Sobota, 05.12.2020

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Kiedy należy opodatkować nieodpłatne świadczenia – najnowsza wykładnia organów podatkowych

  2016-05-17

  W efekcie wyroków sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. K 7/13) organy podatkowe zmieniły sposób interpretowania przepisów o nieodpłatnych świadczeniach. Obecnie domagają się pobrania podatku dochodowego od bonusu pracowniczego przede wszystkim wtedy, gdy jego przyznania nie można uzasadnić potencjalną korzyścią dla pracodawcy (np. efektywniejszym wykonaniem zadania przez pracownika). Podatku nie należy pobierać, gdy wartości nieodpłatnego świadczenia nie można przypisać konkretnemu pracownikowi. Organy podatkowe odeszły bowiem od ryczałtowego rozliczania tego rodzaju świadczeń. ...»

 • Zasady opodatkowania umów wykorzystywanych w obrocie cywilnoprawnym

  2016-04-14

  Obrót gospodarczy oparty jest na różnego rodzaju kontraktach/umowach o charakterze cywilnoprawnym, wykorzystywanych nie tylko w relacji przedsiębiorca–kontrahent/klient, ale także w stosunkach wewnętrznych firmy, bądź to na linii pracodawca–pracownik, bądź w kwestiach dotyczących majątku przedsiębiorstwa czy finansów firmy. Większość umów wywołuje określone skutki podatkowe na tle regulacji ustaw dotyczących podatku dochodowego, podatku od czynności cywilnoprawnych czy podatku od towarów i usług i/lub akcyzy. Niektóre z nich podlegają także tzw. oskładkowaniu. ...»

 • Zakup nieruchomości jako warunek skorzystania z ulgi

  2016-04-13

  ...»

 • Czy zapomoga z ZFŚS otrzymana w związku z chorobą dziecka jest przychodem pracownika

  2016-04-13

  ...»

 • Zmiany w deklaracjach CIT

  2016-04-12

  4 marca 2016 r. Ministerstwo Finansów opublikowało nowe wzory zeznań rocznych składanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Wprowadzono także nowy załącznik do zeznań rocznych (CIT-BR). Z nowymi formularzami powinni zaznajomić się przede wszystkim ci przedsiębiorcy, którzy zamierzają skorzystać z nowo wprowadzonej ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Zmienione formularze mają zastosowanie do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od 1 stycznia 2016 r. Tym samym zmienione formularze byłyby składane pierwszy raz w rozliczeniu za 2016 r. Podatnicy pdop mający zatem rok podatkowy odpowiadający kalendarzowemu po raz pierwszy musieliby je złożyć do końca marca 2017 r. ...»

 • Rozliczenie roczne PIT za 2015 r.

  2016-04-12

  Zeznania podatkowe PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 należy składać do 30 kwietnia, a PIT-28 do 31 stycznia1, roku następującego po roku podatkowym, za który dokonywane jest rozliczenie.Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej PIT) płaci się w przypadku: uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. ...»

 • Które wydatki na zaniechane inwestycje mogą być zaliczane do kosztów podatkowych

  2012-06-12

  Spółka poniosła koszty związane z opracowaniem własnego programu kadrowego. Wydatki z tym związane nie były zaliczane do podatkowych kosztów uzyskania przychodów. Obecnie spółka zdecydowała się zaniechać opracowywania przedmiotowego programu i zakupić gotowy program od zewnętrznego dostawcy. Czy koszt zaniechanej inwestycji może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów? ...»

 • Kiedy Centrum Szkoleniowe prowadzone przez uczelnię może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego

  2012-06-07

  W uczelni została wyodrębniona organizacyjnie i finansowo jednostka pod nazwą Centrum Szkoleniowe, niemająca osobowości prawnej, świadcząca usługi szkoleniowe. Zgodnie ze statutem uczelni przychody z działalności gospodarczej przedmiotowej jednostki zaliczane są do przychodów uczelni i wykorzystywane na jej wszelkie potrzeby. Czy dochód osiągnięty z tytułu działalności Centrum Szkoleniowego będzie podlegał zwolnieniu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 45 updop? ...»

 • Czy diety i nagrody wypłacane członkom zarządu przez spółdzielnię kółek rolniczych stanowią koszty podatkowe

  2012-03-23

  Spółdzielnia kółek rolniczych działa jako osoba prawna na podstawie wpisu do KRS. Członkami spółdzielni jest osiem kółek rolniczych (osób prawnych) działających na terenie gminy. Członków w postaci osób fizycznych spółdzielnia nie zrzesza.W spółdzielni – zgodnie ze statutem – funkcjonuje trzyosobowy zarząd. W jego skład wchodzi prezes zatrudniony na podstawie umowy o pracę oraz dwóch tzw. społecznych członków zarządu niezwiązanych ze spółdzielnią umową o pracę ani żadną inną umową (np. kontraktem). Wszystkie te trzy osoby są wpisane w KRS jako równoprawni członkowie zarządu.Statut spółdzielni przewiduje, że posiedzenia zarządu powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Wszyscy członkowie zarządu biorą udział w tych posiedzeniach na wezwanie prezesa zarządu i z tego tytułu otrzymują jednorazowe wynagrodzenie w postaci tzw. diety (w kwocie 201 zł brutto). Czy diety wypłacane nieetatowym członkom zarządu z tytułu udziału w posiedzeniach stanowią zgodnie z updop koszty uzyskania przychodów?Ponadto w nieregularnych odstępach czasu – 3 lub 4 razy w roku – rada nadzorcza przyznaje członkom zarządu nagrody za dobre wyniki finansowe oraz ponoszoną przez zarząd odpowiedzialność (niewspółmierną do osiąganych przychodów z diet). Wysokość tych nagród jest różna dla poszczególnych członków zarządu i waha się od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Czy nagrody takie stanowią zgodnie z updop koszty uzyskania przychodów? ...»

 • Nakłady na wynajmowaną nieruchomość

  2012-03-21

  Wartość niezamortyzowanych nakładów na obcy środek trwały może być kosztem uzyskania przychodów – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 lutego 2012 r. (sygn. akt II FSK 1452/10). ...»

Tematy tygodnia

Jak ustalić płatnika zasiłków na 2021 r.

2020-11-30

O tym, kto będzie płatnikiem zasiłków w 2021 r., decyduje liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego (obowiązkowego lub dobrowolnego) na 30 listopada 2020 r. Jeżeli liczba osób zgłoszonych do tego ubezpieczenia przekroczy 20 osób, płatnik zostanie zobowiązany do ustalania wysokości i wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych w 2021 r. Mniejsza liczba osób ubezpieczonych (20 lub mniej) na ten dzień spowoduje, że w kolejnym roku kalendarzowym zasiłki będzie wypłacał ZUS.

...»

Wszystkie tematy ...»