Środa, 23.09.2020

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Czy nabycie usług HR podlega limitowaniu w zaliczaniu do kosztów podatkowych

  2020-09-23

  Y sp. z o.o. nabywa od powiązanej spółki usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (tzw. usługi HR). W skład nabywanych usług HR wchodzą świadczenia polegające na wsparciu w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Obejmują one w szczególności: projektowanie i wdrażanie grupowych standardów i instrumentów HR w spółce,rekrutację i zawieranie umów z pracownikami wysokiego szczebla,marketing personalny, administrowanie HR (organizacja imprez grupowych, szkoleń itp.),zdefiniowanie i wdrożenie grupowych systemów informacyjnych HR. Czy koszty wynagrodzenia wypłacanego przez spółkę z tytułu świadczenia usług HR stanowią koszty usług, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 updop. Czy wydatki te podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów podatkowych na podstawie tego przepisu? ...»

 • Jak ująć w księgach rachunkowych opłatę za wydanie zezwolenia na pracę sezonową

  2020-09-23

  Złożyliśmy w powiatowym urzędzie pracy trzy wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. W tym celu wnieśliśmy opłatę na rzecz urzędu pracy w wysokości 90 zł. Jak tę opłatę zaksięgować? Czy jest to koszt świadczeń na rzecz pracowników, czy koszt podatków i opłat? ...»

 • Czy w związku z otrzymaniem lub umorzeniem mikropożyczki trzeba rozpoznać przychód

  2020-09-22

  Spółka z o.o. będąca mikroprzedsiębiorcą otrzymała mikropożyczkę w wysokości 5000 zł. Czy otrzymanie tej pożyczki jest dla niej przychodem podatkowym? Czy przychód podatkowy powinna rozpoznać w momencie umorzenia pożyczki? Czy koszty sfinansowane ze środków otrzymanych w ramach mikropożyczki mogą zostać zaliczone przez spółkę do kosztów uzyskania przychodów? Jeżeli tak, czy konieczna będzie ich korekta w związku z umorzeniem mikropożyczki? ...»

 • Czy pracownik, któremu pracodawca zwraca koszty opłat parkingowych z powodu ograniczeń w korzystaniu z komunikacji spowodowanych COVID-19, osiąga przychód

  2020-09-22

  Spółka na podstawie art. 3 ustawy o COVID-19 poleciła okresowo pracę zdalną znacznej części swoich pracowników. Do zakładu dojeżdżają jedynie pracownicy, których obecność w miejscu pracy jest niezbędna do zapewnienia ciągłości realizacji zadań spółki lub których zadania nie mogą być wykonywane w trybie pracy zdalnej. Z uwagi na obowiązujące ograniczenia w korzystaniu z komunikacji publicznej spowodowane epidemią COVID-19 i chęć zmniejszenia ryzyka zarażenia się przez pracowników od innych pasażerów, spółka zaleciła pracownikom przyjazd do miejsca pracy - w miarę możliwości - samochodami prywatnymi. Ponieważ liczba własnych miejsc parkingowych spółki nie jest wystarczająca dla wszystkich pracowników przyjeżdzających do pracy, spółka wprowadziła tymczasowo, do odwołania, możliwość korzystania z płatnych parkingów miejskich lub komercyjnych z jednoczesną zasadą zwrotu pracownikom poniesionych z tego tytułu kosztów. Zwrot dokonywany jest na podstawie przedłożonych biletów parkingowych lub innych dowodów płatności. Czy pracownicy, którym spółka zwraca koszty opłat parkingowych, uzyskują z tego tytułu przychód ze stosunku pracy, od którego spółka powinna pobierać zaliczki na PIT? ...»

 • Jak ustalić wartość początkową kilku środków trwałych zakupionych z jednego kredytu

  2020-09-21

  Firma realizuje projekty inwestycyjne. W ich wyniku ma powstać kilka środków trwałych. Będą one oddawane do użytku w różnych terminach. W celu sfinansowania realizacji tych projektów został zaciągnięty kredyt bankowy. Jak prawidłowo ustalić wartość początkową środków trwałych zakupionych z jednego kredytu? ...»

 • Jak ustalać jednorazową wartość transakcji w przypadku umów o współpracę

  2020-09-21

  Mam dwa pytania dotyczące sposobu ustalania jednorazowej wartości transakcji w związku z koniecznością dokonywania zapłaty na rachunek z wykazu podatników VAT: Jak ustalić jednorazową wartość transakcji przy zakupach materiału, jeżeli mamy umowę o współpracę na czas nieokreślony? Jak liczyć jednorazową wartość transakcji przy zakupach materiału, jeżeli nie ma żadnej umowy pomiędzy kontrahentami i materiał jest kupowany w miarę potrzeb? ...»

 • Kto będzie mógł skorzystać z opodatkowania „estońskim CIT”

  2020-09-21

  Już od 2021 r. niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą mogli płacić podatek dochodowy dopiero przy wypłacie zysku. Projekt ustawy wprowadzającej takie rozwiązanie został opublikowany 12 sierpnia 2020 r. W publikacji omawiamy, kto - według założeń projektu - i na jakich warunkach będzie mógł skorzystać z rozwiązań podatkowych związanych z wprowadzeniem tzw. estońskiego CIT. ...»

 • Jak dokonać kompensaty należności głównej oraz odsetek

  2020-09-18

  Spółka posiada przeterminowaną należność od kontrahenta w wysokości 30 000 zł. Jeśli kontrahent nie zapłaci, chcemy naliczyć odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych i wystawić notę księgową na kwotę 882,33 zł oraz dokonać jednocześnie kompensaty z posiadanymi zobowiązaniami wobec tego kontrahenta (w wysokości 18 000 zł). Czy taka kompensata jest możliwa? Jeśli tak, to czy na dzień bilansowy po kompensacie spółka może „na nowo” naliczyć odsetki od pozostałej należności, wystawiając notę księgową? ...»

 • Czy podatnik zwolniony podmiotowo musi zapłacić VAT błędnie zarejestrowany w kasie rejestrującej

  2020-09-18

  Przedsiębiorca, który korzysta w 2020 r. ze zwolnienia podmiotowego w VAT, zakupił kasę rejestrującą i rozpoczął ewidencjonowanie sprzedaży w tej kasie. Okazało się jednak, że serwisant kasy pomyłkowo zamiast stawki „zw” zafiskalizował usługę ze stawką 23%. Ponieważ kwota zapłaty przez odbiorcę była zgodna z kwotą brutto wykazaną na paragonie, przedsiębiorca nie zauważył zaistniałej pomyłki. Pomyłkę zauważyło biuro rachunkowe obsługujące przedsiębiorcę. Obecnie błąd ten został skorygowany przez serwisanta, ale przez miesiąc wystawiane były paragony z wykazaną stawką podatku (23%) zamiast zwolnienia. Czy w tej sytuacji przedsiębiorca powinien złożyć deklarację VAT-7 oraz zapłacić podatek za okres, w którym VAT został nieprawidłowo wykazany na paragonach wystawionych dla osób fizycznych nabywających usługi? ...»

 • Czy mąż może odliczyć VAT od zakupów sfinansowywanych z dotacji przyznanej żonie

  2020-09-17

  Jesteśmy właścicielami gospodarstwa rolnego na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej. Od 1 stycznia 2020 r. rozpocząłem rozliczanie podatku VAT na zasadach ogólnych. Moja żona postanowiła skorzystać z dofinansowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Czy w przypadku gdy na fakturach dokumentujących zakupy inwestycyjne w ramach przyznanej pomocy na rzecz żony będą widnieli oboje małżonkowie, to ja mogę odliczyć 100% kwoty podatku VAT wynikającego z każdej faktury? Zakupiony sprzęt rolniczy będzie wykorzystywany wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. ...»

Tematy tygodnia

Kto będzie mógł skorzystać z opodatkowania „estońskim CIT”

2020-09-21

Już od 2021 r. niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą mogli płacić podatek dochodowy dopiero przy wypłacie zysku. Projekt ustawy wprowadzającej takie rozwiązanie został opublikowany 12 sierpnia 2020 r. W publikacji omawiamy, kto - według założeń projektu - i na jakich warunkach będzie mógł skorzystać z rozwiązań podatkowych związanych z wprowadzeniem tzw. estońskiego CIT.

...»

Wszystkie tematy ...»