Czwartek, 28.01.2021

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Jakie zmiany w podatkach dochodowych mają zostać wprowadzone w 2021 r.

  2020-09-28

  Limit przychodów uprawniających do korzystania z 9-proc. stawki CIT wzrośnie z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Spółki komandytowe staną się podatnikami CIT. Osoby zarabiające za granicą stracą ulgę abolicyjną. Więcej podatników będzie mogło opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. To niektóre ze zmian przewidzianych projektem nowelizacji ustaw o podatku dochodowym. 4 września 2020 r. projekt ten został ujęty w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. W opracowaniu przedstawiamy, jakich zmian mogą oczekiwać podatnicy. ...»

 • Kto będzie mógł skorzystać z opodatkowania „estońskim CIT”

  2020-09-21

  Już od 2021 r. niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą mogli płacić podatek dochodowy dopiero przy wypłacie zysku. Projekt ustawy wprowadzającej takie rozwiązanie został opublikowany 12 sierpnia 2020 r. W publikacji omawiamy, kto - według założeń projektu - i na jakich warunkach będzie mógł skorzystać z rozwiązań podatkowych związanych z wprowadzeniem tzw. estońskiego CIT. ...»

 • Jak postąpić w przypadku, gdy zrezygnował zarząd spółki, wobec której złożono powództwo

  2020-09-17

  Planuję wytoczenie powództwa przeciwko spółce z o.o. o zapłatę za wykonanie usługi. Dowiedziałem się, że jej zarząd zrezygnował z pełnienia swojej funkcji. Czy w takiej sytuacji może toczyć się postępowanie sądowe? ...»

 • Optymalizacja kosztów zatrudnienia – jak przetrwać w kryzysie

  2020-09-14

  Działania skoncentrowane na obniżeniu wydatków związanych z powierzeniem pracy są uznawane za optymalizację kosztów zatrudnienia. Ma to szczególne znaczenie w czasie kryzysu, kiedy podmioty zatrudniające poszukują rozwiązań, które pozwolą im przetrwać w trudniejszej biznesowo rzeczywistości. Towarzyszy temu przede wszystkim wybór najkorzystniejszej formy współpracy lub jej zmiana, ale też możliwość czasowego ograniczenia uprawnień osób już zatrudnionych (m.in. przez zawieszenie przepisów wewnątrzzakładowych) czy korzystania z pracowników obcych (najczęściej w ramach pracy tymczasowej lub outsourcingu). ...»

 • Czy należy dokonać korekty odpisu na zfśs w razie jego zawieszenia lub zmniejszenia

  2020-09-07

  Pracodawcy mają czas do 30 września 2020 r., aby przelać na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych całość środków pochodzących z odpisów podstawowych naliczanych na każdego zatrudnionego. W razie zawieszenia bądź zmniejszenia odpisu na zfśs w ramach tarczy antykryzysowej może być konieczna jego korekta. ...»

 • Nie każdy przedsiębiorca skorzysta ze świadczenia postojowego

  2020-08-31

  Świadczenie postojowe z ZUS zostało wprowadzone, by rekompensować utratę lub ograniczenie przychodów z powodu COVID-19 wykonawcom umów cywilnoprawnych lub osobom prowadzącym działalność gospodarczą.  Przepisy regulujące tę formę wsparcia są jednak na tyle nieprecyzyjne, że ich interpretacja powoduje nierzadko wątpliwości a osoby ubiegające się o wspomniane świadczenie niekiedy spotykają się ze strony ZUS z odmową jego przyznania. Dotyczy to w szczególności wspólników spółek osobowych, tj. spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej czy przypadków, w których przychody przedsiębiorcy w następujących po sobie miesiącach wynoszą 0 zł wskutek czego nie może on wykazać ich spadku o co najmniej 15%. ...»

 • Jak obliczyć proporcjonalną podstawę wymiaru składek w przypadku choroby przedsiębiorcy

  2020-08-24

  W przypadku niezdolności do pracy trwającej część miesiąca, osoba prowadząca działalność, spełniająca warunki do przyznania zasiłku chorobowego, może opłacić za ten miesiąc składki  na ubezpieczenia społeczne od zmniejszonej proporcjonalnie najniższej podstawy wymiaru składek. Jeżeli jednak przedsiębiorca zadeklaruje wyższą niż najniższa podstawę oskładkowania, wówczas proporcjonalnemu zmniejszeniu podlega tylko część w wysokości najniższej podstawy, natomiast od różnicy należy opłacić składki za pełny miesiąc. ...»

 • Kiedy podatnik może wnioskować o rozłożenie na raty bądź umorzenie zaległości w VAT

  2020-08-17

  Nadal wiele firm boryka się z problemami finansowymi spowodowanymi epidemią koronawirusa. Rozwiązaniem może być złożenie wniosku do swojego urzędu skarbowego o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań, tj. umorzenie tych zaległości lub rozłożenie na raty ich płatności. Trzeba mieć jednak na uwadze, że taka ulga jest przyznawana na zasadzie uznaniowej. To organ decyduje o słuszności użycia danego środka. Dlatego należy odpowiednio uzasadnić taki wniosek. ...»

 • Informacje podsumowujące VAT po zmianach od 1 lipca – zasady wypełniania

  2020-08-10

  Od 1 lipca 2020 r. obowiązuje nowy wzór informacji podsumowującej VAT-UE wersja (5). Został wprowadzony w związku z wejściem w życie nowej procedury call-off stock. Jednocześnie wzmocniono rolę informacji podsumowującej. Jej niezłożenie lub błędy w wypełnianiu mogą pozbawić prawa do stosowania stawki 0% przy WDT. Do tej pory były to tylko błędy formalne, które mogły spowodować sankcje z Kodeksu karnego skarbowego. ...»

 • Jak odzyskać długi od firmy w stanie restrukturyzacji

  2020-08-03

  ...»

Tematy tygodnia

Zmiany 2021. Kiedy spółka komandytowa, która stanie się podatnikiem CIT, musi sporządzić sprawozdanie finansowe

2021-01-25

Spółka komandytowa, która uzyska status podatnika CIT od 1 maja 2021 r., nie musi sporządzać sprawozdania finansowego, na dzień poprzedzający zmianę statusu podatkowego, w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe powinna sporządzić na dzień poprzedzający zamknięcie roku obrotowego. Kwestię tę wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

...»

Wszystkie tematy ...»