Wtorek, 25.01.2022

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak rekompensować pracownikowi pracę w dniu wolnym

  2022.01.24

  Nasz pracownik jest zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy przedłużonym do 12 godzin. Wykonuje pracę na 2 zmiany: w godzinach 7.00-19.00 i 22.00-6.00. Jakie dodatki przysługują pracownikowi za pracę wykonywaną w dniu wolnym od pracy ustalonym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy w godzinach 19.00-7.00, który przypadał dzień po innym dniu wolnym dla pracownika (tzw. wolne harmonogramowe)?

  ...»

 • Potrącenia dobrowolne z wynagrodzenia za pracę – jakie są zasady ich dokonywania

  2022.01.13

  Wynagrodzenie za pracę przypadające pracownikowi do wypłaty podlega obniżeniu nie tylko o potrącenia obowiązkowe, ale też te, do których dokonania pracownik zobowiązuje pracodawcę na podstawie zgody wyrażonej na piśmie. Potrącenia dobrowolne dotyczą najczęściej składek na ubezpieczenia od różnego rodzaju ryzyka (np. na życie, abonamenty medyczne), a także z tytułu korzystania z programów aktywności rekreacyjnej (np. karnety sportowe). Zasady dokonywania potrąceń dobrowolnych, tak jak potrąceń, na które zgoda pracownika nie jest wymagana (obowiązkowych), zostały uregulowane w Kodeksie pracy. W przypadku dokonywania potrąceń dobrowolnych nie ma jednak dowolności.

  ...»

 • Wpływ zmiany płatnika zasiłków w 2022 r. na obowiązki pracodawcy

  2022.01.12

  Podmiot uprawniony od 1 stycznia 2022 r. do wypłaty świadczeń z FUS (zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, świadczenia rehabilitacyjnego), którym może być płatnik składek lub ZUS, ustalany jest na dzień 30 listopada 2021 r. Podmiot, który staje się od nowego roku tym płatnikiem zasiłków, ma obowiązek ustalać do nich prawo, a także je wyliczać, dokonywać ich wypłaty i wykazywać w dokumentacji rozliczeniowej. Natomiast podmiot, który przestaje być płatnikiem zasiłków, musi przekazywać do ZUS dokumentację, na podstawie której organ ustali prawo do świadczeń, i w inny sposób wykazywać okresy niezdolności do pracy w raportach rozliczeniowych.

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Jak dokonać potrącenia z odprawy pieniężnej z tytułu zwolnienia grupowego

  2020.11.03

  W listopadzie 2020 r. pracownicy naszej firmy otrzymają odprawy z tytułu zwolnień grupowych na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Wynagrodzenia 2 pracowników uprawnionych do odprawy są zajęte przez komornika z tytułu należności niealimentacyjnych. Według jakich zasad podlega zajęciu taka odprawa?

  ...»

 • Wynagrodzenie i dodatki za nadgodziny w podstawie ekwiwalentu za urlop

  2020.10.28

  Prowadzimy biuro rachunkowe. Pracownicy naszego kontrahenta dość często otrzymują wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych. Czy te składniki wynagrodzenia powinniśmy uwzględnić w podstawie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy? Jeżeli tak, to czy należy je uzupełniać, jeżeli pracownik nie przepracował pełnego okresu, na podstawie którego składnik ten jest uwzględniany w podstawie ekwiwalentowej?

  ...»

 • Okres przechowywania dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności socjalnej

  2020.10.27

  Tworzymy zfśs od 5 lat. Jak długo powinniśmy przechowywać dokumentację związaną z przyznawaniem świadczeń z funduszu socjalnego? Za jaki okres możemy ją zniszczyć? Czy możemy zutylizować ją we własnym zakresie, czy musimy powierzyć tę czynność wyspecjalizowanej firmie?

  ...»

 • Jak ustalić wysokość wynagrodzenia za część miesiąca pracownika przebywającego na kwarantannie

  2020.10.22

  Pracownik jest zatrudniony od poniedziałku do piątku za wynagrodzeniem w stawce miesięcznej. Od 28 sierpnia do 25 września 2020 r. decyzją uprawnionego organu odbywał kwarantannę. W dniu 28 września 2020 r. do zakładu pracy wpłynęło zwolnienie lekarskie na okres do 2 października. Jak należało obliczyć wynagrodzenie i świadczenia za wrzesień?

  ...»

 • Jak obliczyć dodatek stażowy dla pracownicy korzystającej z urlopu wypoczynkowego po urlopie rodzicielskim

  2020.10.19

  Pracownica jednostki pomocy społecznej przebywała na urlopie rodzicielskim, a od 24 września 2020 r. złożyła wniosek o urlop wypoczynkowy. Zgodnie z regulaminem wynagradzania ośrodka, dodatek za wysługę lat przysługuje za czas choroby pracownika i opieki nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny. Dodatek ten był zatem wliczany do podstawy zasiłku macierzyńskiego. W jaki sposób należy obliczyć jego wartość za czas urlopu wypoczynkowego? Czy prawidłowe jest wypłacenie pracownicy dodatku za cały wrzesień w pełnej wysokości? Czy postąpiliśmy prawidłowo, wliczając dodatek stażowy do podstawy zasiłku macierzyńskiego?

  ...»

 • Czy obniżenie wymiaru etatu ma wpływ na wysokość podstawy odprawy emerytalnej

  2020.10.16

  Z końcem października 2020 r. zatrudniony u nas pracownik przechodzi na emeryturę. Od początku września cały dział, w którym on pracuje, ma obniżony wymiar etatu o 20% (na okres 2 miesięcy) w związku z epidemią koronawirusa. Z tego powodu zredukowano mu stałą pensję zasadniczą o 10% - z poziomu 4000 zł do kwoty 3600 zł brutto. Czy opisana zmiana wpłynie na podstawę należnej wspomnianemu pracownikowi odprawy emerytalnej, w której oprócz składników stałych, uwzględnieniu podlegać będzie także wynagrodzenie za nadgodziny wypracowane w okresie od lipca do sierpnia?

  ...»

 • Jak ustalić istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń

  2020.10.12

  Ustawa o COVID-19 (tarcza antykryzysowa 4.0) wprowadziła dodatkowe, bardziej restrykcyjne warunki dla pracodawców, którzy m.in. chcą obniżyć wymiar czasu pracy pracowników lub objąć ich przestojem, a także wystąpić o dofinansowanie wynagrodzeń i składek ZUS za zatrudniane osoby. Z takich rozwiązań może bowiem skorzystać ten podmiot, który z powodu COVID-19 odnotował spadek przychodów ze sprzedaży i jednocześnie wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń.

  ...»

 • Przez jaki okres z wynagrodzenia pracownika dokonuje się potrąceń na rzecz funduszu alimentacyjnego

  2020.10.09

  Z wynagrodzenia pracownika dokonujemy potrąceń na rzecz funduszu alimentacyjnego z tytułu nieopłaconych alimentów na dziecko, które niebawem kończy 18 lat. Jak długo powinniśmy dokonywać tych potrąceń? Czy obowiązek w tym zakresie wygasa w konkretnym terminie, np. w momencie uzyskania pełnoletności przez dziecko?

  ...»

 • Jakie są zasady potrącenia z odprawy pieniężnej z tytułu zwolnienia grupowego

  2020.09.21

  We wrześniu 2020 r. pracownicy naszej firmy otrzymają odprawy z tytułu zwolnień grupowych na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Wynagrodzenia dwóch pracowników uprawnionych do odprawy są zajęte przez komornika z tytułu należności niealimentacyjnych. Według jakich zasad podlega zajęciu taka odprawa?

  ...»

 • Czy pracownikowi wykonującemu pracę zdalną na podstawie ustawy o COVID-19 przysługuje ekwiwalent za używanie prywatnego sprzętu

  2020.09.03

  Od połowy września 2020 r. do końca marca 2021 r. chcemy polecić wybranym pracownikom wykonywanie pracy w trybie zdalnym na podstawie ustawy o COVID-19 i z wykorzystaniem ich komputerów. W ustawie tej nie ma żadnych informacji o obowiązku zwrotu kosztów używania prywatnego sprzętu. Czy to oznacza, że pracownikom nie przysługuje taki zwrot?

  ...»

Tematy tygodnia

Kiedy faktura może zostać uznana za pustą i jakie są tego konsekwencje

2022-01-24

Wystawienie faktury, w której wykaże się kwotę podatku, oznacza obowiązek jej zapłaty, nawet gdyby faktura nie dokumentowała faktycznej transakcji. Jest to sankcja, która zabezpiecza interesy fiskalne państwa przed ewentualnym odliczeniem VAT z takiej faktury przez nabywcę. W większości przypadków z pustymi fakturami mamy do czynienia podczas prób wyłudzenia VAT. Puste faktury to problem także uczciwych podatników, gdy np. faktura zostanie wystawiona przed terminem lub w wyniku pomyłki. Skutki mogą dotknąć zarówno sprzedawcę, jak i nabywcę.

...»

Wszystkie tematy ...»