Wtorek, 26.05.2020

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » ZUS

ZUS w IPP24

Nowe artykuły

 • Dalsza wypłata świadczeń, które zależą od orzeczenia o niezdolności do pracy

  2020.05.08

  31 marca 2020 r. weszły w życie przepisy, na podstawie których w określonych sytuacjach następuje wydłużenie ważności orzeczeń o niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji, wydanych przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS. Dzięki temu wydłuża się również prawo do świadczeń uzależnionych od niezdolności do pracy lub od niezdolności do samodzielnej egzystencji.

  ...»

 • Jakie świadczenia przysługują za czas kwarantanny, izolacji i nadzoru epidemiologicznego z powodu COVID-19

  2020.05.06

  Zasiłek chorobowy przysługuje osobom ubezpieczonym nie tylko za czas niezdolności do pracy z powodu choroby. Prawo do tego świadczenia mają też osoby, które nie mogą wykonywać pracy wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny lub izolacji, a także nadzorowi epidemiologicznemu z powodu COVID-19. Natomiast ubezpieczeni, pod których opieką znajdują się osoby na kwarantannie lub w izolacji, mogą wnioskować o zasiłek opiekuńczy.

  ...»

 • Zaświadczenia o wysokości przychodów za zatrudnione osoby pobierające świadczenia/zasiłki przedemerytalne – zasady składania

  2020.05.05

  Płatnicy składek zatrudniający pracowników bądź zleceniobiorców, którzy jednocześnie pobierają świadczenie lub zasiłki przedemerytalne, mają obowiązek wystawienia i przesłania do ZUS zaświadczeń o wysokości ich przychodów. W zaświadczeniach tych należy wykazać przychody uzyskane w okresie od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. W 2020 r. termin na złożenie takiego dokumentu zostaje wydłużony z powodu epidemii. Uważa się go za zachowany, jeżeli zaświadczenie zostanie przekazane do ZUS w ciągu 30 dni od ustania obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Jak prawidłowo uzupełniać wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru świadczeń chorobowych

  2020.04.28

  Przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń chorobowych może się zdarzyć, że w okresie uwzględnianym w podstawie wymiaru tych świadczeń (12 miesięcy poprzedzających niezdolność do pracy lub krótszym, obejmującym pełne miesiące ubezpieczenia) pracownik był nieobecny w pracy. Z tego powodu jego wynagrodzenie uwzględniane w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych może być niepełne. W takiej sytuacji należy sprawdzić, jaką część miesiąca przepracował, jakiego rodzaju otrzymuje wynagrodzenie oraz czy ta absencja była usprawiedliwiona. Od tych okoliczności zależy bowiem, czy wynagrodzenie za dany miesiąc zostanie uwzględnione przy obliczaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku w kwocie uzupełnionej czy faktycznie wypłaconej. Dotyczy to szczególnie dodatkowych składników wynagrodzenia, takich jak premie, dodatki, prowizje i nagrody.

  ...»

 • Czy przedsiębiorca, zatrudniony jednocześnie na 1/8 etatu, może skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS i otrzymać świadczenie postojowe

  2020.04.27

  Od kilku lat prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, z racji której podlegam ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Jednocześnie jestem zatrudniony w spółce z o.o. z Krakowa w ramach umowy o pracę na 1/8 etatu. W związku z epidemią koronawirusa moje obroty znacząco spadły. Czy w tej sytuacji mogę ubiegać się o trzymiesięczne zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS i świadczenie postojowe?

  ...»

 • Jak wykazywać przerwy w opłacaniu składek w dokumentach ZUS, gdy wypłata wynagrodzenia następuje w kolejnym miesiącu

  2020.04.23

  Firma od stycznia 2020 r. zatrudnia pracowników, którym wypłaca wynagrodzenie przelewem 10 dnia następnego miesiąca, np. wynagrodzenie za marzec 2020 r. zostało wypłacone 10 kwietnia. W związku z epidemią koronawirusa jeden z pracowników przebywał na zwolnieniu lekarskim od 14 do 28 kwietnia 2020 r. i otrzymał z tego tytułu wynagrodzenie za czas choroby w majowym terminie wypłaty. Natomiast inny pracownik wystąpił o urlop bezpłatny w dniach od 14 do 17 kwietnia 2020 r. Jak powinniśmy rozliczyć naszych pracowników w dokumentach rozliczeniowych ZUS?

  ...»

 • Czy wynagrodzenie przestojowe należy wliczać do podstawy zasiłkowej

  2020.04.22

  Pracownicy jednego z działów w naszej firmie nie wykonywali pracy przez 2 tygodnie kwietnia 2020 r. Przestój spowodowany był epidemią koronawirusa. W maju 2020 r. kilku pracowników choruje. Czy w podstawie wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego powinniśmy uwzględnić wynagrodzenie przestojowe wypłacone za kwiecień, skoro nie jest to wynagrodzenie za czas przepracowany?

  ...»

 • Podstawa wymiaru zasiłku dla przedsiębiorcy, który opłaca ulgowe składki

  2020.04.08

  Przedsiębiorcy, którzy przystąpili do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i opłacają składki na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych zasadach, m.in. ze względu na wysokość przychodu, również mogą ubiegać się o świadczenia w razie choroby i macierzyństwa. Wysokość tych świadczeń jest jednak niższa w porównaniu ze świadczeniami osób opłacających składki na wspomniane ubezpieczenia od zwykłej podstawy wymiaru (60% prognozowanego wynagrodzenia lub zadeklarowanej wyższej). Przychód stanowiący podstawę wymiaru zasiłków dla przedsiębiorcy jest ustalany z okresu nie dłuższego niż 12 miesięcy lub z okresu krótszego, obejmującego jednak pełne miesiące ubezpieczenia. Prawo do tych świadczeń i ich wysokość ustala ZUS.

  ...»

 • Ustalanie podstawy zasiłkowej w przypadku nieprzepracowania przez pracownika połowy miesiąca

  2020.04.08

  Jesteśmy biurem rachunkowym. Pracownik jednego z naszych klientów od 1 kwietnia 2020 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. Podstawę wynagrodzenia chorobowego będziemy obliczać z 12 miesięcy poprzedzających kwiecień, czyli z okresu od kwietnia 2019 r. do marca 2020 r. W sierpniu 2019 r. pracownik ten chorował. W tym miesiącu z 21 dni roboczych przez 9 dni pracował, a przez 12 dni korzystał ze zwolnienia lekarskiego. Zatem przy ustalaniu podstawy zasiłkowej powinniśmy pominąć sierpień 2019 r. Czy w związku z tym trzeba wydłużyć o 1 miesiąc okres, z którego wynagrodzenie jest uwzględniane w tej podstawie, aby tych miesięcy było 12?

  ...»

 • Kiedy odprawa dla pracownika przechodzącego na emeryturę jest zwolniona z oskładkowania

  2020.04.02

  W tym roku wypłacimy naszym trzem pracownikom odprawy emerytalne. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby mogły one skorzystać ze zwolnienia składkowego?

  ...»

 • Prawo do zasiłku macierzyńskiego po rozwiązaniu umowy o pracę z pracownicą w ciąży z powodu likwidacji pracodawcy

  2020.04.01

  Zatrudniamy 8 pracowników, w tym 1 kobietę we wczesnej ciąży, oraz 4 zleceniobiorców. Prowadzona przez nas działalność zostanie niebawem zlikwidowana. Pracownica w ciąży ma wątpliwości, czy po rozwiązaniu umowy o pracę nabędzie prawo do zasiłku chorobowego, a następnie do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

  ...»

 • Jak przeprowadzić korektę dokumentacji ZUS w przypadku przekroczenia limitu 30-krotności w poprzednim roku

  2020.03.30

  W grudniu 2019 r. roczna podstawa składek społecznych naszego pracownika przekroczyła limit 30-krotności, ale składki zostały opłacone od pełnego przychodu. Wynagrodzenie pracownika wynosi 11 500 zł, z tym że w grudniu otrzymał roczną premię 15 000 zł, stąd przekroczenie. ZUS pod koniec marca 2020 r. przysłał pismo, że mamy skorygować dokumenty rozliczeniowe. Jak prawidłowo rozliczyć nadpłatę składek i poprawić raport z deklaracją?

  ...»

 • Jak ustalić kwotę zasiłku macierzyńskiego dla pracownicy młodocianej

  2020.03.24

  Jedna z naszych pracownic młodocianych (III rok nauki i wynagrodzenie w wysokości minimalnej przewidzianej dla pracowników młodocianych) złożyła jeden wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski w pełnym wymiarze. Bezpośrednio przed porodem przez 5 miesięcy pobierała wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy. Czy zasiłek macierzyński za okres ww. urlopów powinniśmy obliczyć od tej samej podstawy wymiaru, która była właściwa dla ww. świadczeń?

  ...»

Tematy tygodnia

Sprawozdanie z działalności w czasie COVID-19

2020-05-25

Jednostki gospodarcze dołączają do rocznego sprawozdania finansowego sprawozdanie z działalności, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z ustawy o rachunkowości lub odrębnych przepisów. W myśl przepisów ustawy o rachunkowości obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności dotyczy spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych, a także alternatywnych spółek inwestycyjnych.

...»

Wszystkie tematy ...»