Poniedziałek, 27.05.2019

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Czy osoba zajmująca stanowisko inspektora ochrony danych może być jednocześnie członkiem komisji socjalnej

  2019-05-09

  Pracodawca zamierza wyznaczyć na inspektora ochrony danych (IOD) pracownika, który jest członkiem komisji socjalnej w naszym zakładzie pracy. W ocenie administratora ma on odpowiednie kwalifikacje, by pełnić tę funkcję. Obawia się jednak, czy takie rozwiązanie nie będzie prowadziło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Czy zatem osoba będąca członkiem komisji socjalnej może być jednocześnie IOD? ...»

 • Jak ująć w księgach rachunkowych fakturę za spotkanie biznesowe w restauracji

  2019-05-09

  Jednostka zakupiła usługę gastronomiczną (spotkanie biznesowe w restauracji). W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych otrzymaną fakturę? Jak zaksięgować VAT, którego nie możemy odliczyć? ...»

 • Jak ustalić podstawę wymiaru składek dla zleceniobiorcy delegowanego za granicę

  2019-05-09

  W związku z rozpoczęciem budowy osiedla mieszkaniowego nasza firma planuje wysłać do pracy we Francji 20 zleceniobiorców. Zleceniobiorcy posiadają dokument A1, potwierdzający podleganie ubezpieczeniom społecznym w Polsce w okresie wykonywania pracy we Francji. Miesięczne wynagrodzenie zleceniobiorcy wyniesie 7500 zł po przeliczeniu z euro na złotówki. Czy cała kwota wynagrodzenia będzie oskładkowana? ...»

 • Jaki jest limit zwolnienia z kasy fiskalnej w przypadku wznowienia działalności

  2019-05-09

  Przedsiębiorca (osoba fizyczna) prowadził działalność gospodarczą od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2016 r. W tym okresie dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jednak ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu był zwolniony podmiotowo z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, więc nie posiadał kasy fiskalnej. Od 1 maja 2019 r. przedsiębiorca ponownie otworzył działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, z tym samym numerem NIP i REGON. Obecnie przedsiębiorca także prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Czy w 2019 r. w otwartej ponownie działalności gospodarczej przedsiębiorcę obowiązuje pełen limit obrotu uprawniający do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku stosowania kasy fiskalnej, tj. 20 000 zł, czy też limit ten powinien być obliczony proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności gospodarczej w 2019 r. (czyli w przeliczeniu na okres od 1 maja do 31 grudnia 2019 r.)? ...»

 • W jaki sposób ustalać koszty uzyskania przychodów, gdy wynagrodzenie członka zarządu jest wypłacane kwartalnie lub raz na rok

  2019-05-08

  Czy jeśli wypłata wynagrodzenia członkowi zarządu pełniącemu swoją funkcję na podstawie powołania jest ustalona np. raz w roku albo w płatnościach kwartalnych, to koszty uzyskania przychodu przyjmujemy tylko z miesiąca wypłaty, czyli 111,25 zł, czy możemy przyjąć odpowiednio 12 x 111,25 zł (dla wynagrodzenia rocznego) i 3 x 111,25 zł (dla wynagrodzenia kwartalnego)? Czy pobrany podatek należy wpisywać do PIT-4R czy PIT-8AR? ...»

 • Czy z należnych za delegacje diet można potrącać należności alimentacyjne

  2019-05-08

  Prowadzę firmę transportową, w której zatrudniam na podstawie umowy o pracę kilku kierowców. Jednemu z nich, na mocy otrzymanego od komornika tytułu wykonawczego, od kilku miesięcy potrącam z pensji zaległe alimenty. Czy egzekucji świadczeń alimentacyjnych podlegać powinny również należności wypłacane tytułem odbytych przez pracowników podróży służbowych? ...»

 • Czy biuro rachunkowe prowadzące tylko pkpir i ryczałt musi mieć OC

  2019-05-08

  Prowadzę biuro rachunkowe. Świadczymy usługi w zakresie ewidencjonowania przychodów i kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ewidencje ryczałtowe. Sporządzamy zeznania roczne, deklaracje VAT, listy płac i rachunki dla umów cywilno-prawnych wraz z dokumentami składanymi w ZUS. Czy mam obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej? ...»

 • Czy obywatele Ukrainy posiadający długi okres zatrudnienia w swoim kraju nabywają prawo do zasiłku chorobowego w Polsce

  2019-05-07

  Pod koniec marca 2019 r. zatrudniliśmy kilku obywateli Ukrainy na podstawie umów zlecenia. Osoby te przystąpiły do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Po przepracowaniu kilku dni jedna z tych osób zachorowała. Czy będzie jej przysługiwał zasiłek chorobowy, jeżeli przedstawiła dokumenty potwierdzające ponad 15-letni okres zatrudnienia w swoim kraju? ...»

 • Jak długi okres rozliczeniowy można zastosować w przypadku pracownika zatrudnionego przy dozorze urządzeń

  2019-05-07

  Pracownik będzie pracował przy dozorze urządzeń w zakładzie produkcyjnym. Jak długi okres rozliczeniowy można zastosować w jego przypadku? Czy może to być 12 miesięcy? ...»

 • Czy dochody z nieodpłatnego świadczenia mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego

  2019-05-07

  Celem statutowym Fundacji jest ochrona środowiska. Z tego powodu Fundacja korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 9 updop. Czy zwolnienie to obejmuje również dochód powstały z przychodów z nieodpłatnych świadczeń (np. przychód z nieodpłatnego udostępnienia fundacji lokalu na siedzibę)? ...»

Tematy tygodnia

Kasy online – zasady ewidencjonowania według nowych przepisów

2019-05-27

Od 1 maja 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących. Zostało ono wydane w związku z wprowadzeniem kas online. Mają one stopniowo zastępować dotychczas stosowane kasy - z papierowym i elektronicznym zapisem kopii. W artykule przedstawiamy regulacje nowego rozporządzenia określającego m.in. sposób prowadzenia ewidencji, terminy zgłoszeń kas czy też terminy obowiązkowych przeglądów technicznych. Zwrócimy także szczególną uwagę na obowiązki podatników rejestrujących sprzedaż w kasach fiskalnych.

...»

Wszystkie tematy ...»