Wtorek, 25.01.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak rekompensować pracownikowi pracę w dniu wolnym

  2022.01.24

  Nasz pracownik jest zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy przedłużonym do 12 godzin. Wykonuje pracę na 2 zmiany: w godzinach 7.00-19.00 i 22.00-6.00. Jakie dodatki przysługują pracownikowi za pracę wykonywaną w dniu wolnym od pracy ustalonym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy w godzinach 19.00-7.00, który przypadał dzień po innym dniu wolnym dla pracownika (tzw. wolne harmonogramowe)?

  ...»

 • Potrącenia dobrowolne z wynagrodzenia za pracę – jakie są zasady ich dokonywania

  2022.01.13

  Wynagrodzenie za pracę przypadające pracownikowi do wypłaty podlega obniżeniu nie tylko o potrącenia obowiązkowe, ale też te, do których dokonania pracownik zobowiązuje pracodawcę na podstawie zgody wyrażonej na piśmie. Potrącenia dobrowolne dotyczą najczęściej składek na ubezpieczenia od różnego rodzaju ryzyka (np. na życie, abonamenty medyczne), a także z tytułu korzystania z programów aktywności rekreacyjnej (np. karnety sportowe). Zasady dokonywania potrąceń dobrowolnych, tak jak potrąceń, na które zgoda pracownika nie jest wymagana (obowiązkowych), zostały uregulowane w Kodeksie pracy. W przypadku dokonywania potrąceń dobrowolnych nie ma jednak dowolności.

  ...»

 • Wpływ zmiany płatnika zasiłków w 2022 r. na obowiązki pracodawcy

  2022.01.12

  Podmiot uprawniony od 1 stycznia 2022 r. do wypłaty świadczeń z FUS (zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, świadczenia rehabilitacyjnego), którym może być płatnik składek lub ZUS, ustalany jest na dzień 30 listopada 2021 r. Podmiot, który staje się od nowego roku tym płatnikiem zasiłków, ma obowiązek ustalać do nich prawo, a także je wyliczać, dokonywać ich wypłaty i wykazywać w dokumentacji rozliczeniowej. Natomiast podmiot, który przestaje być płatnikiem zasiłków, musi przekazywać do ZUS dokumentację, na podstawie której organ ustali prawo do świadczeń, i w inny sposób wykazywać okresy niezdolności do pracy w raportach rozliczeniowych.

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Koszty pracodawcy związane z powierzeniem pracy zdalnej w czasie epidemii

  2020.12.14

  Kodeks pracy nie zawiera żadnych przepisów określających precyzyjnie zasady wykonywania pracy zdalnej, w szczególności ponoszenia kosztów związanych z taką formą świadczenia pracy. Pracodawcy korzystający coraz częściej z tej możliwości muszą posiłkować się wąską regulacją przewidzianą w ustawie o COVID-19. Mogą korzystać też w tym zakresie z uregulowań dotyczących telepracy.

  ...»

 • Jak w podstawie ekwiwalentu za urlop uwzględnić wynagrodzenie i dodatki za godziny nadliczbowe

  2020.12.04

  Pracownicy otrzymują wynagrodzenie i dodatki za pracę w nadgodzinach. Czy te składniki wynagrodzenia powinniśmy uwzględnić w podstawie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy? Jeżeli tak, to czy należy je uzupełniać, jeżeli pracownik nie przepracował pełnego okresu, na podstawie którego składnik ten jest uwzględniany w podstawie ekwiwalentowej?

  ...»

 • Jaki ryczałt za jazdy lokalne przysługuje w razie pracy zdalnej wykonywanej w domu pracownika

  2020.12.02

  Część zatrudnionych przez nas pracowników, których stałe miejsce wykonywania pracy to siedziba naszej firmy, obecnie z powodu sytuacji związanej z koronawirusem świadczy pracę zdalnie z domu. Na podstawie odrębnej umowy mają oni przyznany ryczałt z racji używania pojazdów prywatnych do celów służbowych w jazdach lokalnych. Czy powinien być on pomniejszony za okres wykonywania pracy zdalnie?

  ...»

 • Kto sporządza PIT-11 dla przejętych pracowników

  2020.12.01

  Od 1 listopada 2020 r. czterech naszych pracowników zostanie przejętych przez innego pracodawcę na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Kto powinien wystawić informacje PIT-11 tym osobom - poprzedni czy nowy pracodawca?

  ...»

 • Jakie konsekwencje ponosi pracodawca, który nieterminowo wypłaca wynagrodzenia

  2020.11.18

  Przepisy ochronne Kodeksu pracy ograniczają dowolność pracodawcy w określaniu terminów i częstotliwości wypłaty pensji. Każdy pracodawca może te kwestie uregulować w sposób dla siebie dogodny, przy czym terminy określone w jego firmie nie mogą być mniej korzystne niż wynikające z Kodeksu pracy. Naruszając ogólne przepisy w zakresie wypłaty wynagrodzenia, pracodawca ponosi określone konsekwencje. Mogą nimi być m.in. rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia, obowiązek zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie, a także odpowiedzialność za wykroczenie.

  ...»

 • Rozliczanie bonów żywnościowych i kart przedpłaconych na posiłki oraz napoje profilaktyczne

  2020.11.17

  W przypadku niektórych grup pracowników pracodawcy mają obowiązek finansowania napojów i posiłków profilaktycznych. Pracodawcy często oferują załodze bony żywnościowe i karty przedpłacone w przypadku, gdy nie mają możliwości wydania pracownikom posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych. Ich wartość może korzystać w pełnej wysokości ze zwolnienia podatkowo-składkowego, o ile służyć będą nabywaniu posiłków i napojów profilaktycznych, o których mowa w przepisach bhp.

  ...»

 • Jakie wynagrodzenie powinien otrzymać pracownik ponownie zatrudniony po przeprowadzonych zwolnieniach grupowych

  2020.11.11

  Jakiś czas temu przeprowadziliśmy zwolnienie grupowe, w ramach którego rozwiązaliśmy umowę o pracę z jednym z pracowników. Pracownik ten zgłosił wtedy chęć ponownego zatrudnienia. Obecnie zatrudniamy pracowników w jego grupie zawodowej i planujemy go zatrudnić. Czy zwolniony pracownik ma prawo do takiego samego wynagrodzenia, jakie uzyskiwał przed rozwiązaniem umowy?

  ...»

 • Czy przysługuje ekwiwalent za używanie prywatnego komputera przez pracownika podczas pracy zdalnej

  2020.11.09

  Planujemy wydać pracownikom polecenie pracy zdalnej na podstawie ustawy o COVID-19 i z wykorzystaniem ich prywatnych komputerów. Ustawa nic nie mówi o obowiązku zwrotu kosztów używania prywatnego sprzętu. Czy to oznacza, że pracownikom nie przysługuje taki zwrot?

  ...»

 • Jak obliczyć wynagrodzenie za czas dyżuru pełnionego przez pracownika w domu i na terenie firmy

  2020.11.06

  Z powodu szczególnych potrzeb w okresie jesienno-zimowym niektórzy nasi pracownicy będą dyżurować w domu i na terenie firmy. Jakie wynagrodzenie przysługuje im za ten czas? Pracownicy są wynagradzani stałą stawką miesięczną.

  ...»

 • Jak naliczyć dodatkowy urlop wypoczynkowy dla pracownika, który stracił umiarkowany stopień niepełnosprawności

  2020.11.05

  Pracownik jest zatrudniony od 1 kwietnia 2016 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy. Podczas zatrudnienia przedłożył orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie zostało wydane do 31 października 2020 r. Natomiast od 1 listopada 2020 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzekł o lekkim stopniu niepełnosprawności tego pracownika. Czy pracodawca powinien naliczyć dodatkowy urlop wypoczynkowy proporcjonalnie do dnia, do którego pracownik miał przyznany umiarkowany stopień niepełnosprawności?

  ...»

Tematy tygodnia

Kiedy faktura może zostać uznana za pustą i jakie są tego konsekwencje

2022-01-24

Wystawienie faktury, w której wykaże się kwotę podatku, oznacza obowiązek jej zapłaty, nawet gdyby faktura nie dokumentowała faktycznej transakcji. Jest to sankcja, która zabezpiecza interesy fiskalne państwa przed ewentualnym odliczeniem VAT z takiej faktury przez nabywcę. W większości przypadków z pustymi fakturami mamy do czynienia podczas prób wyłudzenia VAT. Puste faktury to problem także uczciwych podatników, gdy np. faktura zostanie wystawiona przed terminem lub w wyniku pomyłki. Skutki mogą dotknąć zarówno sprzedawcę, jak i nabywcę.

...»

Wszystkie tematy ...»