Wtorek, 04.08.2020

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » ZUS

ZUS w IPP24

Nowe artykuły

 • Ustalanie prawa i wysokości zasiłku macierzyńskiego

  2020.08.04

  ...»

 • Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji dla byłego menedżera – zasady oskładkowania

  2020.07.28

  Uchwalona przez Sejm 19 czerwca 2020 r.  tzw. tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza nowe przepisy dotyczące umów o zakazie konkurencji. Jednak nie zmieniają się zasady oskładkowania tych umów. Nadal wypłacane np. byłemu menedżerowi zatrudnionemu na kontrakcie menedżerskim odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu pełnienia funkcji menedżera stanowi podstawę do naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

  ...»

 • Jakie są warunki otrzymania dodatku solidarnościowego wypłacanego przez ZUS

  2020.07.27

  Od 21 czerwca 2020 r. pracownicy, którzy po 15 marca 2020 r. utracili źródło zarobkowania w związku kryzysem wywołanym przez  COVID-19, mogą ubiegać się o świadczenie pomocowe wypłacane przez ZUS. Świadczenie to przeznaczone jest tylko dla byłych pracowników. Nie obejmuje osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowy zlecenia, o świadczenie usług czy też umowy o dzieło. Wypłata przysługuje za okres maksymalny od 1 czerwca do 31 sierpnia w kwocie 1400 zł miesięcznie.

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Jak odzyskać opłacone składki ZUS objęte zwolnieniem z powodu COVID-19

  2020.07.23

  Prowadzę samodzielnie działalność gospodarczą, nikogo nie zatrudniając. Opłacam składki na ubezpieczenia społeczne od najniższej podstawy 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Ponadto opłacam składkę zdrowotną oraz składkę na FP i FS. W kwietniu i maju 2020 r. moje przychody przewyższyły próg 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, więc nie składałem wniosku o zwolnienie z opłacania składek ZUS. Ostatnio dowiedziałem się, że zmieniły się przepisy i jeśli w obu miesiącach mój dochód nie przekroczył 7000 zł, to mogę wnioskować do ZUS o zwolnienie ze składek za te miesiące. Czy przysługuje mi ich zwrot, jeśli nieświadomie je opłaciłem?

  ...»

 • Jak urlop wypoczynkowy wpływa na ustalanie podstawy wymiaru zasiłków

  2020.07.22

  Nieobecności pracownika w miesiącach, z których jest ustalana podstawa wymiaru zasiłku, wpływają na wysokość tej podstawy. W wielu przypadkach płatnik ma obowiązek uzupełnić podstawę wymiaru zasiłku. Jeżeli jednak pracownik jest nieobecny w pracy z powodu korzystania z urlopu wypoczynkowego, dni tego urlopu należy traktować jak przepracowane.

  ...»

 • Ustalanie wysokości wynagrodzenia chorobowego dla pracownika objętego przestojem na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej

  2020.07.14

  Pracownik zatrudniony od 1 stycznia 2019 r. w pełnym wymiarze czasu pracy jest objęty przestojem ekonomicznym na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Jego wynagrodzenie za ten okres zostało obniżone do minimalnej płacy. W lipcu 2020 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim przez 10 dni. To jego pierwsza niezdolność do pracy w tym roku. Czy wynagrodzenie chorobowe powinniśmy obliczyć tylko od wynagrodzenia za okres przestoju czy z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc wystąpienia niezdolności do pracy?

  ...»

 • Kiedy do tzw. okresu wyczekiwania wliczyć okres podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu

  2020.07.13

  Od 1 czerwca 2020 r. zatrudniamy pracownika, który bezpośrednio przed nawiązaniem stosunku pracy (do 31 maja 2020 r.) był zatrudniony w naszym podmiocie na podstawie umowy zlecenia. Osoba ta z tytułu zawarcia tej umowy przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i w chwili zatrudnienia w naszym zakładzie miała już nabyte prawo do świadczeń chorobowych (przebyła 90-dniowy okres wyczekiwania). Od 14 czerwca 2020 r. pracownik przebywał na 14-dniowej kwarantannie. Czy w tych okolicznościach za okres kwarantanny przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe?

  ...»

 • Jak ubiegać się o zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek przez PUE ZUS

  2020.07.09

  Złożyliśmy w ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za okres od marca do maja 2020 r. (na podstawie tarczy antykryzysowej - zgłaszaliśmy do ubezpieczeń społecznych 8 osób). Pod koniec czerwca br. otrzymaliśmy informację z ZUS o pełnym zwolnieniu za ww. okres. Chcemy wnioskować o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek. Czy w tej sytuacji możemy ubiegać się o takie zaświadczenie? Jeżeli tak, to czy możliwe jest złożenie wniosku przez PUE ZUS?

  ...»

 • Jaka forma zatrudnienia najbliższego członka rodziny jest najkorzystniejsza pod względem ubezpieczeń ZUS

  2020.07.08

  Prowadzę jednoosobowo firmę usługową. Chciałbym zatrudnić do pomocy członków swojej najbliższej rodziny (żonę i pełnoletniego syna). Jaka forma zatrudnienia byłaby w takim przypadku korzystniejsza - umowa o pracę czy umowa zlecenia?

  ...»

 • Kiedy ZUS poświadczy formularz A1 za handlowca pracującego w Polsce i za granicą

  2020.07.06

  Handlowiec zatrudniony od 1 lipca 2020 r. w naszej spółce będzie wykonywał swoje obowiązki zarówno w Polsce, jak i za granicą (w Niemczech, Belgii, Holandii). Przeciętnie będzie spędzał 3-4 dni w tygodniu za granicą, pozostały czas w Polsce. Dodam, że jesteśmy polską spółką i chodzi o obywatela Polski zamieszkałego w Polsce. Do jakich ubezpieczeń społecznych i w którym kraju powinien zostać zgłoszony taki pracownik?

  ...»

 • Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku po obniżeniu wymiaru czasu pracy na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej

  2020.07.02

  Klient mojego biura rachunkowego zawarł 6 maja 2020 r. z przedstawicielami pracowników porozumienie o obniżeniu ich wymiaru etatu o 20% i jednocześnie wynagrodzenia (na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej). Porozumienie obowiązuje od 1 maja 2020 r. do 31 lipca 2020 r. Jedna z pracownic objęta porozumieniem przebywa od 1 maja 2020 r. na zasiłku chorobowym. Klient nie jest płatnikiem zasiłków, więc 4 maja 2020 r. wysłaliśmy do ZUS zaświadczenie płatnika składek (Z-3), podając wynagrodzenie pracownicy stanowiące podstawę wymiaru zasiłku za okres 12 miesięcy poprzedzających maj oraz wskazując pełny wymiar czasu pracy. Czy w tej sytuacji powinniśmy skorygować Z-3? Czy jeżeli inny pracownik przebywa nieprzerwanie na zwolnieniu lekarskim, to również przesyłamy do ZUS nowe zaświadczenie Z-3, wskazując zmiany w jego wynagrodzeniu i etacie od 1 maja 2020 r.? Czy przerwa w pobieraniu zasiłku od 1 maja 2020 r. powoduje konieczność przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku?

  ...»

 • Czy ekwiwalent za używanie prywatnego komputera pracownika do celów służbowych może być zwolniony z oskładkowania

  2020.06.24

  Nasza spółka zawarła z pracownikiem umowę o używanie do celów służbowych laptopa będącego jego własnością. Planujemy również opłacenie modemu internetowego, co pozwoli pracownikowi na wykonywanie pracy zdalnie z domu. Jak prawidłowo ustalić ekwiwalent za użytkowanie komputera pracownika, aby był zwolniony z oskładkowania? Czy także wartość opłaconego pracownikowi modemu internetowego będzie dla niego przychodem podlegającym oskładkowaniu?

  ...»

 • Wsparcie z ZUS dla zadłużonego przedsiębiorcy – warunki pomocy w czasie epidemii koronawirusa

  2020.06.17

  Przedsiębiorcy mający trudności finansowe mogą wystąpić do ZUS o odroczenie terminu płatności składek, a jeśli posiadają już zadłużenie, to mogą zawrzeć tzw. układ ratalny. Takie postępowanie uchroni ich od niekorzystnych konsekwencji, jak odsetki za zwłokę czy postępowanie egzekucyjne.  W czasie epidemii zasady przyznawania tego typu wsparcia są uproszczone. Pojawiły się też nowe instrumenty, z których przedsiębiorcy mający kłopoty z płynnością finansową mogą skorzystać (np. zwolnienie ze składek ZUS za okres od marca do maja 2020 r.).

  ...»

Tematy tygodnia

W jakiej formie należy uzyskać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę

2020-07-27

Faktury korygujące, jako dokumenty służące doprowadzeniu faktur pierwotnych do stanu, który odzwierciedla faktycznie zrealizowaną transakcję, są powszechnie stosowane w obrocie gospodarczym. W przypadku części z nich ustawodawca zobowiązał sprzedawców do uzyskania potwierdzenia odbioru korekty przez nabywcę. Wymóg ten dotyczy faktur korygujących obniżających podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Przepisy ustawy nie precyzują jednak, jak takie potwierdzenie powinno wyglądać. Kwestia ta wywołuje zatem często wiele wątpliwości, stając się przedmiotem sporów przedsiębiorców z organami podatkowymi. Pod wpływem orzecznictwa sądów organy podatkowe zaczęły uznawać potwierdzenie dostarczenia e-maila z załączoną fakturą korygującą za wystarczający dowód doręczenia faktury.

...»

Wszystkie tematy ...»