Sobota, 24.08.2019

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Jak długo trwa mandat lub kadencja członka zarządu spółki z o.o.

  2019-08-21

  W spółkach z o.o. często dochodzi do sporów w przypadku, gdy kadencja członka zarządu nie jest dostatecznie wyraźnie określona. Wiele z tych sporów kończy się dopiero w sądzie, co z perspektywy spółki i efektywnego zarządzania nie jest sytuacją pożądaną. W opracowaniu zwracamy uwagę na to jakie zapisy powinny być umieszczone w umowie spółki z o.o. tak, aby było jasne na jak długo został powołany członek zarządu, czyli w jakim terminie może on realnie reprezentować spółkę. Niepewność w tym zakresie może spowodować negatywne skutki nie tylko dla samej spółki, ale też dla jej kontrahentów. ...»

 • Mobbing w pracy – na czym polega i jak pracodawca może się przed nim chronić

  2019-08-19

  Od 7 września 2019 r. pracownicy będą mogli dochodzić odszkodowań od pracodawcy nie tylko w przypadku rozwiązania umowy o pracę z powodu mobbingu, ale także wtedy, gdy mimo mobbingu nie zdecydują na rozwiązanie umowy o pracę. Nowelizacja przepisów może zatem spowodować wzrost liczby roszczeń pracowników z tytułu mobbingu. Żeby przeciwdziałać takim roszczeniom, pracodawca powinien wiedzieć, jakie zachowania mogą być uważane za mobbing, oraz wdrożyć w firmie procedury antymobbingowe.  ...»

 • Odpowiedzialność za rachunkowość, gdy prowadzenie ksiąg rachunkowych powierzono biuru rachunkowemu

  2019-08-12

  Temat odpowiedzialności za prowadzenie rachunkowości nie należy do prostych i budzi wiele wątpliwości. Wątpliwości narastają, gdy odpowiedzialność za rachunkowość jednostki jest „rozproszona” tj. gdy firma zdecyduje się przekazać prowadzenie ksiąg rachunkowych biuru rachunkowemu. Już na wstępie należy jednak podkreślić, że to zawsze kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości. Jest tak nawet wtedy, gdy określone obowiązki w tym zakresie zostaną powierzone osobie trzeciej (biuru rachunkowemu). Zmienia się w tym przypadku jedynie podstawa tej odpowiedzialności z bezpośredniej na odpowiedzialność z tytułu nadzoru. Powierzenie prowadzenia ksiąg rachunkowych biuru rachunkowemu nie oznacza przy tym, że biuro nie ponosi żadnej odpowiedzialności za świadczone usługi w zakresie rachunkowości. ...»

 • Oddział zagranicznej firmy w Polsce – kto i gdzie powinien rozliczać VAT

  2019-08-05

  Sam fakt, że spółka zarejestrowała się w Polsce do VAT i posługuje się polskim NIP-em, nie oznacza, że ma w kraju stałe miejsce prowadzenia działalności. Ustalenie, czy podmiot zagraniczny ma w Polsce (lub polski podmiot ma za granicą) stałe miejsce prowadzenia działalności, jest niezmiernie istotne dla prawidłowego rozliczenia VAT. Od tego, czy mamy z nim do czynienia, zależy miejsce opodatkowania czynności. Jest to również podstawa do ustalenia, kto jest zobowiązany do rozliczenia VAT. Rozporządzenie unijne wprowadziło dla wszystkich podatników z UE jednolitą definicję tego pojęcia. Jednak jej stosowanie w związku z różnymi formami prowadzenia działalności sprawia wiele trudności. ...»

 • Jak zatrudniać i rozliczać pracowników sezonowych

  2019-07-29

  Decydując się na zatrudnienie osób do prac sezonowych przedsiębiorcy mają kilka alternatywnych form współpracy, np.: stosunek pracy, umowy cywilnoprawne, praca tymczasowa, praktyki absolwenckie. Mogą również rozważyć współpracę z młodocianymi oraz z cudzoziemcami, którzy z reguły są gotowi podjąć pracę za niższe wynagrodzenie niż pozostali pracownicy. Najbardziej opłacalną formą zatrudnienia dla przedsiębiorców poszukujących pracowników do prac sezonowych będą umowy cywilnoprawne, umowy o pomocy przy zbiorach lub umowy o praktyki absolwenckie. ...»

 • Samochody osobowe wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej

  2019-07-26

  Od 1 stycznia 2019 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zostały wprowadzone zmiany dotyczące samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej. ...»

 • Jak prawidłowo prowadzić ewidencję czasu pracy

  2019-07-22

  Pracodawca powinien prowadzić ewidencję czasu pracy dla każdego pracownika. Może ją prowadzić zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. Nie ma też przeszkód, żeby część dokumentacji prowadzić w formie papierowej, a resztę w formie elektronicznej. ...»

 • Jak zatrudniać młodzież i dzieci w okresie wakacyjnym

  2019-07-15

  Młodociany może być zatrudniony zarówno na podstawie umowy o pracę jak i na podstawie umów cywilnoprawnych. Do zawarcia umowy o pracę nie jest konieczna zgoda jego przedstawiciela ustawowego. Zgoda taka jest jednak wymagana do zawarcia umowy zlecenia lub umowy o dzieło z osobą młodocianą. ...»

 • Jak należy stosować monitoring w zakładzie pracy

  2019-07-08

  Monitorowanie zakładu pracy lub terenu wokół tego zakładu może się odbywać wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji oraz zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie naraziłoby pracodawcę na szkodę. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej. Co do zasady monitoring nie obejmuje także pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni. ...»

 • Nowe zasady korzystania z ulgi na zakup kas online

  2019-07-01

  Od 1 maja 2019 r. obowiązują nowe zasady korzystania z ulgi na zakup kas rejestrujących. Najważniejszą nowością jest to, że ulga przysługuje wyłącznie na zakup kas online, ale nie tylko. Nowe zasady korzystania z ulgi, a także zasady zwrotu kwoty ulgi przedstawiamy w artykule. ...»

Tematy tygodnia

Mobbing w pracy – na czym polega i jak pracodawca może się przed nim chronić

2019-08-19

Od 7 września 2019 r. pracownicy będą mogli dochodzić odszkodowań od pracodawcy nie tylko w przypadku rozwiązania umowy o pracę z powodu mobbingu, ale także wtedy, gdy mimo mobbingu nie zdecydują na rozwiązanie umowy o pracę. Nowelizacja przepisów może zatem spowodować wzrost liczby roszczeń pracowników z tytułu mobbingu. Żeby przeciwdziałać takim roszczeniom, pracodawca powinien wiedzieć, jakie zachowania mogą być uważane za mobbing, oraz wdrożyć w firmie procedury antymobbingowe. 

...»

Wszystkie tematy ...»