Niedziela, 22.07.2018

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » ZUS

ZUS w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak wypłacać świadczenia chorobowe pracownikowi, który ukończył 50 lat

  2018.07.20

  Prawo do wynagrodzenia chorobowego finansowanego ze środków pracodawcy przysługuje pracownikowi przez okres pierwszych 33 dni w danym roku, bez względu na liczbę pracodawców i przerwy w zatrudnieniu. Jednak w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia, koszty niezdolności do pracy pracodawca ponosi przez krótszy okres, trwający 14 dni w roku kalendarzowym.

  ...»

 • Czy nowy płatnik jest uprawniony do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za część urlopu rodzicielskiego

  2018.07.18

  Zatrudniliśmy pracownicę, która nie wykorzystała pełnego wymiaru zasiłku za czas urlopu rodzicielskiego u poprzedniego płatnika będącego zleceniodawcą. Osoba ta samotnie wychowuje dziecko urodzone w 2017 r. i nie skorzystała z 2 tygodni tego zasiłku. Pracownica złożyła nam, z zachowaniem 21-dniowego terminu, wniosek o udzielenie 2 tygodni urlopu rodzicielskiego i wypłatę zasiłku za tę część urlopu. Czy mamy obowiązek przychylić się do jej wniosku? W jakiej wysokości przysługuje jej zasiłek macierzyński za okres tego urlopu?

  ...»

 • Czy pracownikowi, który zachorował, będąc na urlopie za granicą, przysługuje świadczenie chorobowe w Polsce

  2018.07.17

  W przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby powstałej za granicą pracownicy mają prawo do zasiłku chorobowego za ten okres,  na podstawie zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez zagraniczny zakład opieki zdrowotnej. Zaświadczenie to musi jednak spełniać określone warunki i co do zasady  musi być przetłumaczone na język polski.

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Czy rozwiązanie jednej z dwóch umów o pracę uprawnia pracownika do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

  2018.07.16

  Zatrudniamy pracownicę na część etatu. Obecnie pracownica przebywa na zwolnieniu lekarskim. Poza zatrudnieniem w naszej firmie osoba ta pracuje na podstawie umowy o pracę w innej spółce. Z końcem czerwca 2018 r. rozwiążemy z nią umowę o pracę, ale u drugiego pracodawcy nadal będzie zatrudniona. Czy osoba ta będzie miała prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu stosunku pracy w naszej firmie?

  ...»

 • Jak skorygować kod tytułu ubezpieczenia w dokumentach ZUS, gdy pracownik uzyskał prawo do emerytury z wsteczną datą

  2018.07.13

  Nasz pracownik wygrał w sądzie z ZUS i w czerwcu 2018 r. dostałam decyzję o przyznaniu mu emerytury od 22 sierpnia 2016 r. Muszę teraz zmienić mu kod ubezpieczenia z datą wsteczną na 01 10 10 i sporządzić korekty dokumentów rozliczeniowych za cały okres objęty decyzją (za pracownika były składane tylko raporty ZUS RCA, nie było raportów świadczeniowych). Jak przeprowadzić taką korektę? Czy korekty wysyła się jako pełny zestaw dokumentów za cały miesiąc (ZUS RCA, RSA, DRA), czy należy złożyć tylko jeden korygowany dokument? Jak skorygować miesiąc, w trakcie którego następuje zmiana kodu tytułu ubezpieczenia - pyta Czytelniczka z Łukowa.

  ...»

 • Jak rozliczyć składki ZUS w przypadku przerwania urlopu wypoczynkowego przez niezdolność do pracy spowodowaną chorobą

  2018.07.12

  Pracownikowi został udzielony urlop wypoczynkowy w okresie od 18 do 29 czerwca 2018 r. Osoba ta jest zatrudniona na pełny etat w podstawowym systemie czasu pracy. 29 czerwca zostało mu wypłacone wynagrodzenie, w tym urlopowe. Na początku lipca br., a więc już po urlopie, pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie na ostatni tydzień czerwca - od 25 do 29 (5 dni). Jak rozliczyć czerwiec w dokumentach ZUS? Czy pracodawca musi skorygować wynagrodzenie za pracę i wypłacić wynagrodzenie chorobowe? Czy w tej sytuacji urlop mógł dalej trwać, mimo choroby? Pracownik zarabia 3000 zł miesięcznie oraz otrzymuje zmienną premię miesięczną stanowiącą odpowiedni procent wynagrodzenia za pracę.

  ...»

 • Czy dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci pracowników jest zwolnione ze składek ZUS

  2018.07.09

  W tym roku dofinansujemy naszym pracownikom wypoczynek ich dzieci. W tym celu wykorzystamy środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy od takiego dofinansowania należy odprowadzić składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe?

  ...»

 • Z jaką datą zgłosić do ubezpieczeń zleceniobiorcę – tegorocznego absolwenta

  2018.07.06

  W naszej spółce zatrudniamy zleceniobiorcę będącego tegorocznym maturzystą oraz studenta, który na początek lipca 2018 r. ma wyznaczony termin obrony pracy licencjackiej. Planujemy kontynuowanie zatrudnienia cywilnoprawnego w odniesieniu do tych osób. Od kiedy należy zgłosić zleceniobiorców do ZUS z tytułu umowy zlecenia?

  ...»

 • Jak rozliczać wynagrodzenie chorobowe i zasiłki z ubezpieczenia społecznego

  2018.06.29

  Wynagrodzenie chorobowe i zasiłki finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, których płatnikiem jest pracodawca lub zleceniodawca, należy rozliczać w zakresie składek i podatku według różnych zasad. Istotna jest przy tym metoda obniżania zaliczki na podatek o składkę zdrowotną. Obniżenia dokonuje się bowiem do wysokości podatku naliczonego od świadczenia, od którego należna była składka zdrowotna, i w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy jej wymiaru.

  ...»

 • Jak stosować wyłączenia składkowe w odniesieniu do rad nadzorczych – 8 najczęstszych problemów płatników składek

  2018.06.27

  Członkowie rad nadzorczych pobierający wynagrodzenie z tytułu zasiadania w radzie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym - emerytalnemu i rentowym. Do ustalania podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia, należnych za tę grupę osób, zastosowanie mają m.in. przepisy dotyczące zwolnień składkowych. Płatnicy często mają trudności z rozstrzygnięciem, czy dany przychód członka rady może zostać wyłączony z oskładkowania, czy nie, a jeżeli tak - jak odpowiednio zastosować do członka rady regulacje dotyczące zwolnienia składkowego.

  ...»

 • Jak liczyć okresy ulg w opłacaniu składek na ZUS

  2018.06.27

  Nowe Prawo przedsiębiorców dało początkującym przedsiębiorcom możliwość skorzystania z 6-miesięcznego okresu zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz z 24-miesięcznego okresu opłacania składek w obniżonej wysokości. Korzystanie z tych ulg jest dobrowolne, jednak dla początkujących przedsiębiorców, którzy zamierzają z nich skorzystać, istotne jest, jak obliczyć te okresy. Przedstawiamy obowiązujące w tym zakresie zasady.

  ...»

 • Jak uzyskać europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego dla studenta rozpoczynającego naukę w państwie członkowskim UE

  2018.06.20

  Córka naszej pracownicy wyjeżdża na studia do Francji. W związku z tym nasza pracownica zwróciła się do nas z zapytaniem, czy polskie ubezpieczenie zdrowotne, do którego jej córka jest zgłoszona jako członek rodziny, obowiązuje w tym kraju i jakim dokumentem powinna ona potwierdzać to ubezpieczenie.

  ...»

 • Kiedy „wczasy pod gruszą” wypłacane z ZFŚS podlegają oskładkowaniu

  2018.06.18

  Będziemy tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Chcemy wypłacać pracownikom tzw. wczasy pod gruszą. Wysokość dopłaty uzależnimy od dochodów pracowników, przy czym nie będzie ona przewyższać kwoty 1000 zł. Czy kwotę tę należy opodatkować i oskładkować?

  ...»

Tematy tygodnia

Jakie kary grożą za naruszenie obowiązków nałożonych ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

2018-07-16

13 lipca 2018 r. wchodzi w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ustawa wprowadza odmienne niż dotychczas zasady nakładania kar za naruszenia przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. W artykule przedstawiamy, jakie wprowadzono rodzaje kar, ile wynosi maksymalny limit kar pieniężnych i sankcji karnych oraz jakie naruszenia przepisów są zagrożone karami.

...»

Wszystkie tematy ...»