Niedziela, 22.07.2018

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Jakie kary grożą za naruszenie obowiązków nałożonych ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

  2018-07-16

  13 lipca 2018 r. wchodzi w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ustawa wprowadza odmienne niż dotychczas zasady nakładania kar za naruszenia przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. W artykule przedstawiamy, jakie wprowadzono rodzaje kar, ile wynosi maksymalny limit kar pieniężnych i sankcji karnych oraz jakie naruszenia przepisów są zagrożone karami. ...»

 • Jak i dlaczego zarejestrować znak towarowy

  2018-07-10

  Rozpoczynam działalność gospodarczą - produkcję materiałów biurowych. Wymyśliłem nazwę i logo. Chcę być rozpoznawalny wśród klientów. Słyszałem, że powinienem zarejestrować znak towarowy, ale nie bardzo wiem, co nim jest: nazwa, logo, jakiś slogan? Czy rejestracja jest konieczna? ...»

 • Jakie problemy może powodować stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (split payment)

  2018-07-09

  Z początkiem lipca 2018 r. weszły w życie przepisy art. 108a-108d ustawy o VAT określające mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (dalej MPP) z pewnością - przynajmniej w początkowym okresie stosowania nowych przepisów - będzie stwarzać problemy. Niniejszy artykuł stanowi próbę wskazania tych problemów, jak również propozycję ich rozwiązania. ...»

 • Kiedy płatność w gotówce może być podejrzana – obowiązki i sankcje dla przedsiębiorców

  2018-07-05

  Od 13 lipca 2018 r. przedsiębiorcy, którzy płacą albo przyjmują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 10 000 euro, w momencie dokonania takiej transakcji stają się jednym z uczestników systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązani są zastosować wszystkie środki bezpieczeństwa wskazane w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Za niewykonanie tych obowiązków mogą być ukarani sankcjami administracyjnymi, a nawet karnymi. ...»

 • Czy zakres przedmiotowy umowy musi pozostać w zgodzie z SIWZ i ofertą wykonawcy

  2018-07-05

  W dwóch postępowaniach o zamówienie publiczne postanowienia umów są niezgodne z zobowiązaniami wykonawców, które były w ofertach (m.in. dotyczy to terminów wykonania robót). Doszło do różnic pomiędzy umowami a SIWZ i ofertami wykonawców. Czy faktycznie są to naruszenia, jeżeli umowy to kwestia ustaleń stron (swoboda zawierania umów)? Jakie ewentualnie przepisy naruszono? ...»

 • Nieprawidłowe wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres gwarancji

  2018-07-04

  W trakcie kontroli zamówień publicznych stwierdzono nieprawidłowe wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres gwarancji. Weksel nie miał poręczenia wekslowego banku lub SKOK-u. Czy taki zarzut jest zasadny, skoro weksel sam w sobie stanowi zabezpieczenie spłaty? ...»

 • Jak udzielać urlopu wypoczynkowego szczególnym grupom pracowników

  2018-07-02

  Nie wszyscy pracownicy mają takie same uprawnienia urlopowe. Odrębności są głównie przewidziane dla kilku grup zawodowych należących do sfery budżetowej, m.in. nauczycieli, pracowników socjalnych, prokuratorów, pracowników Najwyższej Izby Kontroli, urzędników służby cywilnej, żołnierzy zawodowych, strażaków, policjantów czy funkcjonariuszy służby więziennej. Jednak są one ustanowione również dla zatrudnionych w sferze pozabudżetowej: pracowników młodocianych, tymczasowych i niepełnosprawnych, przy czym mogą oni także pracować w jednostkach sfery budżetowej. ...»

 • Jak ustalić, czy podatnik dochował należytej staranności, odliczając VAT - wskazówki fiskusa

  2018-06-25

  Organy podatkowe wymagają, aby podatnik dochował należytej staranności przy zawieraniu transakcji opodatkowanych VAT. Brak takiej staranności może pozbawić podatnika prawa do odliczenia. Przedstawiamy opracowane przez fiskusa wytyczne określające, jak, zdaniem organów podatkowych, należy oceniać, czy podatnik dochował należytej staranności w wyborze kontrahenta oraz ocenie okoliczności transakcji. Stosowanie tych zaleceń powinno zabezpieczyć prawo podatników do odliczenia VAT naliczonego. ...»

 • Jaką formę zatrudnienia wybrać dla pracowników sezonowych

  2018-06-18

  Przedsiębiorca, który chce zatrudnić osoby do prac sezonowych, powinien rozważyć zawarcie z nimi umowy cywilnoprawnej, np. umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Taka bowiem forma zatrudnienia będzie z reguły bardziej korzystna dla przedsiębiorców, jeżeli oczywiście charakter i rodzaj wykonywanych zadań nie spełniają definicji stosunku pracy - wówczas konieczne jest zawarcie umowy o pracę. ...»

 • Kiedy płatność w gotówce może być podejrzana – obowiązki i sankcje dla przedsiębiorców

  2018-06-11

  Od 13 lipca 2018 r. przedsiębiorcy, którzy płacą albo przyjmują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 10 000 euro, w momencie dokonania takiej transakcji stają się jednym uczestników systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Obowiązani są zastosować wszystkie środki bezpieczeństwa wskazane w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Za niewykonanie tych obowiązków mogą być ukarani sankcjami administracyjnymi, a nawet karnymi. ...»

Tematy tygodnia

Jakie kary grożą za naruszenie obowiązków nałożonych ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

2018-07-16

13 lipca 2018 r. wchodzi w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ustawa wprowadza odmienne niż dotychczas zasady nakładania kar za naruszenia przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. W artykule przedstawiamy, jakie wprowadzono rodzaje kar, ile wynosi maksymalny limit kar pieniężnych i sankcji karnych oraz jakie naruszenia przepisów są zagrożone karami.

...»

Wszystkie tematy ...»