Sobota, 22.02.2020

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

 • Czy potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia wymaga pisemnej zgody pracownika

  2020.02.18

  Pracownik ma nadpłacone wynagrodzenie. Już po jego wypłacie przebywał bowiem na urlopie bezpłatnym przez kilka dni w miesiącu, za który dostał pełną pensję. Czy na potrącenie tej nadwyżki z następnej wypłaty potrzebna jest pisemna zgodna pracownika?

  ...»

 • Zasady dokonywania potrąceń z trzynastki za 2019 r.

  2020.02.13

  Dodatkowe wynagrodzenie roczne podlega zajęciu do pełnej wysokości, jeżeli egzekucja dotyczy świadczeń alimentacyjnych. W pozostałych przypadkach taka wypłata podlega ochronie przed potrąceniami na podstawie ogólnych przepisów Kodeksu pracy, czyli z zastosowaniem kwoty wolnej od potrąceń i granic potrącenia.

  ...»

 • Jak dokonać potrąceń komorniczych w przypadku wypłaty trzynastki i wynagrodzenia za pracę w jednym miesiącu

  2020.02.12

  W jaki sposób dokonać potrącenia niealimentacyjnej egzekucji komorniczej pracownika (należność z tego tytułu wynosi 24 000 zł), któremu wypłacono trzynastkę 10 lutego 2020 r. w kwocie 2856 zł brutto i na dzień 28 lutego 2020 r. miesięczne wynagrodzenie o wartości 3368 zł brutto? Czy można dokonać potrącenia całości z trzynastki? Pracownik ma potrącane zwykłe koszty uzyskania przychodu oraz kwotę ulgi podatkowej (jako jednostka budżetowa w 2020 r. nie jesteśmy objęci PPK).

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy

  2019.03.11

  Zatrudniamy zleceniobiorcę, którego wynagrodzenie jest zajęte przez komornika. Zajęcie otrzymaliśmy w lutym 2019 r. i dotyczy innych należności niż świadczenia alimentacyjne. Zleceniobiorca-dłużnik otrzymuje wynagrodzenie miesięczne za pracę w wymiarze nie niższym niż 145 godzin i nie wyższym niż 150 godzin. Nie ma innych źródeł zarobkowania. Jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń w takim przypadku?

  ...»

 • Czy można obniżyć wynagrodzenie pracownika przy zawieraniu z nim kolejnej umowy o pracę

  2019.03.07

  Pracownikom zatrudnionym na podstawie umów na czas określony wypowiedzieliśmy warunki pracy w zakresie wynagradzania i premiowania. Pracownicy nie przyjęli nowych warunków, w związku z czym ich umowy zostały rozwiązane. Po przerwie w zatrudnieniu zostaną zawarte z tymi osobami nowe umowy o pracę. Czy te umowy mogą przewidywać stawki wynagrodzenia zasadniczego niższe od wprowadzonych w wyniku wypowiedzenia zmieniającego? Jakie w tym zakresie obowiązują zasady?

  ...»

 • Czy dozorcom zatrudnionym w spółdzielni mieszkaniowej można wypłacać ryczałt za pracę nadliczbową

  2019.03.06

  Jesteśmy spółdzielnią mieszkaniową. Zatrudniamy dozorców odpowiedzialnych m.in. za czystość terenu w wyznaczonych obszarach spółdzielni. Dozorcy rozpoczynają pracę po wejściu do pomieszczenia gospodarczego, które znajduje się w konkretnym bloku na terenie spółdzielni, ale zasadniczo wykonują pracę w terenie. W pomieszczeniu gospodarczym nie wykonują pracy żadne inne osoby. Czy ze względu na charakter pracy dozorców możemy wypłacać im ryczałt za godziny nadliczbowe?

  ...»

 • Jak ustalić wynagrodzenie pracownika w przypadku wadliwie wykonanej pracy

  2019.02.25

  Pracownik zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy (na cały etat) przy produkcji systemów osłonowych do okien w jednej z partii rolet okiennych z własnej winy zamontował w sposób wadliwy mechanizm odpowiadający za ich właściwe działanie, nieodwracalnie je uszkadzając i czyniąc bezużytecznymi. Jest on opłacany stałą stawką miesięczną pensji. W jaki sposób w opisanych okolicznościach pracodawca może pomniejszyć jego miesięczne wynagrodzenie tytułem wadliwie wykonanej pracy? Czy po dokonaniu ww. pomniejszenia płaca pracownika pełnoetatowego za dany miesiąc musi być równa co najmniej kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę?

  ...»

 • Czy pracodawca może przeznaczyć wpływy z kar pieniężnych na nagrody dla pracowników

  2019.02.18

  Zdarza się , że dyscyplinujemy naszych pracowników karami porządkowymi. Czy wpływy z tytułu nałożonych na pracowników pieniężnych kar porządkowych za naruszenie przepisów bhp możemy przeznaczyć na nagrody dla osób wyróżniających się swoją postawą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?

  ...»

 • Czy trzeba wypłacić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, jeżeli pracownik nie składał wniosków urlopowych

  2019.02.15

  Z końcem lutego 2019 r. rozwiąże się umowa o pracę z jednym z naszych pracowników przejętym w styczniu 2019 r. na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Osoba ta przychodziła do pracy raz w tygodniu na 8 godzin. Chcemy rozliczyć jej urlop wypoczynkowy, przy czym nie mamy żadnego wniosku urlopowego ani ewidencji czasu pracy te osoby. Z pracownikiem nie ma kontaktu. Obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim. Z informacji od jego współpracowników wynika jednak, że bez wątpienia korzystał z płatnego wypoczynku. Jak powinniśmy postąpić w tej sytuacji? Czy możemy przyjąć na podstawie zeznań innych pracowników, że zwalniany pracownik wykorzystał przysługujący mu urlop i nie wypłacać ekwiwalentu?

  ...»

 • Czy od pracownika, który porzucił pracę, można domagać się odszkodowania

  2019.02.14

  Nasza firma ma duże problemy kadrowe. Brakuje nam obsady zwłaszcza w działach produkcyjnych. W ostatnich miesiącach kilku pracowników porzuciło pracę. Czy z tego powodu możemy żądać odszkodowania od tych osób?

  ...»

 • Czy pracodawca może domagać się od związku zawodowego opłat za korzystanie z pomieszczeń i sprzętu do wykonywania działalności związkowej

  2019.02.13

  Działająca od niedawna w naszym zakładzie pracy organizacja związkowa żąda nieodpłatnego udostępnienia jej pomieszczeń oraz sprzętu w celu wykonywania bieżącej działalności związkowej. Czy mamy obowiązek spełnić to żądanie, a jeśli tak, to czy możemy domagać się odpłatności z tego tytułu?

  ...»

 • Jak liczyć odszkodowanie za zakaz konkurencji

  2019.02.08

  Przepisy Kodeksu pracy wyróżniają dwie odrębne umowy o zakazie konkurencji, którymi może zostać objęty pracownik - w czasie trwania zatrudnienia oraz po jego ustaniu. Z umowy zawartej na czas trwania zatrudnienia co do zasady pracownikowi nie przysługuje zadośćuczynienie za powstrzymywanie się od prowadzenia takiej działalności. Natomiast z tytułu drugiej umowy przepisy przewidują wypłatę odszkodowania w wysokości nie niższej niż 25% wynagrodzenia otrzymywanego przed ustaniem stosunku pracy (ustanowieniem zakazu konkurencji) i przez okres ustalony w tej umowie.

  ...»

 • Co pracodawca powinien zrobić w razie zawiadomienia przez komornika o zajęciu innych wierzytelności pracownika

  2019.02.04

  Otrzymaliśmy dwa zajęcia od komornika - zajęcie wynagrodzenia za pracę i zajęcie wierzytelności. Pracownik będący dłużnikiem ma zawartą z nami jedynie umowę o pracę. Jak powinniśmy postąpić w przypadku zajęcia wierzytelności, co ono obejmuje? Co należy odpowiedzieć komornikowi na takie zawiadomienie?

  ...»

Tematy tygodnia

Zmiana papierowej dokumentacji pracowniczej na elektroniczną – obowiązki pracodawcy

2020-02-17

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca może podjąć decyzję o digitalizacji dokumentacji pracowniczej, czyli o zmianie formy prowadzenia z papierowej na elektroniczną. Proces ten obejmuje wykonanie odwzorowania cyfrowego dotychczasowych papierowych egzemplarzy dokumentów, opatrzenie ich wymaganymi podpisami lub pieczęciami elektronicznymi oraz umieszczenie w specjalnie przygotowanym do tego systemie informatycznym. Ważnym elementem procesu digitalizacji jest powiadomienie pracowników o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz przekazanie im jej papierowej wersji. Jeśli jest to niemożliwe, należy ją zniszczyć.

...»

Wszystkie tematy ...»