Piątek, 13.12.2019

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » ZUS

ZUS w IPP24

Nowe artykuły

 • Czy pracownik wykonujący jednocześnie umowę zlecenia płaci składki do PPK od każdego przychodu

  2019.12.11

  Od 1 grudnia 2019 r. nasza spółka zawarła z kilkoma pracownikami dodatkowe umowy zlecenia na przygotowanie dużego projektu. Składki za tych zatrudnionych opłacamy od zsumowanych przychodów uzyskanych z tytułu umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej. Od którego przychodu będziemy zobowiązani opłacać składki do PPK za naszych pracowników wykonujących jednocześnie umowy zlecenia - z umowy o pracę, z umowy zlecenia czy od zsumowanych wypłat za dany miesiąc? Czy osoba zatrudniona może wybrać tytuł wpłat do PPK?

  ...»

 • Czy należy opłacac składki z dziaałalności w okresie równoczesnego zwolnienia lekarskiego w zakładzie pracy

  2019.12.09

  Jeden z naszych pracowników jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą, z której opłaca tylko składkę zdrowotną. W naszej firmie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na pełny etat, za wynagrodzeniem minimalnym. W listopadzie 2019 r. był niezdolny do pracy z powodu choroby, ale nie miał w tym okresie prawa do wynagrodzenia ani zasiłku chorobowego (złożył oświadczenie, że za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim nie są mu należne świadczenia, ponieważ czynnie pełni funkcję prezesa spółki z tytułu powołania). W okresie niezdolności do pracy został wykazany z kodem tytułu ubezpieczenia 151 (usprawiedliwiona nieobecność w pracy bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku). Pracownik zwrócił się do nas z pytaniem, czy w okresie niezdolności do pracy w naszej firmie powinien opłacić składki na ubezpieczenia społeczne z własnej działalności. Czy składki społeczne byłyby należne za cały miesiąc czy tylko za dni zwolnienia z pracy etatowej?

  ...»

 • Czy w raporcie ZUS RIA można wykazać tylko sposób rozwiązania umów o pracę

  2019.12.06

  Zamierzamy skrócić okres przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat. W kwietniu 2019 r. złożyliśmy w ZUS oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych (ZUS OSW) i dla niektórych, już zwolnionych pracowników przygotowaliśmy ZUS RIA (raporty informacyjne). Wśród zwolnionych pracowników są osoby, które nie otrzymały składników wynagrodzenia wykazywanych w formularzu ZUS RIA. Czy za takich pracowników również powinniśmy złożyć ten dokument, wskazując w nim jedynie informację o sposobie rozwiązania umowy o pracę?

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Czy należy oskładkować wynagrodzenie z umowy o dzieło wypłacone razem z wynagrodzeniem za zlecenie

  2019.12.05

  Nasza firma zawarła umowę o dzieło z osobą, dla której ta umowa była jedynym źródłem zarobkowania. Umowa o dzieło została wykonana w październiku 2019 r., natomiast wynagrodzenie z jej tytułu zostało wypłacone pod koniec listopada 2019 r. Od 1 listopada 2019 r. zawarliśmy z tą samą osobą umowę zlecenia. Zgodnie z umową wynagrodzenie jest płatne do końca miesiąca za bieżący miesiąc i za listopad zostało wypłacone razem z wynagrodzeniem za wykonanie umowy o dzieło. Jak w tej sytuacji powinno wyglądać rozliczenie składek i podatku od wynagrodzenia wypłaconego 29 listopada br.? Czy przychody z umowy o dzieło podlegają w tym przypadku oskładkowaniu?

  ...»

 • Jak obliczyć wysokość zasiłku macierzyńskiego dla pracownicy młodocianej

  2019.12.04

  Jedna z naszych pracownic młodocianych (III rok nauki i wynagrodzenie w wysokości minimalnej przewidzianej dla pracowników młodocianych) złożyła jeden wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski w pełnym wymiarze. Bezpośrednio przed porodem przez 5 miesięcy pobierała wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy. Czy zasiłek macierzyński za okres ww. urlopów powinniśmy obliczyć od tej samej podstawy wymiaru, która była właściwa dla ww. świadczeń?

  ...»

 • Jak ustalić podstawę wymiaru składek za zleceniobiorcę delegowanego do pracy za granicą przez część miesiąca

  2019.12.03

  Nasza firma realizuje kontrakt za granicą (budowa centrum handlowego). W tym celu wysłała do Holandii 4 zleceniobiorców na okres od 28 października do 31 grudnia 2019 r. W jaki sposób należy ustalić podstawę wymiaru składek za październik, jeżeli zleceniobiorcy przez część miesiąca pracowali w kraju, a przez pozostałą część - za granicą?

  ...»

 • Jak ZUS ustali wysokość zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy, który podwyższył podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe

  2019.12.02

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Od 5 lat opłacam składki na ubezpieczenia społeczne, w tym dobrowolne chorobowe, od 60% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia. Od 1 marca 2019 r. podstawę wymiaru tych składek podwyższyłem do 11 000 zł miesięcznie. We wrześniu 2019 r. byłem chory przez 15 dni. Dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego złożyłem w październiku br. jednak nadal oczekuję na to świadczenie. Jak ZUS obliczy przysługujący mi zasiłek?

  ...»

 • Jak rozliczyć składki za zleceniobiorcę-studenta będącego jednocześnie pracownikiem

  2019.11.28

  Od roku zatrudniamy na podstawie umowy o pracę 24-letniego pracownika. Od 1 października 2019 r. rozpoczął on zaoczne studia uzupełniające (magisterskie). Czy gdybyśmy zawarli z nim dodatkowo umowę zlecenia, będzie ona obecnie wyłączona z oskładkowania?

  ...»

 • Wyrównanie zasiłku chorobowego w razie zaniżenia jego wysokości w wyniku nieprzyjęcia do podstawy dodatku specjalnego

  2019.11.22

  W lipcu 2018 r. pracownikowi przyznano dodatek specjalny z tytułu zwiększonych obowiązków na okres nieobecności zastępowanego pracownika. Dodatek ten przysługiwał pracownikowi do czerwca 2019 r. W okresie jego pobierania pracownik przebywał na zwolnieniach lekarskich (od listopada 2018 r. do maja 2019 r.), pomiędzy którymi nie było 3-miesięcznej przerwy i za które przysługiwało wynagrodzenie chorobowe i płatny przez ZUS zasiłek chorobowy (jednostka zatrudnia 12 pracowników). Zarówno w podstawie wynagrodzenia chorobowego, jak i w zaświadczeniu płatnika ZUS-Z-3 zakład pracy nie ujął kwoty dodatku specjalnego, przez co zaniżył pracownikowi świadczenia z tytułu choroby. Jak należy naprawić ten błąd?

  ...»

 • Jak przepisy wewnątrzzakładowe wpływają na wysokość zasiłków

  2019.11.14

  W podstawie wymiaru zarówno wynagrodzenia chorobowego, jak i zasiłku z ubezpieczenia społecznego uwzględniane są różne składniki wynagrodzenia. Włączenie ich do tej podstawy zależy jednak od tego, czy przysługują one w okresie pobierania świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, a jeśli tak, to w jakiej wysokości i czy za czas każdej absencji. O tym powinny rozstrzygać przepisy płacowe obowiązujące u danego płatnika składek. Wówczas bez wątpliwości można ustalić wysokość wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku.

  ...»

 • Czy okres niezdolności do pracy przypadający w czasie urlopu bezpłatnego należy wliczyć do okresu zasiłkowego

  2019.11.05

  Jeden z naszych pracowników (w wieku 55 lat), który jest zatrudniony od 1 marca 2019 r., w okresie od 16 do 30 września 2019 r. przebywał na urlopie bezpłatnym. Od 29 września do 20 października br. był niezdolny do pracy z powodu choroby. Z jakich miesięcy powinniśmy ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego? Czy do okresu zasiłkowego należy wliczać cały okres zwolnienia lekarskiego?

  ...»

 • Jak pracodawca powinien postąpić z wypłatą zasiłków z ubezpieczenia społecznego po 30 listopada 2019 r.

  2019.11.04

  Na 30 listopada 2018 r. zgłaszaliśmy do ubezpieczenia chorobowego powyżej 21 osób i od 1 stycznia 2019 r. staliśmy się płatnikiem zasiłków (w maju 2018 r. spółka rozpoczęła działalność i stała się płatnikiem składek). Jeden z naszych pracowników jest na długookresowym zwolnieniu lekarskim z tytułu którego od 20 października 2019 r. przysługuje mu zasiłek chorobowy. Okres wypłaty tego zasiłku zakończy się 7 stycznia 2020 r. Na 30 listopada 2019 r. będziemy zgłaszać do ubezpieczenia chorobowego 15 osób. Czy w związku z tym powinniśmy zaprzestać wypłaty zasiłków od 1 grudnia 2019 r. czy od 8 stycznia 2020 r. po zakończeniu wypłaty zasiłku naszemu pracownikowi?

  ...»

 • Czy ubezpieczony doktorant będzie miał prawo do zasiłków chorobowego i macierzyńskiego

  2019.10.31

  Od 1 października 2019 r. w nowo powstałych szkołach doktorskich kształcenie rozpoczęli pierwsi doktoranci. Zgodnie z nowymi przepisami podlegają oni obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym. Mogą także przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, jednak zasiłki finansowane z tego ubezpieczenia będą mogli otrzymywać wyłącznie po ustaniu tytułu ubezpieczenia.

  ...»

Tematy tygodnia

Jak prawidłowo naliczać, pobierać i odprowadzać wpłaty do PPK

2019-12-09

Dla pracodawców zatrudniających co najmniej 250 osób czwarty kwartał 2019 r. jest ostatnim momentem na zakończenie prac związanych z wprowadzaniem pracowniczych planów kapitałowych. Następnie firmy te muszą podjąć bieżącą obsługę PPK zgodnie z wymaganiami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. W fazie realizacji PPK podstawowym obowiązkiem podmiotu zatrudniającego jest prawidłowe i terminowe naliczanie, pobieranie oraz dokonywanie wpłat do tego systemu.

...»

Wszystkie tematy ...»