Wtorek, 04.10.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Czy pracownika, który podczas przestoju świadczy pracę na rzecz innego podmiotu, można pozbawić wynagrodzenia postojowego

  2021.04.26

  Z początkiem kwietnia 2021 r. przejęliśmy część zakładu pracy na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Formalności dotyczące uzyskania koncesji na prowadzenie ogólnodostępnej apteki zostały jednak przedłużone. W związku z tym i z uwagi na duże stany urlopowe zawnioskowaliśmy do pracowników o wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych. Pracownicy odmówili, twierdząc, że są w gotowości do wykonywania pracy. W związku z oczekiwaniem na koncesję objęliśmy ich przestojem. Jeden z pracowników w godzinach, w których powinien pracować, świadczy pracę u innego pracodawcy. Czy możemy odmówić mu prawa do wypłaty wynagrodzenia za przestój?

  ...»

 • Ustalanie wynagrodzenia pracownika przywróconego do pracy przez sąd

  2021.04.13

  Pracownik, któremu z nieuzasadnionych przyczyn lub z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu stosunku pracy wypowiedziano umowę o pracę na czas nieokreślony jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową, aby domagać się przywrócenia do pracy. Sąd pracy w toku postępowania wyjaśniającego może - stosownie do żądania pracownika - orzec o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu (art. 45 § 1 Kodeksu pracy).

  ...»

 • Rezygnacja z regulaminu wynagradzania w związku z ograniczeniem zatrudnienia z powodu COVID-19

  2021.04.12

  Pracodawca, który ze względu na zmniejszenie stanu zatrudnienia nie jest już zobowiązany do tworzenia regulaminu wynagradzania, może z niego zrezygnować.  Co do zasady regulamin wynagradzania tworzony jest na czas nieoznaczony, a przepisy prawa pracy nie wskazują wprost trybu jego uchylenia ze względu na spadek liczby zatrudnionych pracowników. Jednak w dobie trudnej sytuacji ekonomicznej spowodowanej COVID-19 takie przypadki mogą występować w praktyce coraz częściej.

  ...»

 • Jakie wynagrodzenie wypłacić pracownikom wykonującym pracę w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym

  2021.03.31

  W naszej firmie obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy pokrywający się z miesiącami kalendarzowymi. W okresie od kwietnia do czerwca 2021 r. do przepracowania przypada 488 godzin (w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym przypada do przepracowania: w kwietniu i czerwcu po 168 godzin, w maju 152 godziny). Jednak harmonogram czasu pracy na ten okres jest ułożony dla naszych pracowników inaczej i w taki sposób, że w kwietniu i maju 2021 r. do przepracowania wyznaczyliśmy im po 152 godziny, a w czerwcu 2021 r. 184 godziny. Zakładając, że jeżeli za kwiecień i maj 2021 r. wypłacimy pracownikom zwykłe wynagrodzenie zasadnicze określone w ich umowach o pracę, to czy za czerwiec powinniśmy zapłacić im oprócz stałego miesięcznego wynagrodzenia również normalne wynagrodzenie za dodatkowych 16 godzin?

  ...»

 • Czy pracownik może złożyć oświadczenie o rezygnacji z odszkodowania na wypadek zarażenia się koronawirusem

  2021.03.29

  Planujemy powrót pracowników z pracy zdalnej do biura. Podjęliśmy niezbędne działania w celu uniknięcia zakażenia się koronawirusem. Jednak zawsze jest niewielkie ryzyko, że ktoś się zakazi wirusem w trakcie pracy. Czy możemy przekazać pracownikom do podpisania oświadczenia, że nie będą domagać się od pracodawcy odszkodowania za zakażenie się w pracy koronawirusem?

  ...»

 • Zasady wliczania uznaniowych składników wynagrodzenia do podstawy wymiaru zasiłków

  2021.03.15

  Premie uznaniowe, a także inne składniki, które mają charakter nagrody i są przyznawane autonomiczną decyzją, nawet nieuregulowane w aktach prawa wewnątrzzakładowego, np. regulaminie wynagradzania, będą wliczane do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych. Warunkiem jest jednak, aby nie przysługiwały za czas pobierania tych świadczeń albo były za ten czas odpowiednio zmniejszane.

  ...»

 • Czy można różnicować wysokość wynagrodzenia za pracę

  2021.03.09

  Nasza firma zatrudnia 50 pracowników. Osoby posiadające u nas dłuższy staż są wynagradzane stawką godzinową oraz premiami. Pracownicy zatrudnieni krócej otrzymują co miesiąc wyłącznie stałą pensję zasadniczą, choć część z nich - na mocy zapisów w umowie o pracę - jest uprawniona także do premii uznaniowych. Czy takie zróżnicowanie w warunkach płacowych oferowanych załodze jest dopuszczalne?

  ...»

 • Zmiana regulaminu wynagradzania – jak ją przeprowadzić

  2021.03.08

  Regulamin wynagradzania określa warunki wynagradzania obowiązujące u pracodawcy. Zmiana któregokolwiek z tych warunków powoduje konieczność zmiany regulaminu. Jeżeli u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, musi on uzgodnić z nią zmianę regulaminu wynagradzania. Jeżeli nie ma organizacji związkowej, wówczas pracodawca dokonuje zmiany regulaminu samodzielnie.

  ...»

 • Jak wykazać w PIT-11 przychód, od którego niesłusznie został pobrany podatek, uzyskany przez podatnika w wieku do 26 lat

  2021.03.02

  Od listopada 2019 r. zatrudniamy zleceniobiorcę (studenta) w wieku 23 lat, którego przychody w 2020 r. uzyskiwane wyłącznie z umowy zlecenia w całości były zwolnione z opodatkowania (w ramach tzw. zerowego PIT). Po wysłaniu PIT-11 za 2020 r. tej osoby okazało się, że w styczniu 2020 r. niesłusznie pobraliśmy podatek od tego wynagrodzenia. Zleceniobiorca nie składał rezygnacji ze stosowania zwolnienia. Przychód osiągnięty w styczniu 2020 r. został wykazany w części E. w wierszu 6 poz. 55, a pobrana od niego zaliczka na podatek - w poz. 58. Czy w takiej sytuacji powinniśmy skorygować PIT-11 za 2020 r.?

  ...»

 • Czy pracodawca może odmówić dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom wykonującym pracę w trybie zdalnym

  2021.02.26

  Jeden z naszych pracowników czasowo, w związku z COVID-19, będzie wykonywał pracę w trybie zdalnym. Ponieważ modyfikacji uległy jego warunki pracy (doszło do zmiany stanowiska pracy - pracownik dotychczas w większości używał dokumentów papierowych, a w ramach pracy zdalnej będzie pracował głównie przed komputerem na dokumentach zdigitalizowanych), skierowaliśmy go na wstępne profilaktyczne badania lekarskie. Lekarz zalecił pracownikowi pracę w okularach korygujących wzrok. Pracownik zakupił okulary. W naszym zakładzie dofinansowujemy pracownikom ich zakup. Czy uwzględniając czasowy charakter pracy zdalnej, możemy w ogóle nie dofinansować pracownikowi kosztów zakupu okularów albo zmniejszyć kwotę dofinansowania proporcjonalnie do okresu pracy zdalnej?

  ...»

Tematy tygodnia

Granice krytyki pracodawcy przez pracownika i skutki ich przekroczenia

2022-10-03

Pracodawca, którego pracownik krytykuje w sposób niedozwolony, może go pociągnąć do odpowiedzialności pracowniczej, cywilnoprawnej i karnej. W zależności od charakteru krytyki ma prawo rozwiązać z nim stosunek pracy, zażądać zadośćuczynienia pieniężnego albo oskarżyć o przestępstwo zniesławienia lub zniewagi.

...»

Wszystkie tematy ...»