Wtorek, 04.10.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Czy przerwanie urlopu wypoczynkowego powoduje obowiązek zwrotu świadczenia urlopowego

  2021.06.23

  Jednemu z naszych pracowników wypłaciliśmy świadczenie urlopowe. Po wykorzystaniu 7 dni urlopu wypoczynkowego (wniosek urlopowy dotyczył okresu od 21 czerwca do 4 lipca 2021 r.) osoba ta została objęta izolacją domową, która trwa przez kolejnych 10 dni. Czy w tej sytuacji powinniśmy żądać od pracownika zwrotu tego świadczenia?

  ...»

 • Jak ustalić dodatek wyrównawczy dla pracownika w wieku przedemerytalnym

  2021.06.07

  Jeden z naszych pracowników, zatrudniony na stanowisku dyrektora, jest objęty ochroną przedemerytalną. Chcemy wypowiedzieć mu warunki pracy i płacy w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych w ten sposób, że zmniejszymy wymiar etatu i proporcjonalnie wynagrodzenie. Zatem w tej sytuacji musimy wypłacić pracownikowi dodatek wyrównawczy, obliczony według zasad wynikających z Kodeksu pracy. Jak ustalić wysokość tego dodatku, jeżeli pracownikowi przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, roczna premia regulaminowa uzależniona od wyników pracy, roczna premia w postaci papierów wartościowych przyznawana w wysokości uznaniowej, a ponadto pracownik otrzymywał wynagrodzenie i dodatki za nadgodziny?

  ...»

 • Czy przychody praktykanta-studenta podlegają opodatkowaniu

  2021.06.04

  Przyjęliśmy na praktyki absolwenckie studenta w wieku 23 lat. Praktyki mają charakter odpłatny. Czy od wynagrodzenia z tego tytułu powinniśmy pobierać podatek? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

  ...»

 • Jak obliczyć wysokość składki zdrowotnej, jeżeli do wynagrodzenia osoby zwolnionej z podatku stosowane są 50% koszty uzyskania przychodów

  2021.06.01

  Jesteśmy instytucją badawczą. Zatrudniamy pracowników pionu badawczego, do których wynagrodzenia w całości stosujemy 50% koszty uzyskania przychodów. Wśród tych pracowników są osoby w wieku do 26 lat (od ich przychodów pod ustawowymi warunkami nie jest pobierany podatek). Jak obliczyć przysługujące tym pracownikom wynagrodzenie do wypłaty, a w szczególności jak ustalić wysokość składki zdrowotnej? Czy należy obniżyć ją do wysokości hipotetycznego podatku?

  ...»

 • Czy pracodawca może wypłacić wynagrodzenie za pracę na rachunek bankowy nienależący do pracownika

  2021.05.28

  W związku z corocznym wzrostem zamówień w okresie wakacyjnym zatrudniliśmy na podstawie 3-miesięcznej umowy o pracę córkę naszego obecnego pracownika. Nowa pracownica wskazała jako rachunek, na który ma być przekazywane jej wynagrodzenie za pracę, numer konta swojego ojca. Czy możemy przekazać przysługujące pracownicy wynagrodzenie na rachunek innego pracownika?

  ...»

 • Czy można udzielić pożyczki z zfśs na cele mieszkaniowe, jeżeli nieruchomość nie jest własnością pracownika

  2021.05.27

  Od 2021 r. tworzymy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach działalności socjalnej będziemy udzielać pożyczek na cele mieszkaniowe. Czy możemy przyznać je osobom, które chcą np. zmodernizować lub wyremontować mieszkanie albo dom, ale nieruchomości te nie są ich własnością?

  ...»

 • Jak ustalić wynagrodzenie i odprawę emerytalną pracownika socjalnego odchodzącego na emeryturę

  2021.05.18

  Pracownik socjalny odchodzi na emeryturę od 17 maja 2021 r. Jego miesięczne wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3000 zł, ma też prawo do dodatku stażowego w wysokości 20% pensji zasadniczej. Pracownikowi przysługuje także 6-miesięczna odprawa emerytalna. W jakiej wysokości przysługuje mu wynagrodzenie za maj? Ile wyniesie odprawa emerytalna?

  ...»

 • Dodatek wyrównawczy – zasady przyznawania i obliczania

  2021.05.10

  Dodatek wyrównawczy jest świadczeniem rekompensującym pracownikom obniżenie wynagrodzenia. Sytuacje, w których przysługuje prawo do dodatku, określają przepisy Kodeksu pracy oraz ustawy o zwolnieniach grupowych. Najczęściej jest to przeniesienie pracownicy w ciąży do innej pracy, skrócenie jej czasu pracy lub zmiana warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy.

  ...»

 • Czy pracownik wykonujący pracę zdalną ma prawo do podwyższonych kosztów pracowniczych

  2021.05.05

  Z powodu epidemii COVID-19 część naszych pracowników pracuje zdalnie. Od kwietnia 2021 r. kolejnych 2 pracowników podjęło taką pracę. Jeden z nich mieszka w innej miejscowości niż ta, w której znajduje się nasz zakład pracy. Do tej pory stosowaliśmy u tego pracownika podwyższone koszty uzyskania przychodu. Czy możemy je nadal stosować, skoro ten pracownik podjął pracę zdalną?

  ...»

 • Jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych

  2021.04.29

  Klient naszego biura rachunkowego zatrudnia pracownika na 3/4 etatu, wynagradzanego stałą stawką miesięczną. W kwietniu 2021 r. pracownik powinien przepracować 138 godzin, a przepracował dodatkowo 8 godzin ponad ustalony wymiar czasu pracy. Jak obliczyć rekompensatę za godziny ponadwymiarowe?

  ...»

Tematy tygodnia

Granice krytyki pracodawcy przez pracownika i skutki ich przekroczenia

2022-10-03

Pracodawca, którego pracownik krytykuje w sposób niedozwolony, może go pociągnąć do odpowiedzialności pracowniczej, cywilnoprawnej i karnej. W zależności od charakteru krytyki ma prawo rozwiązać z nim stosunek pracy, zażądać zadośćuczynienia pieniężnego albo oskarżyć o przestępstwo zniesławienia lub zniewagi.

...»

Wszystkie tematy ...»