Środa, 23.10.2019

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Zmiany 2020! Jakie będą skutki zapłaty na rachunek nieuwzględniony w rejestrze podatników VAT – zmiany w podatku dochodowym

  2019-10-21

  Od 1 stycznia 2020 r. zapłata dokonana na rachunek kontrahenta niewymieniony w rejestrze podatników VAT (biała lista podatników VAT) nie będzie kosztem podatkowym. Wyłączenie będzie dotyczyło sytuacji, w których kwota należności będzie przekraczała 15 000 zł. W publikacji przedstawiamy informacje o nowym wyłączeniu z kosztów i jak się przygotować na te zmiany. ...»

 • Ulga na złe długi w PIT i CIT

  2019-10-14

  Od 1 stycznia 2020 r. wierzyciele zyskają możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności, określonego w umowie lub fakturze (rachunku). Ulga na złe długi zostanie wprowadzona zarówno w podatku dochodowym od osób prawnych, jak i fizycznych i w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. ...»

 • Jak przekroczenie rocznych limitów składkowo-podatkowych w 2019 r. wpływa na obowiązki płatnika

  2019-10-07

  Płatnicy składek, obliczając wynagrodzenia pracownikom lub zleceniobiorcom, muszą uwzględniać roczne limity dotyczące przekroczenia podstaw wymiaru składek emerytalnych i rentowych oraz opodatkowania. Przekroczenie ustalonych limitów powoduje określone konsekwencje m.in. w zakresie obliczania podstawy wymiaru zasiłków czy dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Także pracownicy lub zleceniobiorcy mają obowiązek przekazania informacji w tym zakresie swojemu pracodawcy/zleceniodawcy w przypadku, gdy w roku kalendarzowym zmienią pracę albo gdy pracują jednocześnie w kilku zakładach pracy. Brak informacji o przekroczeniu omawianych limitów może powodować dla płatników obowiązek dokonania korekty rozliczeń pensji. ...»

 • Jak formułować informację w sprawie naruszenia ochrony danych osobowych

  2019-10-01

  Naruszyliśmy przepisy o ochronie danych osobowych pracownika. Powinniśmy go zawiadomić o tym naruszeniu, ponieważ może ono spowodować poważne konsekwencje dla tej osoby. Zawiadomienie osób, których dane dotyczą, o naruszeniu ochrony ich danych osobowych, musi być sformułowane jasnym i prostym językiem oraz być zgodne z zasadą przejrzystości. Jak w praktyce należy je sporządzić? ...»

 • Jak ZUS kontroluje przedsiębiorcę przebywającego na zwolnieniu lekarskim

  2019-09-30

  Przedsiębiorca podlegający ubezpieczeniu chorobowemu może korzystać ze świadczeń z tytułu niezdolności do wykonywania pracy. Tak jak w przypadku innych ubezpieczonych (pracowników czy zleceniobiorców objętych tym ubezpieczeniem i otrzymujących zasiłki chorobowe) przedsiębiorca na zwolnieniu lekarskim z prawem do świadczeń chorobowych podlega kontroli w zakresie prawidłowości jego wykorzystania. Jeżeli w tym czasie wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, traci prawo do zasiłku za cały okres tego zwolnienia. ...»

 • Jak prowadzić dokumentację związana z funkcjonowaniem w firmie PPK

  2019-09-23

  Podstawą przekazywania wpłat do PPK jest w pierwszej kolejności zawarcie umowy o zarządzanie PPK. Następnie trzeba sporządzić umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej. Są to umowy, które się uzupełniają. Wypowiedzenie umowy o zarządzanie PPK przez podmiot zatrudniający lub instytucję finansową nie może prowadzić do wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o prowadzenie PPK, jeżeli na rachunku PPK są zapisane jednostki uczestnictwa lub jednostki rozrachunkowe uczestnika PPK. W takim przypadku podmiot zatrudniający musi zawrzeć nową umowę o zarządzanie PPK. Z funkcjonowaniem PPK wiąże się również kompletowanie deklaracji wpłat, w szczególności oświadczeń uczestników PPK o umowach zawartych z innymi podmiotami, wniosków o zawarcie umowy o prowadzenie PPK czy deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat. ...»

 • Obowiązek raportowania „zaszłych” schematów podatkowych przez korzystających – do 30 września 2019 r.

  2019-09-16

  Obowiązek raportowania o schematach podatkowych - wprowadzony w 2019 r. - objął także zaszłości sięgające aż do 25 czerwca 2018 r. (schematy transgraniczne) bądź do 1 listopada 2018 r. - schematy krajowe. Obowiązek raportowania o tych „zaszłych” schematach został przesunięty w czasie. Do 30 czerwca 2019 r. informacje o tych schematach mieli przekazać promotorzy. Natomiast do 30 września 2019 r. - obowiązek ten ciąży na korzystających. ...»

 • Czy wynajem innym firmom pomieszczeń biurowych oznacza, że wynajmujący staje się instytucją obowiązaną

  2019-09-10

  Spółka prowadzi działalność produkcyjną i jest właścicielem budynku biurowego. Dwa pomieszczenia w tym budynku wynajmowane są przez dwa podmioty powiązane w celu prowadzenia przez nie działalności. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jako instytucje obowiązane wymienia przedsiębiorców świadczących usługi polegające na zapewnieniu siedziby lub adresu prowadzenia działalności osobie prawnej. Czy Spółka wynajmując niewielkie pomieszczenia biurowe podmiotom powiązanym staje się instytucją obowiązaną? ...»

 • Kiedy należy zwołać zgromadzenie wspólników spółki z o.o.

  2019-09-09

  Zostałem członkiem zarządu spółki z o.o. Wiem, że jednym z moich obowiązków jest zwoływanie zgromadzeń wspólników. Nie wiem jednak, w jakich sytuacjach jest to konieczne. W jaki sposób powinienem zawiadamiać wspólników o zgromadzeniu? Czy wystarczy ogłoszenie na stronie internetowej Spółki? Czy mogę ponieść jakieś konsekwencje, jeśli nie zwołam zgromadzenia wspólników wtedy, kiedy jest to konieczne? ...»

 • Jakie zmiany czekają pracodawców w procesach pracowniczych

  2019-09-09

  Od 7 listopada 2019 r. zmieni się procedura cywilna. Dotyczy to także spraw pracowniczych toczących się przed sądami pracy. Jedną z nowości odnoszącą  się tylko do sądów pracy, do której warto przygotować się już wcześniej, jest zmiana przewidująca możliwość dalszego nakazania zatrudniania pracownika na czas procesu po nieprawomocnym przywróceniu pracownika do pracy przez sąd pierwszej instancji. Wcześniej, bo od 21 sierpnia 2019 r. zmienią się również koszty sądowe w sprawach pracowniczych. ...»

Tematy tygodnia

Zmiany 2020! Jakie będą skutki zapłaty na rachunek nieuwzględniony w rejestrze podatników VAT – zmiany w podatku dochodowym

2019-10-21

Od 1 stycznia 2020 r. zapłata dokonana na rachunek kontrahenta niewymieniony w rejestrze podatników VAT (biała lista podatników VAT) nie będzie kosztem podatkowym. Wyłączenie będzie dotyczyło sytuacji, w których kwota należności będzie przekraczała 15 000 zł. W publikacji przedstawiamy informacje o nowym wyłączeniu z kosztów i jak się przygotować na te zmiany.

...»

Wszystkie tematy ...»