Wtorek, 23.04.2019

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » ZUS

ZUS w IPP24

Nowe artykuły

 • W jakiej formie sfinansować pracownikom karnety sportowe, aby ich wartość była wyłączona z oskładkowania

  2019.04.19

  Zamierzamy sfinansować naszym pracownikom karnety - abonamenty sportowe. Jaką formę finansowania przyjąć, aby koszt tego dofinansowania mógł zostać wyłączony
  z podstawy oskładkowania?

  ...»

 • Jakie zmiany w zakresie ustalania miejsca zamieszkania pracownika delegowanego obowiązują od 6 marca 2019 r.

  2019.04.17

  Jesteśmy firmą świadczącą usługi zdrowotne. Część usług świadczymy na terenie Francji. W tym celu delegujemy tam pracowników. Pracownica, która ma być delegowana na okres 6 miesięcy, jest obywatelką Ukrainy, ale posiada Kartę Polaka. Ze względu na dotychczasową praktykę ZUS - kwestionowania miejsca zamieszkania w przypadku obywateli państw trzecich - chcielibyśmy się dowiedzieć, czy jest możliwe delegowanie pracownika posiadającego Kartę Polaka?

  ...»

 • Jak ustalić obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy za pracownika niepełnoetatowego

  2019.04.17

  Pracownik mający mniej niż 60 lat jest zatrudniony na 1/2 etatu i zarabia miesięcznie 1200 zł. Umowa o pracę uległa rozwiązaniu 20 kwietnia 2019 r. Za kwiecień pracownik otrzymał wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca - 857,04 zł, ekwiwalent za 32 godziny niewykorzystanego urlopu w wysokości 458,88 zł, premię za I kwartał 2019 r. - 500 zł oraz zaległe wynagrodzenie za luty, za przepracowane godziny ponadwymiarowe w kwocie 120 zł. Pracownik nie miał innych tytułów do ubezpieczeń, dlatego nie odprowadzaliśmy za niego składek na FP. Czy za kwiecień należy tę składkę zapłacić, przeliczając przychód na okres miesiąca?

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Jak prawidłowo rozliczać składki ZUS za pracownika na urlopie wychowawczym

  2019.04.15

  W przypadku pracowników przebywających na urlopach wychowawczych, pracodawca ma obowiązek comiesięcznego  rozliczania w ZUS składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne.  Nie jest natomiast ich płatnikiem. Bowiem za osobę korzystającą z urlopu wychowawczego i nieposiadającą innego tytułu do ubezpieczeń powyższe składki  finansowane są przez budżet państwa. Warunkiem jest nieposiadanie innego tytułu do ubezpieczeń w trakcie korzystania z tego urlopu.

  ...»

 • Jak naliczać odsetki od zaległości w składkach ZUS

  2019.04.09

  W kwietniu 2019 r. pracownica naszego działu kadr i płac zorientowała się, że w podstawach wymiaru składek zusowskich za sierpień 2018 r. za naszych pracowników nie uwzględniono premii wakacyjnej, która została przyznana na mocy decyzji zarządu. Po wykryciu błędu niezwłocznie skorygowaliśmy rozliczeniową dokumentację ZUS. Czy przy wyliczaniu należnych odsetek za zwłokę możemy zastosować obniżoną stawkę odsetek za zwłokę? Jeżeli tak, to na jakich warunkach?

  ...»

 • Jak poprawić w ZUS błędny raport rozliczeniowy ZUS RCA na poprawny ZUS RZA

  2019.04.08

  Nasz zleceniobiorca od początku wykonywania długoterminowego zlecenia podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Jednak w trakcie wykonywania umowy dodatkowo zatrudnił się u innego pracodawcy i od 3 miesięcy u nas podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od tego czasu powinniśmy to wykazywać w raporcie ZUS RZA. Jednak na skutek błędu systemu kadrowego nadal ubezpieczenie pracownika było wykazywane na druku ZUS RCA, ale tylko ze składką zdrowotną. Chcieliśmy skorygować te miesiące i poprawić rodzaj raportu, ale program Płatnik nie przepuszcza tych korekt, gdyż nie zmieniają się żadne dane. Czy konieczne jest poprawienie rodzaju raportu składanego za pracownika z ZUS RCA na ZUS RZA? A jeśli tak, to jak to zrobić prawidłowo?

  ...»

 • Czy zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia w trakcie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego powoduje przeliczenie jego podstawy wymiaru

  2019.04.02

  Po wykorzystaniu 182-dniowego okresu zasiłkowego (od 11 września 2018 r. do 11 marca 2019 r.) naszemu pracownikowi od 12 marca 2019 r. ZUS przyznał świadczenie rehabilitacyjne na okres 5 miesięcy. Do 31 marca 2019 r. pracownik ten był uprawniony do dodatku specjalnego, który był wliczony do podstawy wymiaru zasiłku. Od 1 kwietnia 2019 r. pracodawca zdecydował o zaprzestaniu wypłaty dodatku specjalnego pracownikom. Czy w tym przypadku należy przeliczyć pracownikowi podstawę wymiaru świadczenia?

  ...»

 • Jak skorygować dokumentację rozliczeniową w przypadku niewykazania wypłaty zasiłku za okres urlopu ojcowskiego

  2019.04.01

  Nasz pracownik przebywał na urlopie ojcowskim przez 2 tygodnie, tj. w okresie od 17 do 30 września 2018 r. Jesteśmy płatnikiem zasiłków, a wynagrodzenia wypłacane są 8 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. W październiku 2018 r. pracownik otrzymał więc wynagrodzenie za wrzesień oraz zasiłek macierzyński za 14 dni września. Okazało się, że błędnie wypełniliśmy raporty ZUS RCA i ZUS RSA za wrzesień i październik 2018 r., nie wykazując pracownika z kodem 12 40 00. Jak prawidłowo wykonać korektę dokumentów rozliczeniowych za pracownika za te miesiące?

  ...»

 • Jak uwzględnić jednorazową wypłatę w podstawie wymiaru zasiłku

  2019.03.29

  W lutym 2019 r. wypłaciliśmy pracownikom dodatkowy składnik - jednorazową premię uznaniową za dobre wyniki sprzedaży. Na otrzymanie premii ma wpływ zarówno praca całego zespołu, jak i przesłanki niezależne od pracodawcy i pracy pracowników. Premia ma charakter wyłącznie uznaniowy i została wypłacona wszystkim pracownikom w tej samej wysokości (okresy niezdolności do pracy z powodu choroby nie miały tu znaczenia), a ponadto nie jest związana z żadnym okresem. Nie mamy regulaminu, który określałby warunki wypłaty tej premii ani sposób jej pomniejszania za czas niezdolności do pracy. Czy taka premia podlega wliczeniu do podstawy wymiaru zasiłku?

  ...»

 • Czy zasiłek opiekuńczy można wypłacić za część zwolnienia lekarskiego

  2019.03.28

  Jedna z naszych pracownic złożyła wniosek o zasiłek opiekuńczy (otrzymała zwolnienie lekarskie na 10-letnie dziecko) na okres od 18 do 24 marca 2019 r. Jednak 21 marca 2019 r. stawiła się do pracy. We wniosku o zasiłek opiekuńczy podała, że opiekę sprawowała od 18 do 20 marca br. W pozostałym okresie dzieckiem opiekowała się jego babcia. Czy pracownica mogła skrócić okres zwolnienia lekarskiego?

  ...»

 • Jak obliczyć wysokość odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty zasiłku

  2019.03.27

  Na początku marca 2019 r. byliśmy kontrolowani przez ZUS. W wyniku tej kontroli okazało się, że jednej z naszych pracownic zaniżyliśmy wysokość wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego za 78 dni choroby przypadającej w okresie od października do grudnia 2018 r. Czy w związku z tym mamy obowiązek wypłacić pracownicy odsetki z tytułu opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia chorobowego i zasiłku?

  ...»

 • Na jakich warunkach prawo do świadczeń chorobowych nabywają osoby współpracujące z osobami korzystającymi z ulgi na start

  2019.03.22

  Dla osób współpracujących z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Zatem prawo do zasiłku chorobowego osoby te nabywają po upływie 90 dni trwania ubezpieczenia chorobowego. Prawo do świadczeń chorobowych po pewnymi warunkami przysługuje również osobom współpracującym z przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną, korzystającym z tzw. ulgi na start.

  ...»

 • Czy można oddelegować do pracy za granicą pracownika bez wcześniejszego podlegania ubezpieczeniom ZUS w Polsce

  2019.03.20

  Tak zwane podleganie ustawodawstwu państwa członkowskiego przez pracownika jest jednym z pięciu warunków, które należy spełnić, aby było dopuszczalne delegowanie pracownika z Polski do pracy na terenie Unii Europejskiej, obszaru EOG oraz Szwajcarii. Warunek ten budził pewne wątpliwości w praktyce. Zostały one rozstrzygnięte w jednym z najnowszych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE. Warunek „podlegania” przed delegowaniem jest spełniony również w przypadku, gdy pracownik zatrudniony w celu delegowania miał w państwie wysyłającym tylko miejsce zamieszkania.

  ...»

Tematy tygodnia

Jak należy prowadzić dokumentację dotyczącą ewidencjonowania czasu pracy

2019-04-23

Dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy obejmują ewidencję czasu pracy pracownika oraz jego wnioski, zgody i inne dokumenty związane z czasem pracy. Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., zmieniło zasady ewidencjonowania czasu pracy. Nowy sposób ewidencjonowania czasu pracy należy stosować wobec pracowników zatrudnionych w 2019 r. Jednakże w przypadku pracowników, których stosunek pracy trwał w dniu wejścia w życie nowych przepisów, w pewnych sytuacjach możliwe jest stosowanie poprzednich przepisów.

...»

Wszystkie tematy ...»