Niedziela, 24.01.2021

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Naliczanie wpłat do PPK i ustalanie przychodu z tego tytułu

  2021-01-05

  Umowę o zarządzanie PPK i umowę o prowadzenie PPK podpisaliśmy w grudniu 2020 r. Wynagrodzenia w naszej firmie wypłacamy 5 dnia następnego miesiąca (pracownicy) i 15 dnia następnego miesiąca (zleceniobiorcy), więc w tych terminach dokonamy pierwszych obliczeń z tytułu wpłat na PPK. Oprócz wynagrodzeń nasi pracownicy i zleceniobiorcy otrzymują świadczenie w naturze w postaci abonamentu medycznego, który finansujemy w całości. Czy od tego świadczenia również powinniśmy naliczyć wpłatę na PPK? Kiedy u pracowników i zleceniobiorców powstanie przychód z tytułu wpłaty na PPK, które finansujemy jako podmiot zatrudniający? ...»

 • Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w przypadku utraty premii regulaminowej

  2021-01-05

  Jeden z naszych pracowników, zatrudniony od 1 grudnia 2020 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 2300 zł i stałej premii regulaminowej w kwocie 500 zł. Zgodnie z regulaminem premiowania pracownik: traci premię w całości za okresy pobierania zasiłków, jeżeli niezdolność do pracy trwa powyżej 5 dni,zachowuje prawo do premii, gdy niezdolność do pracy z przyczyn usprawiedliwionych trwa do 5 dni. W grudniu 2020 r. pracownik utracił prawo do całej premii, ponieważ w tym miesiącu chorował przez 6 dni. Osoba ta ma wymagany okres wyczekiwania. Z jakiej podstawy wymiaru powinniśmy obliczyć należne mu wynagrodzenie chorobowe za grudzień 2020 r.? Czy premię uzupełniamy do pełnej kwoty, tj. 500 zł, czy tylko podwyższamy do minimalnego wynagrodzenia? ...»

 • Jakie są konsekwencje niezłożenia JPK z powodów technicznych

  2021-01-05

  W związku z awarią komputera nie zdołałem wysłać plików JPK_VAT klientów w terminie. Nowy komputer będę miał dopiero na początku przyszłego miesiąca. Do tego trzeba doliczyć kilka dni na odzyskanie danych niezbędnych do przygotowania pliku. Jakie konsekwencje wiążą się z niewysłaniem pliku JPK_VAT? Czy w takiej sytuacji mogę złożyć czynny żal? ...»

 • Kiedy stosować oznaczenia „TP” transakcji powiązanych w ewidencji VAT

  2021-01-05

  Klient mojego biura rachunkowego prowadzi działalność gospodarczą (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), nazwijmy ją firmą A. Jednocześnie jest zatrudniony na umowę o pracę (jako dyrektor oddziału) w firmie B. Firmę B również prowadzi osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Czy transakcje sprzedaży i zakupu między firmami A i B trzeba wykazywać na JPK_V7M jako transakcje powiązane i oznaczać kodem „TP”? Dodam, że właściciele firmy A i B nie są ze sobą w żaden sposób spokrewnieni ani spowinowaceni. Firmy A i B handlują podobnymi lub nawet takimi samymi towarami, właściciele firm A i B wspólnie ustalają ceny produktów, marżę na poszczególnych towarach. Właściciel firmy A nie ma uprawnień do reprezentowania firmy B, nie może podpisywać dokumentów w imieniu firmy B. ...»

 • Pracownik na kwarantannie – odpowiedzi na pytania z praktyki

  2021-01-04

  Kwarantanna polega na odosobnieniu osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się choroby niebezpiecznej i wysoce zakaźnej, do jakiej zaliczany jest COVID-19. Za okres kwarantanny pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy w wysokości 80% wynagrodzenia. Jeśli pracownik podczas kwarantanny pracował zdalnie, wówczas przysługuje mu wynagrodzenie za pracę. ...»

 • Czy podatnik ma prawo do odsetek, jeżeli popełnił błąd i określił kwotę zwrotu w zawyżonej wysokości

  2021-01-04

  US dokonał po terminie zwrotu kwoty podatku od towarów i usług. Odmówiono wypłaty odsetek w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej, ponieważ kwota podatku do zwrotu nie była tożsama z deklarowaną przez podatnika (określona została przez organ w niższej wysokości decyzją). Czy organ ma rację? ...»

 • Czy można skorzystać z ulgi na zakup rezerwowej kasy online

  2021-01-04

  Korzystam ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT (tzw. zwolnienie podmiotowe). Świadczę usługi kosmetyczne i kosmetologiczne. Jestem zobowiązana do wymiany stosowanych kas z elektronicznym zapisem kopii na kasy online. Czy przysługuje mi ulga na zakup kasy fiskalnej online, która będzie używana jako kasa rezerwowa? Czy mogę zakupić kasy online przed terminem i skorzystać z ulgi czy z ulgi mogę skorzystać dopiero w lipcu 2021 r.? ...»

 • Czy wypadek pracownika w drodze do miejsca wykonywania pracy zdalnej jest wypadkiem w drodze do pracy

  2020-12-31

  Pracownik na podstawie pisemnego polecenia pracodawcy wykonuje pracę w trybie zdalnym ze swojej działki rekreacyjnej, która znajduje się 20 km poza miejscem jego zamieszkania. W drodze z domu na działkę, gdzie pracownik miał tego dnia wykonywać pracę zdalną, doszło do wypadku samochodowego, w którym został on poszkodowany. Czy zdarzenie to należy potraktować jako wypadek w drodze do pracy, w sytuacji gdy pracownik jako miejsce pracy w umowie o pracę ma wskazaną siedzibę firmy? ...»

 • Czy można cofnąć zezwolenie na pracę cudzoziemca na skutek przestoju spowodowanego pandemią

  2020-12-31

  Klient naszego biura rachunkowego zatrudnia obywatela Ukrainy w ramach umowy zlecenia, na podstawie zezwolenia na pracę. Obecnie branża klienta ma przestój i cudzoziemiec ten w ogóle nie pracował w grudniu 2020 r. Jednak nadal jest zgłoszony do ZUS i gdy tylko branża ruszy, ponownie będzie wykonywał swoje obowiązki. Czy w związku z sytuacją pandemiczną i niewykonywaniem zlecenia (deklaracja ZUS 0) zezwolenie na pracę tego cudzoziemca może zostać cofnięte? ...»

 • Czy spółka ma obowiązek wystawić fakturę do paragonu zawierającego NIP nabywcy

  2020-12-31

  Spółka prowadzi sklep z artykułami biurowymi. Za pomocą kasy online fiskalizuje sprzedaż dokonywaną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności, ale także na rzecz firm. Dla firm spółka wystawia fakturę jedynie w sytuacji, gdy na paragonie fiskalnym znajduje się numer NIP nabywcy. Czy spółka może uznać, iż wystawiony paragon z NIP-em stanowi fakturę (tzw. uproszczoną) w sytuacji, gdy kwota należna z tytułu sprzedaży towarów i usług nie przekracza kwoty 450 zł (100 euro)? Czy spółka ma obowiązek wystawić fakturę do takiego paragonu, gdy klient zwróci się z żądaniem otrzymania „standardowej” faktury? ...»

Tematy tygodnia

1 lutego 2021 r. upływa termin na złożenie ZUS IWA za 2020 r.

2021-01-18

Płatnicy składek, którzy zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób w poprzednim roku kalendarzowym, muszą złożyć do ZUS „Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe” ZUS IWA. Składa się ją w formie papierowej albo elektronicznej. Wybór formy jest uzależniony od tego, w jaki sposób płatnik składek przekazuje do ZUS pozostałe dokumenty ubezpieczeniowe.

...»

Wszystkie tematy ...»