Poniedziałek, 15.10.2018

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Czy pracownikowi przysługuje płatne zwolnienie od pracy na obowiązkowe szczepienie dziecka

  2018-10-15

  Pracownik przedstawił wezwanie na obowiązkowe szczepienie dziecka. Czy pracownikowi, który udaje się z dzieckiem na obowiązkowe szczepienie, przysługuje odpłatne zwolnienie od pracy? ...»

 • Jak ustalić wynagrodzenie za dni wolne udzielone z tytułu opieki nad dzieckiem

  2018-10-15

  Nasza pracownica 17 września 2018 r. przeszła na urlop wychowawczy. Dodatkowo w tym miesiącu wykorzystała 2 dni urlopu okolicznościowego z tytułu opieki nad dzieckiem. Czy do podstawy obliczenia wynagrodzenia za urlop okolicznościowy z tego tytułu należy przyjąć wynagrodzenie z umowy o pracę, czy wynagrodzenie rzeczywiście wypracowane do 17 września br., czyli kwotę brutto z listy płac za wrzesień? ...»

 • Jak postąpić, gdy podatnik omyłkowo nie ujął w pkpir faktury sprzedażowej

  2018-10-15

  Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym i rozlicza się na podstawie pkpir. Za każdy miesiąc płaci całą należną zaliczkę. We wrześniu 2018 r. zorientowała się, że w kwietniu 2018 r. popełniła błąd i nie uwzględniła w pkpir za ten miesiąc jednej z faktur sprzedażowych. Do jakiego miesiąca doliczyć przychód z tej faktury? Do kwietnia czy do września? Jak postąpić z zaliczką na podatek? ...»

 • Jak ująć w księgach rachunkowych odsprzedaż przedwstępnej umowy za wynagrodzeniem

  2018-10-15

  Spółka X wpłaciła zaliczkę na zakup nieruchomości o wartości 500 000 zł w kwocie 50 000 zł plus VAT, co zostało potwierdzone fakturą od sprzedawcy. Okazało się jednak, że spółka X nie może kontynuować inwestycji, więc odsprzedała ogół praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej spółce Y za cenę 70 000 zł plus VAT. Spółka Y dokonała zakupu nieruchomości, co zostało udokumentowane fakturą od sprzedawcy. Równocześnie sprzedawca wystawił firmie X fakturę korygującą na zaliczkę. Jak zaksięgować w Spółce X oraz w Spółce Y te zdarzenia gospodarcze? ...»

 • Czy do podstawy zasiłkowej należy wliczyć przychód z umowy zlecenia zawartej w czasie trwania urlopu rodzicielskiego

  2018-10-12

  Nasza pracownica wykonywała dla nas umowę zlecenia na urlopie rodzicielskim. Urlop ten zakończył się, a umowa zlecenia trwa do 30 listopada 2018 r. Pracownica powróciła do pracy 17 września 2018 r., bezpośrednio po zakończeniu urlopu rodzicielskiego, ale w październiku 2018 r. stała się niezdolna do pracy z powodu choroby. Czy do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego tej osobie należy wliczyć przychód z umowy cywilnoprawnej? ...»

 • Czy pracownik poniesie pełną odpowiedzialność materialną mimo braku umowy o powierzeniu mienia

  2018-10-12

  Prowadzę niewielki zakład produkcyjny, w którym kierowcy, dostarczając towar odbiorcom, przyjmują za niego zapłatę (wystawiają pokwitowanie). Nie podpisywałem z moimi kierowcami żadnych umów o odpowiedzialności za powierzone mienie. Kilka dni temu jeden z kierowców po rozwiezieniu towaru i odebraniu za niego gotówki, w drodze powrotnej do firmy zatrzymał się, aby zjeść obiad. Samochód zostawił na parkingu, zapominając zabrać z przedniego siedzenia saszetki z pieniędzmi. Po powrocie do samochodu zobaczył, że szyba w aucie jest wybita, a saszetki z pieniędzmi nie ma. Czy mimo braku umowy o powierzeniu towaru i pieniędzy z obowiązkiem wyliczenia się mogę żądać od pracownika naprawienia szkody w pełnej wysokości, czy tylko - na zasadach ogólnych - do wysokości jego 3-miesięcznego wynagrodzenia? ...»

 • Kiedy dostawa dokonywana w ramach dostawy łańcuchowej stanowi eksport towarów opodatkowany stawką 0%

  2018-10-12

  Spółka (A) ma zamiar sprzedawać własne wyroby odbiorcy z Czech (B), który będzie je wysyłał poza UE do ostatecznego swojego odbiorcy (C). W transakcji uczestniczą trzy podmioty. Dostawa będzie się odbywała na warunkach CFR, czyli organizacja transportu i odprawa leży po stronie Spółki. Z magazynu Spółki wyroby będą transportowane poza UE bezpośrednio do ostatecznego odbiorcy. Załadunek na statek nastąpi w Gdyni lub Hamburgu. Czy dla zastosowania przez Spółkę stawki VAT 0% w tej transakcji łańcuchowej istotne są warunki, na jakich odbędzie się dostawa pomiędzy firmą z Czech a jej ostatecznym odbiorcą? Spółka jeszcze nie zna tych warunków. Czy jeżeli firma z Czech przeniesie ryzyko utraty towaru na swojego odbiorcę jeszcze w Polsce (np. zastosuje również CFR), to do dostawy będzie miała zastosowanie stawka 0%? ...»

 • Czy usługi fizjoterapeutyczne są zwolnione z VAT

  2018-10-12

  Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) od sierpnia 2018 r. rozpoczął świadczenie, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, usług fizjoterapeutycznych. Przedsiębiorca jest wykwalifikowanym fizjoterapeutą. Ukończył studium fizjoteraupeutyczne z tytułem technik fizjoterapii oraz studia magisterskie ze specjalizacją edukacja zdrowotna z rehabilitacją. Wykonywane przez niego usługi to głównie ćwiczenia na sali gimnastycznej, które służą m.in. wyeliminowaniu lub redukcji przyczyn oraz objawów związanych z różnego rodzaju dysfunkcjami lub bólami mięśni, stawów i nerwów, a także w niektórych przypadkach przywróceniu utraconej sprawności. Czy wykonywane usługi fizjoterapeutyczne są zwolnione z VAT? ...»

 • Czy wypadek podczas zawodów organizowanych przez pracodawcę jest wypadkiem przy pracy

  2018-10-11

  Pracodawca organizuje i sponsoruje udział pracowników w wyścigu na gokartach. Nie jest to dla pracowników obowiązkowe i nie będzie się odbywało w czasie pracy. Czy w razie ewentualnego wypadku pracodawca będzie ponosił odpowiedzialność za wypadek w pracy? ...»

 • Jak ustalić wysokość zasiłku chorobowego pracownika przejętego od innego pracodawcy

  2018-10-11

  Na początku września 2018 r. przejęliśmy część pracowników innego pracodawcy na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Pracownicy zostali wyrejestrowani z ubezpieczeń przez poprzedniego pracodawcę i od tego samego dnia zgłoszeni przez naszą firmę. Z jakiego okresu należy ustalić wysokość przysługującego im świadczenia chorobowego, jeżeli niektórzy z nich już we wrześniu br. byli niezdolni do pracy z powodu choroby? ...»

Tematy tygodnia

Jak wprowadzić zatrudnienie w formie telepracy

2018-10-15

Telepraca może zostać wprowadzona przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia. Jej uruchomienie jest zasadniczo możliwe w przypadku zawarcia przez pracodawcę z organizacjami związkowymi porozumienia lub wydania regulaminu dotyczącego stosowania warunków telepracy. Wyjątkowo podstawą świadczenia telepracy może być również wniosek pracownika, który może być skutecznie złożony niezależnie od formalnego wprowadzenia telepracy w przepisach zakładowych.

...»

Wszystkie tematy ...»