służbowej opłatę za zakup biletu

  2019.03.15

  Pracownik został wysłany w delegację. Pracodawca wskazał jako środek lokomocji autobus dalekobieżny. Czy opłata transakcyjna naliczona za zakup e-biletu może być rozliczona w delegacji służbowej?

  ...»

 • Kiedy pracownikowi przysługuje roszczenie o odprawę emerytalną

  2019.03.14

  Z końcem marca 2019 r. rozwiąże się terminowa umowa o pracę jednego z naszych pracowników. Osobie tej brakuje 1,5 miesiąca do uzyskania prawa do emerytury. Nie będziemy jednak zawierać z tym pracownikiem kolejnej umowy o pracę. Czy w tej sytuacji będzie mu przysługiwać odprawa emerytalna?

  ...»

 • Jak obliczyć wynagrodzenie zleceniobiorcy za niepełny miesiąc pracy

  2019.03.12

  Firma zawarła z osobą fizyczną umowę zlecenia na okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2019 r. ze stałym wynagrodzeniem miesięcznym. Zleceniobiorca w lutym przez 4 dni nie wykonywał pracy z powodu choroby (nie przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, więc za ten okres nie przysługiwał mu zasiłek). Jak w tej sytuacji należy obliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc umowy?

  ...»

Tematy tygodnia

Zmiana papierowej dokumentacji pracowniczej na elektroniczną – obowiązki pracodawcy

2020-02-17

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca może podjąć decyzję o digitalizacji dokumentacji pracowniczej, czyli o zmianie formy prowadzenia z papierowej na elektroniczną. Proces ten obejmuje wykonanie odwzorowania cyfrowego dotychczasowych papierowych egzemplarzy dokumentów, opatrzenie ich wymaganymi podpisami lub pieczęciami elektronicznymi oraz umieszczenie w specjalnie przygotowanym do tego systemie informatycznym. Ważnym elementem procesu digitalizacji jest powiadomienie pracowników o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz przekazanie im jej papierowej wersji. Jeśli jest to niemożliwe, należy ją zniszczyć.

...»

Wszystkie tematy ...»