Sobota, 23.03.2019

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Europejski Urząd ds. Pracy będzie chronił pracowników

  2019-03-22

  W ostatnim dziesięcioleciu liczba obywateli Unii Europejskiej mieszkających lub pracujących w innym państwie członkowskim wzrosła prawie dwukrotnie – do 17 mln w 2017 roku. Odpowiedzią na rosnącą mobilność Europejczyków ma być Europejski Urząd ds. Pracy – nowa agencja unijna, która będzie stać na straży przestrzegania przepisów regulujących mobilność pracowników i chronić ich przed nadużyciami. Nowy eurourząd będzie również źródłem informacji dla obywateli i przedsiębiorców oraz pomoże w rozstrzyganiu sporów transgranicznych, np. w przypadku restrukturyzacji firm, które działają w kilku państwach członkowskich UE. ...»

 • MF wyda objaśnienia w sprawie daniny solidarnościowej

  2019-03-22

  Podatnicy w najbliższym czasie będą mogli zapoznać się z objaśnieniami Ministerstwa Finansów na temat nowych przepisów dotyczących daniny solidarnościowej obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. W Ministerstwie Finansów trwają konsultacje podatkowe w tej sprawie. ...»

 • Czarna Księga niedozwolonych praktyk dotyczących delegowania pracowników

  2019-03-22

  MPiT zachęca przedsiębiorców do zgłaszania wszelkich barier napotkanych na rynkach innych państw członkowskich. Szczególnie dotyczy to delegowania pracowników. Skargi te posłużą do opracowania Czarnej Księgi dot. bezprawnych praktyk utrudniających delegowanie pracowników. A także innych barier i ograniczeń, które utrudniają korzystanie ze wszystkich czterech swobód rynku wewnętrznego: przepływu towarów, osób, usług i kapitału. Czarna Księga zostanie przygotowana we współpracy ze stowarzyszeniem Inicjatywa Mobilności Pracy. Informacje o bezprawnych praktykach można zgłaszać na adres: SekretariatDSE@mpit.gov.pl. MPiT zapewnia pełną anonimowość danych firmy. ...»

 • Uwaga na fałszywe strony do składania e-PIT-ów

  2019-03-22

  Resort Finansów ostrzega przed fałszywymi stronami do składania e-PIT-ów. ...»

 • Co się zmieni w programie „Rodzina 500+”

  2019-03-21

  500 zł na każde dziecko – to największa zmiana w programie „Rodzina 500+”, ale niejedyna. ...»

 • Jednoosobowa firma też musi wysyłać e-sprawozdanie

  2019-03-21

  Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i prowadzące księgi rachunkowe, tak jak np. spółki handlowe, mają obowiązek przygotowania sprawozdania finansowego w wersji elektronicznej. ...»

 • Wysokość składki wypadkowej od 1 kwietnia

  2019-03-21

  W nowym okresie składkowym, rozpoczynającym się od 1 kwietnia 2019 r., stopa procentowa składki wypadkowej dla przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż dziewięciu ubezpieczonych nadal wynosi 1,67%. Pozostałe stopy procentowe składki wypadkowej ustalone dla poszczególnych grup działalności według PKD także nie uległy zmianie. Jednak płatnicy składek, którym ZUS nie ustali stopy procentowej składki wypadkowej, będą musieli tę wysokość ustalić samodzielnie. ...»

 • Pracodawcy krytykują zmiany w ustawie o PPK

  2019-03-21

  Nowelizacja ustawy o pracowniczych planach kapitałowych powinna służyć poprawieniu budzących wątpliwości przepisów, które negatywnie wpływają na proces wdrażania programu, a nie wprowadzaniu rozwiązań, zmieniających w istotny sposób jego funkcjonowanie dla pracodawców. Wyłączenie zastosowania tzw. limitu 30-krotności podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe to złe rozwiązanie. Tryb prac nad nowelizacją ustawy narusza zasady konsultacji z partnerami społecznymi - uważa Konfederacja Lewiatan. ...»

 • Profesjonalny zarząd w spółce partnerskiej

  2019-03-20

  Od 1 marca 2019 r. obowiązują zmiany w kodeksie spółek handlowych, które mają za zadanie poprawić sytuację prawną spółek, członków zarządu, wspólników, a także wierzycieli spółek handlowych. ...»

 • Pakiet Przyjazne Prawo – ponad 70 punktowych ułatwień dla biznesu

  2019-03-20

  Wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie, by wzmocnić pozycję polskich portów w konkurencji z zagranicznymi; prawo do błędu przez pierwszy rok działalności dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców; ochrona konsumencka, czyli m.in. prawo do reklamacji, dla przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG; ułatwienia dla rzemiosła - umożliwienie zakładania spółek, bez utraty statusu rzemieślnika – to niektóre założenia Pakietu Przyjazne Prawo (PPP). Przygotowany przez MPiT Pakiet w tym tygodniu trafi do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych. ...»

Tematy tygodnia

Jakich odszkodowań od pracodawcy może żądać pracownik

2019-03-18

W pewnych sytuacjach pracownikom, przysługuje od pracodawcy finansowa rekompensata w postaci odszkodowań. Są one należne m.in. w związku z nieprzestrzeganiem przez pracodawcę przepisów prawa lub niewywiązaniem się ze spoczywających na nim obowiązków. Trzeba je wypłacać także np. w razie skrócenia okresu wypowiedzenia bądź z tytułu zakazu konkurencji.

...»

Wszystkie tematy ...»