Czwartek, 28.01.2021

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Jak krok po kroku przeprowadzić rozwiązanie spółek wpisanych do KRS

  2020-11-23

  Jak przeprowadzić i zgłosić zakończenie działalności spółki zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)? Co trzeba zrobić przed złożeniem wniosku do KRS? Jakie są opłaty i jakie obowiązki ma spółka wobec ZUS czy urzędu skarbowego? ...»

 • Jak rozliczać VAT w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej

  2020-11-16

  Przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników, mogą zawiesić działalność. Może być to spowodowane okresowymi problemami firmy z pozyskiwaniem kontrahentów, sytuacją epidemiczną czy działalnością sezonową. Przyczyna może być dowolna. Zawieszenie działalności nie oznacza ustania bytu przedsiębiorcy, a jedynie czasową przerwę w jej wykonywaniu. W okresie zawieszenia przedsiębiorcy nie rozliczają VAT, ale istnieją od tego wyjątki. ...»

 • Jak zatrudnić absolwenta, aby oszczędzić na składkach ZUS

  2020-11-09

  Firmy, które chcą przyuczyć do pracy osobę będącą absolwentem szkoły lub studiów, nie muszą decydować się od razu na zawarcie z nią umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę. Jeśli charakter zatrudnienia zakłada, że osoba zatrudniana będzie raczej zdobywać pierwsze doświadczenie zawodowe, z korzyścią dla siebie, to można wybrać zdecydowanie tańsze formy zatrudnienia. Propozycją skierowaną wprost do podmiotów zatrudniających absolwentów są umowy o praktyki absolwenckie. Młodą osobę można także zatrudnić na stażu. W przypadku osób bezrobotnych w wieku nieprzekraczającym 30 lat i skierowanych przez PUP staż taki może trwać nawet 12 miesięcy. ...»

 • Jak obliczać minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. i świadczenia od niego zależne

  2020-11-02

  Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2021 r. wyniesie 2800 zł. Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia wzrosną także niektóre świadczenia dla pracowników. Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców wyniesie 18,30 zł. ...»

 • Kto ponosi odpowiedzialność za błąd w ewidencji VAT prowadzonej przez biuro rachunkowe

  2020-10-26

  Od 1 października 2020 r. za każdy błąd w ewidencji (pliku JPK_VAT) grozi kara. Wprowadzono też dodatkowe sankcje karnoskarbowe za uchybienia związane z ewidencją dla celów VAT. Ponieważ w wielu przypadkach podatnicy powierzają prowadzenie ewidencji i wysyłkę JPK_VAT biurom rachunkowym, należy przypomnieć, kto poniesie odpowiedzialność, jeżeli błąd zostanie popełniony przez biuro. ...»

 • Slim VAT - zmiany w VAT od 1 stycznia 2021 r.

  2020-10-19

  18 sierpnia br. został opublikowany projekt ustawy zmieniającej ustawę o VAT oraz Prawo bankowe. Wprowadza on zapowiadane przez MF zmiany tzw. slim VAT. Z projektu wynika, że większość zmian będzie obowiązywało od 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem zmian dotyczących elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE, które będą obowiązywały od 2022 r. Projekt trafił do konsultacji. MF zachęca do zgłaszania uwag i propozycji. ...»

 • Kody w nowym JPK – aktualne problemy

  2020-10-12

  Od 1 października 2020 r. podatnicy muszą stosować w ewidencji VAT specjalne kody. Odrębne kody przypisano ewidencji sprzedaży, a odrębne ewidencji zakupów. Mimo że większość towarów i usług nie jest przyporządkowana do żadnego z oznaczeń, to w praktyce pojawia się wiele pytań i wątpliwości, jak wypełnić nowy JPK, tzn. między innymi jakie oznaczenia i dla jakich transakcji są obowiązkowe. ...»

 • Czy przekształcenie spółki powoduje obowiązek zgłoszenia do rejestru beneficjentów rzeczywistych

  2020-10-07

  Spółka cywilna przekształciła się w jawną i została wpisana do KRS. Spółka jawna ma dwóch wspólników - osoby fizyczne - krajowe. Czy muszą oni zgłosić sami siebie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych? ...»

 • Jak ustalić spadek obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19, aby ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń

  2020-10-05

  Przepisy ustawy o COVID-19 wprowadziły własną definicję spadku obrotów gospodarczych, którego ustalenie jest niezbędne przy ubieganiu się o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy z FGŚP albo na podstawie umowy ze starostą. Przez spadek obrotów gospodarczych należy rozumieć przychody ze sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Nie należy do nich wliczać innych przychodów, m.in. ze sprzedaży środków trwałych. ...»

 • Ewidencja i JPK, czyli październikowe zmiany w VAT

  2020-10-05

  1 października 2020 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zasad prowadzenia ewidencji VAT oraz składania deklaracji VAT. Począwszy od rozliczenia za październik podatnicy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji w sposób wymagany nowymi przepisami oraz składania deklaracji VAT wraz z ewidencją w formie nowego pliku JPK_VAT. ...»

Tematy tygodnia

Zmiany 2021. Kiedy spółka komandytowa, która stanie się podatnikiem CIT, musi sporządzić sprawozdanie finansowe

2021-01-25

Spółka komandytowa, która uzyska status podatnika CIT od 1 maja 2021 r., nie musi sporządzać sprawozdania finansowego, na dzień poprzedzający zmianę statusu podatkowego, w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe powinna sporządzić na dzień poprzedzający zamknięcie roku obrotowego. Kwestię tę wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

...»

Wszystkie tematy ...»