Sobota, 24.08.2019

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » ZUS

ZUS w IPP24

Nowe artykuły

 • Czy rezygnacja z ulg w składkach ZUS początkującego przedsiębiorcy podwyższy podstawę wymiaru zasiłku chorobowego

  2019.08.21

  Czy właściciel zakładający jednoosobową działalność gospodarczą może zrezygnować z ulgi na start oraz z preferencyjnego ZUS i zgłosić się do pełnych składek ZUS wraz z dobrowolną składką chorobową na kodzie 05 10 00, opłacając składki ustawowe 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia? Jeśli tak, to czy trzeba powiadomić pisemnie ZUS o rezygnacji z ulgi? Jak wówczas będzie liczona podstawa zasiłkowa, gdyby po kilku miesiącach przedsiębiorca zachorował?

  ...»

 • Kiedy za pracownika niepełnoetatowego należy opłacać składkę na Fundusz Pracy

  2019.08.20

  Pracownik mający mniej niż 60 lat jest zatrudniony na 1/2 etatu i zarabia miesięcznie 1200 zł. Umowa o pracę uległa rozwiązaniu 20 lipca 2019 r. Za lipiec br. pracownik otrzymał wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca - 857,04 zł, ekwiwalent za 32 godziny niewykorzystanego urlopu w wysokości 458,88 zł, premię za II kwartał 2019 r. - 500 zł, oraz zaległe wynagrodzenie za czerwiec 2019 r., za przepracowane godziny ponadwymiarowe w kwocie 120 zł. Pracownik nie miał innych tytułów do ubezpieczeń, dlatego nie odprowadzaliśmy za niego składek na FP. Czy za lipiec br. należy tę składkę zapłacić, przeliczając przychód na okres miesiąca?

  ...»

 • Czy pracownik może przerwać zwolnienie lekarskie i szybciej wrócić do pracy

  2019.08.19

  Pracownik otrzymał zwolnienie na okres od 26 lipca do 23 sierpnia 2019 r. Od 13 sierpnia 2019 r. chce jednak wrócić do pracy. Czy pracownik może sam przerwać zwolnienie lekarskie? Czy lekarz powinien poprawić zaświadczenie lekarskie? Co powinien zrobić pracownik i pracodawca?

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Czy w okresie zwolnienia ze świadczenia pracy pracownikowi przysługuje świadczenie chorobowe

  2019.08.12

  Pracownica została zwolniona z obowiązku świadczenia pracy od 1 maja 2019 r. przez cały 3-miesięczny okres wypowiedzenia, który upłynie 31 lipca 2019 r. Za czas tego zwolnienia otrzymuje wynagrodzenie obliczone jak za urlop wypoczynkowy. Pracownicy wystawiono zwolnienie lekarskie na okres od 26 lipca do 4 sierpnia 2019 r. Czy powinniśmy wypłacić jej świadczenie chorobowe za ten okres, skoro i tak do 31 lipca br. była zwolniona ze świadczenia pracy i miała prawo do wynagrodzenia?

  ...»

 • Czy po odzyskaniu zdolności do pracy w okresie przyznanego świadczenia rehabilitacyjnego można otworzyć nowy okres zasiłkowy

  2019.08.08

  Nasz pracownik pobiera świadczenie rehabilitacyjne. Przed upływem okresu, na jaki świadczenie to zostało przyznane, otrzymał on zaświadczenie od swojego lekarza prowadzącego o zakończeniu dotychczasowego leczenia i odzyskaniu zdolności do pracy. Po kilku dniach od przedstawienia nam tego zaświadczenia, ale nadal w okresie posiadania prawa do świadczenia rehabilitacyjnego, pracownikowi wystawiono zwolnienie lekarskie na 7 dni. Przyczyną orzeczonej niezdolności do pracy była inna choroba niż ta, z powodu której przysługiwało mu świadczenie rehabilitacyjne. Czy w tej sytuacji (odzyskania przez pracownika zdolności do pracy i otrzymania e-ZLA) powinniśmy otworzyć nowy okres zasiłkowy i zamiast świadczenia rehabilitacyjnego wypłacić mu zasiłek chorobowy?

  ...»

 • Czy pracownik może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS po wypadku przy pracy, jeśli nie korzystał ze zwolnienia lekarskiego

  2019.08.07

  Jeden z naszych pracowników uległ wypadkowi w pracy (zwichnął rękę). Nie korzystał jednak ze zwolnienia lekarskiego, lecz przychodził do pracy i wykonywał swoje obowiązki. Obecnie pracownik odbywa rehabilitację ręki. Czy będzie mógł ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS?

  ...»

 • Czy wpłaty do PPK oblicza się tylko od wynagrodzenia czy również od zasiłków

  2019.08.06

  Jesteśmy płatnikiem zasiłków. Czy wpłaty do PPK będziemy obliczać tylko od wynagrodzeń czy również od zasiłków? Co w sytuacji, gdy za część miesiąca wypłacamy wynagrodzenie, a za resztę np. zasiłek macierzyński? Czy jest jakaś minimalna kwota, poniżej której nie nalicza się wpłat do PPK?

  ...»

 • W jaki sposób ZUS ustala właściwego płatnika składek na ubezpieczenia społeczne

  2019.08.05

  ZUS może uznać, że płatnikiem składek w odniesieniu do określonej grupy osób ubezpieczonych nie jest podmiot, który zgłosił ich do ubezpieczeń. Konsekwencje finansowe takiej decyzji mogą okazać się bardzo istotne zarówno dla podmiotu uznanego za „zgłaszającego do ubezpieczeń”, jak i dla podmiotu uznanego finalnie za „właściwego” płatnika składek.

  ...»

 • W jakiej sytuacji dodatek za pranie odzieży roboczej jest zwolniony z oskładkowania

  2019.08.02

  W naszej spółce planujemy wprowadzenie dodatku pieniężnego na utrzymanie w czystości odzieży ochronnej. Czy będzie on zwolniony z oskładkowania? Jakie działania powinniśmy podjąć, aby ewentualne wyłączenie składkowe nie zostało zakwestionowane przez ZUS?

  ...»

 • Konsekwencje skrócenia przez ZUS zwolnienia lekarskiego pracownika

  2019.07.19

  Pracodawca otrzymał z ZUS pismo skracające zwolnienie lekarskie pracownika. Niestety pismo to dotarło po wypłacie zasiłku chorobowego. Jak skorygować listę płac, dokumenty ZUS? W jaki sposób możemy ubiegać się o zwrot nadpłaconego zasiłku? Czy pracownik jest zobligowany do jego zwrotu?

  ...»

 • Czy zawarcie umowy o pracę z członkiem zarządu spółki, która jest nieważna, powoduje powstanie tytułu do ubezpieczeń społecznych

  2019.07.15

  W umowach o pracę z członkiem zarządu spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany przez zgromadzenie wspólników. W przypadku niezachowania tej formy reprezentacji umowa może zostać uznana za nieważną. Jednak nawet w takim przypadku członek zarządu może zostać objęty ubezpieczeniami społecznymi jako pracownik. Stanie się tak, gdy jego praca na rzecz spółki będzie miała faktyczne cechy stosunku pracy.

  ...»

 • Jakie składki powinien opłacać artysta prowadzący działalność gospodarczą

  2019.07.12

  Twórca posiadający decyzję Komisji do spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców potwierdzającą rozpoczęcie działalności twórczej od 1 lipca 2019 r. zgłosił także działalność gospodarczą do CEIDG, wskazując na prowadzenie artystycznej i literackiej działalności twórczej. Chce opłacać składki wyłącznie z tytułu działalności twórczej. Czy będąc twórcą, powinien opłacać podwójne składki do ZUS, tj. jedną z tytułu działalności gospodarczej, a drugą z tytułu działalności twórczej?

  ...»

 • Jak na potrzeby PPK prawidłowo ustalić liczbę osób zatrudnionych

  2019.07.11

  Jesteśmy spółką z o.o. Zatrudniamy przede wszystkim pracowników (45 osób, część z nich w niepełnym wymiarze godzin). Jedna z pracownic jest na urlopie macierzyńskim, dwie na wychowawczym. Poza tym jeden z pracowników jest na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Mamy też zawarte umowy o dzieło i zlecenia (od niektórych płacimy tylko składkę zdrowotną). Stan zatrudnienia na 30 czerwca 2019 r. wyniósł 62 osoby, co oznaczałoby, że podlegamy ustawie o PPK od 1 stycznia 2020 r. Jednak nie jesteśmy pewni, czy na potrzeby PPK powinniśmy brać pod uwagę wszystkie osoby zatrudnione (także osoby wykonujące umowę o dzieło). Czy każdy zleceniobiorca musi być wliczony?

  ...»

Tematy tygodnia

Mobbing w pracy – na czym polega i jak pracodawca może się przed nim chronić

2019-08-19

Od 7 września 2019 r. pracownicy będą mogli dochodzić odszkodowań od pracodawcy nie tylko w przypadku rozwiązania umowy o pracę z powodu mobbingu, ale także wtedy, gdy mimo mobbingu nie zdecydują na rozwiązanie umowy o pracę. Nowelizacja przepisów może zatem spowodować wzrost liczby roszczeń pracowników z tytułu mobbingu. Żeby przeciwdziałać takim roszczeniom, pracodawca powinien wiedzieć, jakie zachowania mogą być uważane za mobbing, oraz wdrożyć w firmie procedury antymobbingowe. 

...»

Wszystkie tematy ...»