Czwartek, 26.11.2020

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Kiedy urlop bezpłatny ma wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego

  2020-11-26

  Pracownica korzystała przez 2 tygodnie z urlopu bezpłatnego. Czy ma to wpływ na wymiar jej urlopu wypoczynkowego? ...»

 • Czy od wynagrodzenia z dzieła z własnym zleceniobiorcą i pracownikiem odprowadza się wpłaty do PPK

  2020-11-26

  Od dwóch miesięcy zatrudniamy zleceniobiorcę, z którym będziemy również podpisywać umowy o dzieło. Prowadzimy już PPK. Jeżeli osoba ta nie złoży deklaracji o nieprzystępowaniu do PPK, w jaki sposób potraktować wynagrodzenie z umów o dzieło w kontekście wpłat na PPK? Ze zlecenia są odprowadzane obowiązkowo składki na ubezpieczenia społeczne. Podobna sytuacja dotyczy także jednego z pracowników - niedługo zostanie on włączony do PPK, a zawieramy z nim również umowy o dzieło. Czy powinniśmy od tych przychodów odprowadzać wpłaty do PPK? ...»

 • Czy trzeba opodatkować VAT zaliczkę na poczet czynszu za najem lokalu?

  2020-11-26

  Podatnik dostał zaliczkę na poczet czynszu za lokal wynajęty pod sklep. Nie wystawił z tego tytułu faktury. Jak w VAT potraktować otrzymaną zaliczkę? Czy w chwili jej otrzymania u podatnika powstaje obowiązek podatkowy? ...»

 • Jak opodatkować VAT transakcje sprzedaży budynków wybudowanych na cudzym gruncie

  2020-11-26

  Firma budowlana w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa świadczy usługi wznoszenia budynków. Są to budynki zarówno mieszkalne, jak i produkcyjne czy usługowe. W szczególności w zakresie dwóch ostatnich rodzajów, tj. budynków usługowych i produkcyjnych, dochodzi do sytuacji, w których podatnik buduje nieruchomość na nienależącym do niego gruncie, a następnie sprzedaje owe budynki w ramach sprzedaży poniesionych nakładów. W jaki sposób transakcja ta powinna być opodatkowana w VAT? Według jakiej stawki VAT? ...»

 • Czy można nałożyć karę porządkową za naruszenie obowiązku dezynfekcji oraz zakrywania nosa i ust w zakładzie pracy

  2020-11-25

  W naszym biurze pracownicy wykonują pracę na dużej, otwartej powierzchni (open space). Jako pracodawca zapewniamy im co tydzień nowe zestawy maseczek i płynów do dezynfekcji rąk. Jednak niektórzy pracownicy nie chcą nosić maseczek. W związku z tym chcielibyśmy zdyscyplinować pracowników odmawiających ich noszenia. Czy naruszenie przez pracownika obowiązku noszenia maseczki oraz dezynfekcji rąk w zakładzie pracy może być podstawą nałożenia na niego przez pracodawcę kary porządkowej, np. pieniężnej? ...»

 • Czy odprawa z tytułu zwolnień grupowych podlega ochronie przed potrąceniem tak jak wynagrodzenie za pracę

  2020-11-25

  Pracownik ma otrzymać odprawę z tytułu zwolnienia grupowego. Jego wynagrodzenie podlega zajęciu komorniczemu. Czy w tej sytuacji odprawa ta może zostać w całości zajęta na poczet długów? ...»

 • Kiedy rozliczyć podatkowo udokumentowaną nieściągalność wierzytelności wobec upadłego zagranicznego kontrahenta

  2020-11-25

  Spółka z o.o. w listopadzie 2019 r. wystawiła fakturę za wykonane usługi dla duńskiego kontrahenta na kwotę 30 000 euro. Przychody z tej faktury zostały ujęte przez spółkę jako przychód podatkowy. Spółka nie otrzymała zapłaty, a duński kontrahent ogłosił upadłość. Spółka dysponuje następującymi dokumentami potwierdzającymi ogłoszenie upadłości dłużnika (przetłumaczonymi na język polski przez tłumacza przysięgłego): dekret o ogłoszeniu upadłości wydany 30 lipca 2020 r., zaświadczenie z Sądu Gospodarczego dotyczące wskazania syndyka masy upadłościowej z datą ogłoszenia upadłości oraz wyciąg z duńskiego centralnego rejestru przedsiębiorstw, w którym widnieje informacja o ogłoszeniu upadłości. Spółka w księgach rachunkowych odpisała tę wierzytelność jako nieściągalną. W 2021 r. ma jeszcze otrzymać informację potwierdzającą zakończenie postępowania upadłościowego wobec duńskiego kontrahenta. Czy spółka ma prawo do zaliczenia do kosztów podatkowych nieodzyskanych kwot z tytułu należności od duńskiego kontrahenta na podstawie posiadanych dokumentów? ...»

 • Jak jest opodatkowana opłata wstępna związana z umową franczyzy

  2020-11-25

  Podatnik ma zamiar otworzyć sklep w ramach sieci franczyzowej znanej firmy. Musi zapłacić sporą opłatę wstępną. Jak ją potraktować podatkowo? ...»

 • Jak ustalić podstawę urlopową po przywróceniu wypłat czasowo zawieszonych premii

  2020-11-24

  Na okres od 1 października do 30 listopada 2020 r., na podstawie porozumienia zawartego z załogą, zawiesiliśmy na mocy art. 15zf ustawy o COVID-19 wypłatę zmiennej premii miesięcznej. Prawo do niej wynika z zapisów umów o pracę i regulaminu wynagradzania. W grudniu 2020 r. ponownie zaczynamy wypłacać ww. składnik płacy. Jak w tej sytuacji należy uwzględnić premię w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy przysługujący w grudniu, biorąc pod uwagę fakt, iż średnią urlopową ustalamy z 3 miesięcy? ...»

 • Jak rozliczać wpłaty na PPK pracownika oddelegowanego do pracy za granicą

  2020-11-24

  Jeden z naszych pracowników, będący uczestnikiem PPK, został przez nas oddelegowany do pracy w Niemczech. Jak w jego przypadku powinno wyglądać prawidłowe rozliczenie wpłat do PPK, biorąc pod uwagę fakt, iż składki ZUS i zaliczki podatkowe należne od jego przychodów odprowadzamy w Polsce? ...»

Tematy tygodnia

Jak krok po kroku przeprowadzić rozwiązanie spółek wpisanych do KRS

2020-11-23

Jak przeprowadzić i zgłosić zakończenie działalności spółki zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)? Co trzeba zrobić przed złożeniem wniosku do KRS? Jakie są opłaty i jakie obowiązki ma spółka wobec ZUS czy urzędu skarbowego?

...»

Wszystkie tematy ...»