Niedziela, 19.01.2020

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego i zwolnienia na turnus rehabilitacyjny

  2020-01-17

  Pracownik ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności od 12 marca 2019 r. Czy pracownik ten nabywa prawo do 10-dniowego urlopu wypoczynkowego dopiero po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia go do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności? Czy zwolnienie od pracy w wymiarze 21 dni w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym pracownik z ustalonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nabywa po przepracowaniu wymaganego przepisami okresu czasu? ...»

 • Informowanie pracowników tymczasowych o monitoringu wizyjnym u pracodawcy użytkownika

  2020-01-17

  Na terenie zakładu pracy, w tym także w hali produkcyjnej, jest stosowany monitoring wizyjny. Wkrótce, za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, zatrudnimy pracowników tymczasowych przy produkcji. Kto powinien poinformować pracowników tymczasowych o zasadach stosowania monitoringu: my, jako pracodawca użytkownik, czy agencja pracy tymczasowej? ...»

 • Planowanie pracy w sobotę w równoważnym systemie czasu pracy

  2020-01-16

  Jesteśmy hurtownią budowlaną. Zatrudniamy pracowników w równoważnym systemie czasu pracy z 1-miesięcznym okresem rozliczeniowym. Pracownicy mają wolne wszystkie niedziele i święta, natomiast chcielibyśmy, aby pracowali w soboty. Czy jest dopuszczalne zaplanowanie pracownikowi pracy w jednym tygodniu od poniedziałku do soboty (6 dni), a w następnym tygodniu tylko przez 4 dni? Jak liczyć tydzień w celu zachowania 5-dniowego tygodnia pracy - od poniedziałku do niedzieli czy 7 dni kalendarzowych niezależnie od tego, jakie są to dni tygodnia? ...»

 • Czy i jak przeliczać podstawę urlopową po zmianie płacy minimalnej

  2020-01-16

  Część naszej załogi otrzymuje pensję zasadniczą na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czy w ich przypadku - w związku z podniesieniem od nowego roku ustawowego minimum płacowego - należy przeliczyć podstawę wynagrodzenia urlopowego należnego za dni płatnego wypoczynku wykorzystywanego w styczniu 2020 r.? ...»

 • Kiedy można wypowiedzieć umowy o pracę w razie likwidacji stanowisk pracy

  2020-01-15

  Pracodawca planuje likwidację części stanowisk pracy. Proces ten będzie rozciągnięty w czasie. Czy już teraz - mając świadomość, że niedługo niektóre stanowiska przestaną istnieć - można wypowiadać pracownikom umowy o pracę? ...»

 • Pomniejszenie diety za podróż służbową z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności

  2020-01-15

  Pracownik wyjechał w grudniu 2019 r. na polecenie pracodawcy w podróż służbową do Niemiec (4 dni). W czasie trwania tej delegacji przez jeden dzień był nieobecny w pracy z przyczyn nieusprawiedliwionych. Nieobecność tę wykazaliśmy w dokumentach rozliczeniowych ZUS z kodem 152 (okres nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy). Wynagrodzenie pracownika określone jest stałą stawką miesięczną. Jak powinniśmy rozliczyć tę delegację? Czy dieta przysługuje również za dzień, w którym pracownik był nieobecny z przyczyn nieusprawiedliwionych? ...»

 • Zdjęcia pracownika na portalu społecznościowym w trakcie zwolnienia lekarskiego jako podstawa rozwiązania umowy o pracę

  2020-01-14

  Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim z adnotacją lekarza, że „chory powinien leżeć”. W czasie tego zwolnienia pracownik zamieścił na ogólnodostępnym portalu społecznościowym zdjęcia z zagranicznego wyjazdu. Czy pracodawca może go zwolnić z powodu nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego? Jeśli tak, to w jakim trybie należy tego dokonać - za wypowiedzeniem czy bez wypowiedzenia? ...»

 • Czy pracownika trzeba ponownie skierować na wstępne badania lekarskie, jeżeli wykonał je wcześniej, ale nie podjął pracy

  2020-01-14

  Kandydat do pracy skierowany przez pracodawcę na wstępne badanie lekarskie otrzymał orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy. Ostatecznie jednak nie zdecydował się na podjęcie zatrudnienia w naszej firmie w ustalonym terminie. Po 3 miesiącach od przeprowadzenia badań zgłosił się jednak z prośbą o przyjęcie do pracy. Czy w takim przypadku orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy zachowuje ważność i może być wykorzystane przez pracodawcę? ...»

 • Sankcje finansowe dla pracodawcy, który nie wyda pracownikowi sprostowania świadectwa pracy

  2020-01-13

  Sąd pracy uwzględnił pozew naszego byłego pracownika o sprostowanie świadectwa pracy. Nie zgadzamy się jednak z wyrokiem sądu i nie wydaliśmy dotąd pracownikowi sprostowanego świadectwa pracy. Czy sąd może nas do tego przymusić? Jeżeli tak, to w jaki sposób? ...»

 • Czy można przyznać ekwiwalent za używanie i pranie odzieży służbowej

  2020-01-13

  Chcemy pracownikom administracyjno-biurowym (wykonującym pracę tylko w biurze) wypłacać ekwiwalent pieniężny za pranie oraz używanie własnej odzieży i obuwia służbowego. Pracownicy korzystają z jednolitej odzieży służbowej. Wypłata ekwiwalentu wynikałaby wprost z przepisów wewnętrznych obowiązujących u pracodawcy. Czy możliwa jest, zgodnie z art. 2377 Kodeksu pracy, wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie własnej odzieży służbowej, a nie roboczej? ...»

Tematy tygodnia

„Mały ZUS plus” – korzystne zmiany dla przedsiębiorców

2020-01-13

12 grudnia 2019 r. Sejm przyjął ustawę uwzględniającą nowe preferencyjne rozwiązania w zakresie opłacania składek ZUS przez przedsiębiorców (tzw. mały ZUS plus). Ustawa przewiduje możliwość opłacania obniżonych składek społecznych, których podstawa wymiaru będzie ustalana na podstawie uzyskanego przez przedsiębiorcę dochodu z poprzedniego roku. Z ulgi „mały ZUS plus” będą mogły skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych, których przychód za poprzedni rok nie przekroczy poziomu 120 000 zł.

...»

Wszystkie tematy ...»