Piątek, 22.10.2021

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » ZUS

ZUS w IPP24

Nowe artykuły

 • Czy można potrącić nadpłacony zasiłek macierzyński z przyszłej wypłaty bez korygowania dokumentacji rozliczeniowej ZUS

  2021.10.22

  Nasza pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim, za który przysługiwał jej zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru, a następnie na urlopie rodzicielskim z prawem do 60% tego zasiłku. W wyniku pomyłki zamiast 60% za cały sierpień 2021 r. wypłaciliśmy jej 100% zasiłek. Czy możemy za pisemną zgodą pracownicy dokonać potrącenia nadpłaconego zasiłku macierzyńskiego z kolejnej jego wypłaty, która będzie przypadała we wrześniu 2021 r., bez korygowania dokumentów rozliczeniowych?

  ...»

 • Czy tytuł wykonawczy obejmujący zasiłek chorobowy uprawnia do prowadzenia egzekucji z zasiłku macierzyńskiego

  2021.10.21

  Otrzymaliśmy od komornika pismo o zajęciu wynagrodzenia za pracę i zasiłku chorobowego przysługujących pracownicy zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy. Egzekucja dotyczy innych należności niż alimentacyjne. Obecnie pracownica pobiera zasiłek macierzyński. Czy na podstawie tego pisma możemy dokonać potrącenia z zasiłku macierzyńskiego, mimo że nie został on wymieniony w tytule wykonawczym?

  ...»

 • Czy sąd rozpatrzy odwołanie od decyzji ZUS wniesione po terminie

  2021.10.14

  W naszej spółce z o.o. ZUS przeprowadził kontrolę w zakresie zatrudniania pracowników w grupie kapitałowej na podstawie dodatkowej umowy zlecenia. Przychody niektórych zleceniobiorców zostały oskładkowane. Niestety, przez niedopatrzenie pracownika administracyjnego upłynął termin na odwołanie się od niekorzystnej dla nas decyzji ZUS - mamy obecnie 7 dni opóźnienia. Czy można jeszcze złożyć odwołanie od niekorzystnej decyzji i czy zostanie ono uwzględnione? Czy możemy podjąć jakieś działania, aby ZUS uwzględnił odwołanie złożone po terminie?

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Czy na podstawie dokumentu o kwalifikacji do leczenia uzdrowiskowego pracownikowi przysługuje świadczenie chorobowe

  2021.10.14

  Pracownik jednego z klientów naszego biura rachunkowego we wrześniu 2021 r. wyjeżdża do szpitala uzdrowiskowego. Przedstawił dokument o zakwalifikowaniu go na leczenie w tej placówce. Czy na tej podstawie za czas pobytu w szpitalu należy wypłacić mu świadczenie chorobowe (wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek)?

  ...»

 • Jak skorygować błędną datę wyrejestrowania zleceniobiorcy

  2021.10.12

  Jedna z zatrudnionych przez nas osób była w okresie od 1 maja do 31 sierpnia 2021 r. zatrudniona na podstawie umowy zlecenia (pełne oskładkowanie). Od 1 września 2021 r. została zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Przez błąd osoby zajmującej się rozliczeniami kadrowymi została wyrejestrowana z ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy zlecenia z datą 31 sierpnia (zamiast 1 września). Zgłoszenia do ubezpieczeń ze stosunku pracy dokonaliśmy prawidłowo - od 1 września 2021 r. Jak skorygować w dokumentacji ZUS tę pomyłkę? We wrześniu wypłaciliśmy temu ubezpieczonemu wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wykonywanej w sierpniu br. oraz wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę za wrzesień 2021 r. Jak należy rozliczyć składki od takiego wynagrodzenia i jakie wykazać kody tytułu do ubezpieczeń? Czy najpierw powinniśmy skorygować dokumentację zgłoszeniową, czy też w pierwszej kolejności należy przesłać rozliczenie składek?

  ...»

 • Czy pracujący wspólnik prostej spółki akcyjnej może skorzystać z ulgi na start oraz preferencyjnych zasad oskładkowania

  2021.10.06

  Od 1 października 2021 r. zamierzam rozpocząć działalność jako akcjonariusz prostej spółki akcyjnej. Moim wkładem do spółki będzie osobiste świadczenie pracy. Czy w związku z rozpoczęciem tej działalności mogę skorzystać z półrocznego zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, a następnie - z 24 miesięcy opłacania tych składek w obniżonej wysokości?

  ...»

 • Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego po przekroczeniu limitu 30-krotności

  2021.10.04

  Nasza pracownica w październiku 2021 r. przebywała na 5-dniowym zwolnieniu lekarskim w związku z opieką nad chorym dzieckiem. Jest wynagradzana stałym wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 14 500 zł. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego, okazało się, że w listopadzie 2020 r. przekroczona została podstawa 30-krotności składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W tym miesiącu pracownica przebywała 6 dni na zwolnieniu lekarskim z tytułu choroby i otrzymała przychód z tytułu wynagrodzenia w kwocie 11 600 zł oraz nagrodę uznaniową za osiągnięcie wymaganego celu (opracowanie strategii firmy) w wysokości 3000 zł. Nagroda nie jest uregulowana w żadnym przepisie płacowym. Jak ustalić kwotę wynagrodzenia za listopad 2020 r. stanowiącą podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego w październiku 2021 r.

  ...»

 • Jak ustalić kwotę przekroczenia 30-krotności, gdy pracownik jest zatrudniony w dwóch zakładach pracy

  2021.10.01

  6 września 2021 r. zatrudniliśmy na 1/4 etatu główną księgową (z wynagrodzeniem miesięcznym 4000 zł), która jednocześnie jest zatrudniona w innym zakładzie pracy na pełny etat i uzyskuje przychód miesięczny w wysokości 18 000 zł. Wynagrodzenie uzyskane za wrzesień zostało w pełni oskładkowane. Oświadczenie o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownica złożyła 15 października 2021 r. (po przesłaniu do ZUS raportów rozliczeniowych za wrzesień ). Wskazała w nim, że kwotę rocznego ograniczenia 157 770 zł przekroczyła we wrześniu 2021 r. W jaki sposób powinniśmy ustalić prawidłową podstawę wymiaru składek emerytalnej i rentowej za wrzesień, uwzględniając kwotę przekroczenia w innym podmiocie, oraz jak skorygować dokumenty rozliczeniowe w ZUS?

  ...»

 • Czy pracodawca ma obowiązek wystawić zaświadczenie w przypadku ubiegania się przez pracownika o świadczenia rodzinne

  2021.09.28

  Nasza pracownica zakończyła urlop macierzyński i rozpoczyna urlop wychowawczy. Będzie ubiegać się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. W związku z tym wystąpiła do nas z żądaniem wystawienia zaświadczenia o okresie zatrudnienia i korzystania z urlopu wychowawczego oraz złożenia tego zaświadczenia do urzędu, w którym ubiega się o ten dodatek. Czy powinniśmy wystawić takie zaświadczenie i dostarczyć je do urzędu?

  ...»

 • Kiedy wspólnik wieloosobowej spółki z o.o. zostanie zobowiązany do opłacenia składek – kontrole ZUS i wątpliwości interpretacyjne

  2021.09.23

  Dodatkowe obciążenia z tytułu składek i podatków, które zgodnie z planowanymi zmianami przepisów, zawartymi w programie Polski Ład, mogą dotknąć przedsiębiorców, spowodowały, że osoby prowadzące własny biznes często zastanawiają się nad założeniem spółki z o.o. Jeżeli dzielą udziały w spółce z inną osobą (lub osobami), wówczas nie muszą opłacać składek ZUS - ani na ubezpieczenia społeczne, ani na ubezpieczenie zdrowotne. Ustanowienie w spółce z o.o. mniejszościowego udziałowca, który nie ma rzeczywistego wpływu na prowadzenie spraw spółki, może jednak skutkować tym, że ZUS uzna wspólnika większościowego za osobę podlegającą obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

  ...»

 • Czy zaległe składki ZUS opłacone przez pracodawcę stanowią ponownie dla pracownika oskładkowany przychód

  2021.09.22

  Nasza firma, po kontroli ZUS dotyczącej ustalania podstawy wymiaru składek za lata 2019-2020, z własnych środków zapłaciła w całości zaległe składki ZUS za obecnych pracowników. Czy wartość składek (w części, która powinna być finansowana przez pracowników) stanowi przychód tych osób podlegający oskładkowaniu?

  ...»

 • Kontrola pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich w czasie epidemii COVID-19

  2021.09.20

  Pracodawca będący płatnikiem zasiłków może skontrolować chorego pracownika w zakresie prawidłowości wykorzystywania przez niego zwolnienia lekarskiego. Epidemia nie odebrała płatnikom tego uprawnienia. Przeprowadzenie kontroli nie wymaga powiadomienia ZUS ani sanepidu.

  ...»

 • O jakich obowiązkach musi pamiętać płatnik w związku z rozpoczęciem roku szkolnego i akademickiego

  2021.09.17

  W związku z rozpoczęciem roku szkolnego i akademickiego na płatnikach składek spoczywają dodatkowe obowiązki. Zleceniodawcy zatrudniający osoby rozpoczynające kształcenie muszą ustalić, czy i od jakiej daty powinni wyrejestrować tych zleceniobiorców z ZUS. Z kolei płatnicy składek na ubezpieczenie zdrowotne muszą pamiętać o obowiązku zgłoszenia dodatkowych osób (najczęściej dzieci osób ubezpieczonych) do tego ubezpieczenia.

  ...»

Tematy tygodnia

Akcjonariusz prostej spółki akcyjnej – jak oskładkować jego przychody

2021-10-18

Od 1 lipca 2021 r. przepisy przewidują możliwość zakładania prostej spółki akcyjnej (PSA). Jest to nowa forma prawna przedsiębiorstwa. Akcjonariusz takiej spółki, którego wkładem do niej jest świadczenie pracy lub usług, jest obejmowany ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność. Ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne są dla niego obowiązkowe od dnia rozpoczęcia do momentu zakończenia świadczenia pracy lub usług. Ubezpieczenie chorobowe jest z kolei dobrowolne.

...»

Wszystkie tematy ...»