Sobota, 22.02.2020

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Jak w praktyce płatnicy powinni korzystać z e-zwolnień lekarskich – odpowiedzi ZUS na pytania płatników

  2016-01-05

  Pracodawca, który otrzyma wiadomość o wystawieniu jego pracownikowi elektronicznego zwolnienia lekarskiego, nie będzie musiał czekać na oryginał zaświadczenia, aby wypłacić zasiłek. Płatnik składek posiadający profil na PUE będzie otrzymywał dokument elektronicznego zwolnienia lekarskiego niezwłocznie po wystawieniu go przez lekarza. Dokumenty w formie elektronicznej stanowią dowód do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego – takie stanowisko prezentuje ZUS w swoich najnowszych wyjaśnieniach. ...»

 • Czy można sumować marżę dodatnią z ujemną, ustalając podstawę opodatkowania usług turystyki

  2016-01-05

  Podatnik może sumować marże dodatnie i ujemne w ramach jednego okresu rozliczeniowego przy wyliczaniu podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia usług turystyki. Gdy tak wyliczona podstawa opodatkowania za dany okres rozliczeniowy jest wartością ujemną, VAT wynosi zero. Takie stanowisko zajął Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 30 listopada 2015 r. (sygn. PT2.8101.3.2015.EPT.403). ...»

 • Gdzie należy złożyć deklarację VAT-7 za grudzień 2015 r. – informacja MF

  2016-01-04

  Podatnicy, którym od 1 stycznia 2016 r. zmienia się właściwość miejscowa urzędu w sprawach VAT, mają złożyć deklarację za grudzień już do nowego urzędu. Nie muszą składać aktualizacji VAT-R. Tak wynika z wyjaśnień MF, których fragment przedstawiamy poniżej. ...»

 • W usługach turystyki marża może być ujemna, ale podatek nie – interpretacja ogólna MF

  2015-12-29

  Minister Finansów w interpretacji ogólnej przyznał, że podatnicy świadczący usługi turystyki mogą obliczać podatek od sumy marż uzyskanych na poszczególnych usługach świadczonych w danym okresie rozliczeniowym (ujemnych i dodatnich). Podatek jest wówczas obliczany od ustalonego w ten sposób wyniku, a nie od każdej usługi osobno. MF podkreślił jednak, że podatek nie może być ujemny, nawet gdy podatnik poniósł stratę i marża okaże się ujemna. Przedstawiamy fragment interpretacji MF w tej sprawie. ...»

 • Wykazywanie funduszy spółdzielni mieszkaniowych – nowe stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości

  2015-12-28

  Komitet Standardów Rachunkowości wydał nowe stanowisko, w którym zaleca stosowanie konkretnych rozwiązań dla spółdzielni mieszkaniowych w sprawach budzących do tej pory najwięcej niejasności, tj. dotyczących sporządzania przez te spółdzielnie sprawozdań finansowych. Propozycje (zalecenia) dotyczą przede wszystkim ujmowania funduszy własnych, kwalifikacji wkładów mieszkaniowych i wkładów budowlanych oraz prezentacji nadwyżki przychodów nad kosztami (lub kosztów nad przychodami) z eksploatacji i utrzymania nieruchomości. ...»

 • Jak ustalać moment powstania przychodu dla usług archiwizacji – interpretacja MF

  2015-12-17

  Firmy archiwizujące dokumenty, które po wystawieniu faktury otrzymają jednorazowo zapłatę, powinny wykazać przychód w dniu otrzymania należności. Firmy takie nie mogą w tym przypadku rozliczać przychodu proporcjonalnie do okresu trwania umowy. Takie stanowisko zajął Minister Finansów w interpretacji, której fragment przytaczamy. ...»

 • Minister finaów wydał nową interpretację ws. opcji walutowych

  2015-12-04

  Minister finansów Paweł Szałamacha poinformował w piątek, że wydał nową interpretację dot. opcji walutowych, która ma zabezpieczyć firmy przed ryzykiem kursowym. "Ona już powinna dotrzeć do izb, urzędów skarbowych. Będzie miała efekt na przyszłość" - zaznaczył. ...»

 • Jakie koszty kształcenia przedsiębiorców są kwestionowane przez MF

  2015-12-01

  Ministerstwo Finansów przestrzega przedsiębiorców przed zaliczaniem do kosztów podatkowych wydatków na kształcenie, które nie mają związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Na swojej stronie internetowej MF opublikowało komunikat, w którym zapowiedziało weryfikację indywidualnych interpretacji podatkowych wydanych na ten temat w ostatnim czasie. ...»

 • Zakład budżetowy i urząd gminy nie są podmiotami powiązanymi

  2015-11-24

  Zakłady budżetowe gospodarki komunalnej nie są podmiotami powiązanymi z gminnymi szkołami, przedszkolami czy urzędami gminy z tytułu świadczenia dla tych podmiotów usług. Nie muszą więc sporządzać dokumentacji według zasad dla podmiotów powiązanych. ...»

 • Sprzedaż nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste przed 1 maja 2004 r. a VAT

  2015-11-24

  Z chwilą ustanowienia użytkowania wieczystego gruntu użytkownik otrzymuje prawo do faktycznego dysponowania nieruchomością, jak gdyby był jej właścicielem. W sytuacji gdy do ustanowienia tego prawa doszło przed wejściem Polski do UE (przed 1 maja 2004 r.), czynność ta nie podlegała opodatkowaniu VAT. Dlatego sprzedaż w 2015 r. nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu nie będzie potraktowana przez fiskusa jako ponowna dostawa tej samej nieruchomości – w związku z czym nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT. ...»

Tematy tygodnia

Zmiana papierowej dokumentacji pracowniczej na elektroniczną – obowiązki pracodawcy

2020-02-17

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca może podjąć decyzję o digitalizacji dokumentacji pracowniczej, czyli o zmianie formy prowadzenia z papierowej na elektroniczną. Proces ten obejmuje wykonanie odwzorowania cyfrowego dotychczasowych papierowych egzemplarzy dokumentów, opatrzenie ich wymaganymi podpisami lub pieczęciami elektronicznymi oraz umieszczenie w specjalnie przygotowanym do tego systemie informatycznym. Ważnym elementem procesu digitalizacji jest powiadomienie pracowników o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz przekazanie im jej papierowej wersji. Jeśli jest to niemożliwe, należy ją zniszczyć.

...»

Wszystkie tematy ...»