Piątek, 22.10.2021

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Akcjonariusz prostej spółki akcyjnej – jak oskładkować jego przychody

  2021-10-18

  Od 1 lipca 2021 r. przepisy przewidują możliwość zakładania prostej spółki akcyjnej (PSA). Jest to nowa forma prawna przedsiębiorstwa. Akcjonariusz takiej spółki, którego wkładem do niej jest świadczenie pracy lub usług, jest obejmowany ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność. Ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne są dla niego obowiązkowe od dnia rozpoczęcia do momentu zakończenia świadczenia pracy lub usług. Ubezpieczenie chorobowe jest z kolei dobrowolne. ...»

 • Co wybrać – zarząd czy radę dyrektorów w PSA

  2021-10-14

  Założyciele prostej spółki akcyjnej (PSA) już w momencie zawierania umowy spółki stają przed poważnym dylematem - jaki organ zarządzający ustanowić, zarząd czy radę dyrektorów. Należy przy tym pamiętać, że ustanowienie jednego z tych organów jest obligatoryjne. Wybór założycieli (akcjonariuszy) zaważy na tym, jakie uprawnienia i obowiązki będzie miał organ zarządzający PSA. ...»

 • Zawarcie kolejnej umowy o pracę z tym samym pracownikiem – obowiązki pracodawcy

  2021-10-11

  Zawarcie kolejnej umowy o pracę z tym samym pracownikiem może oznaczać pewne odciążenie w obowiązkach pracodawcy. W razie bezzwłocznego zatrudnienia takiego pracownika nie ma potrzeby pozyskiwania od niego danych osobowych wymaganych od kandydata do pracy. Zatrudnienie na dotychczasowym stanowisku pracy może oznaczać brak konieczności przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich i szkoleń bhp. ...»

 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – nowe obowiązki biur rachunkowych od 31 października 2021 r.

  2021-10-04

  Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na biura rachunkowe liczne obowiązki związane z nawiązywaniem stosunków gospodarczych z klientami, monitorowaniem oraz analizą transakcji przez nich przeprowadzanych. 31 października 2021 r. wchodzą w życie ważne zmiany, które bezpośrednio wpływają na biura rachunkowe i wymagają podjęcia konkretnych działań. W opracowaniu przedstawiamy najważniejsze z nich oraz wskazujemy konieczne działania, które biura rachunkowe muszą podjąć w najbliższym czasie. ...»

 • Zwolnienia przedmiotowe z obowiązku używania kasy fiskalnej – kiedy można stosować

  2021-09-27

  Kwestia konieczności, ale i braku obowiązku ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy rejestrującej nierzadko bywa źle oceniana przez podatników. Czasem pojawia się pewna „nadgorliwość”, bo podatnik nie wie, że nie musi w pewnych sytuacjach wydawać paragonu. Z drugiej strony - trzeba uważać na to, że zwolnienia przysługują tylko przy spełnieniu określonych warunków. W publikacji omówimy zasady korzystania ze zwolnienia przedmiotowego przewidzianego dla danych czynności. ...»

 • Jak składać VAT-26 po zmianach od 1 października 2021 r.

  2021-09-20

  Od 1 października 2021 r. podatnicy będą mieli więcej czasu na złożenie formularza VAT-26 lub jego aktualizacji, gdy będą wykorzystywać samochód wyłącznie w działalności albo będą z tego rezygnować. Od tego dnia zacznie również obowiązywać nowy wzór tej informacji. Zmiany w tym zakresie wprowadzono w ramach pakietu SLIM VAT 2. W artykule przedstawiamy zasady składania VAT-26 po zmianach oraz odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły w tej kwestii do redakcji. ...»

 • Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych i świadczeniach chorobowych - nowe obowiązki płatników składek

  2021-09-13

  Płatników składek i zasiłków czekają duże zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń. Ustawa nowelizująca przewiduje zmiany m.in. w dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalnych, rentowych i chorobowych, w zakresie kontroli ZUS, w przedawnieniu należności składkowych, a także w ustalaniu stopy procentowej składki wypadkowej oraz odsetek za zwłokę od zaległości względem ZUS. Nowe przepisy wprowadzają ponadto graniczny termin na złożenie dokumentów rozliczeniowych przez płatnika, elektronizację zaświadczeń A1 oraz obowiązek posiadania PUE ZUS przez wszystkich płatników składek. Zmiany obejmą również zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych oraz nabywania prawa do świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłków należnych w razie choroby i macierzyństwa po ustaniu tytułu do ubezpieczeń. ...»

 • Kiedy warto prowadzić działalność w formie prostej spółki akcyjnej

  2021-09-10

  Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą zacząć korzystać z nowej formy prowadzenia działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna (PSA). W opracowaniu przedstawiamy, dla jakich przedsiębiorców taka forma prowadzenia działalności może być korzystna. ...»

 • Jak wyrobić PESEL dla cudzoziemca, który nie ma meldunku w Polsce

  2021-09-07

  Firma zatrudnia cudzoziemca. Żeby opłacać za niego podatki, trzeba wyrobić mu PESEL. Niestety osoba ta nigdzie nie jest zameldowana. Co zrobić w tej sytuacji? ...»

 • Jak i kiedy stosować roczne limity składkowo-podatkowe w 2021 r.

  2021-09-06

  W wyliczaniu wynagrodzeń zarówno pracowników jak i zleceniobiorców istotną rolę odgrywają roczne limity dotyczące podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych oraz opodatkowania. Płatnicy składek mają obowiązek ich stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przekroczenie limitów powoduje bowiem określone konsekwencje m.in. w zakresie obliczania podstawy wymiaru zasiłków czy dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę. W tym przypadku także pracownicy i zleceniobiorcy mają obowiązek przekazania stosownych informacji swojemu pracodawcy/zleceniodawcy. Brak wiedzy o przekroczeniu wskazanych podstaw wymiaru może powodować dla płatników obowiązek dokonania korekty rozliczeń z tego tytułu. ...»

Tematy tygodnia

Akcjonariusz prostej spółki akcyjnej – jak oskładkować jego przychody

2021-10-18

Od 1 lipca 2021 r. przepisy przewidują możliwość zakładania prostej spółki akcyjnej (PSA). Jest to nowa forma prawna przedsiębiorstwa. Akcjonariusz takiej spółki, którego wkładem do niej jest świadczenie pracy lub usług, jest obejmowany ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność. Ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne są dla niego obowiązkowe od dnia rozpoczęcia do momentu zakończenia świadczenia pracy lub usług. Ubezpieczenie chorobowe jest z kolei dobrowolne.

...»

Wszystkie tematy ...»