Wtorek, 19.09.2017

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » ZUS

ZUS w IPP24

Nowe artykuły

 • Czy ubezpieczonemu ojcu dziecka przysługuje zasiłek macierzyński z tytułu drugiego zatrudnienia, które podjął będąc na urlopie macierzyńskim

  2017.09.18

  Zatrudniamy pracownika, który przebywa na urlopie macierzyńskim i pobiera z tego tytułu zasiłek macierzyński (po wykorzystaniu 14 tygodni zasiłku macierzyńskiego przez matkę dziecka) od 31 lipca do 10 września 2017 r.  Dziecko urodziło się 24 kwietnia br. Pracownik podjął drugie zatrudnienie w drugiej naszej spółce od 1 września 2017 r., a od 11 września 2017 r. wnioskuje o urlop rodzicielski z tytułu tych dwóch zatrudnień do 22 kwietnia 2018 r. Czy wobec tego ma on prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego z dwóch tytułów?

  ...»

 • Kiedy umowa zlecenia może zostać uznana za realizowaną na rzecz pracodawcy

  2017.09.13

  Nasza firma (branża szkoleniowa) otrzymała dofinansowanie z Unii na jeden z realizowanych przez nas projektów. W ramach tego projektu w jednostkach oświatowych (szkołach) są prowadzone zajęcia dydaktyczne dla uczniów szkół podstawowych. Zawarliśmy umowy zlecenia z osobami, które realizują projekt – nie są to pracownicy naszej firmy. Jednak niektórzy z naszych zleceniobiorców są pracownikami szkół, w których jest realizowany projekt unijny. Który podmiot – nasza firma czy szkoła, w której pracuje zleceniobiorca – powinien zgłosić zleceniobiorcę-pracownika szkoły do ubezpieczenia społecznego (z kodem 0411)? Który podmiot jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne w stosunku do tych zleceniobiorców? Jeżeli podmiotem zgłaszającym i jednocześnie płatnikiem składek wszystkich zleceniobiorców jest nasza firma, czy wówczas zleceniobiorca-pracownik szkoły będzie obowiązkowo objęty tylko ubezpieczeniem zdrowotnym?

  ...»

 • Czy brak liczby dni pobytu w szpitalu w zaświadczeniu lekarskim daje prawo do wypłaty zasiłku opiekuńczego nad dzieckiem

  2017.09.12

  Pracownica złożyła wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad chorym dzieckiem przebywającym w szpitalu. Zwolnienie lekarskie zostało wystawione 8 września na okres od 1 do 15 września 2017 r. W zwolnieniu jednak nie została podana liczba dni pobytu dziecka w szpitalu. Czy zwolnienie lekarskie należy oddać pracownicy w celu uzupełnienia przez lekarza liczby dni pobytu w szpitalu?

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Czy płatnik może dokonać potrącenia z nadpłaconego wynagrodzenia chorobowego

  2017.09.11

  Jeden z naszych pracowników przebywał od 1 do 24 września 2017 r. na zwolnieniu lekarskim. Ma prawo do wynagrodzenia w wysokości 6500 zł brutto. 20 września (zgodnie z terminem wypłat wynagrodzeń) wypłaciliśmy pracownikowi wynagrodzenie za czas choroby za okres od 1 do 24 września 2017 r. (nie jesteśmy płatnikiem zasiłków) oraz wynagrodzenie zasadnicze za okres od 25 września do 30 września 2017 r. Pracownik w późniejszym okresie dostarczył zwolnienie lekarskie za okres od 26 września do 31 października 2017 r. Od 25 września pracownik powinien otrzymać zasiłek chorobowy. Czy możemy przyjąć, że nadpłata wynagrodzenia to nadpłata zasiłku, i potrącić należność z bieżących składek?

  ...»

 • Czy podjęcie studiów przez pracownika, który zawarł umowę zlecenia z własnym pracodawcą, wpływa na obowiązki płatnika wobec ZUS

  2017.09.08

  Od ponad roku zatrudniamy na podstawie umowy o pracę 23-letniego pracownika. Oprócz tego mamy z nim zawartą umowę zlecenia, która jest w pełnym zakresie oskładkowana. Od 1 października pracownik ten rozpoczyna studia zaoczne. Czy zmieni to coś w kwestii oskładkowania zlecenia?

  ...»

 • Czy umowa zlecenia, która w części była wykonywana w trakcie urlopu ojcowskiego, podlega oskładkowaniu

  2017.09.05

  Od 3 sierpnia 2017 r. zatrudniliśmy na umowę zlecenia pracownika innej firmy, który przez dwa tygodnie (do 16 sierpnia br.) korzystał w swojej macierzystej firmie z urlopu ojcowskiego. Jego uzyskiwane wynagrodzenie z etatu jest niższe od płacy minimalnej obowiązującej w tym roku. Umowa zlecenia zawarta od 3 do 31 sierpnia 2017 r. nie jest wykonywana na rzecz tego pracodawcy. Czy fakt korzystania z urlopu ojcowskiego ma jakiś wpływ na ustalenie obowiązkowych ubezpieczeń z umowy zlecenia?

  ...»

 • Czy pracodawca do każdego e-ZLA musi przekazywać do ZUS druk Z-3

  2017.08.30

  Jedna z naszych pracownic dostarczyła zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej. Ponieważ nie jesteśmy płatnikiem zasiłków, więc wraz z drukiem ZUS Z-3 przekazaliśmy je do ZUS. Pracownica dostarczyła nam kolejne zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej. Czy musimy przekazać je do ZUS? 

  ...»

 • Czy po przywróceniu terminu płatności składek ZUS wypłaci zasiłek

  2017.08.29

  Prowadzę działalność gospodarczą od 2002 r. W grudniu 2016 r. opłaciłam składki po terminie. Napisałam wniosek o przywrócenie terminu płatności, na co ZUS wyraził zgodę. Jednocześnie od stycznia 2017 r. przebywam na zwolnieniu lekarskim. ZUS za okres od stycznia do lipca 2017 r. wydał mi decyzję, w której stwierdził, że nie mam prawa do zasiłku ze względu na niepodleganie ubezpieczeniu chorobowemu w grudniu. Co powinnam teraz zrobić? W sierpniu 2017 r. mam planowaną datę porodu.

  ...»

 • Czy sfinansowanie kosztów dojazdu na posiedzenia rady nadzorczej podlega oskładkowaniu

  2017.08.28

  Członek rady nadzorczej otrzymuje z tytułu pełnienia funkcji w radzie miesięczne wynagrodzenie. Spółka zwraca mu także koszty związane z dojazdem na posiedzenia rady oraz finansuje nocleg w dniu posiedzenia (członek rady nadzorczej mieszka w innej miejscowości niż siedziba spółki). Czy od kwot sfinansowanych dojazdów i noclegu należy naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne? Zwrot należności nie przekracza kwot określonych w rozporządzeniu w sprawie należności z tytułu podróży służbowych przysługujących pracownikowi ze sfery budżetowej.

  ...»

 • Czy za niepełnoetatowego pracownika będącego jednocześnie wspólnikiem spółki cywilnej są należne składki na Fundusz Pracy

  2017.08.25

  Od początku sierpnia 2017 r. zatrudniamy 30-letnią osobę na umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu, za wynagrodzeniem wynoszącym 1500 zł brutto. Osoba ta dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej, z tytułu której podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Czy w tej sytuacji jesteśmy zobowiązani odprowadzać za tę osobę składkę na Fundusz Pracy?

  ...»

 • Jak w dokumentacji ZUS wykazać przerwy w opłacaniu składek, jeśli wynagrodzenie jest wypłacane w następnym miesiącu

  2017.08.24

  Firma od lipca 2017 r. zatrudniła pracowników, którym wypłaca wynagrodzenie przelewem 10. dnia następnego miesiąca, tj. wynagrodzenie za lipiec 2017 r. zostało wypłacone 10 sierpnia. Jeden z pracowników przebywał na zwolnieniu lekarskim od 10 do 14 lipca i otrzymał z tego tytułu wynagrodzenie za czas choroby. Natomiast inny pracownik wystąpił o urlop bezpłatny w dniach 18 i 19 lipca 2017 r. Jak powinniśmy rozliczyć naszych pracowników w dokumentach rozliczeniowych ZUS za lipiec i sierpień 2017 r.?

  ...»

 • Kiedy pracownik niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu w okresie urlopu bezpłatnego nabywa prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej

  2017.08.21

  Pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym od 1 stycznia do 30 lipca 2017 r. W tym czasie nie były za niego odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Pracownik wrócił do pracy 1 sierpnia 2017 r. Ma on zaplanowany zabieg w szpitalu 21 sierpnia. Pracownik zwrócił się do mnie z pytaniem, czy w związku z tym, że nie były opłacane za niego składki zdrowotne w czasie urlopu bezpłatnego, będzie musiał zapłacić za zabieg w szpitalu. Czy przy ubezpieczeniu zdrowotnym obowiązuje karencja? Czy pracownik będzie miał prawo do skorzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej?

  ...»

 • Kiedy należy złożyć wniosek o przeliczenie kapitału początkowego

  2017.08.11

  W październiku 2017 r. zamierzam złożyć wniosek o emeryturę. Kapitał początkowy miałam wyliczony w 2002 r. Do 31 grudnia 1998 r. udokumentowałam krótki okres składkowy (6 lat) oraz 5-letni okres studiów, który został ograniczony do 1/3 okresów składkowych. Będąc na ostatnim roku studiów, urodziłam dziecko. Na tę okoliczność nie przedkładałam wówczas żadnych dokumentów. Czy przed złożeniem wniosku o emeryturę  powinnam zawnioskować o przeliczenie kapitału początkowego?

  ...»

Tematy tygodnia

Jakie zasady ochrony przedemerytalnej będą obowiązywać od 1 października 2017 r.

2017-09-18

Pracownicy, którzy 1 października 2017 r. podlegają ochronie przedemerytalnej, będą jej podlegać do osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego obowiązującego do 30 września 2017 r. Natomiast pracownicy, którzy osiągną wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2021 r., będą podlegać ochronie przedemerytalnej od 1 października 2017 r. do 30 września 2021 r. Takie zasady ochrony przedemerytalnej będą obowiązywały w okresie przejściowym od 1 października 2017 r.  

...»

Wszystkie tematy ...»