Sobota, 25.11.2017

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Czy pracownik może domagać się powtórnego doręczenia mu świadectwa pracy

  2017-11-24

  Wysłaliśmy pracownikowi listem poleconym świadectwo pracy. Po dwukrotnym awizowaniu ten dokument wrócił do nas. Po kilku miesiącach pracownik kategorycznie domaga się wysłania mu tego świadectwa jeszcze raz. Czy musimy spełnić jego żądanie? ...»

 • Co się dzieje z umową o podnoszenie kwalifikacji zawodowych w przypadku zakończenia umowy na czas określony

  2017-11-24

  Pracownik miał zawartą umowę na czas określony na rok. W trakcie jej obowiązywania pracodawca dofinansował pracownikowi studia podyplomowe. W związku z tym zawarł z nim umowę dotyczącą podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Pracownik zobowiązał się w niej do przepracowania 3 lat po ukończeniu nauki. Umowa o pracę nie została przedłużona. Co się dzieje w takim przypadku z umową o podnoszenie kwalifikacji zawodowych? ...»

 • Czy można zaliczyć do kosztów zwrot wydatków za leczenie pracownika w trakcie zagranicznej podróży służbowej

  2017-11-24

  Jeden z moich pracowników rozchorował się w trakcie zagranicznej podróży służbowej. Czy mogę zaliczyć do kosztów zwrot wydatków na to leczeniem, jakie poniosłem na rzecz pracownika po jego powrocie do kraju? Czy pracownik z tytułu zwrotu tych kosztów uzyskał przychód ze stosunku pracy? ...»

 • Czy wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej do majątku prywatnego powoduje obowiązek korekty

  2017-11-24

  Czy wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej do majątku prywatnego będzie wiązało się z koniecznością korekty VAT odliczonego przy nabyciu nieruchomości? Nieruchomość nadal będzie służyła do wykonywania czynności opodatkowanych VAT – będzie wynajmowana na cele użytkowe. ...»

 • Czy osobę otrzymującą minimalne wynagrodzenie z innego tytułu obowiązują przepisy o minimalnej stawce godzinowej

  2017-11-23

  W naszej firmie niekiedy zawieramy dłuższe niż miesięczne umowy zlecenia z osobami, które są zatrudnione przez inne podmioty na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem nie niższym niż minimalna płaca. Od przychodów z tych umów odprowadzamy tylko składkę zdrowotną. Czy w takiej sytuacji obowiązują nas przepisy o minimalnej stawce godzinowej dla umów zlecenia w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z czasem przepracowanym przez zleceniobiorców i dokonywania wypłaty wynagrodzenia co miesiąc? ...»

 • Jakie obowiązki wobec ZUS ma przedsiębiorca, który dodatkowo rozpoczyna pracę na etacie

  2017-11-23

  Od 2014 r. prowadzę nieprzerwanie jednoosobową działalność gospodarczą (w zakresie wolnego zawodu). Od 20 listopada 2017 r. podjąłem pracę na podstawie umowy o pracę (na pełny etat). Czy w deklaracjach wysyłanych do ZUS jako podstawę składek na ubezpieczenia społeczne wystarczy wpisać 0 zł i opłacać tylko składkę zdrowotną? Czy za listopad mogę już nie opłacać składek z działalności? ...»

 • Czy na arkuszu spisowym wystarczy podpis osoby materialnie odpowiedzialnej, czy potrzebne jest oświadczenie

  2017-11-23

  Czy osoba materialnie odpowiedzialna za składniki majątku powinna się zawsze podpisać na arkuszu spisu z natury, nawet jeśli pobiera się od niej oświadczenie? Jeśli tak, to kiedy powinna się podpisać na arkuszu spisu z natury? ...»

 • Czy w każdej sytuacji ojcu dziecka przysługuje zasiłek opiekuńczy, jeżeli matka dziecka przebywa w szpitalu

  2017-11-22

  Pracownik wystąpił z wnioskiem o wypłatę zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad 5-letnim synem. Matka dziecka jest zatrudniona, ale od 5 miesięcy przebywa na zwolnieniu lekarskim w związku z drugą ciążą. Syn pracownika nie uczęszcza do przedszkola. Żona pracownika trafiła do szpitala w związku z pogorszeniem stanu zdrowia. Czy w takiej sytuacji pracownik ma prawo do zasiłku opiekuńczego za okres pobytu matki dziecka w szpitalu? ...»

 • Czy indywidualny rozkład czasu pracy może zmieniać dni pracy

  2017-11-22

  W naszej firmie praca odbywa się od poniedziałku do piątku. Taki rozkład czasu pracy mamy ustalony w regulaminie pracy. Jeden z pracowników złożył wniosek o ustalenie dla niego indywidualnego rozkładu czasu pracy, w którym świadczyłby pracę w takich samych godzinach jak pozostali pracownicy, ale od wtorku do soboty. Z punktu widzenia organizacyjnego pracodawcy taka zmiana nam odpowiada, ale mamy wątpliwości, czy możemy się na to zgodzić. Czy odstępstwo od rozkładu czasu pracy wynikającego z regulaminu pracy jest w tej sytuacji dopuszczalne? ...»

 • Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na zagraniczne diety zleceniobiorców

  2017-11-22

  Przedsiębiorca zamierza wysyłać na terytorium Danii zleceniobiorców do wykonywania prac budowlanych. Zawarł z nimi umowy zlecenia na okres 4–5 miesięcy, czyli na czas wykonania pracy. Zleceniobiorcy będą tylko i wyłącznie świadczyć pracę na terytorium Danii. Zleceniobiorcy podlegają opodatkowaniu na terytorium Polski od całości swoich dochodów i nie prowadzą działalności gospodarczej. W umowie zlecenia przedsiębiorca ustalił wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości oraz diety za każdy dzień pobytu w Danii w wysokości 406 DKK. Wynagrodzenia wraz z dietami będą przelewane na konta zleceniobiorców 29. dnia każdego miesiąca. Czy przedsiębiorca może zaliczać do kosztów diety, które będzie wypłacał zleceniobiorcom za czas pobytu w Danii? ...»

Tematy tygodnia

Split payment – skutki dla dostawcy i nabywcy

2017-11-20

Split payment, z ang. płatność podzielona, to rozwiązanie, które z założenia ma pomóc w łataniu powiększającej się luki podatkowej w VAT. Od kwietnia 2018 r. split payment ma obowiązywać również w Polsce. Stosowanie tego mechanizmu przez podatników ma być dobrowolne, dlatego projekt zakłada wprowadzenie pewnych korzystnych rozwiązań podatkowych zachęcających do skorzystania z tej formy rozliczania podatku.

...»

Wszystkie tematy ...»