Piątek, 23.07.2021

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » ZUS

ZUS w IPP24

Nowe artykuły

 • Czy składka na grupowe ubezpieczenie osoby na urlopie macierzyńskim jest wliczana do podstawy wymiaru składek ZUS

  2021.07.08

  Nasi pracownicy od 1 czerwca 2021 r. są objęci grupowym ubezpieczeniem na życie. Składki na to ubezpieczenie w całości opłaca pracodawca do 10 dnia miesiąca za dany miesiąc. Zasady przyznawania tych świadczeń nie są uregulowane w żadnych przepisach płacowych. Także pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich mogą przystąpić do tego ubezpieczenia. Czy w sytuacji, gdy pracownicy nie ponoszą kosztów tego ubezpieczenia, wartość składki powinna być uwzględniona w podstawie wymiaru składek ZUS ze stosunku pracy?

  ...»

 • Jakie obowiązki wobec ZUS ma przedsiębiorca, który zwolnił pracowników i przechodzi na samozatrudnienie

  2021.07.06

  W mojej firmie (działalność na podstawie wpisu do CEIDG) zatrudniałem 2 pracowników, których ze względu na epidemię i znaczne zmniejszenie obrotów musiałem niestety zwolnić. Stosunek pracy obu pracowników został rozwiązany z dniem 30 czerwca 2021 r. Firma nie będzie zawieszała działalności, na razie spróbuję prowadzić ją sam, bez zatrudniania dodatkowych osób. Jak w tej sytuacji zmienią się moje rozliczenia z ZUS? Jakie dokumenty muszę złożyć za pracowników i za siebie w związku ze zwolnieniami?

  ...»

 • Czy firma korzystająca ze zwolnienia ze składek ZUS ma obowiązek oddać zatrudnionym składki potrącone z ich wynagrodzeń

  2021.07.02

  Nasza firma skorzystała ze zwolnienia z opłacania składek za pracowników i zleceniobiorców w ramach kolejnych Tarcz antykryzysowych i Tarczy branżowej. Jeden z naszych pracowników domaga się teraz od nas zwrotu składek potrąconych z jego wynagrodzenia (w części finansowanej przez ubezpieczonego). Czy mamy obowiązek oddać pracownikom składki, których dotyczyło zwolnienie, a które zostały potrącone z ich wynagrodzeń? Czy prawidłowo ustaliliśmy podstawę opodatkowania pracowników, pomniejszając przychód o składki, które zostały potrącone pracownikom, ale nieopłacone ze względu na zwolnienie uzyskane w ramach Tarczy antykryzysowej?

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Czy pracodawca powinien złożyć formularz RUD w razie zawarcia umowy o dzieło z pracownicą na urlopie wychowawczym

  2021.07.01

  Z jedną z naszych pracownic, w trakcie jej urlopu wychowawczego, została zawarta umowa o dzieło. Czy mamy obowiązek zgłoszenia tej umowy na formularzu RUD?

  ...»

 • Czy świadczenia rzeczowe otrzymywane przez zleceniobiorcę podlegają oskładkowaniu

  2021.06.29

  Nasza spółka zawarła umowy zlecenia z trzema osobami (przebywającymi na emeryturze), z tytułu których - w zamian za opiekę nad grupami turystycznymi - otrzymują one nocleg i wyżywienie w hotelu podczas turnusu (nie otrzymują wynagrodzenia). Spółka zatrudnia także innych zleceniobiorców, za „normalnym” wynagrodzeniem, którym dodatkowo przyznaje od czasu do czasu dodatkowe świadczenia rzeczowe w postaci posiłków (bon o wartości 300 zł miesięcznie). Jak należy rozliczyć składki na ubezpieczenia od tych świadczeń?

  ...»

 • Czy zwroty za bilety na przejazdy do pracy zleceniobiorców podlegają oskładkowaniu

  2021.06.25

  Ze względu na sezonowe zwiększenie liczby zamówień w okresie letnim zatrudniamy do pomocy osoby na podstawie umowy zlecenia. Zleceniobiorcy, którzy dojeżdżają do naszej firmy z innych miejscowości, mają prawo do zwrotu kosztów dojazdów do miejsca wykonywania zlecenia, na podstawie przedstawionych biletów i paragonów zakupu. Czy takie świadczenie pieniężne jest zwolnione ze składek ZUS? A jeśli nie, to czy istnieje możliwość podjęcia działań, które umożliwią skorzystanie z wyłączenia składkowego?

  ...»

 • Czy od zapłaconych za pracownika zaległych składek należy także opłacić składki ZUS

  2021.06.24

  Nasza firma, po kontroli ZUS dotyczącej ustalania podstawy wymiaru składek za lata 2019-2020, z własnych środków zapłaciła w całości zaległe składki ZUS za obecnych pracowników. Czy wartość składek (w części, która powinna być finansowana przez pracowników) stanowi przychód tych osób podlegający oskładkowaniu?

  ...»

 • Czy na wniosek pracownika można skrócić izolację domową i dopuścić go do pracy zdalnej

  2021.06.23

  Otrzymaliśmy informację od jednego z naszych kierowników, że jego pracownik przebywający na izolacji domowej zawnioskował o jej przerwanie i dopuszczenie do pracy zdalnej, którą dotychczas wykonywał w tej formie. Izolacja została wpisana do systemu na PUE ZUS (nie zostało wystawione zwolnienie lekarskie na ten okres). Czy w takiej sytuacji kierownik może wyrazić zgodę na przerwanie izolacji? Czy tego okresu nie powinniśmy traktować jak zwolnienia lekarskiego, o skróceniu którego pracownik nie może sam decydować?

  ...»

 • Praca zdalna za granicą – jakie przepisy stosować w zakresie ubezpieczeń społecznych

  2021.06.22

  W okresie epidemii COVID-19 znaczna część pracowników wykonuje pracę w formie zdalnej. Pracodawcy chętnie korzystają z tego rozwiązania. Umożliwiają to przepisy tzw. ustawy covidowej. Niejednokrotnie zdarza się, że pracownicy za zgodą pracodawcy (lub bez takiej zgody i wiedzy pracodawcy) wykonują pracę zdalną poza miejscem zamieszkania. Powoduje to określone konsekwencje, m.in. na gruncie ubezpieczeń społecznych. Pracownik wykonujący pracę zdalną za granicą w dalszym ciągu będzie objęty ubezpieczeniami w Polsce, jeżeli zostaną spełnione warunki delegowania. Jeśli natomiast wykonywanie pracy zdalnej za granicą nie ma cech delegowania, wówczas co do zasady będzie on podlegał ubezpieczeniom w tym państwie, w którym wykonuje pracę (nie w Polsce).

  ...»

 • Jakie są konsekwencje złożenia formularza RUD po terminie

  2021.06.21

  W 2021 r. zawarliśmy 2 umowy o dzieło. Pomimo że upłynął już termin 7 dni od ich zawarcia, umowy te nie zostały zgłoszone do ZUS. Co powinniśmy teraz zrobić? Czy są jakieś konsekwencje niezłożenia do ZUS formularzy RUD?

  ...»

 • Czy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe za izolację domową przypadającą w wolną sobotę i niedzielę

  2021.06.21

  Jeden z naszych pracowników od 9 do 18 czerwca 2021 r. był objęty obowiązkową izolacją domową. Za 9 czerwca wypłacimy mu wynagrodzenie chorobowe. Natomiast w okresie od 10 do 11 czerwca i od 14 do 18 czerwca br. za zgodą pracodawcy wykonywał on pracę w trybie zdalnym. Pracownik jest zatrudniony w systemie podstawowym i świadczy pracę od poniedziałku do piątku. Czy za 12 i 13 czerwca (sobota i niedziela) powinniśmy wypłacić mu wynagrodzenie chorobowe?

  ...»

 • Obowiązek sporządzenia korekty deklaracji ZUS w razie nadpłaty zasiłku

  2021.06.18

  Po ustaniu zatrudnienia pracownika, wskutek pomyłki, wypłacono mu 31 dni zasiłkowych. Czy można dokonać korekty listy płac oraz raportu ZUS RSA i deklaracji ZUS DRA, jeśli pracownik nie zwrócił zasiłku i utrzymuje, że nie odda nadpłaconej kwoty? Czy korektę można zrobić, zanim pracodawca odzyska zwrot?

  ...»

 • Zasiłek opiekuńczy dla dziadków

  2021.06.11

  Czy o zasiłek opiekuńczy mogą ubiegać się ubezpieczeni dziadkowie dziecka, niezamieszkujący na stałe z wnukiem?

  ...»

Tematy tygodnia

Zatrudnianie do prac sezonowych

2021-07-19

Praca sezonowa to praca wykonywana tylko przez część roku, związana z właściwościami pór roku, zwłaszcza warunkami atmosferycznymi. Do jej wykonywania można zatrudnić na różnych podstawach. Najczęściej zawierane są umowy cywilnoprawne i umowy o pracę. Jednak pracę sezonową można także wykonywać m.in. w ramach praktyki absolwenckiej czy pracy tymczasowej.

...»

Wszystkie tematy ...»