Wtorek, 25.06.2019

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » ZUS

ZUS w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak obliczać wpłaty do PPK za pracownika, z którym jednocześnie zawarto umowę zlecenia

  2019.06.25

  Z niektórymi spośród naszych pracowników mamy jednocześnie zawarte dodatkowe umowy zlecenia. Składki za tych zatrudnionych opłacamy od zsumowanych przychodów uzyskanych z tytułu umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej. Od którego przychodu będziemy zobowiązani opłacać składki do PPK za naszych pracowników wykonujących jednocześnie umowy zlecenia - z umowy o pracę, z umowy zlecenia czy od zsumowanych wypłat za dany miesiąc? Czy osoba zatrudniona może wybrać tytuł wpłat do PPK?

  ...»

 • Czy zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy, SFWON i FGŚP przysługuje w okresie łączenia pracy z urlopem rodzicielskim

  2019.06.25

  Dwie nasze pracownice powróciły do pracy po urlopie rodzicielskim. Łączą one wykonywanie pracy (w wymiarze 1/2 etatu) z urlopem rodzicielskim. Czy w tej sytuacji pracodawca może skorzystać ze zwolnienia z opłacania za nie składek na FP, SFWON i FGŚP?

  ...»

 • Kiedy pracodawca musi wystawić zaświadczenie płatnika składek Z-3

  2019.06.13

  W przypadku choroby pracownika pracodawca, niebędący płatnikiem zasiłków w danym roku kalendarzowym, ma obowiązek przekazania do ZUS zaświadczenia płatnika składek Z-3. Zaświadczenie takie jest obowiązkowe także wówczas, gdy zasiłek ma być wypłacony przez ZUS pracownikowi, którego umowa o pracę rozwiązała się w trakcie choroby za okres po ustaniu zatrudnienia. Nie ma w tym przypadku znaczenia, czy pracodawca jest w danym roku płatnikiem zasiłków czy też nie. Druk Z-3 składa się także (zamiast formularza ZAS-12) w przypadku kontynuacji zwolnienia lekarskiego pracownika. Pracodawca wypełnia wówczas tylko sekcję „Informacja o pracowniku”.

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Jak rozliczać zwolnienie chorobowe pracownikowi, który ukończył 50. rok życia

  2019.06.12

  Pracodawcy zatrudniający pracowników po ukończeniu 50. roku życia często mają wątpliwości jak rozliczać ich absencje chorobowe. Istnieją bowiem pewne odrębności stosowane wobec tej grupy ubezpieczonych.   W przypadku choroby takiego pracownika  wypłata wynagrodzenia chorobowego, finansowanego  ze środków pracodawcy, jest krótsza niż dla pozostałych pracowników i obejmuje w sumie 14 dni w danym roku kalendarzowym (a nie 33 dni jak w przypadku pozostałych pracowników). Inaczej też jest liczony zasiłek chorobowy  takiego pracownika za okres jego pobytu w szpitalu.

  ...»

 • Jak wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego dziecko pracownicy zgłoszone także przez jej współmałżonka

  2019.06.07

  Pracownica naszej firmy zgłosiła do swojego ubezpieczenia zdrowotnego 6-letniego syna od 1 kwietnia 2019 r. W czerwcu dowiedziała się, że syn jest już od 2018 r. „dopisany” do ubezpieczenia jej męża. Z jaką datą powinniśmy wyrejestrować syna pracownicy, jeżeli pracownica złoży w tej sprawie wniosek - z datą wsteczną (czyli 1 kwietnia 2019 r.) czy „na bieżąco”?

  ...»

 • Czy matce należy się zasiłek opiekuńczy, gdy ojciec pracuje na zmiany

  2019.06.06

  Pracownica złożyła zaświadczenie lekarskie z tytułu opieki nad chorym dzieckiem w wieku 5 lat na okres od 3 do 8 czerwca 2019 r. We wniosku o zasiłek opiekuńczy podała informację, że z zasiłku będzie korzystała tylko przez 4 dni, ponieważ mąż pracuje w systemie pracy zmianowej i w pozostałe dni będzie sprawował opiekę nad dzieckiem. Czy w tym przypadku zasiłek opiekuńczy powinien zostać wypłacony za cały okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim czy tylko za te 4 dni?

  ...»

 • Czy premię za wyniki wypracowane przez spółkę należy wliczyć do podstawy wymiaru zasiłku

  2019.05.31

  Zarząd naszej spółki otrzymał w lutym 2019 r. premię za poprzedni rok (za wyniki wypracowane przez spółkę) w wysokości 300 000 zł. Członkowie zarządu są zatrudnieni na podstawie umów o pracę. Jeden z nich w kwietniu 2019 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim, za co ma prawo do wynagrodzenia chorobowego. Czy wskazaną premię powinniśmy wliczyć do należnego mu świadczenia chorobowego? Miesięczne wynagrodzenie tego pracownika wynosi 15 000 zł brutto.

  ...»

 • Czy od zapłaconych za pracownika zaległych składek należy także opłacić składki ZUS

  2019.05.30

  Nasza firma, po kontroli ZUS dotyczącej ustalania podstawy wymiaru składek za lata 2017-2018, z własnych środków zapłaciła w całości zaległe składki ZUS za obecnych pracowników. Czy wartość składek (w części, która powinna być finansowana przez pracowników) stanowi przychód tych osób podlegający oskładkowaniu?

  ...»

 • W którym kraju są opłacane składki za pracownika, który w czasie urlopu wypoczynkowego zatrudnił się w innym państwie UE

  2019.05.28

  Zatrudniany przez naszą firmę pracownik poinformował nas, że w czasie miesięcznego urlopu wypoczynkowego w lipcu br. zamierza wyjechać do pracy sezonowej do Norwegii (zostanie zatrudniony przez norweski podmiot). W firmie pojawiły się wątpliwości, jak ten wyjazd wpłynie na sytuację pracownika w zakresie ubezpieczeń społecznych. Dodam tylko, że pracownik od urodzenia mieszka w Polsce, w naszej firmie jest zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony i obowiązuje go 3-miesięczny okres wypowiedzenia (zatrudnienie od 4 lat). Czy w związku z wyjazdem przestaje podlegać obowiązkowi ubezpieczeniowemu w Polsce i przechodzi na ubezpieczenie pracownicze w Norwegii?

  ...»

 • W jakim terminie ZUS powinien wypłacić świadczenie chorobowe

  2019.05.27

  ZUS będący płatnikiem zasiłku jest zobowiązany wypłacić zasiłek osobie uprawnionej niezwłocznie po przedłożeniu przez nią dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty ich złożenia. Niekiedy termin ten może być dłuższy, np. gdy ZUS prowadzi postępowanie wyjaśniające. Jeśli opóźnienie w wypłacie jest nieuzasadnione i nastąpi z przyczyn dotyczących ZUS, będzie on zobowiązany do wypłaty odsetek ustawowych.

  ...»

 • Gdzie i jak długo należy przechowywać ZUS ZUA?

  2019.05.22

  Czy w aktach osobowych pracownika można przechowywać dokumenty zgłoszeniowe do ZUS związane z zarejestrowaniem i wyrejestrowaniem pracownika do ubezpieczeń?

  ...»

 • Jakie obowiązki wobec ZUS ma pracodawca zatrudniający osoby pobierające świadczenia/zasiłki przedemerytalne

  2019.05.20

  Płatnicy składek zatrudniający pracowników bądź zleceniobiorców, którzy jednocześnie pobierają świadczenie bądź zasiłki przedemerytalne, mają obowiązek wystawienia i przesłania do ZUS zaświadczeń o wysokości ich przychodów. W zaświadczeniach tych należy wykazać przychody uzyskane w okresie od 1 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r. W 2019 r. termin na złożenie takiego dokumentu mija 31 maja.

  ...»

 • Czy od umowy zlecenia należy opłacić składki, jeśli z umowy o pracę wynagrodzenie jest płacone w następnym miesiącu

  2019.05.10

  Nasz zleceniobiorca poinformował nas, że od 1 maja 2019 r. zawarł z innym podmiotem umowę o pracę na pełen etat. Wynagrodzenie z umowy o pracę jest wypłacane do 5. dnia następnego miesiąca. Czy to oznacza, że za maj 2019 r., za który wynagrodzenie zleceniobiorca otrzyma w czerwcu, musimy opłacić ze zlecenia pełne składki ZUS?

  ...»

Tematy tygodnia

Jak krok po kroku sprawdzić, czy biuro rachunkowe ma obowiązek raportowania schematu podatkowego

2019-06-24

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy zobowiązujące podatników oraz podmioty ich obsługujące do raportowania o schematach podatkowych. W artykule objaśniamy, w jaki sposób działa mechanizm raportowania oraz w jakich sytuacjach obowiązek raportowania może obciążać biura rachunkowe.

...»

Wszystkie tematy ...»