Poniedziałek, 25.05.2020

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Czy z dokumentacji pracowniczej należy usuwać dane, których pozyskiwanie jest obecnie zabronione

  2020-05-25

  Posiadamy w dokumentacji kadrowej pracowników dokumenty z różnych okresów ich zatrudnienia. Czy zasada minimalizacji danych zawarta w przepisach RODO oznacza, że z dokumentacji pracowniczej należy usuwać dane, które zostały pozyskane jeszcze przed rozpoczęciem stosowania RODO, a których obecnie nie można wymagać od zatrudnionych? ...»

 • Czy urlop macierzyński można wyłączyć z okresu odpracowania przez pracownika szkolenia, które finansował pracodawca

  2020-05-20

  Planujemy wysłanie pracownicy na szkolenie, które sfinansuje pracodawca. W związku z tym chcemy z nią zawrzeć umowę szkoleniową. Na podstawie tej umowy zamierzamy zobowiązać pracownicę do zatrudnienia przez rok od zakończenia szkolenia. Dodatkowo chcemy wprowadzić do umowy zastrzeżenie, że jeżeli pracownica w okresie roku od zakończenia szkolenia skorzysta z urlopu macierzyńskiego, to tego urlopu nie wliczamy do rocznego okresu, który ma „odpracować”. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne? ...»

 • 31 maja 2020 r. mija termin na przekazanie pierwszej raty odpisu na zfśs

  2020-05-19

  Pracodawcy, którzy w 2020 r. mieli obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, powinni przekazać do 31 maja, na wyodrębniony rachunek funduszu, co najmniej 75% równowartości odpisu podstawowego na ten fundusz. Pozostałą część odpisu i ewentualne odpisy dodatkowe powinni przekazać do 30 września 2020 r. ...»

 • Czy premię regulaminową wliczamy do wynagrodzenia za czas zwolnienia na opiekę nad dzieckiem do 14 lat

  2020-05-18

  Pracownica korzystała ze zwolnienia na opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 14. Mamy problem z ustaleniem wynagrodzenia za ten czas, bo pracownicy przysługują premie regulaminowe. Czy należy je uwzględnić przy wyliczeniu wynagrodzenia za czas takiego zwolnienia? ...»

 • Czy pracownik musi zapłacić podatek od pożyczki udzielonej mu przez pracodawcę

  2020-05-14

  Chcemy udzielać naszym pracownikom nieoprocentowanych pożyczek ze środków obrotowych (wyodrębnionego na ten cel funduszu zakładowego). W tym zakresie zostanie opracowany stosowny dokument, na podstawie którego o pożyczkę będą mogli starać się wszyscy pracownicy na tych samych zasadach. Pożyczki będą udzielane w Polsce i pieniądze na ten cel również będą przekazywane na rachunki pracowników w Polsce. Jesteśmy podatnikiem podatku VAT i nie prowadzimy działalności w zakresie usługowego udzielania pożyczek. Czy umowa pożyczki będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Czy w związku z nieoprocentowaniem pożyczki po stronie pracowników powstanie przychód w postaci hipotetycznych odsetek? ...»

 • Czy dokumentację dotyczącą zgłoszenia pracownika do ZUS i urzędu skarbowego można przechowywać w aktach osobowych

  2020-05-14

  Mamy wątpliwości dotyczące przechowywania dokumentacji pracowniczej. Czy dokumentacja związana ze zgłoszeniami pracownika do ZUS oraz urzędu skarbowego powinna być przechowywana w aktach osobowych pracownika czy oddzielnie? ...»

 • Dalsza wypłata świadczeń, które zależą od orzeczenia o niezdolności do pracy

  2020-05-08

  31 marca 2020 r. weszły w życie przepisy, na podstawie których w określonych sytuacjach następuje wydłużenie ważności orzeczeń o niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji, wydanych przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS. Dzięki temu wydłuża się również prawo do świadczeń uzależnionych od niezdolności do pracy lub od niezdolności do samodzielnej egzystencji. ...»

 • Do 31 maja 2020 r. należy przekazać I ratę odpisu na zfśs

  2020-05-07

  Pracodawcy, którzy mieli w 2020 r. obowiązek utworzenia zfśs, powinni przekazać co najmniej 75% odpisu podstawowego na rachunek funduszu. Podmioty uprawnione, które utworzyły fundusz dobrowolnie, środki na jego działalność mogą przekazać w innym dowolnie ustalonym terminie, przy czym również na wyodrębnione konto funduszu. W 2020 r. maksymalna podstawa odpisu na zfśs jest wyższa niż w 2019 r. i wynosi 4134,02 zł. ...»

 • Jak wyliczyć wysokość dofinansowania do wynagrodzenia pracownika z FGŚP

  2020-05-07

  Pracownik został objęty obniżonym wymiarem czasu pracy na podstawie porozumienia z przedstawicielami pracowników. Wynagrodzenie tej osoby przed obniżeniem wynosiło 4000 zł, a po obniżeniu jest niższe o 20% i wynosi 3200 zł (są to kwoty brutto). Za maj 2020 r. będziemy ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzenia tej osoby z FŚGP. Ile wyniesie to wsparcie i jak je rozliczyć w zakresie składek ZUS i podatku? W jakiej wysokości musimy wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za maj 2020 r.? Czy musimy zapewnić mu minimalną płacę, a różnicę wypłacić, kiedy otrzymamy dofinansowanie z FGŚP? ...»

 • Umowa o pracę z jedynym członkiem zarządu jednoosobowej spółki z o.o. wymaga formy notarialnej

  2020-05-06

  Czynność prawna dokonana między wspólnikiem będącym jedynym członkiem zarządu a reprezentowaną przez niego jednoosobową spółką z o.o. wymaga formy aktu notarialnego. Skutkiem jej niezachowania jest bezwzględna nieważność dokonanej czynności prawnej. Dotyczy to wszelkiego rodzaju umów zawieranych z członkiem zarządu, w tym umowy o pracę (wyrok Sądu Najwyższego z 18 grudnia 2019 r., I PK 204/18). ...»

Tematy tygodnia

Sprawozdanie z działalności w czasie COVID-19

2020-05-25

Jednostki gospodarcze dołączają do rocznego sprawozdania finansowego sprawozdanie z działalności, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z ustawy o rachunkowości lub odrębnych przepisów. W myśl przepisów ustawy o rachunkowości obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności dotyczy spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych, a także alternatywnych spółek inwestycyjnych.

...»

Wszystkie tematy ...»