Czwartek, 28.01.2021

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Ustalanie prawa i obliczanie wyższej kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia pracownika z powodu COVID-19

  2020-07-20

  Pracownikom-dłużnikom, których wynagrodzenie zostało obniżone lub których członek rodziny utracił źródło dochodu z powodu COVID-19, przysługuje wyższa kwota wolna od potrąceń. Wskazana kwota ulega zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu. Wysokość tego zwiększenia należy obliczyć od przysługującej pracownikowi standardowej kwoty wolnej od potrąceń. W przypadku gdy wynagrodzenie pracownika jest zajęte przez komornika, zasadność korzystania przez zatrudnionego z wyższej kwoty wolnej od potrąceń będzie badał komornik. Tak uznał resort pracy i Ministerstwo Sprawiedliwości w odpowiedzi z 30 czerwca 2020 r. na pytanie redakcji. ...»

 • Czy przekazanie dokumentacji do odkażania powoduje konieczność zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

  2020-07-16

  Chcemy przekazać do odkażania (fumigacji) kartony zawierające dokumenty kadrowe. Kartony te są zamknięte, zapieczętowane i na żadnym etapie odkażania nie będą otwierane przez pracowników zleceniobiorcy. Czy w takim przypadku należy zawrzeć z firmą dokonującą odkażania umowę powierzenia przetwarzania danych? Sytuację tę można porównać do przekazywania przesyłek poczcie w celu ich dostarczenia - wtedy nie ma potrzeby zawierania umowy powierzenia. ...»

 • Finansowe aspekty pomocy rządowej w ramach ustaw tarczy antykryzysowej

  2020-07-03

  Podstawowym założeniem przepisów tarczy antykryzysowej jest zapewnienie płynności finansowej. Przy czym warto zaznaczyć, że zgodnie z art. 10 Prawa upadłościowego upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Co więc oznacza niewypłacalność przedsiębiorstw, kiedy przedsiębiorstwo staje się niewypłacalne, jaki związek ma wypłacalność z płynnością finansową? ...»

 • Organizacja pracy w sezonie urlopowym – obowiązki pracodawcy

  2020-06-29

  W okresie urlopowym pracodawcy muszą tak zorganizować pracę, aby możliwe było normalne funkcjonowanie zakładu pracy. Nieobecni pracownicy mogą być zastępowani zarówno przez pracowników zakładu niekorzystających w tym czasie z urlopów, jak i pracowników zatrudnianych w celu takiego zastępstwa. ...»

 • Zapłata na rachunek spoza białej listy po zmianach od 1 lipca 2020 r.

  2020-06-22

  Gdy kwota transakcji przekracza 15 000 zł, a stronami umowy są przedsiębiorcy, istnieje obowiązek zapłaty za fakturę z naliczonym VAT na rachunek znajdujący się w wykazie zwanym białą listą. Naruszenie tego obowiązku wywołuje sankcje w VAT, PIT oraz CIT. Ustawodawca przewidział wyjątki, gdy sankcje nie są wymierzane. Do tej pory zapłata z zastosowaniem split payment na rachunek spoza białej listy wyłączała tylko sankcje w VAT, ale już w PIT i CIT nie. Od 1 lipca br. ustawodawca wprowadza zmiany w tym zakresie. Zmiany w zakresie PIT i CIT można stosować wstecznie. Część rozwiązań jest już podatnikom znana, gdyż wynikała z objaśnień podatkowych MF. ...»

 • Elastyczne rozwiązania w zakresie czasu pracy u pracodawców dotkniętych skutkami COVID-19 – warunki wprowadzenia i stosowania

  2020-06-15

  Pracodawcy, u których na skutek rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 nastąpił spadek obrotów gospodarczych, mogą ograniczyć zatrudnianym pracownikom okresy dobowego i tygodniowego odpoczynku albo wprowadzić system równoważnego czasu pracy, w którym zostaną wydłużone godziny pracy do 12 godzin na dobę. Wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy wymaga zawarcia porozumienia między pracodawcą a pracownikami. ...»

 • Od 1 lipca 2020 r. – zmiany w przepisach o zapłacie na rachunek ujawniony w wykazie podatników VAT

  2020-06-08

  Od 1 lipca 2020 r. zmienią się przepisy wprowadzające obowiązek zapłaty na rachunek ujawniony w wykazie podatników VAT (dalej: wykaz). Oficjalnie zwiększy się liczba przypadków, w których dopuszczalna będzie zapłata na rachunek inny niż ujawniony w wykazie. Z trzech do siedmiu dni zostanie również wydłużony termin na złożenie przez podatników formularzy ZAW-NR. Takie zmiany przewiduje uchwalona 6 maja 2020 r. nowelizacja ustawy o PIT i o CIT (dalej: ustawa nowelizująca) ...»

 • Dofinansowanie wynagrodzeń i składek dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców

  2020-06-01

  W razie spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 starosta może przyznać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Dofinansowanie takie może otrzymać przedsiębiorca zatrudniający do 249 pracowników, który złożył w tej sprawie wniosek do PUP i zawarł umowę ze starostą. ...»

 • Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju – nowy program pomocy dla przedsiębiorców

  2020-05-25

  Ministerstwo Finansów wezwało przedsiębiorców do składania deklaracji VAT wcześniej, tak by możliwe było skorzystanie z pomocy udzielanej w ramach programu Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Warto wyjaśnić, że Tarcza Finansowa to program, który na moment ukazania się komunikatu MF nie zaczął jeszcze funkcjonować. Program Tarcza Finansowa PFR uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej dopiero 27 kwietnia 2020 r. Przyjmowanie wniosków w systemach bankowości elektronicznej rozpoczęło się 29 kwietnia 2020 r. Przedstawiamy podstawowe informacje, czym ma być ten program i na jaką pomoc mogą z niego liczyć przedsiębiorcy ...»

 • Sprawozdanie z działalności w czasie COVID-19

  2020-05-25

  Jednostki gospodarcze dołączają do rocznego sprawozdania finansowego sprawozdanie z działalności, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z ustawy o rachunkowości lub odrębnych przepisów. W myśl przepisów ustawy o rachunkowości obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności dotyczy spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych, a także alternatywnych spółek inwestycyjnych. ...»

Tematy tygodnia

Zmiany 2021. Kiedy spółka komandytowa, która stanie się podatnikiem CIT, musi sporządzić sprawozdanie finansowe

2021-01-25

Spółka komandytowa, która uzyska status podatnika CIT od 1 maja 2021 r., nie musi sporządzać sprawozdania finansowego, na dzień poprzedzający zmianę statusu podatkowego, w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe powinna sporządzić na dzień poprzedzający zamknięcie roku obrotowego. Kwestię tę wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

...»

Wszystkie tematy ...»