Poniedziałek, 19.04.2021

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » ZUS

ZUS w IPP24

Nowe artykuły

 • Umowa zlecenia zawarta z pracownicą pobierającą zasiłek macierzyński – zasady oskładkowania

  2021.04.16

  Pracodawca może zawrzeć z pracownicą przebywającą na urlopie rodzicielskim umowę zlecenia pod warunkiem, że zakres czynności wykonywanych w ramach tej umowy różni się od obowiązków wynikających z umowy o pracę. Od przychodu z tej umowy nie należy naliczać i potrącać składek na ubezpieczenia społeczne. Trzeba natomiast potrącić składkę zdrowotną.

  ...»

 • PPK w małych firmach – ostatni etap rozszerzenia systemu

  2021.04.15

  Podmioty zatrudniające od 1 do 19 osób, a także pozostałe firmy, które dotychczas nie utworzyły PPK, muszą w najbliższym czasie zawrzeć dwie kluczowe dla tego systemu umowy - o zarządzanie PPK oraz o prowadzenie PPK. Mikroprzedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa), u których żadna z osób zatrudnionych nie będzie chciała uczestniczyć w PPK, są z tego obowiązku zwolnieni. W przypadku odwołania deklaracji o rezygnacji z PPK choćby przez jedną osobę konieczne będzie zawarcie umów w systemie PPK oraz rozpoczęcie odprowadzania wpłat.

  ...»

 • Uzupełnianie wynagrodzenia zmiennego do celów ustalenia podstawy wymiaru zasiłku

  2021.04.12

  Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego pracownikom wynagradzanym wyłącznie zmiennymi składnikami, najczęściej prowizyjnie lub akordowo, należy ustalać według ogólnych zasad, czyli z pełnych miesięcy ubezpieczenia i z okresu nie dłuższego niż 12 miesięcy. Ponadto w przypadku nieprzepracowania przez takich pracowników pełnego okresu uwzględnianego w podstawie zasiłkowej nie powinno się przyjmować wynagrodzenia zmiennego w kwocie faktycznie wypłaconej, lecz trzeba je odpowiednio uzupełnić. 

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Jak określić datę rozpoczęcia i zakończenia dzieła w formularzu RUD

  2021.04.09

  Od 1 stycznia 2021 r. płatnicy składek i osoby fizyczne zamawiające dzieło przekazują do ZUS informacje o zawartych umowach o dzieło. Z treści formularza RUD - wprowadzonego w celu raportowania umów o dzieło - wynika, że należy w nim określić  datę zawarcia umowy oraz datę rozpoczęcia wykonywania dzieła i datę zakończenia wykonywania dzieła. Jednak dwie ostatnie daty nie zawsze są określone w umowie o dzieło. Zatem w takiej sytuacji płatnicy składek mogą mieć problem z prawidłowym wypełnieniem formularza RUD, zwłaszcza że rubryka dotycząca daty rozpoczęcia wykonywania dzieła jest traktowana przez ZUS jako pole obowiązkowe.

  ...»

 • W jaki sposób zrealizować decyzję ustalającą innego płatnika składek w ZUS

  2021.04.08

  Jesteśmy grupą kapitałową kilku spółek z o.o. w układzie: spółka matka i spółki córki zależne. W grudniu 2020 r. ZUS wydał decyzję, w której uznał spółkę matkę za płatnika składek dla 56 zleceniobiorców, którzy mają zawarte umowy zlecenia w jednej ze spółek zależnych. Spółka zależna będąca zleceniodawcą została uznana za „podmiot zgłaszający do ubezpieczeń”. Zleceniobiorcy z tytułu umów zlecenia podlegali tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, a - jak wynika z decyzji ZUS - powinni być rozliczani jako osoby wykonujące zlecenia na rzecz własnego pracodawcy, gdyż w spółce matce są zatrudnieni w ramach umów o pracę. Jak w tej sytuacji powinna zostać przeprowadzona korekta dokumentacji ZUS i rozliczeń składkowych przez obydwa podmioty?

  ...»

 • Kiedy przysługują świadczenia chorobowe jeśli w czasie izolacji wykonywana jest praca zdalna

  2021.04.06

  Dwóch naszych pracowników przebywało na obowiązkowej izolacji od 22 do 31 marca 2021 r. Informację o tym otrzymaliśmy na PUE ZUS. Jeden z nich ze względu na dobry stan zdrowia wykonywał pracę w okresie izolacji. Jakie przysługuje mu wynagrodzenie - 100% czy 80%? Czy trzeba obliczyć je tak, jak za czas niezdolności do pracy z uwzględnieniem przepisów ustawy zasiłkowej?

  ...»

 • Czy przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na start, jeśli wcześniej prowadził firmę za granicą

  2021.04.06

  Od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2021 r. prowadziłem działalność gospodarczą we Francji (sprzedaż produktów ekologicznych). Z tego tytułu podlegałem ubezpieczeniom we Francji i odprowadzałem składki na ubezpieczenia do tamtejszego systemu. Była to moja pierwsza działalność - nigdy wcześniej nie prowadziłem działalności, ani w Polsce, ani w innym państwie. Od 1 kwietnia 2021 r. będę prowadził działalność gospodarczą w Polsce w tym samym zakresie. Czy mogę skorzystać z tzw. ulgi na start w opłacaniu składek ZUS?

  ...»

 • Jak skorygować ZUS RSA po wystawieniu ubezpieczonemu zwolnienia lekarskiego za okres pobytu w szpitalu

  2021.04.02

  Jeden z naszych pracowników przebywa w szpitalu od 22 marca 2021 r., o czym poinformował nas w rozmowie telefonicznej. Ponieważ nie otrzymaliśmy zwolnienia lekarskiego za okres pobytu w szpitalu, uznaliśmy nieobecność pracownika za usprawiedliwioną bez prawa do wynagrodzenia i zasiłku. Zwolnienie lekarskie otrzymaliśmy 2 kwietnia 2021 r. Obejmowało ono okres od 22 marca do 31 marca 2021 r. Wynagrodzenie to wypłacimy w kwietniu 2021 r. Deklarację wraz z raportami za marzec br. wysłaliśmy 1 kwietnia 2021 r. Jak rozliczyć zwolnienie lekarskie pracownika i jak skorygować okres usprawiedliwionej nieobecności w marcu br., jeżeli pracownik miał za ten okres prawo do wynagrodzenia chorobowego?

  ...»

 • Czy można potrącić nadpłacony zasiłek macierzyński z przyszłej wypłaty bez korygowania dokumentacji rozliczeniowej ZUS

  2021.03.30

  Nasza pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim, za który przysługiwał jej zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru, a następnie na urlopie rodzicielskim z prawem do 60% tego zasiłku. W wyniku pomyłki zamiast 60% za cały styczeń 2021 r. wypłaciliśmy jej 100% zasiłek. Czy możemy dokonać potrącenia nadpłaconego zasiłku macierzyńskiego z kolejnej jego wypłaty, która będzie przypadała w marcu 2021 r., bez korygowania dokumentów rozliczeniowych? Pracownica wyraziła zgodę na potrącenie zasiłku w kwocie brutto (łącznie z podatkiem).

  ...»

 • Czy ZUS może przeprowadzać zdalne kontrole płatników składek

  2021.03.16

  W naszej firmie nie było kontroli ZUS od 4 lat. W ostatnim czasie zdalną kontrolę w naszej spółce przeprowadziła Państwowa Inspekcja Pracy. Czy kontroli w tej formie możemy się spodziewać także ze strony ZUS? Jak powinniśmy się do niej przygotować?

  ...»

 • Do 31 marca 2021 r. płatnicy mają czas na złożenie zgłoszenia ZUS ZSWA

  2021.03.11

  Pracodawcy zatrudniający pracowników w szczególnych warunkach lub wykonujących pracę o szczególnym charakterze do 31 marca 2021 r. mają obowiązek przekazania do ZUS wypełnionego formularza ZUS ZSWA za rok poprzedni. Dokument ten powinien zawierać informacje o pracownikach, za których płatnik był zobowiązany opłacać składkę na FEP w ubiegłym roku.

  ...»

 • Czy nagroda jubileuszowa wypłacona przed upływem 5 lat może być zwolniona ze składek

  2021.03.04

  Nasza firma wypłaca swoim zatrudnionym nagrody jubileuszowe, które na podstawie regulaminu wynagradzania przyznawane są nie częściej niż raz na 5 lat. W związku z tym ich wartość jest wyłączona z podstawy wymiaru składek ZUS. W kwietniu 2021 r. dwoje naszych pracowników przejdzie na emeryturę. Pod koniec 2021 r. pracownicy ci nabyliby prawo do kolejnej „jubileuszówki" (odpowiednio z tytułu 35 oraz 40 lat pracy). Czy w przypadku wcześniejszej wypłaty nagrody jubileuszowej tym pracownikom będzie trzeba opłacić składki ZUS z tego tytułu? Razem z wcześniejszą wypłatą nagród jubileuszowych planowane jest również przekazanie im upominków w formie rzeczowej. Czy ich wartość jest objęta zwolnieniem ze składek ZUS?

  ...»

 • Oskładkowanie wynagrodzenia członka zarządu spółki zatrudnionego jednocześnie na etat w tej samej spółce

  2021.03.03

  Pełnienie funkcji członka zarządu spółki wyłącznie na podstawie powołania nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Oznacza to, że wynagrodzenie członka zarządu wynikające z powołania nie będzie oskładkowane. Wątpliwości pojawiają się wówczas, gdy w tej samej spółce członek zarządu jest zatrudniony równolegle na podstawie umowy o pracę, np. na stanowisku dyrektora. W takiej sytuacji kluczowe będzie ustalenie, czy pomiędzy zakresem obowiązków na danym stanowisku a kompetencjami członka zarządu istnieją faktyczne różnice (rozdział) - czy brak jest zależności.

  ...»

Tematy tygodnia

Jednoosobowa działalność gospodarcza – problemy z rozliczeniem VAT

2021-04-19

Obowiązki związane z rozliczaniem VAT nie są uzależnione od formy prowadzonej działalności. Jednak jednoosobowa działalność ze względu na swoją specyfikę powoduje wiele wątpliwości z rozliczeniem VAT. Po pierwsze, w działalności wykorzystywany jest prywatny majątek. Po drugie, majątek ten często stanowi współwłasność małżeńską. Ponadto problematyczne są również transakcje między firmami małżonków. Od 1 października 2020 r. muszą mieć oznaczenie TP.

...»

Wszystkie tematy ...»