Niedziela, 19.01.2020

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego i zwolnienia na turnus rehabilitacyjny

  2020-01-17

  Pracownik ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności od 12 marca 2019 r. Czy pracownik ten nabywa prawo do 10-dniowego urlopu wypoczynkowego dopiero po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia go do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności? Czy zwolnienie od pracy w wymiarze 21 dni w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym pracownik z ustalonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nabywa po przepracowaniu wymaganego przepisami okresu czasu? ...»

 • Informowanie pracowników tymczasowych o monitoringu wizyjnym u pracodawcy użytkownika

  2020-01-17

  Na terenie zakładu pracy, w tym także w hali produkcyjnej, jest stosowany monitoring wizyjny. Wkrótce, za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, zatrudnimy pracowników tymczasowych przy produkcji. Kto powinien poinformować pracowników tymczasowych o zasadach stosowania monitoringu: my, jako pracodawca użytkownik, czy agencja pracy tymczasowej? ...»

 • Jaka data jest istotna dla objęcia faktur zbiorczym przelewem w ramach MPP

  2020-01-17

  Chcemy rozpocząć dokonywanie zbiorczych przelewów z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Jaka data jest w takim przypadku istotna dla objęcia faktur takim przelewem? Czy jest to data wystawienia faktur przez sprzedawców czy data otrzymania jej przez nas jako nabywców? ...»

 • Kiedy odliczyć VAT, gdy kwota należności została ustalona w wyniku ugody sądowej

  2020-01-17

  Dostawca wystawił fakturę VAT, która odesłaliśmy, bo się z nią nie zgadzaliśmy (nie zrealizowano postanowień umownych). Następnie w wyniku ugody sądowej uzgodniono mniejsze kwoty. Dostawca wystawił teraz fakturę korygującą. Jak mamy rozliczyć VAT, gdy jesteśmy w posiadaniu tylko faktury korygującej? ...»

 • Planowanie pracy w sobotę w równoważnym systemie czasu pracy

  2020-01-16

  Jesteśmy hurtownią budowlaną. Zatrudniamy pracowników w równoważnym systemie czasu pracy z 1-miesięcznym okresem rozliczeniowym. Pracownicy mają wolne wszystkie niedziele i święta, natomiast chcielibyśmy, aby pracowali w soboty. Czy jest dopuszczalne zaplanowanie pracownikowi pracy w jednym tygodniu od poniedziałku do soboty (6 dni), a w następnym tygodniu tylko przez 4 dni? Jak liczyć tydzień w celu zachowania 5-dniowego tygodnia pracy - od poniedziałku do niedzieli czy 7 dni kalendarzowych niezależnie od tego, jakie są to dni tygodnia? ...»

 • Czy i jak przeliczać podstawę urlopową po zmianie płacy minimalnej

  2020-01-16

  Część naszej załogi otrzymuje pensję zasadniczą na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czy w ich przypadku - w związku z podniesieniem od nowego roku ustawowego minimum płacowego - należy przeliczyć podstawę wynagrodzenia urlopowego należnego za dni płatnego wypoczynku wykorzystywanego w styczniu 2020 r.? ...»

 • Jak zaewidencjonować w pkpir nadwyżki inwentaryzacyjne

  2020-01-16

  Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży sprzętu AGD. Rozliczam się na pkpir. Jak powinienem zaewidencjonować w pkpir nadwyżki inwentaryzacyjne, które stwierdziłem w towarze handlowym (żelazkach)? Nadwyżek tych nie będę zwracał dostawcy. ...»

 • Czy można wystawić fakturę zbiorczą bez otrzymania od klienta paragonów fiskalnych

  2020-01-16

  Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na sprzedaży detalicznej paliw silnikowych. Niektórzy klienci uczestniczą w programie sprzedażowym. Klienci ci otrzymują specjalne karty. Dane klienta, który przystąpił do programu, zostają zarejestrowane w specjalnie przygotowanym module systemu kasowo-magazynowego stacji paliw Spółki. Transakcje dokonywane przez klienta prowadzącego działalność gospodarczą na stacji paliw Spółki przy użyciu karty są fiskalizowane. Klient po dokonaniu transakcji otrzymuje na stacji paliw paragon fiskalny. Jest on wydawany każdorazowo i zawiera NIP klienta. Spółka na żądanie klienta wystawia fakturę zbiorczą (w formie papierowej) do transakcji udokumentowanych wcześniej wystawionymi paragonami fiskalnymi, zawierającymi NIP tego klienta. Wystawiając fakturę zbiorczą, Spółka nie otrzymuje od klienta paragonów fiskalnych. Faktura zbiorcza jest wystawiana maksymalnie za okres jednego miesiąca kalendarzowego. Spółka posiada zabezpieczenie systemowe, które uniemożliwia ponowne wystawienie faktury do konkretnego (tego samego) paragonu fiskalnego. Zabezpieczenie to uniemożliwia również wystawienie faktury innemu klientowi niż temu, który posługiwał się kartą i którego NIP znalazł się na paragonie fiskalnym. Czy Spółka postępuje prawidłowo, wystawiając klientowi fakturę zbiorczą w sytuacji, gdy ten zgłasza żądanie wystawienia faktury zbiorczej a jednocześnie nie paragonów fiskalnych? ...»

 • Kiedy można wypowiedzieć umowy o pracę w razie likwidacji stanowisk pracy

  2020-01-15

  Pracodawca planuje likwidację części stanowisk pracy. Proces ten będzie rozciągnięty w czasie. Czy już teraz - mając świadomość, że niedługo niektóre stanowiska przestaną istnieć - można wypowiadać pracownikom umowy o pracę? ...»

 • Pomniejszenie diety za podróż służbową z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności

  2020-01-15

  Pracownik wyjechał w grudniu 2019 r. na polecenie pracodawcy w podróż służbową do Niemiec (4 dni). W czasie trwania tej delegacji przez jeden dzień był nieobecny w pracy z przyczyn nieusprawiedliwionych. Nieobecność tę wykazaliśmy w dokumentach rozliczeniowych ZUS z kodem 152 (okres nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy). Wynagrodzenie pracownika określone jest stałą stawką miesięczną. Jak powinniśmy rozliczyć tę delegację? Czy dieta przysługuje również za dzień, w którym pracownik był nieobecny z przyczyn nieusprawiedliwionych? ...»

Tematy tygodnia

„Mały ZUS plus” – korzystne zmiany dla przedsiębiorców

2020-01-13

12 grudnia 2019 r. Sejm przyjął ustawę uwzględniającą nowe preferencyjne rozwiązania w zakresie opłacania składek ZUS przez przedsiębiorców (tzw. mały ZUS plus). Ustawa przewiduje możliwość opłacania obniżonych składek społecznych, których podstawa wymiaru będzie ustalana na podstawie uzyskanego przez przedsiębiorcę dochodu z poprzedniego roku. Z ulgi „mały ZUS plus” będą mogły skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych, których przychód za poprzedni rok nie przekroczy poziomu 120 000 zł.

...»

Wszystkie tematy ...»