Niedziela, 27.09.2020

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Jakie obowiązki ma pracodawca, który rozpoczyna tworzenie zfśs

  2019.07.09

  Począwszy od maja 2019 r. obowiązkowo tworzymy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (przejęliśmy pracowników od innego pracodawcy, który tworzył ten fundusz). Na co w szczególności powinniśmy zwrócić uwagę w kontekście naszych obowiązków wobec beneficjentów funduszu?

  ...»

 • Czy należności alimentacyjne można potrącać kierowcy z diet za delegacje

  2019.07.08

  Prowadzę firmę transportową, w której zatrudniam na podstawie umowy o pracę kilku kierowców. Jednemu z nich, na mocy otrzymanego od komornika tytułu wykonawczego, od kilku miesięcy potrącam z pensji zaległe alimenty. Czy egzekucji świadczeń alimentacyjnych podlegać powinny również należności wypłacane tytułem odbytych przez pracowników podróży służbowych?

  ...»

 • Czy można obniżyć wynagrodzenie pracownika przy zawieraniu z nim kolejnej umowy o pracę

  2019.07.03

  Pracownikom zatrudnionym na podstawie umów na czas określony wypowiedzieliśmy warunki pracy w zakresie wynagradzania i premiowania. Pracownicy nie przyjęli nowych warunków, w związku z czym ich umowy zostały rozwiązane. Po przerwie w zatrudnieniu zostaną zawarte z tymi osobami nowe umowy o pracę. Czy te umowy mogą przewidywać stawki wynagrodzenia zasadniczego niższe od wprowadzonych w wyniku wypowiedzenia zmieniającego? Jakie w tym zakresie obowiązują zasady?

  ...»

 • Jak rozliczyć wynagrodzenie z umowy zlecenia realizowanej na rzecz własnego pracodawcy

  2019.07.01

  Niektórzy z naszych pracowników są dodatkowo zatrudnieni na podstawie umów zlecenia zawartych z innym podmiotem. Jednak z pracy tych osób na podstawie wskazanych umów korzysta nasza spółka (czyli pracodawca). Jak w tej sytuacji każdy z podmiotów powinien rozliczyć przysługujące pracownikom/zleceniobiorcom wynagrodzenie?

  ...»

 • Jaki podatek należy pobrać od podarunków przekazanych pracownikom z okazji jubileuszu firmy

  2019.06.24

  Pracodawca nie pobiera podatku od karty podarunkowej przekazanej pracownikowi z okazji jubileuszu powstania firmy. Przychód z tego tytułu pracownik rozlicza jako darowiznę i według zasad określonych w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Jeżeli wartość karty podarunkowej nie przekroczy 4902 zł, pracownik nie zapłaci podatku od darowizny.

  ...»

 • Jak należy ustalać wynagrodzenie za pracę w nocy

  2019.06.11

  Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej. Dodatek ten jest ustalany w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

  ...»

 • Czy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za powstrzymanie się od pracy z powodu niewyposażenia samochodu w opony letnie

  2019.05.30

  Zatrudniani przez nas handlowcy używają do codziennego wykonywania swoich obowiązków samochodów służbowych. Z powodu wymiany floty samochodów w najbliższym czasie nie zmienialiśmy opon na letnie w obecnie użytkowanych pojazdach. Pracownicy zagrozili jednak, że odmówią wykonywania dłuższych wyjazdów poza miasto, argumentując, iż opony zimowe w warunkach wiosennych i letnich mogą stanowić zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. Powołują się na przepis prawa pracy (art. 210 Kodeksu pracy) dający prawo do powstrzymania się od pracy ze względu na bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia z gwarancją wynagrodzenia za czas niewykonywania obowiązków z tego powodu. Czy w tej sytuacji pracownicy mogą powstrzymać się od wykonywania pracy i żądać za ten czas wynagrodzenia?

  ...»

 • Jak rozliczać wynagrodzenie członka zarządu

  2019.05.20

  Sposób rozliczenia wynagrodzenia i innych świadczeń przyznawanych członkom zarządu w kontekście składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych zależy przede wszystkim od rodzaju umowy, na podstawie której pełnią oni swoje funkcje. W artykule przedstawiamy zasady rozliczeń wynagrodzeń członków zarządu, w przypadku gdy wykonują oni obowiązki m.in. na podstawie powołania, umowy o pracę czy kontraktu menedżerskiego.

  ...»

 • Jakie są zasady dokonywania potrąceń z innych świadczeń niż wynagrodzenie

  2019.05.15

  Dokonywanie potrąceń z należności zatrudnionych osób bywa szczególnie utrudnione w sytuacjach, gdy zatrudniony otrzymuje w danym miesiącu oprócz wynagrodzenia za pracę również innego rodzaju świadczenia ze stosunku pracy, takie jak np. nagroda jubileuszowa, trzynastka, odprawa emerytalna czy pieniężny ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. W takim przypadku ww. należności trzeba zsumować i od tak ustalonej kwoty dokonać potrącenia, stosując jedną kwotę wolną od potrąceń.

  ...»

 • Jak do podstawy ekwiwalentu za urlop wliczać składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc

  2019.05.08

  W podstawie wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy pracodawcy muszą uwzględnić składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikom zarówno za okresy nie dłuższe niż miesiąc, jak i za okresy dłuższe, jednak najwyżej 12-miesięczne. Ponadto wszystkie składniki wynagrodzenia wliczane do podstawy ekwiwalentowej należy uzupełnić w przypadku, gdy pracownik nie przepracował w całości okresu, za który przysługiwał dany składnik, np. z powodu choroby, zwolnienia od pracy czy innej usprawiedliwionej nieobecności.

  ...»

Tematy tygodnia

Kto będzie mógł skorzystać z opodatkowania „estońskim CIT”

2020-09-21

Już od 2021 r. niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą mogli płacić podatek dochodowy dopiero przy wypłacie zysku. Projekt ustawy wprowadzającej takie rozwiązanie został opublikowany 12 sierpnia 2020 r. W publikacji omawiamy, kto - według założeń projektu - i na jakich warunkach będzie mógł skorzystać z rozwiązań podatkowych związanych z wprowadzeniem tzw. estońskiego CIT.

...»

Wszystkie tematy ...»