Czwartek, 26.11.2020

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Czy trzeba opodatkować VAT zaliczkę na poczet czynszu za najem lokalu?

  2020-11-26

  Podatnik dostał zaliczkę na poczet czynszu za lokal wynajęty pod sklep. Nie wystawił z tego tytułu faktury. Jak w VAT potraktować otrzymaną zaliczkę? Czy w chwili jej otrzymania u podatnika powstaje obowiązek podatkowy? ...»

 • Jak opodatkować VAT transakcje sprzedaży budynków wybudowanych na cudzym gruncie

  2020-11-26

  Firma budowlana w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa świadczy usługi wznoszenia budynków. Są to budynki zarówno mieszkalne, jak i produkcyjne czy usługowe. W szczególności w zakresie dwóch ostatnich rodzajów, tj. budynków usługowych i produkcyjnych, dochodzi do sytuacji, w których podatnik buduje nieruchomość na nienależącym do niego gruncie, a następnie sprzedaje owe budynki w ramach sprzedaży poniesionych nakładów. W jaki sposób transakcja ta powinna być opodatkowana w VAT? Według jakiej stawki VAT? ...»

 • Kiedy rozliczyć podatkowo udokumentowaną nieściągalność wierzytelności wobec upadłego zagranicznego kontrahenta

  2020-11-25

  Spółka z o.o. w listopadzie 2019 r. wystawiła fakturę za wykonane usługi dla duńskiego kontrahenta na kwotę 30 000 euro. Przychody z tej faktury zostały ujęte przez spółkę jako przychód podatkowy. Spółka nie otrzymała zapłaty, a duński kontrahent ogłosił upadłość. Spółka dysponuje następującymi dokumentami potwierdzającymi ogłoszenie upadłości dłużnika (przetłumaczonymi na język polski przez tłumacza przysięgłego): dekret o ogłoszeniu upadłości wydany 30 lipca 2020 r., zaświadczenie z Sądu Gospodarczego dotyczące wskazania syndyka masy upadłościowej z datą ogłoszenia upadłości oraz wyciąg z duńskiego centralnego rejestru przedsiębiorstw, w którym widnieje informacja o ogłoszeniu upadłości. Spółka w księgach rachunkowych odpisała tę wierzytelność jako nieściągalną. W 2021 r. ma jeszcze otrzymać informację potwierdzającą zakończenie postępowania upadłościowego wobec duńskiego kontrahenta. Czy spółka ma prawo do zaliczenia do kosztów podatkowych nieodzyskanych kwot z tytułu należności od duńskiego kontrahenta na podstawie posiadanych dokumentów? ...»

 • Jak jest opodatkowana opłata wstępna związana z umową franczyzy

  2020-11-25

  Podatnik ma zamiar otworzyć sklep w ramach sieci franczyzowej znanej firmy. Musi zapłacić sporą opłatę wstępną. Jak ją potraktować podatkowo? ...»

 • Czy na paragonie można dopisać ręcznie NIP

  2020-11-24

  Wystawiłem paragon dla klienta jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Paragon nie zawierał jego NIP. Po tygodniu klient zmienił zdanie i zażądał wystawienia faktury do paragonu na prowadzoną przez niego działalność z jego NIP. Klient uważa, że jego NIP mogę teraz dopisać ręcznie na paragonie? Czy klient ma rację? ...»

 • Jak ewidencjonować koszty badania sprawozdania finansowego

  2020-11-24

  W listopadzie 2020 r. podpisaliśmy umowę o badanie sprawozdania finansowego za 2020 r. W tym samym miesiącu wpłaciliśmy zaliczkę, na którą wystawiono fakturę (również w listopadzie). W jaki sposób to zaksięgować? Jak postąpić w przypadku otrzymania faktury końcowej, po zakończeniu badania? Czy będą to koszty 2020 r. czy 2021 r.? Czy należy utworzyć rezerwę na koszty badania? ...»

 • Czy wydatki inwestora na rzecz podwykonawcy ponoszone w ramach solidarnej odpowiedzialności z generalnym wykonawcą stanowią koszty

  2020-11-23

  Spółka A jako inwestor powierzyła wybudowanie budynku spółce B (głównemu wykonawcy). Po zakończeniu inwestycji do spółki A zwrócił się podwykonawca spółki B z nieuregulowanymi przez spółkę B płatnościami. W związku z ciążącą na spółce A odpowiedzialnością solidarną spółka ta zamierza uregulować te płatności. Czy zapłacone z tego tytułu kwoty spółka A będzie mogła zaliczyć do kosztów podatkowych? Czy podwykonawca powinien wystawić z tego tytułu fakturę? ...»

 • Czy można korzystać z ulgi B+R przy obliczaniu zaliczek w trakcie roku

  2020-11-23

  Jesteśmy spółką cywilną. Zajmujemy się działalnością badawczo-rozwojową. W zeznaniu za 2019 r. nie zostały odliczone wszystkie koszty kwalifikowane związane z tą działalnością. Czy takie koszty możemy rozliczyć już na poziomie zaliczek na podatek dochodowy w 2020 r., np. w zaliczce za listopad? Czy jednak musimy czekać i zrobić to dopiero w zeznaniu rocznym za 2020 r.? ...»

 • Czy premia dla najemcy jest opodatkowana VAT

  2020-11-20

  Ostatnio rynek wynajmu lokali komercyjnych stał się nad wyraz trudny. Czy wypłata premii pieniężnej najemcy w celu podpisania umowy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Jak to udokumentować? ...»

 • Kiedy zapisy dotyczące sprzedaży na rzecz osób prywatnych muszą być oznaczane kodami w nowym JPK

  2020-11-20

  Czy zapisy dotyczące sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej na rzecz osób prywatnych muszą być oznaczane kodami GTU i transakcyjnymi? Co z fakturami wystawianymi do takiej sprzedaży? ...»