Sobota, 25.11.2017

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » ZUS

ZUS w IPP24

Nowe artykuły

 • Jakie obowiązki wobec ZUS ma przedsiębiorca, który dodatkowo rozpoczyna pracę na etacie

  2017.11.23

  Od 2014 r. prowadzę nieprzerwanie jednoosobową działalność gospodarczą (w zakresie wolnego zawodu). Od 20 listopada 2017 r. podjąłem pracę na podstawie umowy o pracę (na pełny etat). Czy w deklaracjach wysyłanych do ZUS jako podstawę składek na ubezpieczenia społeczne wystarczy wpisać 0 zł i opłacać tylko składkę zdrowotną? Czy za listopad mogę już nie opłacać składek z działalności?

  ...»

 • Czy w każdej sytuacji ojcu dziecka przysługuje zasiłek opiekuńczy, jeżeli matka dziecka przebywa w szpitalu

  2017.11.22

  Pracownik wystąpił z wnioskiem o wypłatę zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad 5-letnim synem. Matka dziecka jest zatrudniona, ale od 5 miesięcy przebywa na zwolnieniu lekarskim w związku z drugą ciążą. Syn pracownika nie uczęszcza do przedszkola. Żona pracownika trafiła do szpitala w związku z pogorszeniem stanu zdrowia. Czy w takiej sytuacji pracownik ma prawo do zasiłku opiekuńczego za okres pobytu matki dziecka w szpitalu?

  ...»

 • Kiedy przysługuje zasiłek chorobowy z tytułu wypadku przy pracy i jego późniejszych następstw

  2017.11.20

  Uznanie przez zespół powypadkowy zdarzenia wypadkowego za wypadek przy pracy i zatwierdzenie przez pracodawcę sporządzonej dokumentacji powypadkowej stanowi podstawę do wypłacenia zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy jego wymiaru nie tylko u płatnika, u którego doszło do zdarzenia, ale także u wszystkich płatników, u których ubezpieczony jest zgłoszony do ubezpieczenia chorobowego.

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Jak liczyć podstawę wymiaru zasiłku, gdy nastapiło przekroczenie 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

  2017.11.15

  Ustalając wynagrodzenie przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłku w sytuacji, gdy wynagrodzenie pracownika za miesiąc, w którym nastąpiło przekroczenie rocznego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w całości jest wliczane do postawy wymiaru zasiłku chorobowego, należy odjąć kwotę faktycznie potrąconych ze środków pracownika składek na ubezpieczenia społeczne.

  ...»

 • Jakie składki ZUS są należne od wspólnika jednoosobowej spółki z o.o., który jest też pracownikiem

  2017.11.13

  Jestem zatrudniony na umowę o pracę w firmie „A” – tutaj jest odprowadzany pełny ZUS. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą „B”, z której odprowadzam ubezpieczenie zdrowotne. Jestem też jednym z trzech udziałowców spółki z o.o. „C” i pełnię funkcję prezesa w jej zarządzie. Tutaj nie opłacam żadnych składek. Dziś założyłem nową spółkę z o.o. „D”. Jestem właścicielem 100% udziałów i również pełnię funkcję w zarządzie. Jaki ZUS powinienem płacić ze spółki „D”?

  ...»

 • Kiedy pracodawca zapewniający pracownikom bezpłatny dojazd do pracy może skorzystać ze zwolnienia ze składek i podatku

  2017.11.10

  Ze względu na niedobory kadrowe nasza firma zwraca pracownikom koszty zakupionych przez nich biletów miesięcznych – w formie wypłat pieniężnych, na podstawie przedłożonych imiennych rachunków za ich zakup. Dowozimy też do pracy pracowników z sąsiednich gmin wynajętym w tym celu autokarem. Czy tego rodzaju świadczenia powinny stanowić przychód pracownika podlegający opodatkowaniu i oskładkowaniu?

  ...»

 • Czy praca kierowcy autobusu szkolnego uprawnia do przejścia na wcześniejszą emeryturę lub na emeryturę pomostową

  2017.11.06

  W latach 2009–2016 w naszej gminie zatrudnialiśmy dwóch kierowców gimbusa, którzy dowozili dzieci do szkół. Czy wykonywali oni w tych latach pracę w szczególnych warunkach, uprawniającą do uzyskania wcześniejszej emerytury lub emerytury pomostowej? Jeśli tak, to jakie warunki muszą spełnić, aby uzyskać jedno z tych świadczeń?

  ...»

 • Czy pracownicy przysługuje zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorym dzieckiem, jeżeli ojciec dziecka nie pracuje

  2017.11.02

  Pracownica wystąpiła z wnioskiem o zasiłek opiekuńczy na chore dziecko. We wniosku ZUS Z-15a oświadczyła, że ojciec dziecka nie pracuje, ale pobiera świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad starszym, niepełnosprawnym dzieckiem (na podstawie art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych). Młodsze dziecko, jeśli jest zdrowe, uczęszcza do przedszkola. Czy w takiej sytuacji matka dziecka ma prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad młodszym, chorym dzieckiem?

  ...»

 • Jakie należności uwzględniać w podstawie składkowej pracownika oddelegowanego do pracy za granicą

  2017.10.30

  Jeden z naszych wieloletnich, pełnoetatowych pracowników od 16 października 2017 r. został oddelegowany do pracy w Niemczech. Wcześniej pracował wyłącznie w Polsce. Poza stałym wynagrodzeniem zasadniczym co miesiąc otrzymuje ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Od października dodatkowo przyznano mu 900 zł brutto tytułem dofinansowania kosztów zagranicznego zakwaterowania. Jak w opisanej sytuacji powinniśmy wyznaczyć październikową podstawę składek ZUS oddelegowanego?

  ...»

 • Czy należy uzupełnić ilość dni pobytu w szpitalu w zaświadczeniu lekarskim wydanym z tytułu opieki nad dzieckiem

  2017.10.27

  Pracownica złożyła wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad chorym dzieckiem przebywającym w szpitalu. Zwolnienie lekarskie zostało wystawione 9 października na okres od 2 do 16 października 2017 r. W zwolnieniu jednak nie została podana liczba dni pobytu dziecka w szpitalu. Czy zwolnienie lekarskie należy oddać pracownicy w celu uzupełnienia przez lekarza liczby dni pobytu w szpitalu?

  ...»

 • Jak wykazać świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego w ZUS Rp-7

  2017.10.26

  W naszej firmie z powodu obniżenia wieku emerytalnego część pracowników zwróciła się do nas z prośbą o wystawienie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7. Jeden z pracowników przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu wypadku przy pracy. Czy taki zasiłek, którego byliśmy płatnikiem, powinien być wyszczególniony w kolumnie 6 w tabeli druku, czy też w pkt 6 (uwagi). W objaśnieniu do formularza nie ma informacji dotyczącej zasiłku wypłacanego z ubezpieczenia wypadkowego, stąd nasza wątpliwość.

  ...»

 • Jak ustalić obowiązek opłacenia składek na Fundusz Pracy i FGŚP za zleceniobiorcę

  2017.10.25

  Nasza firma zatrudnia powyżej 20 pracowników na umowy o pracę, ale chcemy zatrudnić na zlecenie 3 nowe osoby, których wynagrodzenie będzie oscylować miesięcznie w granicach 800 zł – 1000 zł (stawka godzinowa): emeryta, osobę niezatrudnioną poza naszą firmą oraz pracownika, który zarabia w innej firmie więcej niż minimalne wynagrodzenie. Jak w tych trzech przypadkach przedstawia się obowiązek opłacania składek na FP i FGŚP?

  ...»

 • Kiedy student nabywa prawo do zasiłku

  2017.10.23

  Absolwenci szkół lub szkół wyższych, którzy zostaną objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpią do ubezpieczenia chorobowego dobrowolnie w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły albo uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych, będą mogli nabyć prawo do zasiłku chorobowego bez okresu wyczekiwania.

  ...»

Tematy tygodnia

Split payment – skutki dla dostawcy i nabywcy

2017-11-20

Split payment, z ang. płatność podzielona, to rozwiązanie, które z założenia ma pomóc w łataniu powiększającej się luki podatkowej w VAT. Od kwietnia 2018 r. split payment ma obowiązywać również w Polsce. Stosowanie tego mechanizmu przez podatników ma być dobrowolne, dlatego projekt zakłada wprowadzenie pewnych korzystnych rozwiązań podatkowych zachęcających do skorzystania z tej formy rozliczania podatku.

...»

Wszystkie tematy ...»