Niedziela, 19.01.2020

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » ZUS

ZUS w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak ustalić obowiązek ubezpieczeń ZUS za zleceniobiorcę studiującego w szkole doktorskiej

  2020.01.03

  Od 1 lutego 2020 r. zamierzamy zatrudnić na podstawie umowy zlecenia osobę (w wieku 25 lat), która od 1 października 2019 r. kształci się
  w szkole doktorskiej. Czy z tytułu mowy zlecenia osoba ta będzie podlegać u nas ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu? Czy zatrudnienie na zlecenie wpłynie na zakres ubezpieczenia w szkole doktorskiej?

  ...»

 • Jak skorygować dokumentację rozliczeniową ZUS w przypadku błędu w kwalifikacji świadczenia chorobowego

  2020.01.02

  Nasz pracownik, zatrudniony od 1 września 2019 r., otrzymał wynagrodzenie chorobowe za okres od 9 do 18 października 2019 r. Okazało się, że przy ustalaniu okresu wypłaty tego świadczenia źle obliczono długość okresu, za który jestnależne wynagrodzenie chorobowe. Prawidłowo pracownik miał do niego prawo tylko do 15 października, a od 16 października powinien mieć wypłacony zasiłek chorobowy przez ZUS. Jak należy skorygować rozliczenie ZUS? Czy korekta będzie miała wpływ na kwestie podatkowe?

  ...»

 • Potrącenia ze świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa - zasady dokonywania

  2019.12.24

  Świadczenia przysługujące za okres choroby i macierzyństwa (wynagrodzenie chorobowe i zasiłki) podlegają zajęciu zarówno przez komornika, jak i przez administracyjny organ egzekucyjny. Potrącenia z tych świadczeń można dokonać również za zgodą osób do nich uprawnionych. W zależności od rodzaju świadczenia chorobowego lub z tytułu macierzyństwa, a także osoby świadczeniobiorcy (będącej pracownikiem lub zleceniobiorcą) obowiązują różne zasady przeprowadzania potrąceń wynikające z odmiennych podstaw prawnych, tj. Kodeksu pracy i ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Jak prawidłowo kontrolować zwolnienia lekarskie pracowników

  2019.12.24

  Pracodawcy i zleceniodawcy będący płatnikami zasiłków mogą przeprowadzać kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przez osoby ubezpieczone. Weryfikacja sposobu wykorzystania przez ubezpieczonego zwolnienia lekarskiego powinna dotyczyć dwóch kwestii: czy w czasie niezdolności do pracy ubezpieczony nie wykonuje pracy zarobkowej lub czy w inny sposób nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem. Utrata prawa do zasiłku chorobowego przez zatrudnionego następuje bowiem z powodu obu wskazanych okoliczności i za cały okres zwolnienia.

  ...»

 • Członkowie zarządów spółek z o.o. a obowiązek odprowadzania składek ZUS

  2019.12.23

  Członkowie zarządów spółek z o.o. wykonują swoje zadania na podstawie różnych stosunków prawnych. Najczęściej obowiązki realizują w ramach powołania uchwałą zgromadzenia wspólników, ale mogą być też dodatkowo pracownikami spółki czy mogą zawrzeć kontrakt menedżerski lub umowę zlecenia. Każdy z tych sposobów nawiązania stosunku prawnego pomiędzy spółką a członkiem zarządu wywołuje odmienne skutki w zakresie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

  ...»

 • Jakie firmy od 1 stycznia 2020 r. mają obowiązek utworzenia PPK

  2019.12.19

  Każdy podmiot, który na 30 czerwca 2019 r. zatrudniał co najmniej 50 osób (np. pracowników, zleceniobiorców), podlega obowiązkowi utworzenia PPK już od 1 stycznia 2020 r. Wprawdzie uruchomienie PPK może nastąpić dopiero w II kwartale nowego roku, niemniej jednak szereg działań należy podjąć odpowiednio wcześniej. Już od 1 stycznia 2020 r. podmiot zatrudniający ma bowiem obowiązek przyjąć deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, jeżeli osoba zatrudniona zechce taką deklarację złożyć. 

  ...»

 • Jak rozliczyć i skorygować nadpłacone pracownikowi świadczenia chorobowe

  2019.12.17

  Pracownik został zatrudniony od 1 sierpnia 2018 r. Od 4 do 17 września 2018 r. korzystał z urlopu ojcowskiego. Jednak błędnie wprowadzono mu na ten okres urlop wypoczynkowy zamiast ojcowskiego. W efekcie otrzymał on wynagrodzenie urlopowe zamiast zasiłku macierzyńskiego. W okresach od 5 grudnia 2018 r. do 10 stycznia 2019 r. i od 1 do 23 lutego 2019 r. otrzymał wynagrodzenie chorobowe, od 24 lutego do 1 sierpnia 2019 r. - zasiłek chorobowy. Od 2 sierpnia do 31 października 2019 r. pracownik pobierał świadczenie rehabilitacyjne. 31 października 2019 r. pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę na podstawie art. 53 Kodeksu pracy. Dalszą wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego przejął ZUS. Z powodu błędu podstawa zasiłkowa i jednocześnie wypłacone świadczenia zostały zawyżone. Podstawa ta ustalona była z okresu od sierpnia do listopada 2018 r. i wyniosła 3914,50 zł, a powinna być ustalona tylko z sierpnia 2018 r. w kwocie 3678,54 zł. Także błędnie zostało przygotowane do ZUS zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3. W jaki sposób powinniśmy poprawić błąd i skorygować dokumenty tego pracownika? Jak odzyskać od niego nadpłatę świadczeń chorobowych skoro już nie jest naszym pracownikiem?

  ...»

 • Czy pracownik wykonujący jednocześnie umowę zlecenia płaci składki do PPK od każdego przychodu

  2019.12.11

  Od 1 grudnia 2019 r. nasza spółka zawarła z kilkoma pracownikami dodatkowe umowy zlecenia na przygotowanie dużego projektu. Składki za tych zatrudnionych opłacamy od zsumowanych przychodów uzyskanych z tytułu umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej. Od którego przychodu będziemy zobowiązani opłacać składki do PPK za naszych pracowników wykonujących jednocześnie umowy zlecenia - z umowy o pracę, z umowy zlecenia czy od zsumowanych wypłat za dany miesiąc? Czy osoba zatrudniona może wybrać tytuł wpłat do PPK?

  ...»

 • Czy należy opłacac składki z dziaałalności w okresie równoczesnego zwolnienia lekarskiego w zakładzie pracy

  2019.12.09

  Jeden z naszych pracowników jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą, z której opłaca tylko składkę zdrowotną. W naszej firmie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na pełny etat, za wynagrodzeniem minimalnym. W listopadzie 2019 r. był niezdolny do pracy z powodu choroby, ale nie miał w tym okresie prawa do wynagrodzenia ani zasiłku chorobowego (złożył oświadczenie, że za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim nie są mu należne świadczenia, ponieważ czynnie pełni funkcję prezesa spółki z tytułu powołania). W okresie niezdolności do pracy został wykazany z kodem tytułu ubezpieczenia 151 (usprawiedliwiona nieobecność w pracy bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku). Pracownik zwrócił się do nas z pytaniem, czy w okresie niezdolności do pracy w naszej firmie powinien opłacić składki na ubezpieczenia społeczne z własnej działalności. Czy składki społeczne byłyby należne za cały miesiąc czy tylko za dni zwolnienia z pracy etatowej?

  ...»

 • Czy w raporcie ZUS RIA można wykazać tylko sposób rozwiązania umów o pracę

  2019.12.06

  Zamierzamy skrócić okres przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat. W kwietniu 2019 r. złożyliśmy w ZUS oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych (ZUS OSW) i dla niektórych, już zwolnionych pracowników przygotowaliśmy ZUS RIA (raporty informacyjne). Wśród zwolnionych pracowników są osoby, które nie otrzymały składników wynagrodzenia wykazywanych w formularzu ZUS RIA. Czy za takich pracowników również powinniśmy złożyć ten dokument, wskazując w nim jedynie informację o sposobie rozwiązania umowy o pracę?

  ...»

 • Czy należy oskładkować wynagrodzenie z umowy o dzieło wypłacone razem z wynagrodzeniem za zlecenie

  2019.12.05

  Nasza firma zawarła umowę o dzieło z osobą, dla której ta umowa była jedynym źródłem zarobkowania. Umowa o dzieło została wykonana w październiku 2019 r., natomiast wynagrodzenie z jej tytułu zostało wypłacone pod koniec listopada 2019 r. Od 1 listopada 2019 r. zawarliśmy z tą samą osobą umowę zlecenia. Zgodnie z umową wynagrodzenie jest płatne do końca miesiąca za bieżący miesiąc i za listopad zostało wypłacone razem z wynagrodzeniem za wykonanie umowy o dzieło. Jak w tej sytuacji powinno wyglądać rozliczenie składek i podatku od wynagrodzenia wypłaconego 29 listopada br.? Czy przychody z umowy o dzieło podlegają w tym przypadku oskładkowaniu?

  ...»

 • Jak obliczyć wysokość zasiłku macierzyńskiego dla pracownicy młodocianej

  2019.12.04

  Jedna z naszych pracownic młodocianych (III rok nauki i wynagrodzenie w wysokości minimalnej przewidzianej dla pracowników młodocianych) złożyła jeden wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski w pełnym wymiarze. Bezpośrednio przed porodem przez 5 miesięcy pobierała wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy. Czy zasiłek macierzyński za okres ww. urlopów powinniśmy obliczyć od tej samej podstawy wymiaru, która była właściwa dla ww. świadczeń?

  ...»

 • Jak ustalić podstawę wymiaru składek za zleceniobiorcę delegowanego do pracy za granicą przez część miesiąca

  2019.12.03

  Nasza firma realizuje kontrakt za granicą (budowa centrum handlowego). W tym celu wysłała do Holandii 4 zleceniobiorców na okres od 28 października do 31 grudnia 2019 r. W jaki sposób należy ustalić podstawę wymiaru składek za październik, jeżeli zleceniobiorcy przez część miesiąca pracowali w kraju, a przez pozostałą część - za granicą?

  ...»

Tematy tygodnia

„Mały ZUS plus” – korzystne zmiany dla przedsiębiorców

2020-01-13

12 grudnia 2019 r. Sejm przyjął ustawę uwzględniającą nowe preferencyjne rozwiązania w zakresie opłacania składek ZUS przez przedsiębiorców (tzw. mały ZUS plus). Ustawa przewiduje możliwość opłacania obniżonych składek społecznych, których podstawa wymiaru będzie ustalana na podstawie uzyskanego przez przedsiębiorcę dochodu z poprzedniego roku. Z ulgi „mały ZUS plus” będą mogły skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych, których przychód za poprzedni rok nie przekroczy poziomu 120 000 zł.

...»

Wszystkie tematy ...»