Poniedziałek, 19.02.2018

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Jak sformułować zapis w regulaminie wynagradzania, aby skorzystać ze zwolnienia składkowego świadczenia w postaci abonamentu sportowego

  2018-02-19

  W ramach bonusów pozapłacowych zamierzamy przyznać naszym pracownikom tzw. karty Multisport. Według jakich reguł należy je przekazywać, aby ich wartość była zwolniona ze składek ZUS? Jaką treść musi mieć zapis w regulaminie wynagradzania dotyczący przekazywania tych kart, aby możliwe było zastosowanie do nich wyłączenia składkowego? ...»

 • Jak prowadzić ewidencję okresów zatrudnienia pracowników tymczasowych

  2018-02-19

  Pracodawca użytkownik musi prowadzić w swoim zakładzie ewidencję okresów pracy pracownika tymczasowego. W ewidencji tej należy wskazać wszystkie okresy pracy tymczasowej danej osoby, bez względu na to, z jakiej agencji pracy tymczasowej osoba ta do niego trafiła. Nie ma w tym przypadku znaczenia, czy osoba ta pracowała na podstawie umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej. Obowiązuje jednocześnie stosunkowo długi okres przechowywania ewidencji pracowników tymczasowych, który łącznie może obejmować nawet 6 lat. ...»

 • Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia za pracę w 2018 r.

  2018-02-19

  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę. Oznacza to wzrost kwoty wolnej od potrąceń w przypadku egzekucji komorniczych i administracyjnych obejmujących wynagrodzenie pracownicze. Od tej daty obowiązują też wyższe kwoty zmniejszające podatek, uzależnione od wysokości rocznej podstawy opodatkowania i zasadniczo bez wpływu na bieżące rozliczanie wynagrodzenia. Zatem przy ustalaniu wysokości kwoty wolnej od potrąceń pracodawcy nadal stosują kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 46,33 zł miesięcznie (556,02 zł rocznie), jeżeli pracownik ma do niej prawo. ...»

 • Które świadczenia i wypłaty w związku z ustaniem zatrudnienia podlegają oskładkowaniu

  2018-02-16

  Rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy wiąże się z licznymi obowiązkami, których musi dopełnić pracodawca. Zalicza się do nich m.in. konieczność dokonania określonych wypłat na rzecz pracownika. W zależności od sytuacji mogą to być ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, odprawy, odszkodowania lub rekompensaty, a czasami – odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji. O obowiązku oskładkowania takich wypłat decydują różne okoliczności, w tym charakter świadczenia, podstawa prawna jego wypłaty, obowiązujące u pracodawcy wewnętrzne przepisy o wynagradzaniu, a nawet indywidualne postanowienia zawarte w umowach o pracę. ...»

 • Czy porozumienie o rozwiązaniu stosunku pracy może być zawarte pod warunkiem

  2018-02-16

  Pracownik będzie wykonywał dla nas pewną pracę. Czy możemy już dzisiaj umówić się z nim, że po jej wykonaniu rozwiązany zostanie z nim stosunek pracy? ...»

 • Czy pracodawca może kontrolować pracowników w zakresie używania alkoholu i narkotyków

  2018-02-15

  Obowiązkiem pracodawcy jest niedopuszczenie pracownika będącego po użyciu alkoholu lub środków odurzających do wykonywania pracy. O ile jednak pracodawca może zmusić pracownika do poddania się badaniu na zawartość alkoholu we krwi, o tyle uprawnienia takiego nie posiada w przypadku podejrzenia, że pracownik znajduje się pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających. ...»

 • Czy pracodawca może narzucić termin zdeklarowania przez pracowników, w jakiej formie będą korzystali z wolnego na opiekę nad dzieckiem

  2018-02-15

  Pracodawca chce zawiadomić pracowników, że do końca marca 2018 r. oczekuje od nich jednoznacznych deklaracji, w jakiej formie mają zamiar korzystać z wolnego na opiekę nad dzieckiem – godzinowej czy liczonej na dni pracy. Czy pracodawca może narzucić taki termin? ...»

 • Czy pracodawca powinien udostępnić związkom zawodowym pomieszczenia i urządzenia techniczne

  2018-02-14

  Nasz zakład to duże przedsiębiorstwo działające w ramach holdingu jako odrębna spółka. Na szczeblu holdingu działa jeden związek zawodowy. Niedawno lokalne koło zakładowe związku zawodowego podjęło uchwałę o wystąpieniu ze struktur międzyzakładowych i założeniu własnej organizacji związkowej działającej w naszym zakładzie, a następnie zwróciło się do zarządu o udostępnienie pomieszczenia i urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania działalności związkowej. Czy mamy taki obowiązek? Jeśli tak, to w jakim zakresie, czy może to być np. wydzielone biurko w pomieszczeniu administracji, a może wystarczy udostępnianie pomieszczenia jedynie na zebrania związkowe? ...»

 • Czy każdy pracownik firmy może być objęty zakazem konkurencji

  2018-02-14

  W naszej firmie jest wdrażana innowacyjna i kosztowna technologia produkcyjna. Koordynator odpowiedzialny za jej wdrożenie omyłkowo udostępnił na wspólnym dysku wszystkim pracownikom niejawne informacje dotyczące tej technologii. Czy w tej sytuacji możemy zawrzeć umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia ze wszystkimi pracownikami, którzy otrzymali takie informacje? Jeżeli tak, to czy każdy z pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska, powinien otrzymywać odszkodowanie w jednakowej wysokości przez taki sam okres, czy możemy je zróżnicować? ...»

 • Czy pracownik w okresie wypowiedzenia ma prawo do refundacji kosztów zakupu okularów

  2018-02-13

  Zatrudniliśmy pracownika na podstawie umowy terminowej – od 1 sierpnia 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r., jednak z końcem lutego 2018 r. chcemy rozwiązać umowę za wypowiedzeniem. Pracownik 1 lutego 2018 r. złożył rachunek dotyczący poniesionych kosztów na okulary korygujące, potrzebne do pracy. Czy w tej sytuacji należy pracownikowi wypłacić zwrot poniesionych wydatków na ten cel? ...»

Tematy tygodnia

Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia za pracę w 2018 r.

2018-02-19

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę. Oznacza to wzrost kwoty wolnej od potrąceń w przypadku egzekucji komorniczych i administracyjnych obejmujących wynagrodzenie pracownicze. Od tej daty obowiązują też wyższe kwoty zmniejszające podatek, uzależnione od wysokości rocznej podstawy opodatkowania i zasadniczo bez wpływu na bieżące rozliczanie wynagrodzenia. Zatem przy ustalaniu wysokości kwoty wolnej od potrąceń pracodawcy nadal stosują kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 46,33 zł miesięcznie (556,02 zł rocznie), jeżeli pracownik ma do niej prawo.

...»

Wszystkie tematy ...»