Niedziela, 24.01.2021

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » ZUS

ZUS w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w przypadku utraty premii regulaminowej

  2021.01.05

  Jeden z naszych pracowników, zatrudniony od 1 grudnia 2020 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 2300 zł i stałej premii regulaminowej w kwocie 500 zł. Zgodnie z regulaminem premiowania pracownik:

  • traci premię w całości za okresy pobierania zasiłków, jeżeli niezdolność do pracy trwa powyżej 5 dni,
  • zachowuje prawo do premii, gdy niezdolność do pracy z przyczyn usprawiedliwionych trwa do 5 dni.

  W grudniu 2020 r. pracownik utracił prawo do całej premii, ponieważ w tym miesiącu chorował przez 6 dni. Osoba ta ma wymagany okres wyczekiwania. Z jakiej podstawy wymiaru powinniśmy obliczyć należne mu wynagrodzenie chorobowe za grudzień 2020 r.? Czy premię uzupełniamy do pełnej kwoty, tj. 500 zł, czy tylko podwyższamy do minimalnego wynagrodzenia?

  ...»

 • Święta w firmie – jak finansować i rozliczać prezenty oraz spotkania świąteczne

  2020.12.22

  Pracodawca może przekazać zatrudnionym prezenty z okazji świąt, które mogą być finansowane nie tylko ze środków przeznaczonych na cele socjalne, ale również ze środków obrotowych. Świadczenia z zfśs są zwolnione w całości ze składek ZUS i w latach 2020-2021 nie podlegają opodatkowaniu do kwoty 2000 zł w roku. Świadczenia świąteczne finansowane ze środków obrotowych są oskładkowane i opodatkowane na zasadach ogólnych.

  ...»

 • Jakie skutki w zakresie rozliczeń z ZUS wywołuje decyzja ustalająca płatnika składek

  2020.12.16

  Jesteśmy grupą kapitałową kilku spółek z o.o. w układzie: spółka matka i spółki córki zależne. W październiku 2020 r. ZUS wydał decyzję, w której uznał spółkę matkę za płatnika składek dla 56 zleceniobiorców, którzy mają zawarte umowy zlecenia w jednej ze spółek zależnych. Spółka zależna będąca zleceniodawcą została uznana za „podmiot zgłaszający do ubezpieczeń”. Zleceniobiorcy z tytułu umów zlecenia podlegali tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, a - jak wynika z decyzji ZUS - powinni być rozliczani jako osoby wykonujące zlecenia na rzecz własnego pracodawcy, gdyż w spółce matce są zatrudnieni w ramach umów o pracę. Jak w tej sytuacji powinna zostać przeprowadzona korekta dokumentacji ZUS i rozliczeń składkowych przez obydwa podmioty?

  ...»

 • Kiedy ubezpieczony ma prawo do świadczeń chorobowych z powodu epidemii COVID-19

  2020.12.11

  Osoby ubezpieczone, które zostały objęte obowiązkową kwarantanną albo izolacją w warunkach domowych, jak i niezdolne do pracy z powodu zachorowania na COVID-19 mają prawo do świadczeń chorobowych na zasadach ogólnych. Obecnie informacje o okresie kwarantanny lub izolacji takich osób zamieszczane są na profilu płatnika składek PUE ZUS. Nie są już wydawane decyzje sanepidu w tej sprawie.

  ...»

 • Świadczenia przysługujące osobom ubezpieczonym podczas kwarantanny lub izolacji z powodu COVID-19

  2020.12.10

  Osoby ubezpieczone będące m.in. pracownikami czy zleceniobiorcami odbywające obowiązkową kwarantannę mogą za zgodą podmiotów je zatrudniających wykonywać w tym okresie pracę w trybie zdalnym. Wówczas za ten czas mają prawo do wynagrodzenia za pracę. W przeciwnym wypadku, jeżeli objęte są ubezpieczeniem chorobowym, otrzymają świadczenie chorobowe. Pracy nie mogą świadczyć, nawet za zgodą zatrudniającego, osoby objęte izolacją, w tym w warunkach domowych. Dotychczasowe przepisy nie regulowały wprost możliwości wykonywania pracy zdalnej podczas kwarantanny. Została ona wprowadzona ustawą z 28 października 2020 r. zmieniającą ustawę covidową, która obecnie na publikację w Dzienniku Ustaw. Zmiany w tym zakresie wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia nowelizacji.

  ...»

 • Ustalanie i przeliczanie podstawy wymiaru zasiłków z FUS w razie obniżenia etatu lub pogorszenia warunków zatrudnienia z powodu COVID-19

  2020.12.09

  Osobie uprawnionej do świadczeń chorobowych i z tytułu macierzyństwa w czasie obniżenia wymiaru czasu pracy lub zmiany w sposób niekorzystny warunków jej zatrudnienia z powodu epidemii płatnik zasiłków powinien ustalić podstawę wymiaru ww. świadczeń zgodnie z ustawą covidową. Nie należy w tym przypadku stosować art. 40 ustawy zasiłkowej. Zatem przy zmianie etatu podstawa zasiłkowa nie jest ustalana od wynagrodzenia przewidzianego dla nowego etatu. Według tej samej zasady trzeba dokonać, na wniosek pracownika, przeliczenia wypłaconych już świadczeń za okres przypadający od 31 marca do 8 października 2020 r. Takie przeliczenie będzie zasadne tylko w przypadku, gdy świadczenia wypłacone na podstawie dotychczasowych przepisów okażą się niższe od ustalonych według nowych regulacji, obowiązujących od 9 października 2020 r.

  ...»

 • Czy zleceniobiorcę można zgłosić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z datą wsteczną

  2020.12.03

  Kilku naszych zleceniobiorców, którzy podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu od 3 listopada 2020 r., zgłosiło obecnie (tj. 4 grudnia 2020 r.) chęć objęcia ich dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Czy możemy dokonać korekty tytułu podlegania i ich zgłosić do tego ubezpieczenia z tą samą datą, co zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego tj. od 3 listopada 2020 r.?

  ...»

 • Jak skorygować w ZUS nadpłatę zasiłku macierzyńskiego ze 100% do 80%

  2020.12.01

  Pracownica urodziła dziecko 28 listopada 2020 r., a w terminie wypłaty wynagrodzeń, tj. 30 listopada 2020 r., otrzymała zasiłek chorobowy oraz 100% zasiłku macierzyńskiego (za 28-30 listopada br.). Jednak 4 grudnia 2020 r. złożyła tzw. długi wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze po urlopie macierzyńskim. Zatem za listopad 2020 r. przysługiwał jej zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru. Jak w tej sytuacji skorygować dokumentację składkową, zasiłkową oraz jak rozliczyć podatek?

  ...»

 • Jak liczyć podstawę zasiłkową w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby na przełomie miesiąca

  2020.11.30

  Otrzymaliśmy pierwsze w tym roku zwolnienie lekarskie jednego z naszych pracowników. Zwolnienie obejmuje przełom listopada i grudnia 2020 r. Od 1 grudnia 2020 r. zawarliśmy z pracownikiem kolejną umowę o pracę (nie było żadnej przerwy między umowami). Czy z tego powodu podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy ustalać za każdy z tych miesięcy oddzielnie?

  ...»

 • Czy od wynagrodzenia z dzieła z własnym zleceniobiorcą i pracownikiem odprowadza się wpłaty do PPK

  2020.11.26

  Od dwóch miesięcy zatrudniamy zleceniobiorcę, z którym będziemy również podpisywać umowy o dzieło. Prowadzimy już PPK. Jeżeli osoba ta nie złoży deklaracji o nieprzystępowaniu do PPK, w jaki sposób potraktować wynagrodzenie z umów o dzieło w kontekście wpłat na PPK? Ze zlecenia są odprowadzane obowiązkowo składki na ubezpieczenia społeczne. Podobna sytuacja dotyczy także jednego z pracowników - niedługo zostanie on włączony do PPK, a zawieramy z nim również umowy o dzieło. Czy powinniśmy od tych przychodów odprowadzać wpłaty do PPK?

  ...»

Tematy tygodnia

1 lutego 2021 r. upływa termin na złożenie ZUS IWA za 2020 r.

2021-01-18

Płatnicy składek, którzy zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób w poprzednim roku kalendarzowym, muszą złożyć do ZUS „Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” ZUS IWA. Składa się ją w formie papierowej albo elektronicznej. Wybór formy jest uzależniony od tego, w jaki sposób płatnik składek przekazuje do ZUS pozostałe dokumenty ubezpieczeniowe.

...»

Wszystkie tematy ...»