Czwartek, 26.11.2020

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Kiedy urlop bezpłatny ma wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego

  2020-11-26

  Pracownica korzystała przez 2 tygodnie z urlopu bezpłatnego. Czy ma to wpływ na wymiar jej urlopu wypoczynkowego? ...»

 • Czy od wynagrodzenia z dzieła z własnym zleceniobiorcą i pracownikiem odprowadza się wpłaty do PPK

  2020-11-26

  Od dwóch miesięcy zatrudniamy zleceniobiorcę, z którym będziemy również podpisywać umowy o dzieło. Prowadzimy już PPK. Jeżeli osoba ta nie złoży deklaracji o nieprzystępowaniu do PPK, w jaki sposób potraktować wynagrodzenie z umów o dzieło w kontekście wpłat na PPK? Ze zlecenia są odprowadzane obowiązkowo składki na ubezpieczenia społeczne. Podobna sytuacja dotyczy także jednego z pracowników - niedługo zostanie on włączony do PPK, a zawieramy z nim również umowy o dzieło. Czy powinniśmy od tych przychodów odprowadzać wpłaty do PPK? ...»

 • Czy można nałożyć karę porządkową za naruszenie obowiązku dezynfekcji oraz zakrywania nosa i ust w zakładzie pracy

  2020-11-25

  W naszym biurze pracownicy wykonują pracę na dużej, otwartej powierzchni (open space). Jako pracodawca zapewniamy im co tydzień nowe zestawy maseczek i płynów do dezynfekcji rąk. Jednak niektórzy pracownicy nie chcą nosić maseczek. W związku z tym chcielibyśmy zdyscyplinować pracowników odmawiających ich noszenia. Czy naruszenie przez pracownika obowiązku noszenia maseczki oraz dezynfekcji rąk w zakładzie pracy może być podstawą nałożenia na niego przez pracodawcę kary porządkowej, np. pieniężnej? ...»

 • Czy odprawa z tytułu zwolnień grupowych podlega ochronie przed potrąceniem tak jak wynagrodzenie za pracę

  2020-11-25

  Pracownik ma otrzymać odprawę z tytułu zwolnienia grupowego. Jego wynagrodzenie podlega zajęciu komorniczemu. Czy w tej sytuacji odprawa ta może zostać w całości zajęta na poczet długów? ...»

 • Jak ustalić podstawę urlopową po przywróceniu wypłat czasowo zawieszonych premii

  2020-11-24

  Na okres od 1 października do 30 listopada 2020 r., na podstawie porozumienia zawartego z załogą, zawiesiliśmy na mocy art. 15zf ustawy o COVID-19 wypłatę zmiennej premii miesięcznej. Prawo do niej wynika z zapisów umów o pracę i regulaminu wynagradzania. W grudniu 2020 r. ponownie zaczynamy wypłacać ww. składnik płacy. Jak w tej sytuacji należy uwzględnić premię w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy przysługujący w grudniu, biorąc pod uwagę fakt, iż średnią urlopową ustalamy z 3 miesięcy? ...»

 • Jak rozliczać wpłaty na PPK pracownika oddelegowanego do pracy za granicą

  2020-11-24

  Jeden z naszych pracowników, będący uczestnikiem PPK, został przez nas oddelegowany do pracy w Niemczech. Jak w jego przypadku powinno wyglądać prawidłowe rozliczenie wpłat do PPK, biorąc pod uwagę fakt, iż składki ZUS i zaliczki podatkowe należne od jego przychodów odprowadzamy w Polsce? ...»

 • Czy pracownik przebywający na kwarantannie może dostać wypowiedzenie zmieniające

  2020-11-23

  Pracownik przebywa w domu z powodu kwarantanny w związku z kontaktem z osobą zarażoną COVID-19. W firmie planujemy reorganizację i zastanawiamy się, czy takiej osobie można wręczyć wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy? ...»

 • Czy trzeba spełnić obowiązek informacyjny wobec członków rodziny pracownika korzystającego z zfśs

  2020-11-23

  W naszym zakładzie funkcjonuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfśs). Przy przyznawaniu z niego świadczeń pozyskujemy dane członków rodziny pracownika. Czy pracodawca powinien spełnić obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych wobec członków rodziny pracownika korzystającego z zfśs, gdy będą przetwarzane dane dotyczące jego sytuacji życiowej, rodzinnej (w tym dane członków jego rodziny)? Czy w tym przypadku będzie można zastosować zwolnienie z tego obowiązku? ...»

 • Czy zasiłek opiekuńczy przysługuje za dni wolne od pracy

  2020-11-20

  Pracownik złożył wniosek o opiekę nad dzieckiem na 14 dni kalendarzowych. Soboty i niedziele są dniami rozkładowo wolnymi od pracy. Czy pracodawca wypłaca zasiłek opiekuńczy za 14 dni kalendarzowych czy za 10 dni roboczych? Jak postąpić w sytuacji, gdy to lekarz wystawia zwolnienie lekarskie, którego przyczyną jest konieczność osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem na soboty i niedziele? Czy zasiłek opiekuńczy przysługuje także za dni wolne od pracy? ...»

 • Nowe obowiązki pracodawców w zakresie delegowania pracowników

  2020-11-19

  Nowelizacja przepisów o delegowaniu pracowników wprowadziła szerszy zakres gwarantowanych warunków zatrudnienia dla pracowników delegowanych do Polski po 12 miesiącach delegowania (lub po 18 miesiącach delegowania w przypadku złożenia umotywowanego powiadomienia do Państwowej Inspekcji Pracy). Do obowiązków pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP należy również złożenie do PIP oświadczenia pracodawcy delegującego pracownika do Polski - najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi. ...»

Tematy tygodnia

Jak krok po kroku przeprowadzić rozwiązanie spółek wpisanych do KRS

2020-11-23

Jak przeprowadzić i zgłosić zakończenie działalności spółki zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)? Co trzeba zrobić przed złożeniem wniosku do KRS? Jakie są opłaty i jakie obowiązki ma spółka wobec ZUS czy urzędu skarbowego?

...»

Wszystkie tematy ...»