Piątek, 28.02.2020

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Czy pracownik może jednego dnia wykorzystać zwolnienie na opiekę nad dzieckiem i wyjście prywatne

  2020-02-27

  Pracownik złożył wniosek o udzielenie mu w tym samym dniu 2 godzin zwolnienia na opiekę nad dzieckiem oraz 2 godzin zwolnienia w celu załatwienia sprawy osobistej. Czy możemy udzielić obu tych zwolnień jednego dnia? W jaki sposób wykazać taki dzień w ewidencji czasu pracy, czy oznaczyć 6 godzin przepracowanych i 2 godziny zwolnienia na dziecko, czy wskazać na 4 godziny przepracowane i 4 godziny nieprzepracowane? ...»

 • Jak rozliczyć godziny nadliczbowe w równoważnym systemie czasu pracy

  2020-02-27

  W firmie zatrudniamy w równoważnym systemie czasu pracy pracowników pełnoetatowych opłacanych stałą stawką miesięczną. W systemie jest przewidziana możliwość przedłużania pracy w danym dniu do 12 godzin. Jeden z pracowników 6 lutego 2020 r. miał zaplanowaną w grafiku pracę od godz. 8.00 do 14.00, ale faktycznie pracował od 8.00 do 18.00. Które godziny stanowiły pracę nadliczbową? Jakie wynagrodzenie i dodatki są należne z tytułu wspomnianych godzin pracy, uwzględniając to, że w lutym nie doszło do przekroczenia normy średniotygodniowej? ...»

 • Czy należy zapłacić PIT z tytułu wprowadzenia przez podatnika do sieci elektroenergetycznej energii wytworzonej w należącej do niego instalacji fotowoltaicznej

  2020-02-27

  Klient mojego biura rachunkowego prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną VAT i zakupił instalację fotowoltaiczną. Celem inwestycji jest wytwarzanie energii elektrycznej na potrzeby budynku, w którym zamieszkuje. Instalacja jest w stanie wyprodukować około 7000 kWh energii elektrycznej w ciągu roku. Potrzeby energetyczne budynku to około 5000 kWh energii elektrycznej w skali roku, jednak realne zużycie energii wytworzonej bezpośrednio w instalacji wyniesie tylko 2000 kWh w skali roku. Pozostała energia elektryczna wytworzona w instalacji zostanie przekazana do sieci elektroenergetycznej (5000 kWh). Mój klient będzie miał możliwość nieodpłatnego odbioru z sieci energii elektrycznej w ilości 4000 kWh w skali roku. W związku z faktem, że pobierze on z sieci tylko 3000 kWh w skali roku, saldo energii elektrycznej na korzyść zakładu energetycznego wyniesie w praktyce 2000 kWh w skali roku (5000 kWh wprowadzone do sieci - 3000 kWh pobrane przez mojego klienta z sieci). Nie będzie on ponosił kosztów pobrania energii z sieci elektroenergetycznej i nie będzie otrzymywał żadnych wpływów z tytułu przekazania energii wytworzonej w instalacji do tej sieci. Czy powstanie obowiązek podatkowy w PIT z tytułu energii wprowadzonej do sieci? ...»

 • W jakiej wysokości zwolnione z PIT są wypłaty dla zleceniobiorcy z tytułu odbycia przez niego podróży służbowej

  2020-02-27

  Zleceniobiorca dostał nagłe polecenie wyjazdu służbowego do ważnego klienta. Ze względu na sytuację awaryjną podatnika zwrócił zleceniobiorcy koszty jego podróży do tego klienta, ale w podwójnej wysokości. Czy cała ta kwota objęta jest zwolnieniem podatkowym u zleceniobiorcy? ...»

 • Czy pracownikowi, który nie przepracował całego roku, przysługuje prawo do trzynastki

  2020-02-26

  Jedna z pracownic świadczyła pracę od 1 stycznia do 19 marca 2019 r., a następnie do końca roku przebywała na zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim. Inny pracownik świadczył pracę od 1 stycznia do 3 kwietnia 2019 r., następnie przebywał na zwolnieniu lekarskim i od 19 września do końca 2019 r. korzystał ze świadczenia rehabilitacyjnego. Czy wskazanym pracownikom należy wypłacić trzynastkę? ...»

 • Czy płatnik składek może zweryfikować w ZUS prawidłowość naliczanych świadczeń chorobowych dla pracowników

  2020-02-26

  Nasza firma jest płatnikiem zasiłków. Zdarza się, że pracownicy kwestionują wysokość wypłacanych im świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa. Uważają, że powinni otrzymywać świadczenia dokładnie jako 80% lub 100% ostatnio pobieranego wynagrodzenia. Niektórzy z nich domagają się, aby ZUS zweryfikował poprawność wypłaconych świadczeń. Czy jako płatnik zasiłków możemy wystąpić do ZUS z wnioskiem o sprawdzenie wysokości zasiłków przysługujących tym osobom? ...»

 • Czy podlega opodatkowaniu PIT odszkodowanie otrzymane z tytułu śmierci męża na skutek wypadku w gospodarstwie rolnym

  2020-02-26

  Do prowadzonego przeze mnie biura rachunkowego zgłosiła się klientka, której przyznano jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci męża na skutek wypadku przy pracy rolniczej. Wypadek miał miejsce na terenie gospodarstwa rolnego, które klientka prowadziła wspólnie ze zmarłym mężem. Odszkodowanie zostało przyznane jej na mocy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Czy otrzymane przez moją klientkę odszkodowanie podlega opodatkowaniu PIT? ...»

 • Kiedy należy zwiększyć podstawę opodatkowania o wartość nieuregulowanego świadczenia pieniężnego

  2020-02-26

  Od 1 stycznia 2020 r. w przypadku nieuregulowania w terminie zobowiązania jesteśmy obowiązani do zwiększania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Czy zwiększeń takich trzeba dokonywać już na etapie obliczania zaliczek czy dopiero w zeznaniu rocznym? ...»

 • Czy pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp firmie zewnętrznej

  2020-02-25

  Nasza firma zatrudnia 110 pracowników. Oznacza to, że musimy mieć służbę bezpieczeństwa i higieny pracy. Czy możliwe jest, aby służbę bhp prowadziła dla nas firma zewnętrzna w ramach outsourcingu? A jak będzie w sytuacji, gdy zatrudnienie w naszym zakładzie spadnie poniżej 100 osób? ...»

 • Jakie dokumenty przekazuje do ZUS osoba prowadząca działalność gospodarczą za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego z tytułu umowy o pracę

  2020-02-25

  Jedna z klientek naszego biura rachunkowego, prowadząca działalność gospodarczą, jest równolegle zatrudniona w spółce z o.o. na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1/4 etatu, za wynagrodzeniem w kwocie 860 zł. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłaca składki ZUS na zasadach preferencyjnych, od kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia. Z działalności nie przystąpiła do ubezpieczenia chorobowego. Osoba ta 3 marca 2020 r. urodziła dziecko i przebywa na urlopie macierzyńskim (u swojego pracodawcy). Jakie składki powinna opłacać z działalności w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego? Czy korzysta ze zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego? Jakie dokumenty powinniśmy złożyć za nią do ZUS z tytułu prowadzonej działalności? ...»

Tematy tygodnia

Jak ustalić jednorazową wartość transakcji – po zmianie interpretacji MF

2020-02-24

Minister Finansów zmienił interpretację przepisów w sprawie ustalania jednorazowej wartości transakcji przekraczającej 15 000 zł. Ustalenie tej wartości jest kluczowe dla wszystkich przedsiębiorców dokonujących tego rodzaju transakcji. Za opłacenie ich gotówką, zapłatę na rachunek nieznajdujący się na białej liście lub z pominięciem zastosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności podatnicy tracą prawo do kosztów podatkowych, a nawet mogą odpowiadać za VAT niezapłacony przez kontrahenta. Należy przestrzec, że zmiana interpretacji MF w tej sprawie jest niekorzystna dla przedsiębiorców.

...»

Wszystkie tematy ...»