Czwartek, 28.01.2021

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Czy można wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę w trakcie wideokonferencji

  2020-04-20

  Biuro naszej firmy jest obecnie zamknięte ze względu na epidemię koronawirusa. Chcemy wypowiedzieć umowę pracownikowi, który pracuje w trybie zdalnym w domu. Czy dopuszczalne będzie wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę ustnie w trakcie wideokonferencji i następnie przesłanie podpisanego przez pracodawcę dokumentu wypowiedzenia pocztą? ...»

 • Prawa i obowiązki pracodawcy w sytuacji zagrożenia epidemicznego koronawirusem

  2020-04-20

  Walka z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wymaga zmian organizacyjnych również od pracodawców. Powinni oni przede wszystkim podjąć działania w obszarze organizacji miejsca pracy oraz zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca w zakładach pracy podlega również ograniczeniom wskazanym w rozporządzeniu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. ...»

 • Jak zachować ciągłość działania dziedziczonego przedsiębiorstwa – zarząd sukcesyjny

  2020-04-16

  W związku z ciężką chorobą ojca prowadzącego przedsiębiorstwo, które mam otrzymać w spadku, rozważam jak usprawnić proces dziedziczenia działalności gospodarczej. Zasugerowano nam zarząd sukcesyjny. Czy istnieje sposób, by zachować ciągłość działania firmy w przypadku śmierci jej właściciela? ...»

 • Przeciwdziałanie koronawirusowi – obowiązki i uprawnienia pracodawców i ubezpieczonych

  2020-04-14

  W ramach przeciwdziałania koronawirusowi i jego zwalczania pracodawcy uzyskali możliwość skierowania pracownika do pracy zdalnej przez określony czas. Ponadto rodzice zyskali prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 w wymiarze 14 dni w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko. ...»

 • Tarcza antykryzysowa – uproszczenia dla przedsiębiorców w rozliczeniu VAT i akcyzy

  2020-04-06

  31 marca br. Sejm uchwalił pakiet ustaw zwanych tarczą antykryzysową. Dla podatników VAT oznacza to przesunięcie daty wejścia w życie matrycy stawek VAT oraz nowego JPK_VAT dla dużych przedsiębiorców na 1 lipca br. Oprócz tych zmian umożliwiono podatnikom ewidencjonującym obrót na kasach online wystawianie za zgodą kupujących e-paragonów zamiast paragonów papierowych. Wprowadzono dla organów podatkowych możliwość odstąpienia od nakładania sankcji za błędy w ewidencji JKP_VAT. Niestety, dla rozliczeń VAT nie przewidziano więcej uproszczeń. ...»

 • Jak prawidłowo przetwarzać dane osobowe zawarte w notatkach służbowych

  2020-03-31

  Notatki służbowe są w naszej firmie często używanym narzędziem wymiany informacji między pracownikami a kadrą kierowniczą. Zdarza się, że notatki dotyczą spraw, których opisanie wiąże się z podaniem danych osobowych innych osób. Jak zatem prawidłowo przetwarzać te dane osobowe? ...»

 • Jaka jest odpowiedzialność podatkowa nabywców za VAT niezapłacony przez dostawcę

  2020-03-30

  Wprowadzając mechanizm podzielonej płatności (dalej: MPP) oraz obowiązek dokonywania płatności na rachunki wskazane na białej liście podatników VAT, ustawodawca wprowadził przepisy o odpowiedzialności nabywców za niewywiązywanie się z nałożonych obowiązków. Przedstawiamy przegląd przepisów o odpowiedzialności nabywców za VAT niezapłacony przez dostawcę. ...»

 • Reguły kontroli UODO w zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników

  2020-03-16

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jest uprawniony do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Upoważnieni przez niego kontrolujący mogą weryfikować m.in. zakres przetwarzanych danych w stosunku do celu ich przetwarzania, a także sposoby zabezpieczania danych. Kontrole są prowadzone na podstawie zatwierdzonego przez Prezesa UODO planu kontroli, jak również mogą być wynikiem wpływających do urzędu skarg lub innych pozyskanych przez Prezesa UODO informacji o nieprawidłowościach w procesie przetwarzania danych. ...»

 • Do 31 marca 2020 r. pracodawcy mają czas na zgłoszenie danych o „pracy szczególnej” na ZUS ZSWA

  2020-03-16

  Pracodawcy zatrudniający pracowników w szczególnych warunkach lub wykonujących pracę w szczególnym charakterze mają obowiązek przekazania do ZUS do 31 marca danego roku wypełnionego formularza ZUS ZSWA za rok poprzedni. Dokument ten powinien zawierać informacje o pracownikach, za których płatnik był zobowiązany opłacać składkę na FEP w ubiegłym roku. Termin na złożenie tego dokumentu za 2019 r. mija 31 marca 2020 r. ...»

 • Wypowiedzenie zmieniające – jak je prawidłowo sporządzić

  2020-03-09

  Wypowiedzenie zmieniające pozwala pracodawcy na jednostronną zmianę warunków zatrudnienia pracownika. Należy je sporządzić na piśmie i określić w jego treści nowe, proponowane warunki pracy i płacy. W przypadku pracowników pracujących na czas nieokreślony pracodawca musi wskazać przyczynę wypowiedzenia zmieniającego. ...»

Tematy tygodnia

Zmiany 2021. Kiedy spółka komandytowa, która stanie się podatnikiem CIT, musi sporządzić sprawozdanie finansowe

2021-01-25

Spółka komandytowa, która uzyska status podatnika CIT od 1 maja 2021 r., nie musi sporządzać sprawozdania finansowego, na dzień poprzedzający zmianę statusu podatkowego, w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe powinna sporządzić na dzień poprzedzający zamknięcie roku obrotowego. Kwestię tę wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

...»

Wszystkie tematy ...»