Wtorek, 19.02.2019

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » ZUS

ZUS w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak liczyć zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP po urlopie macierzyńskim

  2019.02.15

  Pracownica wróciła do pracy po wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego na pierwsze dziecko 16 kwietnia 2016 r. i od 1 maja 2016 r. pracodawca nie opłaca za nią składek na FP i FGŚP. Kolejne dziecko urodziła 27 września 2018 r. Na urlopie macierzyńskim będzie przebywała do 13 lutego 2019 r. (140 dni). Na początku lutego br. planowana jest wypłata nagród rocznych. Czy od składnika, który będzie wypłacony tej pracownicy w trakcie urlopu macierzyńskiego, pracodawca ma obowiązek opłacenia składek na FP i FGŚP? Jak należy liczyć okres zwolnienia ze składek na FP i FGŚP na drugie dziecko? Czy nowy 36-miesięczny okres zwolnienia obowiązuje od marca 2019 r. czy od maja 2019 r. (czyli po zakończeniu 36 miesięcy zwolnienia na pierwsze dziecko)?

  ...»

 • Czy od ubezpieczonego można żądać zwrotu zasiłku, który został mu bezpodstawnie wypłacony

  2019.02.14

  Podczas kontroli ZUS okazało się, że w 2016 r. jednej z ubezpieczonych naliczyliśmy za wysoki zasiłek macierzyński (z powodu nieprawidłowo ustalonej podstawy wymiaru zasiłku). Czy ZUS może domagać się korekty wysokości zasiłku i jego zwrotu? Jeśli tak, to jak go wyegzekwować od ubezpieczonej?

  ...»

 • Czy z tytułu niezdolności do pracy z powodu wypadku przy pracy przysługuje 100% świadczenia rehabilitacyjnego

  2019.02.13

  Nasz pracownik był niezdolny do pracy z powodu wypadku, któremu uległ w pracy. Wyczerpał on z tego tytułu przysługujący mu okres zasiłkowy i wystąpił o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. ZUS przyznał pracownikowi to świadczenie, przy czym w decyzji wskazał, że przysługuje mu ono w zwykłej wysokości, czyli 90%, a następnie 75% podstawy wymiaru. Czy za wypadek przy pracy nie przysługuje świadczenie rehabilitacyjne w wysokości 100% podstawy wymiaru?

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Czy dodatkowe składniki wynagrodzenia wypłacone za miesiące wyłączone z podstawy wymiaru świadczenia chorobowego należy pominąć przy ustalaniu jego wysokości

  2019.02.12

  Jeden z naszych pracowników jest niezdolny do pracy z powodu choroby. Przy ustalaniu wysokości przysługującego mu świadczenia chorobowego pominęliśmy 2 miesiące, które przepracował przez mniej niż połowę ustalonego wymiaru czasu pracy. Jednak za te pominięte miesiące pracownikowi przysługiwała premia uznaniowa. Czy tę premię również powinniśmy wyłączyć z podstawy wymiaru zasiłku?

  ...»

 • Kiedy pracodawca jest płatnikiem zasiłków dla swoich ubezpieczonych

  2019.02.11

  W 2018 r. wypłacaliśmy ubezpieczonym zasiłki z FUS. Jednak ze względu na brak wymaganej liczby osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu na 30 listopada 2018 r. (mniej niż 21) w 2019 r. nie mamy statusu płatnika zasiłków. Jeden z naszych pracowników 30 grudnia 2018 r. wyczerpał 182-dniowy okres zasiłkowy. Pod koniec stycznia 2019 r. otrzymaliśmy decyzję o przyznaniu mu świadczenia rehabilitacyjnego. Jak powinniśmy postąpić w tej sytuacji? Kto będzie płatnikiem tego świadczenia, skoro okres jego pobierania rozpoczął się w roku, w którym jeszcze byliśmy płatnikiem zasiłków?

  ...»

 • Delegowanie pracownika za granicę – kiedy jest dopuszczalne bez wcześniejszego podlegania ubezpieczeniom w Polsce

  2019.01.30

  Tak zwane podleganie ustawodawstwu państwa członkowskiego przez pracownika jest jednym z pięciu warunków, które należy spełnić, aby było dopuszczalne delegowanie pracownika z Polski do pracy na terenie Unii Europejskiej, obszaru EOG oraz Szwajcarii. Warunek ten budził pewne wątpliwości w praktyce. Zostały one rozstrzygnięte w jednym z najnowszych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE. Warunek „podlegania” przed delegowaniem jest spełniony również w przypadku, gdy pracownik zatrudniony w celu delegowania miał w państwie wysyłającym tylko miejsce zamieszkania.

  ...»

 • Jak skorygować dokumentację rozliczeniową po przekroczeniu limitu 30-krotności

  2019.01.30

  W grudniu 2018 r. podstawa wymiaru składek społecznych u pracownika przekroczyła roczną kwotę ograniczenia. Składki zostały jednak opłacone od całego przychodu. Wynagrodzenie stałe pracownika wynosi 11 000 zł. W grudniu otrzymał też roczną premię w wysokości 15 000 zł, co spowodowało przekroczenie 30-krotności. Błąd został wykryty przez nas. Teraz musimy przygotować korekty dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Jak prawidłowo rozliczyć nadpłatę składek i skorygować dokumentację rozliczeniową?

  ...»

 • Jakie konsekwencje dla płatników i ubezpieczonych wynikają z kontroli zwolnień lekarskich

  2019.01.21

  Pracodawca, który ma podejrzenia, że pracownik nadużywa zwolnienia lekarskiego, może skontrolować taką nieobecność. Uprawnienie do kontroli przysługuje płatnikowi składek, który na 30 listopada poprzedniego roku zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego co najmniej 21 osób. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia takiej kontroli pracodawca może zawnioskować o to do ZUS. Kontrola może dotyczyć zarówno prawidłowości wykorzystywania przez pracownika zwolnienia lekarskiego, jak i zasadności jego wystawienia.

  ...»

 • Jak prawidłowo wypełnić i złożyć ZUS IWA za 2018 r.

  2019.01.17

  31 stycznia 2019 r. upływa termin składania w ZUS przez płatników składek informacji ZUS IWA za 2018 r. Informacja powinna zostać przekazana w formie papierowej lub elektronicznej (w zależności,  jaka obowiązuje płatnika składek przy przekazywaniu do ZUS innych dokumentów ubezpieczeniowych). Przy czym płatnik musi pamiętać o terminowym złożeniu informacji, bowiem termin ten nie może być  przywrócony przez ZUS nawet na  wniosek płatnika.

  ...»

 • Czy pracodawca jest zwolniony z opłacania składek na FP i FGŚP za pracownika łączącego pracę z urlopem rodzicielskim

  2019.01.15

  Pracownica bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego korzysta z urlopu rodzicielskiego, który został jej udzielony do 28 lutego 2019 r. Na mocy art. 1821e § 1 Kodeksu pracy od 1 grudnia 2018 r. pracownica łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u swojego pracodawcy w wymiarze 1/2 etatu, z miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 1900 zł. Czy w przedstawionych okolicznościach pracodawcy będzie przysługiwało zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP?

  ...»

 • Czy byłemu pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia, gdy wykonuje w innej firmie umowę zlecenia

  2019.01.14

  Jeden z naszych zleceniobiorców do końca grudnia 2018 r. był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy w innym podmiocie, z wynagrodzeniem w wysokości 2000 zł miesięcznie. Od 1 stycznia 2019 r. osoba ta przebywa na zwolnieniu lekarskim (przedstawiła je u obu płatników). Czy przysługuje jej zasiłek chorobowy zarówno po ustaniu pracowniczego zatrudnienia, jak i trwającej umowy zlecenia?

  ...»

 • Czy zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP za zatrudnionego bezrobotnego w wieku 50+ można kontynuować w kolejnych umowach o pracę

  2019.01.08

  Od 1 lipca 2018 r. zatrudniamy na podstawie umowy o pracę (pełny etat) osobę bezrobotną w wieku 50+. Z tego tytułu korzystamy ze zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP. Od 1 stycznia 2019 r. zawarliśmy z tym pracownikiem kolejną umowę o pracę - na czas nieokreślony. Czy jako płatnik nadal jesteśmy zwolnieni z opłacania składek na FP i FGŚP, aż do wyczerpania 12-miesięcznego okresu zwolnienia?

  ...»

 • Jak w podstawie zasiłkowej uwzględniać składnik wynagrodzenia wypłacany do czasu zmiany warunków zatrudnienia pracownika

  2019.01.07

  Wiceprezes naszej spółki jest w niej zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z uchwałą rady nadzorczej otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek funkcyjny bez określenia terminu, na jaki został przyznany. Dodatek nie przysługiwał pracownikowi w okresie pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Od 1 grudnia 2018 r. wskutek zmiany warunków zatrudnienia pracownik ma prawo tylko do wynagrodzenia zasadniczego. Od 10 listopada 2018 r. osoba ta jest niezdolna do pracy z powodu choroby. Do podstawy wymiaru zasiłku przyjęliśmy wynagrodzenie za okres od listopada 2017 r. do października 2018 r. wraz z dodatkiem funkcyjnym. Czy nasze postępowanie było prawidłowe?

  ...»

Tematy tygodnia

W lutym należy rozliczyć roczną korektę odliczonego VAT

2019-02-18

W lutym, w deklaracji i informacji JPK_VAT za styczeń (składanej do 25 lutego), podatnicy mają obowiązek dokonania korekty VAT naliczonego odliczonego w ubiegłym roku. Obowiązek ten mają wszyscy podatnicy, którzy wykonywali w ubiegłym roku tzw. działalność mieszaną (tzn. opodatkowaną i zwolnioną), ale też działalność opodatkowaną i niepodlegającą opodatkowaniu. Korekty należy dokonać na takich samych zasadach, jakie obowiązywały w latach ubiegłych. W 2019 r. nie zostały wprowadzone żadne zmiany dotyczące zasad dokonywania korekty.

...»

Wszystkie tematy ...»