Czwartek, 28.01.2021

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Czy można usprawiedliwić nieobecność pracownika przebywającego na kwarantannie, jeśli w systemie informatycznym ZUS nie ma o tym informacji

  2021-01-07

  Pracownik przebywa na kwarantannie. Jednak w systemie ZUS pracodawca nie może znaleźć na ten temat żadnej informacji. Czy w tej sytuacji można usprawiedliwić nieobecność pracownika? ...»

 • Czy sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym podlega PIT

  2021-01-07

  Pod koniec 2020 r. klientka mojego biura rachunkowego - osoba nieprowadząca działalności gospodarczej - sprzedała spółdzielcze własnościowe prawo do miejsca postojowego usytuowanego w garażu wielostanowiskowym, wolnostojącym. Prawo to nie jest powiązane z żadną nieruchomością posiadaną przez klientkę. Nabycie tego miejsca postojowego miało miejsce 15 lat temu. Czy przychód ze sprzedaży tego prawa podlega PIT? ...»

 • Rekompensowanie pracownikowi kosztów świadczenia pracy zdalnej

  2021-01-06

  Kwestia rekompensowania przez pracodawcę pracownikowi kosztów ponoszonych przez niego w związku z pracą zdalną (także tą świadczoną w trakcie kwarantanny lub izolacji domowej) nie jest regulowana przez przepisy. Należy przyjąć, że taka rekompensata zatrudnionemu przysługuje. Powinna ona przybrać formę ekwiwalentu, przy obliczaniu którego należy kierować się przede wszystkim normami zużycia materiałów czy sprzętu oraz ich cenami rynkowymi. Zaleca się, aby kwestię rekompensaty uregulować w dodatkowej umowie. ...»

 • Czy działkę będącą środkiem trwałym można podzielić na mniejsze części?

  2021-01-06

  Firma ma działkę, która jest ujęta jako środek trwały. Rozważamy opcję jej podziału na części i stopniowej sprzedaży. Czy środek trwały (w tym przypadku grunt) może zostać podzielony? ...»

 • Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy najmie lokalu użytkowego?

  2021-01-06

  Podatnik wynajmuje lokal użytkowy. Ponieważ pierwszy raz prowadzi taką działalność, spóźnił się z wystawieniem faktury. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy takim najmie? ...»

 • Czy zakup pompy ciepła można rozliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej

  2021-01-06

  Do prowadzonego przeze mnie biura rachunkowego zgłosił się klient - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Klient uzyskuje przychody wyłącznie ze stosunku pracy. Jest właścicielem domu (budynku jednorodzinnego mieszkalnego). W celu modernizacji systemu grzewczego w 2020 r. podjął decyzję o kupnie i montażu pompy ciepła. Faktura dokumentująca zakup i montaż pompy ciepła została wystawiona na kwotę 32 000 zł (w tym VAT). W 2020 r. faktura została przez mojego klienta zapłacona. Czy w zeznaniu za 2020 r. może on skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej? ...»

 • Naliczanie wpłat do PPK i ustalanie przychodu z tego tytułu

  2021-01-05

  Umowę o zarządzanie PPK i umowę o prowadzenie PPK podpisaliśmy w grudniu 2020 r. Wynagrodzenia w naszej firmie wypłacamy 5 dnia następnego miesiąca (pracownicy) i 15 dnia następnego miesiąca (zleceniobiorcy), więc w tych terminach dokonamy pierwszych obliczeń z tytułu wpłat na PPK. Oprócz wynagrodzeń nasi pracownicy i zleceniobiorcy otrzymują świadczenie w naturze w postaci abonamentu medycznego, który finansujemy w całości. Czy od tego świadczenia również powinniśmy naliczyć wpłatę na PPK? Kiedy u pracowników i zleceniobiorców powstanie przychód z tytułu wpłaty na PPK, które finansujemy jako podmiot zatrudniający? ...»

 • Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w przypadku utraty premii regulaminowej

  2021-01-05

  Jeden z naszych pracowników, zatrudniony od 1 grudnia 2020 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 2300 zł i stałej premii regulaminowej w kwocie 500 zł. Zgodnie z regulaminem premiowania pracownik: traci premię w całości za okresy pobierania zasiłków, jeżeli niezdolność do pracy trwa powyżej 5 dni,zachowuje prawo do premii, gdy niezdolność do pracy z przyczyn usprawiedliwionych trwa do 5 dni. W grudniu 2020 r. pracownik utracił prawo do całej premii, ponieważ w tym miesiącu chorował przez 6 dni. Osoba ta ma wymagany okres wyczekiwania. Z jakiej podstawy wymiaru powinniśmy obliczyć należne mu wynagrodzenie chorobowe za grudzień 2020 r.? Czy premię uzupełniamy do pełnej kwoty, tj. 500 zł, czy tylko podwyższamy do minimalnego wynagrodzenia? ...»

 • Jakie są konsekwencje niezłożenia JPK z powodów technicznych

  2021-01-05

  W związku z awarią komputera nie zdołałem wysłać plików JPK_VAT klientów w terminie. Nowy komputer będę miał dopiero na początku przyszłego miesiąca. Do tego trzeba doliczyć kilka dni na odzyskanie danych niezbędnych do przygotowania pliku. Jakie konsekwencje wiążą się z niewysłaniem pliku JPK_VAT? Czy w takiej sytuacji mogę złożyć czynny żal? ...»

 • Kiedy stosować oznaczenia „TP” transakcji powiązanych w ewidencji VAT

  2021-01-05

  Klient mojego biura rachunkowego prowadzi działalność gospodarczą (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), nazwijmy ją firmą A. Jednocześnie jest zatrudniony na umowę o pracę (jako dyrektor oddziału) w firmie B. Firmę B również prowadzi osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Czy transakcje sprzedaży i zakupu między firmami A i B trzeba wykazywać na JPK_V7M jako transakcje powiązane i oznaczać kodem „TP”? Dodam, że właściciele firmy A i B nie są ze sobą w żaden sposób spokrewnieni ani spowinowaceni. Firmy A i B handlują podobnymi lub nawet takimi samymi towarami, właściciele firm A i B wspólnie ustalają ceny produktów, marżę na poszczególnych towarach. Właściciel firmy A nie ma uprawnień do reprezentowania firmy B, nie może podpisywać dokumentów w imieniu firmy B. ...»

Tematy tygodnia

Zmiany 2021. Kiedy spółka komandytowa, która stanie się podatnikiem CIT, musi sporządzić sprawozdanie finansowe

2021-01-25

Spółka komandytowa, która uzyska status podatnika CIT od 1 maja 2021 r., nie musi sporządzać sprawozdania finansowego, na dzień poprzedzający zmianę statusu podatkowego, w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe powinna sporządzić na dzień poprzedzający zamknięcie roku obrotowego. Kwestię tę wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

...»

Wszystkie tematy ...»