Środa, 12.12.2018

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Jakie składki odprowadzić za zleceniobiorcę-rolnika

  2018-12-12

  Firma zatrudniła od 1 grudnia 2018 r. na umowę zlecenia osobę ubezpieczoną w KRUS. Ze zlecenia uzyska wynagrodzenie w wysokości 2100 zł brutto, aby nadal mogła być ubezpieczona w KRUS. Jakie składki powinniśmy odprowadzić od umowy zlecenia zawartej z rolnikiem? ...»

 • Jak należy ustalić dodatek za pracę w nocy

  2018-12-12

  Wypłacamy dodatek za pracę w nocy. W regulaminie mamy zapis, że dodatek wynosi 10% stawki godzinowej obliczonej od płacy zasadniczej, nie mniej niż 20% stawki godzinowej obliczonej od płacy minimalnej ogłoszonej na dany rok. Czy możemy tak naliczać dodatek? Czy dodatek za pracę w nocy powinien być naliczany pracownikom od płacy minimalnej nawet wtedy, gdy ich płaca zasadnicza jest wyższa? ...»

 • Jaki jest pierwszy rok podatkowy spółki z o.o. powstałej z przekształcenia spółki osobowej

  2018-12-12

  Spółka z o.o. powstała z przekształcenia spółki jawnej 3 października 2018 r. (dzień wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego). Jako rok podatkowy spółka z o.o. wybrała rok kalendarzowy. Czy spółka może przyjąć, że jej pierwszy rok podatkowy trwa do końca 2019 r. i nie składać zeznania CIT-8 za 2018 r.? Jeżeli tak, czy spółka z o.o. musi o tym zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego? ...»

 • Jak postąpić, jeżeli nie złożono oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej

  2018-12-12

  Jesteśmy spółką z o.o., o kalendarzowym roku podatkowym, zobowiązaną do sporządzenia dokumentacji podatkowej. Do 1 pażdziernika 2018 r. powinniśmy złożyć oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej za poprzedni rok. Niestety nie wywiązaliśmy się z tego obowiązku. Dokumentacja nie została bowiem ma czas przygotowana i zarząd odmówił poświadczenia nieprawdy. Jak w takiej sytuacji powinniśmy postąpić? Jakie są sankcje za to naruszenie? Obecnie otrzymaliśmy niezbędne dane i zakończyliśmy sporządzanie dokumentacji. ...»

 • Czy dofinansowanie studiów pracownika podlega oskładkowaniu

  2018-12-11

  W grudniu br. nasz pracownik zwrócił się do nas z wnioskiem o dofinansowanie dwuletnich studiów magisterskich (uzupełniających), które rozpoczął 1 października 2018 r. Na jakich zasadach i w jakiej formie powinniśmy przekazać pracownikowi dofinansowanie, aby można było skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS? ...»

 • Czy z nagrody wypłaconej byłemu pracownikowi można dokonać potrącenia

  2018-12-11

  Wynagrodzenie jednego z naszych pracowników, którego zatrudnienie zakończyło się 30 września 2018 r., było zajęte przez komornika z tytułu zobowiązań niealimentacyjnych. Niedługo wypłacimy byłemu pracownikowi należną mu dodatkową nagrodę. Czy powinniśmy ją przekazać komornikowi? W świadectwie pracy wykazaliśmy potrącone kwoty do dnia zakończenia zatrudnienia. Czy w tej sytuacji dokument ten będzie wymagać sprostowania? ...»

 • Jak księgować sprzedaż części dodatkowej środka trwałego?

  2018-12-11

  Firma chce sprzedać część środka trwałego. Nie jest to część składowa tego środka, lecz element zwiększający jego walory. Jak taką transakcję potraktować rachunkowo? ...»

 • Czy usługi masażu i refleksologii są zwolnione z VAT

  2018-12-11

  Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) zamierza rozszerzyć działalność m.in. o usługi w zakresie masażu leczniczego i refleksologii: PKD 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna; PKD 86.90.D - Działalność paramedyczna. Przedsiębiorca ukończył dwuletnią szkołę policealną, uzyskując tytuł technika masażysty (kod zawodu 325402), a także przeszedł cykl szkoleń z refleksologii - uzyskując po zdaniu egzaminu tytuł dyplomowanego refleksologa (kod zawodu 323011). Przedsiębiorca zamierza wykonywać usługi z zakresu masażu leczniczego oraz refleksologii terapeutycznej stóp i rąk. Każdy z zabiegów służy profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu bądź poprawie zdrowia. Czy świadczone przez przedsiębiorcę usługi masażu i refleksologii są zwolnione z VAT? ...»

 • Czy pracodawca, kierując pracowników na badania profilaktyczne, musi podpisać z jednostką medycyny pracy umowę powierzenia przetwarzania danych

  2018-12-10

  Pracodawca ma obowiązek kierować pracowników na badania profilaktyczne i przechowywać orzeczenia wydane po ich przeprowadzeniu. Badania profilaktyczne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawieranej przez pracodawcę z jednostką służby medycyny pracy. Czy w związku z tym pracodawca musi zawrzeć z tym podmiotem także umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych swoich pracowników? ...»

 • O jakich danych zatrudnionego dłużnika należy informować komornika i administracyjny organ egzekucyjny

  2018-12-10

  Otrzymujemy dużo zajęć komorniczych i administracyjnych wystawionych na naszych pracowników i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne. O jakich zmianach powinniśmy informować organy egzekucyjne w zakresie dotyczącym tych osób jako dłużników? ...»

Tematy tygodnia

Wszyscy płatnicy mają obowiązek przesłać informacje podatkowe za 2018 r. do końca stycznia 2019 r.

2018-12-10

Do 31 stycznia 2019 r. wszyscy płatnicy muszą przekazać urzędom skarbowym informacje podatkowe za 2018 r. Podatnicy otrzymają je w terminie do końca lutego 2019 r. Pracodawcy składający informacje za nie więcej niż 5 podatników nie będą mogli przesłać ich w formie dokumentu pisemnego, lecz elektronicznie. Natomiast od 2020 r. w miesiącu przekroczenia przez pracownika I progu podatkowego pracodawca będzie obliczał zaliczkę podatkową według dwóch stawek podatku.  Takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o pdof.

...»

Wszystkie tematy ...»