Sobota, 25.11.2017

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Split payment – skutki dla dostawcy i nabywcy

  2017-11-20

  Split payment, z ang. płatność podzielona, to rozwiązanie, które z założenia ma pomóc w łataniu powiększającej się luki podatkowej w VAT. Od kwietnia 2018 r. split payment ma obowiązywać również w Polsce. Stosowanie tego mechanizmu przez podatników ma być dobrowolne, dlatego projekt zakłada wprowadzenie pewnych korzystnych rozwiązań podatkowych zachęcających do skorzystania z tej formy rozliczania podatku. ...»

 • Jaką odpowiedzialność materialną ponosi członek zarządu spółki z o.o. zatrudniony w niej na podstawie umowy o pracę

  2017-11-14

  Zatrudnienie w spółce z o.o. w ramach stosunku pracy osoby powołanej do pełnienia funkcji członka zarządu w tej spółce nie pozbawia spółki prawa do egzekwowania od takiego pracownika odpowiedzialności materialnej na zasadach określonych w Kodeksie pracy. Dodatkowo osoba ta ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną z tytułu powołania na członka zarządu w ramach stosunku korporacyjnego. W przypadku członka zarządu wskazane rodzaje odpowiedzialności materialnej mogą wystąpić nawet jednocześnie.  ...»

 • Kiedy odliczenie VAT może być nadużyciem prawa

  2017-11-13

  Odliczenie podatku naliczonego może w określonych sytuacjach stanowić nadużycie prawa. Powoduje to, że podatnik nie może odliczyć podatku, chociaż podatek ten wynika z ważnych, prawidłowych i legalnych czynności prawnych. Konstrukcja nadużycia prawa w VAT – w przeciwieństwie do klauzuli dotyczącej zwalczania unikania opodatkowania, o której mowa w Ordynacji podatkowej – może być stosowana w zasadzie bez ograniczeń i bez dodatkowej kontroli (czy nadzoru) przez wszystkie organy podatkowe. Może być stosowana zarówno do odliczeń dokonywanych od 1 lipca 2016 r., czyli od dnia wprowadzenia konstrukcji nadużycia prawa do ustawy o VAT, jak i czynności sprzed tej daty. Potwierdza to orzecznictwo sądów administracyjnych. Warto wiedzieć, kiedy organy podatkowe mogą zakwestionować odliczenie VAT ze względu na nadużycie prawa. ...»

 • Jeden przelew do ZUS – skutki dla przedsiębiorców

  2017-11-06

  Wprowadzenie od 1 stycznia 2018 r. jednego przelewu do ZUS spowoduje  określone skutki dla przedsiębiorców. Wynika to ze zmiany zasad rozliczania składek na poszczególne fundusze.  Począwszy od płatności dokonanych w styczniu 2018 r., kwota przelewu zostanie rozdysponowana według algorytmu podziału wpłat ustalanego na podstawie złożonej deklaracji ZUS DRA. W przypadku gdy płatnik składek mimo ustawowego obowiązku nie złoży deklaracji, wówczas podział wpłaty nastąpi według stóp procentowych składek na określone fundusze.  ...»

 • Kto od 1 listopada 2017 r. uzyskał prawo do posiłków profilaktycznych

  2017-11-03

  Od 1 listopada 2017 r. pracodawca musi zapewniać posiłki profilaktyczne pracownikom, którzy wykonują na otwartej przestrzeni prace związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet. Przysługują one bowiem w okresie zimowym, za który uważa się czas od 1 listopada do 31 marca. ...»

 • Jak ustalić płatnika zasiłku na 2018 r.

  2017-10-30

  Płatnikiem zasiłków w danym roku kalendarzowym jest płatnik składek albo ZUS. Zależy to od liczby ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego (zarówno obowiązkowego, jak i dobrowolnego) u płatnika składek według stanu na 30 listopada poprzedniego roku. Zatem jeśli płatnik składek na 30 listopada 2017 r. zgłasza do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, będzie zobowiązany do ustalania wysokości i wypłaty świadczeń chorobowych w 2018 r. Mniejsza liczba osób ubezpieczonych (20 lub mniej) na ten dzień spowoduje, że w kolejnym roku kalendarzowym zasiłki będzie wypłacał ZUS. ...»

 • Kto może ponieść konsekwencje za udział w strajku

  2017-10-23

  Udział w strajku „szeregowych” pracowników nie powinien powodować dla nich negatywnych konsekwencji, nawet gdyby strajk okazał się nielegalny. Inaczej jest w przypadku organizatorów i przywódców strajkowych. Za zorganizowanie takiego nielegalnego strajku osoby te mogą być zwolnione dyscyplinarnie, a także ponieść odpowiedzialność karną. ...»

 • Czy można umownie zastrzec zwrot towaru tylko w stanie nienaruszonym

  2017-10-20

  Prowadzimy sklep internetowy. Otrzymujemy sporo zwrotów od klientów. Część towarów po nieuzasadnionym zwrocie praktycznie nie nadaje się do sprzedaży, bo nosi ślady użycia. Dlatego wprowadziliśmy zapis, że: Sklep przyjmuje zwroty towaru w stanie kompletnym i nienaruszonym (bez śladów korzystania z niego). Zwrócony towar powinien być w nieuszkodzonym fabrycznym opakowaniu. Część z klientów podnosi jednak, że taki zapis narusza ich prawa. Czy mają rację? ...»

 • Czy można zwolnić pracownika z powodu krytyki pracodawcy

  2017-10-18

  Krytyka pracodawcy przez pracownika jest dopuszczalna i czasem jest uznawana za wyraz dbałości pracownika o dobro zakładu pracy. Krytyka taka powinna mieć oparcie w rzeczywistości i być obiektywnie oraz merytorycznie uzasadniona. Jednak przekroczenie granic dozwolonej krytyki uprawnia pracodawcę do zwolnienia pracownika. ...»

 • Jak ustalać dni wolne od pracy w rozkładach czasu pracy

  2017-10-17

  Pracownik może mieć zaplanowanych w rozkładach czasu pracy co najmniej tyle dni wolnych, aby w okresie rozliczeniowym była zachowana zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. W wielu przypadkach dni wolnych jest jednak zaplanowanych więcej, co najczęściej wynika ze stosowania równoważnego czasu pracy. ...»

Tematy tygodnia

Split payment – skutki dla dostawcy i nabywcy

2017-11-20

Split payment, z ang. płatność podzielona, to rozwiązanie, które z założenia ma pomóc w łataniu powiększającej się luki podatkowej w VAT. Od kwietnia 2018 r. split payment ma obowiązywać również w Polsce. Stosowanie tego mechanizmu przez podatników ma być dobrowolne, dlatego projekt zakłada wprowadzenie pewnych korzystnych rozwiązań podatkowych zachęcających do skorzystania z tej formy rozliczania podatku.

...»

Wszystkie tematy ...»