Czwartek, 28.01.2021

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Kiedy zakup polisy ubezpieczeniowej stanowi koszt uzyskania przychodu

  2021-01-26

  Jeden z kontrahentów podatnika chce z nim zawrzeć umowę na świadczenie usług budowlanych, ale wymaga polisy ubezpieczeniowej. Czy wydatki z nią związane będą dla podatnika kosztem uzyskania przychodów? ...»

 • Jak prawidłowo ustalić moment rozpoczęcia amortyzacji ulepszonego środka trwałego

  2021-01-26

  W maju 2019 r. spółka nabyła środek trwały o wartości netto 300 000 zł. Od czerwca 2019 r. rozpoczęto jego amortyzację metodą degresywną z zastosowaniem współczynnika 2. W październiku 2020 r. dokonano ulepszenia tego środka trwałego. Wartość ulepszenia wyniosła 30 000 zł. Jak dla celów bilansowych i podatkowych ustalić moment rozpoczęcia odpisów amortyzacyjnych ulepszonego środka trwałego? ...»

 • Kiedy pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może obniżyć wymiar czasu pracy

  2021-01-25

  Pracownica zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy od 1 sierpnia 2016 r., na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, urodziła dziecko 17 września 2017 r. Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz zaległego urlopu wypoczynkowego pracownica naprzemiennie przebywała na urlopie wychowawczym i wracała do pracy. W związku z tym złożyła pięć wniosków o udzielenie urlopu wychowawczego na okres łącznie 18 miesięcy. Ojciec dziecka nie korzystał z uprawnień związanych z urlopem wychowawczym. Obecnie pracownica złożyła wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy z pełnego na 3/4 etatu. Czy pracodawca musi wyrazić zgodę na obniżenie etatu pracownicy? Czy w tym okresie pracodawca nie będzie mógł jej zwolnić? ...»

 • Czy epidemia COVID-19 może uzasadniać zawieranie umów na czas określony ponad limity

  2021-01-25

  Klient naszego biura rachunkowego jest właścicielem kilku restauracji. Jego sytuacja finansowa zależy od ograniczeń wprowadzanych z powodu epidemii COVID-19, a także rozwiązań Tarczy antykryzysowej, które są zmienne. Czy w związku z tym może on zawierać z pracownikami więcej niż 3 umowy na czas określony, np. 2 miesiące, uzasadniając to faktem, że nie wie, jaka będzie jego sytuacja finansowa w dłuższej perspektywie czasowej? Czy stan epidemii COVID-19 może być uznany za obiektywną przyczynę leżącą po stronie pracodawcy, uzasadniającą zastosowanie przez niego pozalimitowych umów na czas określony? ...»

 • Jakich środków trwałych dotyczy ograniczenie możliwości stosowania obniżonych lub podwyższonych stawek amortyzacyjnych

  2021-01-25

  Spółka prowadzi działalność w specjalnej strefie ekonomicznej (korzysta ze zwolnienia podatkowego). W 2020 r. kupiła maszynę produkcyjną. Czy w związku ze zmianami wprowadzonymi w 2021 r. możemy obniżyć stawkę amortyzacyjną dla tego środka trwałego? ...»

 • Jak rozliczyć w pkpir zwrot dotacji otrzymanej na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  2021-01-25

  W styczniu 2021 r. musiałem zwrócić dotację, którą we wrześniu 2020 r. otrzymałem z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Nabyłem z tych środków komputer oraz maszynę do produkcji wafli. Wydatek na komputer zaliczyłem bezpośrednio do kosztów. Od maszyny dokonałem jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, ale nie zaliczałem go do kosztów. Jak powinienem rozliczyć zwrot takiej dotacji? Czy powinienem skorygować koszty o wydatek na zakup komputera, który opłaciłem z dotacji? Co z odpisem amortyzacyjnym od maszyny do produkcji wafli? ...»

 • Czy otrzymana refundacja reklamacji jest przychodem spółki

  2021-01-22

  W związku z reklamacją spółka na własny koszt dostarczyła klientowi nowy wolny od wad towar. Za wadliwość towarów w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności spółka, gdyż wada powstała na etapie produkcji towaru u dostawcy. Mając na uwadze dobry wizerunek firmy i chęć pozasądowego ugodowego porozumienia się, tudzież utrzymania dobrych relacji handlowych z klientem zarząd spółki podjął decyzję o wypłacie odszkodowania na rzecz klienta. W drodze negocjacji ustalono, że dostawca zwróci spółce część wypłaconego klientowi odszkodowania. Poziom partycypacji dostawcy został ustalony na 50% kwoty odszkodowania. Czy wartość zwróconego odszkodowania stanowi w spółce przychód podatkowy? ...»

 • Jak rozliczać ulgę dla młodych w 2021 r.

  2021-01-22

  Ze stosowaniem ulgi dla młodych podatnicy i płatnicy oswajają się od 1 sierpnia 2019 r. Choć niewątpliwie jest ona dla nich obecnie mniej kłopotliwa w stosowaniu niż na początku obowiązywania nowych regulacji, nie należy w tym zakresie polegać jedynie na zdobytym już doświadczeniu. Od 1 stycznia 2021 r. zmienił się bowiem katalog przychodów, które podlegają temu zwolnieniu. ...»

 • Jak rozliczyć otrzymanie majątku w związku z likwidacją spółki zależnej

  2021-01-22

  Spółka X otrzymała majątek w związku z likwidacją spółki zależnej Y, w której spółka X posiadała 100% udziału. Jak ustalić koszt nabycia udziałów w spółce Y, jeżeli zostały one objęte w drodze konwersji wierzytelności własnych i spółka X nie rozpoznała kosztów podatkowych z tytułu nabycia tych udziałów? ...»

 • Czy trzeba skorygować PIT-11, gdy nie uwzględniono ulgi dla młodych

  2021-01-21

  Przekazaliśmy pracownikowi PIT-11 za 2020 r. Pracownik zwrócił nam uwagę, że w trakcie roku nieprawidłowo pobieraliśmy zaliczki na podatek - nie uwzględniono ulgi dla młodych. PIT-11 został już przesłany do urzędu skarbowego. Pracownik żąda korekty. Czy mamy obowiązek jej dokonać? ...»

Tematy tygodnia

Zmiany 2021. Kiedy spółka komandytowa, która stanie się podatnikiem CIT, musi sporządzić sprawozdanie finansowe

2021-01-25

Spółka komandytowa, która uzyska status podatnika CIT od 1 maja 2021 r., nie musi sporządzać sprawozdania finansowego, na dzień poprzedzający zmianę statusu podatkowego, w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe powinna sporządzić na dzień poprzedzający zamknięcie roku obrotowego. Kwestię tę wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

...»

Wszystkie tematy ...»