Czwartek, 28.01.2021

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Jakie są skutki uznania bankowych tytułów egzekucyjnych za niezgodne z Konstytucją

  2015-06-02

  Przepisy dotyczące bankowych tytułów egzekucyjnych (BTE) naruszają konstytucyjną zasadę równości wobec prawa. Tak uznał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 14 kwietnia 2015 r., sygn. akt P 45/12. Przepisy te umożliwiały bankom kierowanie wierzytelności do postępowania egzekucyjnego z pominięciem sądowego postępowania rozpoznawczego. Trybunał Konstytucyjny zadecydował co prawda, że przepisy o BTE (art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe) przestaną obowiązywać dopiero od 1 sierpnia 2016 r., ale już dziś wyrok TK wywiera wpływ na praktykę banków i sądów. Jest on zatem istotny dla wszystkich przedsiębiorców będących dłużnikami banków. ...»

 • Czy z tytułu udziału w imprezach finansowanych ze środków ZFŚS u pracowników powstają przychody

  2015-05-29

  Jak w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. rozwiązać sprawę opodatkowania finansowanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych takich przedsięwzięć, jak: spotkania integracyjne, spotkania wigilijne, kulig, ognisko itp.? Czy uwzględnienie w regulaminie ZFŚS zapisu „powyżej wymienione działania traktowane są jako świadczenia nieulgowe, organizowane na zasadzie powszechnej dostępności, bez stosowania kryterium socjalnego” – daje możliwość nieopodatkowywania przychodu pracowników uczestniczących w tych wydarzeniach? ...»

 • Zwrot wadium w przypadku podpisania umowy z podmiotem, który pierwotnie przegrał przetarg

  2015-05-29

  Wykonawca, który przegrał rywalizację o wygranie przetargu, ma prawo do niezwłocznego otrzymania zwrotu kwoty wadium. Jednak prawo to ulega wyłączeniu, jeśli na skutek okoliczności ów podmiot ostatecznie podpisze umowę na realizację zamówienia. Zwrot wadium powinien mieć wówczas miejsce jako zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Takie rozstrzygnięcie zapadło 16 lutego 2015 r. przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychu (sygn. akt VI GC 567/14). ...»

 • Dłuższy okres wypowiedzenia umowy o pracę nie wpływa na wysokość odszkodowania za jej wadliwe rozwiązanie

  2015-05-25

  Ustalony w umowie o pracę dłuższy okres wypowiedzenia niż wynikający z Kodeksu pracy nie przesądza automatycznie o wyższym odszkodowaniu dla pracownika w razie wadliwego wypowiedzenia umowy przez pracodawcę. Gdyby bowiem strony chciały wywołać taki skutek, musiałyby przewidzieć to w umowie o pracę (wyrok Sądu Najwyższego z 22 kwietnia 2015 r., II PK 176/14). ...»

 • Czy zwrot pracownikom kosztów wyżywienia w trakcie podróży służbowej ponad dietę jest ich przychodem – wyrok WSA

  2015-05-21

  Pracownik, któremu pracodawca zwraca koszty całodziennego wyżywienia w podróży służbowej ponad kwotę przysługującej mu diety, nie osiąga z tego tytułu przychodu ze stosunku pracy – wyrok WSA w Warszawie z 23 stycznia 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 1111/14. ...»

 • Jak zmieniło się zwolnienie z podatku od nieruchomości rodzinnych ogrodów działkowych

  2015-05-18

  Od 30 kwietnia 2015 r. do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzono pojęcie tzw. altany działkowej. Nowelizacja ma zapobiec opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości małych budynków stawianych w rodzinnych ogrodach działkowych. ...»

 • Samochód w firmie – rok po zmianach

  2015-05-18

  1 kwietnia 2014 r. zostały wprowadzone nowe zasady odliczania VAT od pojazdów samochodowych. Mimo że nowe przepisy w sprawie odliczania VAT od firmowych samochodów obowiązują już ponad rok, nadal wywołują wiele wątpliwości związanych z ich zastosowaniem. ...»

 • Ubezpieczenie w zagranicznej podróży służbowej nie jest przychodem pracownika – wyrok NSA

  2015-05-14

  Pracownik, któremu pracodawca wykupuje ubezpieczenie na czas zagranicznej podróży służbowej, nie uzyskuje z tego tytułu żadnego przychodu – wyrok NSA z 30 stycznia 2015 r., sygn. akt II FSK 3295/12. ...»

 • Kiedy napoje alkoholowe przeznaczone do produkcji wyrobów spożywczych podlegają zwolnieniu z akcyzy

  2015-05-14

  Zasady i wymogi korzystania ze zwolnienia z akcyzy napojów alkoholowych wykorzystywanych do wyprodukowania wyrobów spożywczych budzą wiele wątpliwości. Polskie przepisy w tym obszarze nadal zawierają wiele pułapek, które mogą być bardzo kosztowne dla producentów. Zgodność polskich przepisów z dyrektywą UE zakwestionował też Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w postanowieniu z 3 grudnia 2014 r. w sprawie C-313/14. ...»

 • Odpowiedzialność etatowego księgowego w spółce z o.o. za prowadzenie ksiąg rachunkowych

  2015-05-14

  Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdania finansowego wielokrotnie była przedmiotem wyroków sądów. W praktyce często budzi bowiem wątpliwości, kto w danym przypadku ponosi odpowiedzialność za wypełnianie lub nieprawidłowe wypełnianie obowiązków w zakresie rachunkowości. ...»

Tematy tygodnia

Zmiany 2021. Kiedy spółka komandytowa, która stanie się podatnikiem CIT, musi sporządzić sprawozdanie finansowe

2021-01-25

Spółka komandytowa, która uzyska status podatnika CIT od 1 maja 2021 r., nie musi sporządzać sprawozdania finansowego, na dzień poprzedzający zmianę statusu podatkowego, w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe powinna sporządzić na dzień poprzedzający zamknięcie roku obrotowego. Kwestię tę wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

...»

Wszystkie tematy ...»