Sobota, 22.02.2020

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Czy trzeba stosować preproporcję, gdy zakupy można przyporządkować do działalności, której dotyczą

  2016-02-05

  Jeśli podatnik ma możliwość odrębnego przyporządkowania wydatków ponoszonych poza działalnością gospodarczą oraz ponoszonych w ramach działalności gospodarczej, to nie stosuje preproporcji. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 listopada 2015 r. (sygn. IPTPP3/4512-311/15-6/UNR) czytamy: ...»

 • Czy wystąpienie obrotu niepodlegającego VAT powoduje obowiązek zastosowania preproporcji

  2016-02-05

  Obowiązek wydzielenia podatku naliczonego przy zastosowaniu preproporcji dotyczy tylko wąskiej grupy podatników, którzy poza działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT wykonują również działalność nieobjętą systemem VAT (np. jako organ władzy publicznej) i nie jest możliwe bezpośrednie przyporządkowanie podatku naliczonego do każdego z tych typów działalności. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 października 2015 r. (sygn. IPPP1/4512-1048/15-2/IGo) czytamy: ...»

 • Jak ustalić proporcję szacunkową, gdy rozpoczynamy wykonywanie działalności zwolnionej z VAT

  2016-02-04

  Podatnik, który rozpoczyna wykonywanie czynności zwolnionych z VAT i występuje do naczelnika urzędu skarbowego o szacunkowe ustalenie proporcji, może ją określić na podstawie innego wskaźnika niż obrót. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 października 2015 r. (sygn. IPPP2/4512-786/15-2/DG) czytamy: ...»

 • Do jakiej sprzedaży stosujemy proporcję

  2016-02-04

  Proporcja ma zastosowanie wyłącznie do czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej podlegającej VAT. Dotyczy zatem zakupów związanych z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi z VAT. Natomiast nie dotyczy zakupów związanych z czynnościami, których wykonanie nie powoduje konsekwencji podatkowych, gdyż nie podlegają VAT. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 listopada 2015 r. (sygn. IPPP1/4512-1089/15-2/KR) czytamy: ...»

 • Czy leasingodawca uwzględnia w proporcji obrót z tytułu sprzedaży środków trwałych, które były przedmiotem leasingu

  2016-02-03

  Leasingodawca powinien uwzględnić w proporcji obrót z tytułu sprzedaży poleasingowych aktywów, które stanowiły u niego środki trwałe. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 26 listopada 2015 r. (sygn. ILPP5/4512-1-222/15-2/KS) czytamy: ...»

 • Czy trzeba stosować preproporcję z powodu otrzymania dotacji od gminy

  2016-02-03

  Spółka gminna, która otrzymuje od gminy dotacje na pokrycie strat związanych ze świadczeniem transportu publicznego, nie musi stosować preproporcji, gdy pozostała działalność podlega VAT. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 października 2015 r. (sygn. IPPP1/4512-765/15-2/BS) czytamy: ...»

 • Czy obrót z tytułu sprzedaży złomu opodatkowany na zasadzie odwrotnego obciążenia uwzględniamy w proporcji

  2016-02-02

  Sprzedaż złomu, dla której podatnikiem VAT jest nabywca, powinna zostać wykazana przez sprzedawcę zarówno w liczniku, jak i w mianowniku wskaźnika proporcji odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy. Tak wynika z pisma Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 września 2015 r. (sygn. IPPP3/4512-549/15-2/JŻ): ...»

 • Jak ustalić VAT do odliczenia, gdy stosujemy proporcję i preproporcję

  2016-02-01

  Organizacja, która oprócz czynności statutowych niepodlegających VAT wykonuje czynności opodatkowane oraz zwolnione i nie jest w stanie przyporządkować zakupów do konkretnej sprzedaży, najpierw powinna ustalić preproporcję w stosunku do wydatków związanych z działalnością gospodarczą i działalnością statutową nieodpłatną. Następnie powinna ustalić proporcję w stosunku do wydatków związanych z działalnością opodatkowaną i działalnością zwolnioną. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 grudnia 2015 r. (sygn. IPPP1/4512-1034/15-2/EK) czytamy: ...»

 • Kiedy instytut badawczy musi stosować preproporcję

  2016-02-01

  Badania, które mają charakter komercyjny, tzn. jest zakładane osiągnięcie wyników, które będą przedmiotem sprzedaży (niezależnie od rzeczywistego efektu), są prowadzone w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Dlatego od 1 stycznia 2016 r. preproporcji nie stosujemy do VAT od wydatków związanych z ich prowadzeniem. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 26 listopada 2015 r. (sygn. IPTPP1/4512-488/15-4/RG) czytamy: ...»

 • Dlaczego warto wcześniej i dobrowolnie zapłacić zaległości podatkowe

  2016-02-01

  Od 1 stycznia 2016 r. została obniżona preferencyjna stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych stosowana w przypadku dobrowolnej korekty zaległości podatkowej. Wynosi ona obecnie 50% stawki podstawowej (poprzednio 75% stawki podstawowej). Obniżona 50% stawka ma zastosowania do zaległości podatkowych powstałych od 1 stycznia 2016 r., ale nie tylko. Mogą z niej skorzystać także ci podatnicy, których zaległości podatkowe powstały przed tą datą, pod warunkiem że złożą dobrowolną korektę najpóźniej do końca czerwca 2016 r. oraz zapłacą zaległy podatek w ciągu 7 dni od złożenia korekty. Wykrycie zaległości podatkowych przez organ podatkowy może oznaczać konieczność zapłaty podwyższonej stawki odsetek za zwłokę (150% stawki podstawowej). Potwierdza to komunikat MF, którego treść przytaczamy. ...»

Tematy tygodnia

Zmiana papierowej dokumentacji pracowniczej na elektroniczną – obowiązki pracodawcy

2020-02-17

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca może podjąć decyzję o digitalizacji dokumentacji pracowniczej, czyli o zmianie formy prowadzenia z papierowej na elektroniczną. Proces ten obejmuje wykonanie odwzorowania cyfrowego dotychczasowych papierowych egzemplarzy dokumentów, opatrzenie ich wymaganymi podpisami lub pieczęciami elektronicznymi oraz umieszczenie w specjalnie przygotowanym do tego systemie informatycznym. Ważnym elementem procesu digitalizacji jest powiadomienie pracowników o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz przekazanie im jej papierowej wersji. Jeśli jest to niemożliwe, należy ją zniszczyć.

...»

Wszystkie tematy ...»