Wtorek, 25.06.2019

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Jakie obowiązki w zakresie PPK będą miały firmy od 1 lipca 2019 r.

  2019-06-17

  Od 1 lipca 2019 r. podmioty, które w ostatnim dniu grudnia 2018 r. zatrudniały co najmniej 250 osób, jako pierwsza grupa zostaną objęte ustawą o PPK. Nakłada ona szereg nowych obowiązków związanych z zapewnieniem zatrudnionym osobom możliwości oszczędzania w pracowniczych planach kapitałowych. Podmioty zatrudniające będą zobowiązane finansować wpłaty do PPK m.in. swoim pracownikom i zleceniobiorcom. ...»

 • Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  2019-06-13

  Zakończenie działalności przez likwidację dotyczy wszystkich rodzajów spółek, zarówno kapitałowych, jak i osobowych. Powodów likwidacji jest w zasadzie tyle, ile jest spółek, ponieważ każde zakończenie działalności ma swoją większą lub mniejszą specyfikę. Czasami mogą to być przyczyny osobiste (np. odejście właścicieli na emeryturę), przeważają jednak przyczyny ekonomiczne (mała rentowność, zmiana warunków rynkowych, brak satysfakcjonującej płynności finansowej), zmiana przepisów dotycząca możliwości prowadzenia działalności (np. konieczność posiadania zezwoleń i koncesji), zbyt duża konkurencja, upływ czasu, na jaki została powołana spółka, zrealizowanie celu działalności spółki i wiele innych. ...»

 • Jak kontrolować prawidłowość wykorzystywania zwolnień lekarskich przez pracowników

  2019-06-10

  Kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przez osoby ubezpieczone mogą przeprowadzać płatnicy zasiłków (pracodawcy, zleceniodawcy) lub ZUS (z wyłączeniem okresu, za który ubezpieczonemu przysługuje wynagrodzenie chorobowe). Weryfikacja sposobu wykorzystania przez ubezpieczonego zwolnienia lekarskiego powinna dotyczyć dwóch aspektów: czy w czasie niezdolności do pracy ubezpieczony nie wykonuje pracy zarobkowej lub czy w inny sposób wykorzystuje zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego przeznaczeniem. Utrata prawa do zasiłku następuje bowiem z powodu obu wskazanych okoliczności i za cały okres zwolnienia. ...»

 • Dane osobowe w programach księgowych – obowiązki RODO

  2019-06-03

  Przedsiębiorcy mają obowiązek przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) - również w przypadku gdy wykorzystują takie dane wyłącznie w celach księgowych, np. w celu wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji i ksiąg rachunkowych. Obowiązek przestrzegania przepisów RODO dotyczy także danych osobowych pracowników. W artykule wskazujemy, jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcach (podatnikach i pracodawcach) w związku z wykorzystywaniem przez nich danych osobowych w celach księgowych. ...»

 • Kasy online – zasady ewidencjonowania według nowych przepisów

  2019-05-27

  Od 1 maja 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Zostało ono wydane w związku z wprowadzeniem kas online. Mają one stopniowo zastępować dotychczas stosowane kasy - z papierowym i elektronicznym zapisem kopii. W artykule przedstawiamy regulacje nowego rozporządzenia określającego m.in. sposób prowadzenia ewidencji, terminy zgłoszeń kas czy też terminy obowiązkowych przeglądów technicznych. Zwrócimy także szczególną uwagę na obowiązki podatników rejestrujących sprzedaż w kasach fiskalnych. ...»

 • Jakie są zasady powierzania pracownikowi komputera i telefonu

  2019-05-20

  W przypadku powierzenia pracownikowi komputera czy telefonu służbowego najlepiej jest zawrzeć z nim umowę o korzystanie z powierzonego sprzętu. Jeśli pracownikowi powierza się mienie składające się z kilku przedmiotów (np. komputer z akcesoriami, telefon komórkowy), do celów dowodowych warto sporządzić potwierdzenie odbioru przez pracownika powierzonych sprzętów. Przepisy Kodeksu pracy dają pracodawcy możliwość wprowadzenia i stosowania monitoringu komputerów i telefonów. ...»

 • Jakie składki opłaca zleceniodawca za zleceniobiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w ramach małego ZUS

  2019-05-13

  Osoba wykonująca umowę zlecenia, która jednocześnie prowadzi działalność na mniejszą skalę i korzysta z tzw. małego ZUS, zasadniczo podlega ubezpieczeniom społecznym z obu tytułów. Jeżeli jednak umowa zlecenia lub działalność gospodarcza zapewnia miesięczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia, wówczas ze zlecenia obowiązkowa jest tylko składka zdrowotna. Niejednokrotnie niewielkie podwyższenie minimalnej podstawy wymiaru składek z działalności może znieść obowiązek opłacania składek społecznych z tytułu umowy zlecenia. ...»

 • Kiedy wspólnik może dochodzić naprawienia szkody wyrządzonej spółce z o.o.

  2019-05-10

  Od kilku lat jestem jednym z dwóch wspólników spółki z o.o. (po 50% udziałów). Obaj jesteśmy też członkami zarządu i każdy z nas może działać samodzielnie. Udana na początku współpraca w ostatnim czasie zaczęła się pogarszać, a wspólnik zaczął sprzedawać za bezcen ruchomości należące do spółki. Czuję, że mam związane ręce wobec niemożności uzyskania zgody zgromadzenia wspólników na wystąpienie z powództwem o naprawienie szkody. Czy mogę coś zrobić? ...»

 • Czy osoba zajmująca stanowisko inspektora ochrony danych może być jednocześnie członkiem komisji socjalnej

  2019-05-09

  Pracodawca zamierza wyznaczyć na inspektora ochrony danych (IOD) pracownika, który jest członkiem komisji socjalnej w naszym zakładzie pracy. W ocenie administratora ma on odpowiednie kwalifikacje, by pełnić tę funkcję. Obawia się jednak, czy takie rozwiązanie nie będzie prowadziło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Czy zatem osoba będąca członkiem komisji socjalnej może być jednocześnie IOD? ...»

 • Jak sporządzić listę płac dla pracownika

  2019-05-06

  Obowiązujące przepisy nie zawierają wzoru listy płac. Pracodawca może więc ustalić ten wzór we własnym zakresie. Niniejsza instrukcja określa, jakie elementy powinna mieć lista płac, aby pracodawca mógł wywiązać się z ciążących na nim obowiązków w zakresie naliczania podatku i składek ZUS w prawidłowej wysokości. ...»

Tematy tygodnia

Jak krok po kroku sprawdzić, czy biuro rachunkowe ma obowiązek raportowania schematu podatkowego

2019-06-24

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy zobowiązujące podatników oraz podmioty ich obsługujące do raportowania o schematach podatkowych. W artykule objaśniamy, w jaki sposób działa mechanizm raportowania oraz w jakich sytuacjach obowiązek raportowania może obciążać biura rachunkowe.

...»

Wszystkie tematy ...»