Środa, 23.09.2020

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Czy można zmienić w ciągu roku zasady korzystania z 2 dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14

  2020-09-23

  Pracownik naszej firmy złożył w styczniu 2020 r. wniosek o udzielenie dnia wolnego z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14, w którym zadeklarował też sposób wykorzystania tego uprawnienia w formie dni, a nie godzin. Mimo to w sierpniu 2020 r. złożył kolejny wniosek, w którym wystąpił o udzielenie zwolnienia z tego tytułu w wymiarze 4 godzin. Natomiast inny pracownik złożył oświadczenie o braku zamiaru korzystania z dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14, ponieważ korzysta z nich żona. Jednak w lipcu 2020 r. oświadczył, że zmienia dotychczasową deklarację, gdyż żona została zwolniona z pracy, i teraz wystąpił z wnioskiem o udzielenie 1 dnia wolnego z tego tytułu. Czy pracownicy mogą zmienić w trakcie roku sposób wykorzystania wolnego na opiekę nad dzieckiem do lat 14, np. z „dziennego” na „godzinowy”, albo w ogóle zdecydować się na korzystanie z tych dni pomimo wcześniejszej rezygnacji? ...»

 • Czy można zmienić długość okresu rozliczeniowego przed jego zakończeniem

  2020-09-23

  Pracownicy naszej firmy pracują w równoważnym systemie czasu pracy z 4-miesięcznym okresem rozliczeniowym (praca zależna od pogody). Planujemy zmianę okresów rozliczeniowych w 2 pionach naszej firmy. Chcemy je wydłużyć do 8 miesięcy. Obecnie okres rozliczeniowy w jednym pionie kończy się 31 sierpnia 2020 r., a w drugim - 30 września 2020 r. Zmianę okresu rozliczeniowego chcielibyśmy wprowadzić w obu pionach od 1 listopada 2020 r. Czy możemy dokonać takiej zmiany w trakcie okresu rozliczeniowego, czy koniecznie musimy to zrobić, gdy okres rozliczeniowy się skończy? Ewentualnie jeśli dokonamy zmiany w trakcie okresu rozliczeniowego, jak rozliczyć czas pracy pracowników? ...»

 • Czy nabycie usług HR podlega limitowaniu w zaliczaniu do kosztów podatkowych

  2020-09-23

  Y sp. z o.o. nabywa od powiązanej spółki usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (tzw. usługi HR). W skład nabywanych usług HR wchodzą świadczenia polegające na wsparciu w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Obejmują one w szczególności: projektowanie i wdrażanie grupowych standardów i instrumentów HR w spółce,rekrutację i zawieranie umów z pracownikami wysokiego szczebla,marketing personalny, administrowanie HR (organizacja imprez grupowych, szkoleń itp.),zdefiniowanie i wdrożenie grupowych systemów informacyjnych HR. Czy koszty wynagrodzenia wypłacanego przez spółkę z tytułu świadczenia usług HR stanowią koszty usług, o których mowa w art. 15e ust. 1 pkt 1 updop. Czy wydatki te podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów podatkowych na podstawie tego przepisu? ...»

 • Jak ująć w księgach rachunkowych opłatę za wydanie zezwolenia na pracę sezonową

  2020-09-23

  Złożyliśmy w powiatowym urzędzie pracy trzy wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. W tym celu wnieśliśmy opłatę na rzecz urzędu pracy w wysokości 90 zł. Jak tę opłatę zaksięgować? Czy jest to koszt świadczeń na rzecz pracowników, czy koszt podatków i opłat? ...»

 • Jak na wynagrodzenie pracownika wpływa czas wolny udzielony za pracę w godzinach nadliczbowych

  2020-09-22

  Pracownik ma wypracowanych bardzo dużo godzin nadliczbowych. Chcemy je rozliczyć, oddając za te godziny czas wolny. Ponieważ rozliczenie godzin nastąpi z inicjatywy pracodawcy w proporcji 1:1,5 godziny, pracownika nie będzie w pracy przez dłuższy czas. Czy będzie to miało wpływ na jego bieżące wynagrodzenie? ...»

 • Czy potrzebna jest zgoda poleconego przez pracownika kandydata do pracy na udział w rekrutacji

  2020-09-22

  Stosujemy w zakładzie pracy program poleceń pracowników. Zgodnie z nim w przypadku gdy nasz pracownik zarekomenduje kandydata do pracy, który zostanie zatrudniony i przepracuje ustalony czas, otrzymuje bonus pieniężny za takie polecenie. Czy w sytuacji przekazywania przez naszego pracownika dokumentów aplikacyjnych (CV, listu motywacyjnego) kandydata wymagana jest zgoda tego kandydata na udział w procesie rekrutacyjnym? ...»

 • Czy w związku z otrzymaniem lub umorzeniem mikropożyczki trzeba rozpoznać przychód

  2020-09-22

  Spółka z o.o. będąca mikroprzedsiębiorcą otrzymała mikropożyczkę w wysokości 5000 zł. Czy otrzymanie tej pożyczki jest dla niej przychodem podatkowym? Czy przychód podatkowy powinna rozpoznać w momencie umorzenia pożyczki? Czy koszty sfinansowane ze środków otrzymanych w ramach mikropożyczki mogą zostać zaliczone przez spółkę do kosztów uzyskania przychodów? Jeżeli tak, czy konieczna będzie ich korekta w związku z umorzeniem mikropożyczki? ...»

 • Czy pracownik, któremu pracodawca zwraca koszty opłat parkingowych z powodu ograniczeń w korzystaniu z komunikacji spowodowanych COVID-19, osiąga przychód

  2020-09-22

  Spółka na podstawie art. 3 ustawy o COVID-19 poleciła okresowo pracę zdalną znacznej części swoich pracowników. Do zakładu dojeżdżają jedynie pracownicy, których obecność w miejscu pracy jest niezbędna do zapewnienia ciągłości realizacji zadań spółki lub których zadania nie mogą być wykonywane w trybie pracy zdalnej. Z uwagi na obowiązujące ograniczenia w korzystaniu z komunikacji publicznej spowodowane epidemią COVID-19 i chęć zmniejszenia ryzyka zarażenia się przez pracowników od innych pasażerów, spółka zaleciła pracownikom przyjazd do miejsca pracy - w miarę możliwości - samochodami prywatnymi. Ponieważ liczba własnych miejsc parkingowych spółki nie jest wystarczająca dla wszystkich pracowników przyjeżdzających do pracy, spółka wprowadziła tymczasowo, do odwołania, możliwość korzystania z płatnych parkingów miejskich lub komercyjnych z jednoczesną zasadą zwrotu pracownikom poniesionych z tego tytułu kosztów. Zwrot dokonywany jest na podstawie przedłożonych biletów parkingowych lub innych dowodów płatności. Czy pracownicy, którym spółka zwraca koszty opłat parkingowych, uzyskują z tego tytułu przychód ze stosunku pracy, od którego spółka powinna pobierać zaliczki na PIT? ...»

 • Jakie są zasady potrącenia z odprawy pieniężnej z tytułu zwolnienia grupowego

  2020-09-21

  We wrześniu 2020 r. pracownicy naszej firmy otrzymają odprawy z tytułu zwolnień grupowych na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Wynagrodzenia dwóch pracowników uprawnionych do odprawy są zajęte przez komornika z tytułu należności niealimentacyjnych. Według jakich zasad podlega zajęciu taka odprawa? ...»

 • Jak ustalić wartość początkową kilku środków trwałych zakupionych z jednego kredytu

  2020-09-21

  Firma realizuje projekty inwestycyjne. W ich wyniku ma powstać kilka środków trwałych. Będą one oddawane do użytku w różnych terminach. W celu sfinansowania realizacji tych projektów został zaciągnięty kredyt bankowy. Jak prawidłowo ustalić wartość początkową środków trwałych zakupionych z jednego kredytu? ...»

Tematy tygodnia

Kto będzie mógł skorzystać z opodatkowania „estońskim CIT”

2020-09-21

Już od 2021 r. niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą mogli płacić podatek dochodowy dopiero przy wypłacie zysku. Projekt ustawy wprowadzającej takie rozwiązanie został opublikowany 12 sierpnia 2020 r. W publikacji omawiamy, kto - według założeń projektu - i na jakich warunkach będzie mógł skorzystać z rozwiązań podatkowych związanych z wprowadzeniem tzw. estońskiego CIT.

...»

Wszystkie tematy ...»