Niedziela, 22.04.2018

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Czy ustne wypowiedzenie umowy o pracę jest ważne

  2018-04-20

  Właściciel firmy zwolnił pracownika. Zrobił to ustnie i nie wystawił pisemnego wypowiedzenia umowy o pracę. Czy takie wypowiedzenie jest ważne? ...»

 • Czy należy rozliczyć składki od nagrody wypłaconej pracownicy na macierzyńskim – najnowsze wyjaśnienia ZUS

  2018-04-20

  Pracodawca wypłacił w marcu 2018 r. wszystkim pracownikom nagrodę pieniężną. Nagroda została przyznana przez pracodawcę z własnej inicjatywy i sfinansowana ze środków obrotowych. Jest to nagroda o charakterze czysto uznaniowym, nieprzewidziana w żadnych obowiązujących u pracodawcy przepisach o wynagradzaniu, nie są określone wymagania i kryteria jej przyznawania, nie można określić, za jaki okres jest należna, przyznana jest wszystkim bez wyjątku pracownikom - również przebywającym na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych. Czy od kwoty nagrody należy rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w przypadku pracowników przebywających na urlopach związanych z rodzicielstwem? Jeżeli tak, to z jakim kodem tytułu ubezpieczenia, w którym raporcie i kiedy należy je rozliczyć? ...»

 • Jak prawidłowo nałożyć karę porządkową na pracownika

  2018-04-19

  Pracodawca może nałożyć karę porządkową na pracownika, który naruszył swoje obowiązki lub dyscyplinę pracy. Najpierw jednak musi wysłuchać pracownika. Po nałożeniu kary porządkowej pracodawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia pracownika o tym fakcie. Na podstawie tego samego zdarzenia, za które została nałożona kara porządkowa, pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę. ...»

 • Czy umowa zlecenia z pracownikiem zatrudnionym w grupie kapitałowej podlega oskładkowaniu – najnowsze orzecznictwo sądowe

  2018-04-19

  Zgodnie z orzecznictwem sądowym zawieranie umów o pracę i umów zlecenia ze spółkami powiązanymi (należącymi do jednej grupy kapitałowej) w określonych sytuacjach może skutkować tym, że wynagrodzenie z umowy zlecenia powinno być oskładkowane tak jak z umowy o pracę, gdyż jest częścią przychodu ze stosunku pracy. Zatem to pracodawca powinien opłacić składki na ubezpieczenia społeczne zarówno z umowy o pracę, jak i z umowy zlecenia. ...»

 • W jakiej wysokości wypłacić świadczenie urlopowe pracownikowi, który podczas wypoczynku traci status młodocianego

  2018-04-18

  Zatrudniamy młodocianego w III roku nauki, który od 1 maja 2018 r. uzyska status pracownika i będzie pracował w pełnym wymiarze czasu pracy. Osoba ta od 28 kwietnia do 11 maja 2018 r. będzie przebywać na urlopie wypoczynkowym. Okres korzystania z urlopu obejmie zatem 14 kolejnych dni kalendarzowych (wliczając niedziele, święta i dni wolne), w tym 3 dni, gdy pracownik będzie jeszcze pracownikiem młodocianym, oraz 11 dni, gdy będzie „zwykłym” pracownikiem. Jak powinniśmy ustalić wysokość przysługującego tej osobie świadczenia urlopowego (o którym mowa w ustawie o zfśs) - obliczone jak dla pracownika młodocianego czy jak dla „zwykłego” pracownika? ...»

 • Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom społecznym – warunki przystąpienia

  2018-04-18

  Do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zasadniczo może przystąpić każda osoba bez względu na to czy jest ubezpieczona obowiązkowo, czy nie posiada żadnego tytułu ubezpieczenia. Warunkiem przystąpienia do tych ubezpieczeń jest zgłoszenie na druku ZUS ZUA. Natomiast ubezpieczeniem chorobowym na zasadzie dobrowolności może zostać objęta tylko osoba dla której ubezpieczenia emerytalne i rentowe są obowiązkowe. Przystąpienie do dobrowolnych ubezpieczeń co do zasady następuje od dnia złożenia wniosku w tym zakresie. ...»

 • Czy umowę uaktywniającą dla niani trzeba wliczyć do stażu, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego

  2018-04-17

  Zatrudniamy pracownicę, która wcześniej pracowała jako niania i miała zawartą umowę uaktywniającą na okres 5 lat. Czy czas pracy na podstawie takiej umowy wlicza się do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego? ...»

 • Jak ustalić z pracownikiem podwyżkę płatną za kilka miesięcy

  2018-04-17

  Pracownik zażądał podwyżki. Pracodawca jest skłonny dać tę podwyżkę, ale dopiero od 1 lipca 2018 r., kiedy dla firmy zaczyna się sezon i można liczyć na większe wpływy. Jakim dokumentem potwierdzić takie porozumienie? ...»

 • Czy za zwolnienie z pracy spowodowane wprowadzeniem zakazu handlu przysługuje odprawa

  2018-04-16

  Z uwagi na regulacje zakazujące handlu w niedziele, jako spółka zatrudniająca w ramach stosunku pracy ponad 40 osób, będziemy musieli zwolnić 3 pracowników zajmujących stanowiska sprzedawców. Czy taka sytuacja będzie wymagała wypłacenia im odpraw pieniężnych, o których mowa w ustawie o zwolnieniach grupowych, skoro powodem rozstania się z podwładnymi jest konieczność reorganizacji pracy i dostosowania się do zmian wynikających z nowych przepisów? Jeśli tak, to czy do podstawy odpraw powinniśmy wliczyć zmienne, miesięczne premie regulaminowe, które w wyniku kłopotów finansowych od 6 miesięcy nie były wypłacane, mimo że znana była ich należna wysokość? ...»

 • Czy delegowany pracownik uzyska przychód z tytułu zakwaterowania za granicą w lokalu pracodawcy

  2018-04-16

  Jeden z naszych pracowników wykonuje pracę w oddziale firmy znajdującym się w Rosji (został tam delegowany na okres 6 miesięcy). Nasza firma posiada w Rosji swój lokal biurowy, przy czym możliwe jest przystosowanie części tego lokalu do potrzeb mieszkaniowych pracownika. Czy osoba ta uzyskuje przychód z tytułu tego zakwaterowania? Jeżeli tak, to jak go ustalić? ...»

Tematy tygodnia

Jak dokumentować i korygować usługi zwolnione z VAT

2018-04-16

Obowiązek udokumentowania fakturą świadczenia usług zwolnionych z VAT powstaje dopiero wtedy, gdy zażąda tego nabywca usługi. Brak obowiązku wystawienia faktury nie wyklucza jednak prawa do jej wystawienia. Faktury dokumentujące świadczenie usług zwolnionych zawierają mniejszy zakres danych niż „zwykłe” faktury. Faktury te, tak jak inne, mogą być korygowane z różnych przyczyn, np. z powodu błędu w cenie czy przyznania rabatu potransakcyjnego. Przyczyny te wyznaczają moment uwzględnienia korekty podstawy opodatkowania w deklaracji VAT.

...»

Wszystkie tematy ...»