Poniedziałek, 19.04.2021

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Jak usprawiedliwić nieobecność spowodowaną szczepieniem przeciwko COVID-19

  2021-04-19

  Pracownicy mają terminy szczepień przeciwko COVID-19 w godzinach pracy. Jak usprawiedliwić nieobecność w tym czasie? Czy za dzień, w którym pracownik się szczepi, należy się wolne, czy jest to nieobecność usprawiedliwiona niepłatna? ...»

 • Umowa zlecenia zawarta z pracownicą pobierającą zasiłek macierzyński – zasady oskładkowania

  2021-04-16

  Pracodawca może zawrzeć z pracownicą przebywającą na urlopie rodzicielskim umowę zlecenia pod warunkiem, że zakres czynności wykonywanych w ramach tej umowy różni się od obowiązków wynikających z umowy o pracę. Od przychodu z tej umowy nie należy naliczać i potrącać składek na ubezpieczenia społeczne. Trzeba natomiast potrącić składkę zdrowotną. ...»

 • PPK w małych firmach – ostatni etap rozszerzenia systemu

  2021-04-15

  Podmioty zatrudniające od 1 do 19 osób, a także pozostałe firmy, które dotychczas nie utworzyły PPK, muszą w najbliższym czasie zawrzeć dwie kluczowe dla tego systemu umowy - o zarządzanie PPK oraz o prowadzenie PPK. Mikroprzedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa), u których żadna z osób zatrudnionych nie będzie chciała uczestniczyć w PPK, są z tego obowiązku zwolnieni. W przypadku odwołania deklaracji o rezygnacji z PPK choćby przez jedną osobę konieczne będzie zawarcie umów w systemie PPK oraz rozpoczęcie odprowadzania wpłat. ...»

 • Wniosek o urlop wychowawczy – jak go prawidłowo sformułować

  2021-04-15

  Urlop wychowawczy jest udzielany na pisemny wniosek pracownika. Powinien on zawierać podstawowe informacje potrzebne pracodawcy do prawidłowego udzielenia tego urlopu. We wniosku należy zatem wskazać dane pracownika i jego dziecka, termin, na jaki ma zostać udzielony urlop wychowawczy, oraz okres i liczbę części dotychczas wykorzystanego urlopu.  ...»

 • Jak sprostować świadectwo pracy, jeśli pracodawca już nie istnieje

  2021-04-14

  Pracownik chce sprostowania świadectwa pracy, ale nie ma już firmy, w której był zatrudniony. Co powinien zrobić w takiej sytuacji? ...»

 • Czy można potrącać alimenty z wynagrodzenia bez udziału komornika

  2021-04-14

  Życiowa partnerka zatrudnionego u nas pracownika przyniosła do kadr prawomocny wyrok alimentacyjny, nakazujący zapłatę alimentów przez tego pracownika. Kobieta ta wnosi o to, żeby potrącać te alimenty z wynagrodzenia pracownika. Czy można to zrobić bez udziału komornika? ...»

 • Ustalanie wynagrodzenia pracownika przywróconego do pracy przez sąd

  2021-04-13

  Pracownik, któremu z nieuzasadnionych przyczyn lub z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu stosunku pracy wypowiedziano umowę o pracę na czas nieokreślony jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową, aby domagać się przywrócenia do pracy. Sąd pracy w toku postępowania wyjaśniającego może - stosownie do żądania pracownika - orzec o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu (art. 45 § 1 Kodeksu pracy). ...»

 • Uzupełnianie wynagrodzenia zmiennego do celów ustalenia podstawy wymiaru zasiłku

  2021-04-12

  Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego pracownikom wynagradzanym wyłącznie zmiennymi składnikami, najczęściej prowizyjnie lub akordowo, należy ustalać według ogólnych zasad, czyli z pełnych miesięcy ubezpieczenia i z okresu nie dłuższego niż 12 miesięcy. Ponadto w przypadku nieprzepracowania przez takich pracowników pełnego okresu uwzględnianego w podstawie zasiłkowej nie powinno się przyjmować wynagrodzenia zmiennego w kwocie faktycznie wypłaconej, lecz trzeba je odpowiednio uzupełnić.  ...»

 • Rezygnacja z regulaminu wynagradzania w związku z ograniczeniem zatrudnienia z powodu COVID-19

  2021-04-12

  Pracodawca, który ze względu na zmniejszenie stanu zatrudnienia nie jest już zobowiązany do tworzenia regulaminu wynagradzania, może z niego zrezygnować.  Co do zasady regulamin wynagradzania tworzony jest na czas nieoznaczony, a przepisy prawa pracy nie wskazują wprost trybu jego uchylenia ze względu na spadek liczby zatrudnionych pracowników. Jednak w dobie trudnej sytuacji ekonomicznej spowodowanej COVID-19 takie przypadki mogą występować w praktyce coraz częściej. ...»

 • Czy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wpływa na wymiar urlopu okolicznościowego

  2021-04-10

  Pracownik, zanim podjął pracę w naszej firmie, pobierał zasiłek dla bezrobotnych. Czy ten okres należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego dla tej osoby? ...»

Tematy tygodnia

Jednoosobowa działalność gospodarcza – problemy z rozliczeniem VAT

2021-04-19

Obowiązki związane z rozliczaniem VAT nie są uzależnione od formy prowadzonej działalności. Jednak jednoosobowa działalność ze względu na swoją specyfikę powoduje wiele wątpliwości z rozliczeniem VAT. Po pierwsze, w działalności wykorzystywany jest prywatny majątek. Po drugie, majątek ten często stanowi współwłasność małżeńską. Ponadto problematyczne są również transakcje między firmami małżonków. Od 1 października 2020 r. muszą mieć oznaczenie TP.

...»

Wszystkie tematy ...»