Poniedziałek, 15.10.2018

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Jak wprowadzić zatrudnienie w formie telepracy

  2018-10-15

  Telepraca może zostać wprowadzona przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia. Jej uruchomienie jest zasadniczo możliwe w przypadku zawarcia przez pracodawcę z organizacjami związkowymi porozumienia lub wydania regulaminu dotyczącego stosowania warunków telepracy. Wyjątkowo podstawą świadczenia telepracy może być również wniosek pracownika, który może być skutecznie złożony niezależnie od formalnego wprowadzenia telepracy w przepisach zakładowych. ...»

 • Jak postępować z fakturami wystawionymi pomyłkowo na rzecz niewłaściwego podmiotu

  2018-10-08

  W praktyce działalności gospodarczej zdarzają się sytuacje, gdy sprzedawca pomyłkowo wystawi fakturę na rzecz niewłaściwego nabywcy. Tryb postępowania z tak sporządzoną fakturą zależy przede wszystkim od ustalenia, czy została wprowadzona do obrotu prawnego. Wprowadzenie faktury do obrotu prawnego wymaga bowiem wystawienia odpowiedniej faktury korygującej. Sposób wystawienia korekty będzie z kolei warunkowy tym, komu przekazano błędnie sporządzoną fakturę. Czy została przekazana nabywcy, a pomyłka dotyczy wyłącznie jego danych zamieszczonych na fakturze, czy też fakturę przekazano podmiotowi niebędącemu faktycznym nabywcą towaru bądź usługi. ...»

 • Wysokość składek społecznych w 2019 r. zależna od przychodów z działalności gospodarczej

  2018-10-01

  Od 1 stycznia 2019 r. osoby fizyczne prowadzące firmę na własny rachunek, których roczny przychód z tytułu wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia (czyli 63 000 zł za 2018 r.), będą mogły płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Ich wysokość będzie ustalana proporcjonalnie do przychodu. Tak przewiduje ustawa z 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. ...»

 • Jak uzyskać zwrot zagranicznego VAT

  2018-09-24

  Wnioski o zwrot zagranicznego VAT składamy za dany rok do 30 września roku następnego. 30 września 2018 r. mija termin składania wniosków o zwrot VAT od zakupów dokonanych za granicą w 2017 r. Mimo że w tym roku termin ten przypada w niedzielę, zdaniem MF nie jest przesuwany na poniedziałek, gdyż w tym przypadku nie mają zastosowania przepisy Ordynacji podatkowej. ...»

 • Czego żądać w przypadku naruszenia praw do znaku towarowego

  2018-09-20

  Niedawno zauważyłem, że konkurencyjna firma korzysta z zarejestrowanego przeze mnie znaku towarowego. Zarejestrowałem go, ale nie wiem, czego mogę żądać w przypadku naruszenia moich praw. ...»

 • Ulga badawczo-rozwojowa - podatkowa zachęta do prowadzenia działalności innowacyjnej

  2018-09-17

  Przepisy prawa podatkowego określają wiele zachęt dla podatników prowadzących działalność innowacyjną. Przede wszystkim podatnicy tacy mogą korzystać z ulgi badawczo-rozwojowej, a podatnicy o statusie centrum badawczo-rozwojowego - również ze zwolnień od podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego. W publikacji przedstawiamy, kto ma prawo do wymienionych ulg i na czym one polegają. ...»

 • Czy pracodawca dofinansowujący dodatkowe świadczenia dla pracowników powinien zawrzeć z podmiotami, z którymi współpracuje w tym zakresie, umowę powierzenia przetwarzania danych

  2018-09-11

  Żeby stworzyć naszym pracownikom jak najlepsze i konkurencyjne warunki pracy, zdecydowaliśmy się na dofinansowanie im dodatkowych świadczeń, takich jak zajęcia sportowe, pakiety medyczne czy dodatkowe ubezpieczenia. W związku z tym przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy w tym zakresie, dane osobowe pracowników. Czy powinniśmy zatem zawrzeć z tymi firmami umowy powierzenia przetwarzania danych? ...»

 • Jak udzielić pracownikom zaległego urlopu za 2017 r.

  2018-09-10

  Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego za 2017 r. najpóźniej do 30 września 2018 r. Nie ma w tym przypadku znaczenia, że 30 września przypada w tym roku w niedzielę. ...»

 • Nowe terminy przedawnienia roszczeń – skutki dla przedsiębiorców

  2018-09-03

  9 lipca 2018 r. zmieniły się przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń. W publikacji przedstawiamy, w jaki sposób zmieniły się terminy przedawnienia i jak nowelizacja wpłynie na relacje przedsiębiorców z konsumentami. ...»

 • Ochrona danych osobowych – kary i sankcje

  2018-08-28

  25 maja 2018 r. weszła w życie nowa ustawa o ochronie danych osobowych (dalej: uodo), która ma na celu uregulowanie kwestii związanych ze stosowaniem w Polsce unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO). W artykule zwracamy uwagę przedsiębiorców na kary administracyjne wprowadzone uodo za naruszenie przepisów tych ustaw. ...»

Tematy tygodnia

Jak wprowadzić zatrudnienie w formie telepracy

2018-10-15

Telepraca może zostać wprowadzona przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia. Jej uruchomienie jest zasadniczo możliwe w przypadku zawarcia przez pracodawcę z organizacjami związkowymi porozumienia lub wydania regulaminu dotyczącego stosowania warunków telepracy. Wyjątkowo podstawą świadczenia telepracy może być również wniosek pracownika, który może być skutecznie złożony niezależnie od formalnego wprowadzenia telepracy w przepisach zakładowych.

...»

Wszystkie tematy ...»