Poniedziałek, 15.10.2018

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » ZUS

ZUS w IPP24

Nowe artykuły

 • Czy do podstawy zasiłkowej należy wliczyć przychód z umowy zlecenia zawartej w czasie trwania urlopu rodzicielskiego

  2018.10.12

  Nasza pracownica wykonywała dla nas umowę zlecenia na urlopie rodzicielskim. Urlop ten zakończył się, a umowa zlecenia trwa do 30 listopada 2018 r. Pracownica powróciła do pracy 17 września 2018 r., bezpośrednio po zakończeniu urlopu rodzicielskiego, ale w październiku 2018 r. stała się niezdolna do pracy z powodu choroby. Czy do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego tej osobie należy wliczyć przychód z umowy cywilnoprawnej?

  ...»

 • Jak ustalić wysokość zasiłku chorobowego pracownika przejętego od innego pracodawcy

  2018.10.11

  Na początku września 2018 r. przejęliśmy część pracowników innego pracodawcy na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Pracownicy zostali wyrejestrowani z ubezpieczeń przez poprzedniego pracodawcę i od tego samego dnia zgłoszeni przez naszą firmę. Z jakiego okresu należy ustalić wysokość przysługującego im świadczenia chorobowego, jeżeli niektórzy z nich już we wrześniu br. byli niezdolni do pracy z powodu choroby?

  ...»

 • Czy w przypadku niezdolności do pracy delegowanego pracownika można zastąpić go innym pracownikiem

  2018.10.09

  Jesteśmy dużą firmą budowlaną we Wrocławiu. Część usług świadczymy na terenie Niemiec. W tym celu delegujemy tam pracowników. Jeden z naszych pracowników został delegowany 14 maja 2018 r. na okres 6 miesięcy, a 13 września złamał nogę - jest niezdolny do pracy po 4 miesiącach pracy w Niemczech. Z uwagi na nową praktykę ZUS - kwestionowanie delegowania na zastępstwo za innego delegowanego pracownika - chcielibyśmy się dowiedzieć, czy w celu dokończenia zamówienia możemy na miejsce osoby niezdolnej do pracy z powodu choroby delegować innego pracownika?

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Ile składek zdrowotnych opłaca osoba prowadząca różne rodzaje działalności pozarolniczej – najtrudniejsze problemy z praktyki

  2018.10.04

  Osoba prowadząca działalność pozarolniczą jest zobowiązana opłacać, oprócz składek na ubezpieczenia społeczne, także składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Jest ona należna od każdego rodzaju działalności, z którego ubezpieczony uzyskuje przychody. Rozstrzygnięcie obowiązku opłacania składki zdrowotnej przy zbiegu tytułów przysparza sporych trudności, ponieważ stanowisko ZUS i poglądy sądów w niektórych sytuacjach znacząco się od siebie różnią.

  ...»

 • Urlop bezpłatny a prawo do świadczeń chorobowych

  2018.10.03

  Korzystanie przez pracownika z urlopu bezpłatnego nie pozostaje bez wpływu na prawo w tym okresie do zasiłków w razie choroby i macierzyństwa, tj. zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego, wyrównawczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego.

  ...»

 • Czy aplikant po zdaniu egzaminu adwokackiego może opłacać składki z działalności na preferencyjnych zasadach

  2018.09.28

  Byłem zatrudniony na podstawie umowy o pracę w kancelarii adwokackiej do końca czerwca 2018 r. W tym roku zdałem egzamin adwokacki i od 1 października 2018 r. będę współpracował z kancelarią jako adwokat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Działalność zakładam pierwszy raz. Czy mogę opłacać składki ZUS od obniżonej podstawy (30% minimalnego wynagrodzenia)? Czy mam prawo skorzystać z półrocznej ulgi na start?

  ...»

 • Jak uzupełniać wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru świadczeń chorobowych

  2018.09.27

  Przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń chorobowych może się zdarzyć, że w okresie uwzględnianym w podstawie wymiaru tych świadczeń (12 miesięcy poprzedzających niezdolność do pracy lub krótszym, obejmującym pełne miesiące ubezpieczenia) pracownik był nieobecny w pracy. Z tego powodu jego wynagrodzenie uwzględniane w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych może być niepełne. W takiej sytuacji należy sprawdzić, jaką część miesiąca przepracował, jakiego rodzaju otrzymuje wynagrodzenie oraz czy ta absencja była usprawiedliwiona. Od tych okoliczności zależy bowiem, czy wynagrodzenie za dany miesiąc zostanie uwzględnione przy obliczaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku w kwocie uzupełnionej czy faktycznie wypłaconej. Dotyczy to szczególnie dodatkowych składników wynagrodzenia, takich jak premie, dodatki, prowizje i nagrody.

  ...»

 • Jak zgłaszać i wyrejestrowywać członków rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego

  2018.09.25

  Do końca sierpnia 2018 r. zatrudnialiśmy zleceniobiorcę, który od 1 września 2018 r. pracuje na podstawie umowy o pracę (umowa zlecenia skończyła się 31 sierpnia 2018 r.). Osoba ta, będąc zleceniobiorcą, zgłosiła członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Czy w związku z tym, że zmienia się tytuł ubezpieczenia na pracowniczy, powinniśmy wyrejestrować członka rodziny razem z wyrejestrowaniem zleceniobiorcy (z kodem 04 11 xx), a następnie ponownie zgłosić członka rodziny razem ze zgłoszeniem pracownika?

  ...»

 • Czy pracodawcy przysługuje zwolnienie ze składek na Fundusz Pracy i FGŚP za zatrudnionego stażystę

  2018.09.24

  W naszej firmie zatrudnialiśmy 29-letniego stażystę, skierowanego do nas przez powiatowy urząd pracy. Bezpośrednio po zakończeniu stażu mężczyzna ten zawarł z nami umowę o pracę od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. Wynagrodzenie będzie miał wypłacane za przepracowany miesiąc, 10. dnia następnego miesiąca (czyli z tzw. przesunięciem). Czy pracodawcy przysługuje zwolnienie ze składek na Fundusz Pracy za tego pracownika?

  ...»

 • Z którego tytułu podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym zleceniobiorca będący jednocześnie pracownikiem i przedsiębiorcą

  2018.09.19

  Od 1 września 2018 r. zawarliśmy umowę zlecenia z osobą pozostającą jednocześnie w zatrudnieniu pracowniczym w innej firmie. Ponadto osoba ta w tym czasie prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Czy w tej sytuacji powinniśmy zgłaszać tego zleceniobiorcę obowiązkowo do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego ?

  ...»

 • Czy koszt dofinansowania studiów magisterskich pracownika może zostać wyłączony z oskładkowania

  2018.09.18

  Jeden z naszych pracowników zwrócił się do nas z wnioskiem o dofinansowanie dwuletnich studiów magisterskich (uzupełniających), które rozpocznie 1 października 2018 r. Na jakich zasadach i w jakiej formie powinniśmy przekazać pracownikowi dofinansowanie, aby można było skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS?

  ...»

 • Kiedy wynagrodzenie z umowy zlecenia zawartej z podmiotem trzecim pracodawca powinien wliczyć do podstawy zasiłku chorobowego pracownika

  2018.09.17

  W wyniku kontroli ZUS okazało się, że dwóch naszych pracowników od około pół roku realizuje dla nas umowy zlecenia zawarte z jednym z naszych kontrahentów (umowy te trwają). W związku z tym musimy dokonać korekty podstawy wymiaru składek, doliczając do niej przychód uzyskany od zleceniodawcy tych osób. Jeden z pracowników w tym okresie był niezdolny do pracy i otrzymał za ten czas zasiłek chorobowy. Czy korekta podstawy wymiaru składek spowoduje konieczność przeliczenia zasiłku dla tej osoby?

  ...»

 • Kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym – nowe uprawnienie

  2018.09.14

  Od 6 czerwca 2018 r. wprowadzone zostały nowe uprawnienia do zasiłku opiekuńczego dla rodziców opiekujących się dziećmi do lat 18,  posiadającymi  orzeczenie  o niepełnosprawności (ze wskazaniem konieczności opieki lub pomocy innej osoby) lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wydłużony został zasiłek opiekuńczy dla niepełnosprawnych dzieci, które ukończyły 14 lat z 14 do 30 dni.

  ...»

Tematy tygodnia

Jak wprowadzić zatrudnienie w formie telepracy

2018-10-15

Telepraca może zostać wprowadzona przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia. Jej uruchomienie jest zasadniczo możliwe w przypadku zawarcia przez pracodawcę z organizacjami związkowymi porozumienia lub wydania regulaminu dotyczącego stosowania warunków telepracy. Wyjątkowo podstawą świadczenia telepracy może być również wniosek pracownika, który może być skutecznie złożony niezależnie od formalnego wprowadzenia telepracy w przepisach zakładowych.

...»

Wszystkie tematy ...»