Piątek, 28.02.2020

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Czy pracownik może jednego dnia wykorzystać zwolnienie na opiekę nad dzieckiem i wyjście prywatne

  2020-02-27

  Pracownik złożył wniosek o udzielenie mu w tym samym dniu 2 godzin zwolnienia na opiekę nad dzieckiem oraz 2 godzin zwolnienia w celu załatwienia sprawy osobistej. Czy możemy udzielić obu tych zwolnień jednego dnia? W jaki sposób wykazać taki dzień w ewidencji czasu pracy, czy oznaczyć 6 godzin przepracowanych i 2 godziny zwolnienia na dziecko, czy wskazać na 4 godziny przepracowane i 4 godziny nieprzepracowane? ...»

 • Jak rozliczyć godziny nadliczbowe w równoważnym systemie czasu pracy

  2020-02-27

  W firmie zatrudniamy w równoważnym systemie czasu pracy pracowników pełnoetatowych opłacanych stałą stawką miesięczną. W systemie jest przewidziana możliwość przedłużania pracy w danym dniu do 12 godzin. Jeden z pracowników 6 lutego 2020 r. miał zaplanowaną w grafiku pracę od godz. 8.00 do 14.00, ale faktycznie pracował od 8.00 do 18.00. Które godziny stanowiły pracę nadliczbową? Jakie wynagrodzenie i dodatki są należne z tytułu wspomnianych godzin pracy, uwzględniając to, że w lutym nie doszło do przekroczenia normy średniotygodniowej? ...»

 • Czy pracownikowi, który nie przepracował całego roku, przysługuje prawo do trzynastki

  2020-02-26

  Jedna z pracownic świadczyła pracę od 1 stycznia do 19 marca 2019 r., a następnie do końca roku przebywała na zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim. Inny pracownik świadczył pracę od 1 stycznia do 3 kwietnia 2019 r., następnie przebywał na zwolnieniu lekarskim i od 19 września do końca 2019 r. korzystał ze świadczenia rehabilitacyjnego. Czy wskazanym pracownikom należy wypłacić trzynastkę? ...»

 • Czy płatnik składek może zweryfikować w ZUS prawidłowość naliczanych świadczeń chorobowych dla pracowników

  2020-02-26

  Nasza firma jest płatnikiem zasiłków. Zdarza się, że pracownicy kwestionują wysokość wypłacanych im świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa. Uważają, że powinni otrzymywać świadczenia dokładnie jako 80% lub 100% ostatnio pobieranego wynagrodzenia. Niektórzy z nich domagają się, aby ZUS zweryfikował poprawność wypłaconych świadczeń. Czy jako płatnik zasiłków możemy wystąpić do ZUS z wnioskiem o sprawdzenie wysokości zasiłków przysługujących tym osobom? ...»

 • Czy pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp firmie zewnętrznej

  2020-02-25

  Nasza firma zatrudnia 110 pracowników. Oznacza to, że musimy mieć służbę bezpieczeństwa i higieny pracy. Czy możliwe jest, aby służbę bhp prowadziła dla nas firma zewnętrzna w ramach outsourcingu? A jak będzie w sytuacji, gdy zatrudnienie w naszym zakładzie spadnie poniżej 100 osób? ...»

 • Jakie dokumenty przekazuje do ZUS osoba prowadząca działalność gospodarczą za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego z tytułu umowy o pracę

  2020-02-25

  Jedna z klientek naszego biura rachunkowego, prowadząca działalność gospodarczą, jest równolegle zatrudniona w spółce z o.o. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1/4 etatu, za wynagrodzeniem w kwocie 860 zł. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłaca składki ZUS na zasadach preferencyjnych, od kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia. Z działalności nie przystąpiła do ubezpieczenia chorobowego. Osoba ta 3 marca 2020 r. urodziła dziecko i przebywa na urlopie macierzyńskim (u swojego pracodawcy). Jakie składki powinna opłacać z działalności w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego? Czy korzysta ze zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego? Jakie dokumenty powinniśmy złożyć za nią do ZUS z tytułu prowadzonej działalności? ...»

 • Co powinien zrobić pracodawca, który przez niedopatrzenie nielegalnie zatrudnił cudzoziemca

  2020-02-24

  Jesteśmy pracodawcą posiadającym filie naszej firmy w kilku miastach w Polsce. W jednej z nich zatrudniliśmy pracownika - cudzoziemca, obywatela Ukrainy, na podstawie umowy na okres próbny. Posiada on kartę czasowego pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Osoba ta nie jest jednak studentem dziennym polskiej uczelni, nie jest w związku małżeńskim z obywatelem Polski ani nie jest uchodźcą czy osobą uprawnioną do pracy w Polsce bez pozwolenia z innego tytułu. Zatem cudzoziemiec nie mógł legalnie podjąć pracy w Polsce. Mimo to pracownik ten uzyskał zaświadczenie lekarza medycyny pracy, odbył szkolenie bhp i podjął pracę, którą wykonuje u nas od 7 dni. Dopiero dział kadr w centrali firmy zorientował się, że pracownik został zatrudniony nielegalnie. Co pracodawca powinien zrobić w takiej sytuacji? Czy możemy wystąpić o wsteczne zalegalizowanie zatrudnienia tego pracownika? Co grozi pracodawcy? ...»

 • Czy po umowie na czas nieokreślony można zawrzeć umowę terminową, jeżeli limit takich umów został wcześniej wyczerpany

  2020-02-24

  Pracownica była zatrudniona w naszej firmie od 1 marca 2017 r. Pracowała na podstawie trzech następujących bezpośrednio po sobie umów na czas określony i następnie czwartej umowy na czas nieokreślony zawartej w 2019 r. Umowa na czas nieokreślony została rozwiązana 31 stycznia 2020 r. na mocy porozumienia stron z inicjatywy pracownicy. Teraz, po przerwie, pracownica zwróciła się do nas z prośbą o ponowne zatrudnienie od 1 kwietnia 2020 r. Czy możemy podpisać z nią umowę na czas określony? ...»

 • Kiedy urlop bezpłatny wpływa na obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika

  2020-02-21

  Pracownik przez 3 tygodnie przebywał na urlopie bezpłatnym. Czy w tej sytuacji należy mu proporcjonalnie obniżyć urlop wypoczynkowy? ...»

 • Na co zwrócić uwagę, weryfikując przygotowanie zawodowe inspektora ochrony danych

  2020-02-21

  Jesteśmy firmą działającą od niedawna. Ze względu na charakter naszej działalności wkrótce powołamy inspektora ochrony danych (IOD). Przygotowując się do tego, ustaliłam, że ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) zawiera wymóg wiedzy i fachowości IOD, ale nie reguluje zasad czy trybu weryfikacji spełnienia tego wymogu. Jak zatem zweryfikować przygotowanie zawodowe kandydata na IOD? ...»

Tematy tygodnia

Jak ustalić jednorazową wartość transakcji – po zmianie interpretacji MF

2020-02-24

Minister Finansów zmienił interpretację przepisów w sprawie ustalania jednorazowej wartości transakcji przekraczającej 15 000 zł. Ustalenie tej wartości jest kluczowe dla wszystkich przedsiębiorców dokonujących tego rodzaju transakcji. Za opłacenie ich gotówką, zapłatę na rachunek nieznajdujący się na białej liście lub z pominięciem zastosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności podatnicy tracą prawo do kosztów podatkowych, a nawet mogą odpowiadać za VAT niezapłacony przez kontrahenta. Należy przestrzec, że zmiana interpretacji MF w tej sprawie jest niekorzystna dla przedsiębiorców.

...»

Wszystkie tematy ...»