Niedziela, 22.04.2018

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » ZUS

ZUS w IPP24

Nowe artykuły

 • Czy należy rozliczyć składki od nagrody wypłaconej pracownicy na macierzyńskim – najnowsze wyjaśnienia ZUS

  2018.04.20

  Pracodawca wypłacił w marcu 2018 r. wszystkim pracownikom nagrodę pieniężną. Nagroda została przyznana przez pracodawcę z własnej inicjatywy i sfinansowana ze środków obrotowych. Jest to nagroda o charakterze czysto uznaniowym, nieprzewidziana w żadnych obowiązujących u pracodawcy przepisach o wynagradzaniu, nie są określone wymagania i kryteria jej przyznawania, nie można określić, za jaki okres jest należna, przyznana jest wszystkim bez wyjątku pracownikom - również przebywającym na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych. Czy od kwoty nagrody należy rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w przypadku pracowników przebywających na urlopach związanych z rodzicielstwem? Jeżeli tak, to z jakim kodem tytułu ubezpieczenia, w którym raporcie i kiedy należy je rozliczyć?

  ...»

 • Czy umowa zlecenia z pracownikiem zatrudnionym w grupie kapitałowej podlega oskładkowaniu – najnowsze orzecznictwo sądowe

  2018.04.19

  Zgodnie z orzecznictwem sądowym zawieranie umów o pracę i umów zlecenia ze spółkami powiązanymi (należącymi do jednej grupy kapitałowej) w określonych sytuacjach może skutkować tym, że wynagrodzenie z umowy zlecenia powinno być oskładkowane tak jak z umowy o pracę, gdyż jest częścią przychodu ze stosunku pracy. Zatem to pracodawca powinien opłacić składki na ubezpieczenia społeczne zarówno z umowy o pracę, jak i z umowy zlecenia.

  ...»

 • Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom społecznym – warunki przystąpienia

  2018.04.18

  Do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zasadniczo może przystąpić każda osoba bez względu na to czy jest ubezpieczona obowiązkowo, czy nie posiada żadnego tytułu ubezpieczenia. Warunkiem przystąpienia do tych ubezpieczeń jest zgłoszenie na druku ZUS ZUA. Natomiast ubezpieczeniem chorobowym na zasadzie dobrowolności może zostać objęta tylko osoba dla której ubezpieczenia emerytalne i rentowe są obowiązkowe. Przystąpienie do dobrowolnych ubezpieczeń co do zasady następuje od dnia złożenia wniosku w tym zakresie.

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Czy kierowca międzynarodowy zatrudniony przez polską firmę musi posiadać zaświadczenie A1

  2018.04.13

  Czy zatrudniany przez nas na podstawie umowy o pracę kierowca międzynarodowy, pracujący głównie za granicą, musi posiadać z ZUS zaświadczenie A1 o ustawodawstwie właściwym? Kierowca świadczy pracę na terenie całej Unii Europejskiej.

  ...»

 • Czy zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia rady nadzorczej podlega oskładkowaniu

  2018.04.12

  Członek rady nadzorczej otrzymuje z tytułu pełnienia funkcji w radzie miesięczne wynagrodzenie. Spółka zwraca mu także koszty związane z dojazdem na posiedzenia rady oraz finansuje nocleg w dniu posiedzenia (członek rady nadzorczej mieszka w innej miejscowości niż siedziba spółki). Czy od kwot sfinansowanych dojazdów i noclegu należy naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne? Zwrot należności nie przekracza kwot określonych w rozporządzeniu w sprawie należności z tytułu podróży służbowych przysługujących pracownikowi ze sfery budżetowej?

  ...»

 • Jak skorygować kod tytułu ubezpieczenia w dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej ZUS

  2018.04.11

  Mój pracownik wygrał w sądzie z ZUS i w marcu 2018 r. dostałam decyzję o przyznaniu mu emerytury od 22 sierpnia 2016 r. Muszę teraz zmienić mu kod ubezpieczenia z datą wsteczną na 01 10 10 i sporządzić korekty dokumentów rozliczeniowych za cały okres objęty decyzją (za pracownika były składane tylko raporty ZUS RCA, nie było raportów świadczeniowych). Jak przeprowadzić taką korektę? Czy korekty wysyła się jako pełny zestaw dokumentów za cały miesiąc (ZUS RCA, RSA, DRA), czy należy złożyć tylko jeden korygowany dokument? Jak skorygować miesiąc, w trakcie którego następuje zmiana kodu tytułu ubezpieczenia?

  ...»

 • Jak prawidłowo ustalić okres zasiłkowy, gdy po przerwie na zaświadczeniu lekarskim widnieje kod A

  2018.04.06

  Pracownica była niezdolna do pracy z powodu choroby przez okres 188 dni - od 16 sierpnia 2017 r. do 19 lutego 2018 r. Z tego tytułu zakład pracy wypłacił wynagrodzenie chorobowe (33 dni) i zasiłek chorobowy łącznie za okres 182 dni, tj. do 13 lutego 2018 r. Pozostałe 6 dni zwolnienia lekarskiego zakład pracy uznał za nieobecność usprawiedliwioną bez prawa do zasiłku. Pracownica po 57-dniowej przerwie, w czasie której świadczyła pracę (posiadała zaświadczenie lekarskie o odzyskaniu zdolności do pracy), dostarczyła nam kolejne zwolnienie lekarskie z kodem literowym  „A”,  na okres od 12 do 23 kwietnia 2018 r. Czy w tej sytuacji powinniśmy pracownicy otworzyć nowy okres zasiłkowy?

  ...»

 • Jakie składki powinien opłacać pracodawca od umowy zlecenia zawartej z własną pracownicą przebywającą na urlopie rodzicielskim

  2018.04.04

  Pracownicy przebywającej na urlopie rodzicielskim wypłacamy zasiłek macierzyński. Chcielibyśmy, aby w czasie trwania tego urlopu wykonywała u nas umowę zlecenia. Czy powinniśmy zgłosić ją do ubezpieczeń w ZUS jako zleceniobiorcę?

  ...»

 • Od jakiej kwoty ustalić wysokość zasiłku opiekuńczego, jeżeli decyzja ZUS obniżająca podstawę wymiaru składek została zaskarżona

  2018.04.03

  ZUS zakwestionował podstawę wymiaru składek jednej z naszych pracownic niezdolnej do pracy w okresie ciąży, ostatecznie znacznie obniżając wysokość zasiłku chorobowego. Obecnie postępowanie w tej sprawie toczy się przed sądem. Pracownica po zakończeniu urlopu rodzicielskiego powróciła do pracy i wykonywała ją przez miesiąc, po czym z powodu choroby swojego kilkumiesięcznego dziecka wystąpiła o zasiłek opiekuńczy. Jaką podstawę wymiaru powinniśmy przyjąć do obliczenia wysokości tego zasiłku? Pracownica powróciła do pracy po urlopie rodzicielskim i wykonywała swoje obowiązki za wynagrodzeniem wynikającym z umowy o pracę, które nadal uważamy za adekwatne do obowiązków i odpowiedzialności tej osoby.

  ...»

 • Czy za niezdolność do pracy zliczaną do danego okresu zasiłkowego przysługuje tylko jeden limit wynagrodzenia chorobowego

  2018.03.28

  Nasz pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim nieprzerwanie przez 120 dni, do 20 grudnia 2017 r. Od 15 lutego do końca marca 2018 r. ponownie był niezdolny do pracy. Ponieważ mieliśmy wątpliwość, czy chorobę po przerwie wliczyć do poprzedniego okresu zasiłkowego, wystąpiliśmy o ustalenie tego do ZUS. Na początku kwietnia 2018 r. otrzymaliśmy informację, w której ZUS wskazał, że niezdolność do pracy po przerwie powinniśmy zliczyć do okresu zasiłkowego, z którego pracownik wykorzystał już 120 dni w 2017 r. Pracownik otrzymał w 2018 r. wynagrodzenie chorobowe za 14 dni lutego (ukończył 55 lat), a za pozostały okres zasiłek chorobowy. Czy postąpiliśmy prawidłowo, wypłacając tej osobie wynagrodzenie chorobowe w 2018 r., skoro jest to ten sam okres zasiłkowy?

  ...»

 • Czy przysługuje wyrównanie zasiłku macierzyńskiego w przypadku rezygnacji z urlopu rodzicielskiego

  2018.03.27

  Jedna z naszych pracownic kilka dni po porodzie złożyła wniosek o udzielenie jej urlopu rodzicielskiego po urlopie macierzyńskim, na którym przebywała do 15 marca 2018 r. We wniosku wyodrębniła, że urlop rodzicielski chce wykorzystać w jednej częsci na którą składa się wymiar 6 tygodni i 26 tygodni.  Pod koniec marca pracownica zadeklarowała powrót do pracy po wykorzystaniu 4 tygodni urlopu rodzicielskiego. Czy powinniśmy przeliczyć podstawę przysługującego jej zasiłku macierzyńskiego i wypłacić wyrównanie do 100% podstawy wymiaru (dotychczas pracownica otrzymywała 80% zasiłek)?

  ...»

 • Czy zleceniobiorczyni ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przed porodem

  2018.03.23

  Współpracujemy ze zleceniobiorczynią, która jest w ciąży. Osoba ta chciałaby wystąpić o zasiłek macierzyński przed przewidywaną datą porodu. Czy ma takie prawo? Jeśli tak, to jakie dokumenty powinna złożyć, aby uzyskać zasiłek?

  ...»

 • Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego małżonka w separacji – najnowsze wyjaśnienia ministerstwa zdrowia

  2018.03.22

  Nasz pracownik pozostaje w separacji z żoną. Żona pracownika była dotychczas zatrudniona, ale straciła pracę i tytuł ubezpieczenia zdrowotnego, a urząd pracy odmówił jej zarejestrowania jako bezrobotnej. Dotychczas to ona zgłaszała do ubezpieczenia zdrowotnego ich dziecko. Teraz pracownik złożył do nas wniosek o zgłoszenie żony i dziecka do swojego ubezpieczenia zdrowotnego. Czy możemy dokonać takiego zgłoszenia?

  ...»

Tematy tygodnia

Jak dokumentować i korygować usługi zwolnione z VAT

2018-04-16

Obowiązek udokumentowania fakturą świadczenia usług zwolnionych z VAT powstaje dopiero wtedy, gdy zażąda tego nabywca usługi. Brak obowiązku wystawienia faktury nie wyklucza jednak prawa do jej wystawienia. Faktury dokumentujące świadczenie usług zwolnionych zawierają mniejszy zakres danych niż „zwykłe” faktury. Faktury te, tak jak inne, mogą być korygowane z różnych przyczyn, np. z powodu błędu w cenie czy przyznania rabatu potransakcyjnego. Przyczyny te wyznaczają moment uwzględnienia korekty podstawy opodatkowania w deklaracji VAT.

...»

Wszystkie tematy ...»