Poniedziałek, 25.05.2020

Informator prawno-podatkowy

Zaświadczenia o wysokości przychodów za zatrudnione osoby pobierające świadczenia/zasiłki przedemerytalne – zasady składania

Autor: Agata Pinzuł
Aktualizacja: 2020-05-05 05:49

Płatnicy składek zatrudniający pracowników bądź zleceniobiorców, którzy jednocześnie pobierają świadczenie lub zasiłki przedemerytalne, mają obowiązek wystawienia i przesłania do ZUS zaświadczeń o wysokości ich przychodów. W zaświadczeniach tych należy wykazać przychody uzyskane w okresie od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. W 2020 r. termin na złożenie takiego dokumentu zostaje wydłużony z powodu epidemii. Uważa się go za zachowany, jeżeli zaświadczenie zostanie przekazane do ZUS w ciągu 30 dni od ustania obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Sprawozdanie z działalności w czasie COVID-19

2020-05-25

Jednostki gospodarcze dołączają do rocznego sprawozdania finansowego sprawozdanie z działalności, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z ustawy o rachunkowości lub odrębnych przepisów. W myśl przepisów ustawy o rachunkowości obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności dotyczy spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych, a także alternatywnych spółek inwestycyjnych.

...»

Wszystkie tematy ...»