Sobota, 28.03.2020

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » ZUS

ZUS w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak ustalić kwotę zasiłku macierzyńskiego dla pracownicy młodocianej

  2020.03.24

  Jedna z naszych pracownic młodocianych (III rok nauki i wynagrodzenie w wysokości minimalnej przewidzianej dla pracowników młodocianych) złożyła jeden wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski w pełnym wymiarze. Bezpośrednio przed porodem przez 5 miesięcy pobierała wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy. Czy zasiłek macierzyński za okres ww. urlopów powinniśmy obliczyć od tej samej podstawy wymiaru, która była właściwa dla ww. świadczeń?

  ...»

 • Co warto wiedzieć o kontrolach ZUS w zakładzie pracy

  2020.03.17

  Kontrole są ustawowym zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mają one za zadanie sprawdzić, jak płatnicy składek wywiązują się z obowiązków. Stoją także na straży praw ubezpieczonych, tak aby wszyscy wykonujący pracę w równych warunkach byli objęci ubezpieczeniami społecznymi.

  ...»

 • Zmiany w miesięcznych raportach rozliczeniowych ZUS na potrzeby PPK

  2020.03.13

  Od 1 czerwca 2020 r.  obowiązuje nowy wzór raportu ZUS RCA oraz Informacji miesięcznej i rocznej dla osoby ubezpieczonej. W każdym z wymienionych druków dodana została nowa pozycja w której podmioty zatrudniające wykażą wpłatę na PPK finansowaną z własnych środków za osobę zatrudnioną. Dotychczas wspomnianą wpłatę m.in. pracodawcy i zleceniodawcy wykazywali  (i będą wykazywać jeszcze do maja 2020 r.) w powyższych formularzach  w pozycji dotyczącej obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki  w ramach pracowniczego programu emerytalnego (PPE).  Wpłaty dokonywane przez osoby zatrudnione nie podlegają wykazaniu w dokumentach ZUS.

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Czy umowa o dzieło wypłacona razem z umową zleceniem podlega oskładkowaniu

  2020.03.04

  Nasza firma zawarła umowę o dzieło z osobą, dla której ta umowa była jedynym źródłem zarobkowania. Umowa o dzieło została wykonana w lutym 2020 r., natomiast wynagrodzenie z jej tytułu zostało wypłacone pod koniec marca 2020 r. Od 1 marca br. zawarliśmy z tą samą osobą umowę zlecenia. Zgodnie z umową wynagrodzenie jest płatne do końca miesiąca za bieżący miesiąc i za marzec zostało wypłacone razem z wynagrodzeniem za wykonanie umowy o dzieło. Jak w tej sytuacji powinno wyglądać rozliczenie składek i podatku od wynagrodzenia wypłaconego 31 marca? Czy przychody z umowy o dzieło podlegają w tym przypadku oskładkowaniu?

  ...»

 • Ustalanie prawa i podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dla nowo zatrudnionych pracowników

  2020.03.04

  Nowo zatrudniony pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Oznacza to, że w razie niezdolności do pracy, która powstanie przed upływem tego okresu, taki pracownik nie otrzyma świadczenia gwarancyjnego z ubezpieczenia społecznego.

  ...»

 • Kiedy pracodawca ma obowiązek złożenia druku ZAS-12

  2020.03.03

  Jesteśmy małą firmą i zatrudniamy kilku pracowników. Jeden z nich poważnie zachorował. W związku z tym, że nie jesteśmy płatnikiem zasiłków, po wypłaceniu pracownikowi 33 dni wynagrodzenia chorobowego dalszą wypłatę zasiłku przekazaliśmy do ZUS, składając zaświadczenie płatnika Z-3 (zaświadczenie lekarskie e-ZLA wystawione było w formie elektronicznej). Na nasz portal PUE ZUS wpłynęło kolejne zwolnienie lekarskie tego pracownika wystawione jako kontynuacja poprzedniego. ZUS jednak nie rozpoczął wypłaty zasiłku chorobowego za ten okres. Jak ma postąpić pracodawca, aby pracownik otrzymał wypłatę zasiłku chorobowego z ZUS?

  ...»

 • Jak prawidłowo wyliczyć podstawę oskładkowania zleceniobiorcy delegowanemu przez część miesiąca

  2020.03.02

  Nasza firma realizuje kontrakt za granicą (budowa centrum handlowego). W tym celu wysłała do Holandii 4 zleceniobiorców na okres od 28 marca do 31 maja
  2020 r. W jaki sposób należy ustalić podstawę wymiaru składek za marzec, jeżeli zleceniobiorcy przez część miesiąca pracowali w kraju, a przez pozostałą część - za granicą?

  ...»

 • Czy płatnik składek może zweryfikować w ZUS prawidłowość naliczanych świadczeń chorobowych dla pracowników

  2020.02.26

  Nasza firma jest płatnikiem zasiłków. Zdarza się, że pracownicy kwestionują wysokość wypłacanych im świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa. Uważają, że powinni otrzymywać świadczenia dokładnie jako 80% lub 100% ostatnio pobieranego wynagrodzenia. Niektórzy z nich domagają się, aby ZUS zweryfikował poprawność wypłaconych świadczeń. Czy jako płatnik zasiłków możemy wystąpić do ZUS z wnioskiem o sprawdzenie wysokości zasiłków przysługujących tym osobom?

  ...»

 • Jakie dokumenty przekazuje do ZUS osoba prowadząca działalność gospodarczą za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego z tytułu umowy o pracę

  2020.02.25

  Jedna z klientek naszego biura rachunkowego, prowadząca działalność gospodarczą, jest równolegle zatrudniona w spółce z o.o. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1/4 etatu, za wynagrodzeniem w kwocie 860 zł. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłaca składki ZUS na zasadach preferencyjnych, od kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia. Z działalności nie przystąpiła do ubezpieczenia chorobowego. Osoba ta 3 marca 2020 r. urodziła dziecko i przebywa na urlopie macierzyńskim (u swojego pracodawcy). Jakie składki powinna opłacać z działalności w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego? Czy korzysta ze zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego? Jakie dokumenty powinniśmy złożyć za nią do ZUS z tytułu prowadzonej działalności?

  ...»

 • Czy wypłata wynagrodzenia chorobowego za miniony okres powoduje obowiązek dokonania korekty tego okresu

  2020.02.19

  Od 1 września 2019 r. zatrudniamy pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem określonym w stałej stawce miesięcznej, który w połowie tego miesiąca zachorował. Jego niezdolność do pracy trwała przez 4 dni. Pracownik nie dostarczył żadnych świadectw pracy ani innych dokumentów, z których wynikałoby, że nie obowiązuje go okres wyczekiwania. Zatem za okres choroby nie wypłaciliśmy mu żadnych świadczeń. Ponieważ wynagrodzenie pracownika za wrzesień 2019 r. było wyższe niż zwykle (otrzymał dodatkową premię i wynagrodzenie wraz z dodatkiem za pracę w nadgodzinach), nie zgłosił żadnych uwag. Na początku marca 2020 r. pracownik przedłożył świadectwa pracy, z których wynika, że za okres wrześniowej absencji miał prawo do wynagrodzenia chorobowego. Czy powinniśmy skorygować listę płac za wrzesień 2019 r. i dokumenty rozliczeniowe za ten miesiąc?

  ...»

 • Do jakiego zasiłku ma prawo zleceniobiorca, który uległ wypadkowi przy wykonywaniu pracy

  2020.02.18

  Jeden z naszych zleceniobiorców, za którego opłacaliśmy składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe (nie przystąpił do ubezpieczenia chorobowego), uległ wypadkowi podczas wykonywania zlecenia. Sporządziliśmy dokumenty dotyczące tego wypadku, uznając go za wypadek przy pracy, i zleceniobiorca złożył je w ZUS. Jednak organ rentowy odmówił mu wypłaty zasiłku, uzasadniając to brakiem ubezpieczenia chorobowego. Czy słusznie?

  ...»

 • Pracodawca musi zwrócić ZUS nienależnie pobrany przez pracownika zasiłek chorobowy

  2020.02.14

  Zasiłek chorobowy lub macierzyński wypłacony na podstawie nieprawdziwych zeznań lub fałszywych dokumentów podlega zwrotowi. Do niedawna ze zwrotem tak wypłaconego świadczenia musieli się liczyć przede wszystkim ubezpieczeni, czyli osoby odnoszące bezpośrednie korzyści. W przełomowej uchwale z 11 grudnia 2019 r. (III UZP 7/19) Sąd Najwyższy dopuścił jednak możliwość wybrania przez organ rentowy płatnika składek jako podmiotu zobowiązanego do zwrotu świadczenia pobranego nienależnie przez świadczeniobiorcę, np. pracownika.

  ...»

 • Ustalanie wysokości świadczenia chorobowego, jeżeli w okresie uwzględnianym w podstawie wymiaru pracownik przekroczył tzw. 30-krotność

  2020.02.13

  Jeden z naszych pracowników był niezdolny do pracy z powodu choroby od 27 stycznia do 2 lutego 2020 r. (jest to jego pierwsza niezdolność do pracy w tym roku). W grudniu 2019 r. osoba ta przekroczyła roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W jakiej wysokości wynagrodzenie za grudzień 2019 r. powinniśmy uwzględnić w podstawie wynagrodzenia chorobowego, do którego pracownik ma prawo na przełomie stycznia i lutego 2020 r.?

  ...»

Tematy tygodnia

Matryca stawek i wiążąca informacja stawkowa – od 1 kwietnia 2020 r.

2020-03-23

W kwietniu 2020 r. wszyscy podatnicy mają obowiązek stosować nową matrycę stawek VAT opartą na kodach CN -  do towarów i PKWiU 2015 -  do usług. Także od kwietnia 2020 r. wiążące informacje stawkowe stają się skuteczne. Podatnicy, którzy je uzyskali, a także ci, którzy sprzedają tożsame towary/usługi, mogą się na nie powoływać wobec organów podatkowych. Przedstawiamy komplet informacji o zmianach w tym zakresie.

...»

Wszystkie tematy ...»