Czwartek, 26.11.2020

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Odliczenie VAT od drogi dojazdowej do strefy przemysłowej

  2016-01-28

  Budowa dróg publicznych jest zadaniem własnym gminy także w przypadku dróg w strefie przemysłowej. Droga publiczna ze swej istoty zaspokaja potrzeby wspólnoty społecznej, a różnicowanie tego pojęcia ze względu na cel, dla którego droga powstała, nie znajduje żadnego uzasadnienia normatywnego. Budowa drogi publicznej należy zatem do sfery publicznej i nie może być traktowana jako realizacja działalności gospodarczej. ...»

 • Darowizny w podatkowej grupie kapitałowej są kosztem – wyrok NSA

  2016-01-19

  Darowizny w podatkowej grupie kapitałowej mogą być zaliczane do kosztów podatkowych darczyńcy. Wartość tych darowizn należy określić według wydatków na ich nabycie czy wytworzenie – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 października 2015 r., sygn. akt II FSK 2112/13. ...»

 • Czy można zaliczyć do kosztów wydatki na organizację konferencji dla kontrahentów – wyrok NSA

  2016-01-19

  Dla oceny, czy dana działalność stanowi reprezentację, czy też innego rodzaju działalność, konieczna jest analiza całokształtu okoliczności faktycznych konkretnej sprawy, zwłaszcza wobec braku ustawowej definicji tego terminu. Wydatków poniesionych na organizację konferencji dla kontrahentów w celu zapoznania ich z ofertą oraz zaprezentowania nowości nie można uznać za wydatki reprezentacyjne wyłączone z kosztów – wyrok NSA z 28 października 2015 r., sygn. akt II FSK 2141/13. ...»

 • UOKiK udostępnił bazę wyroków sądowych dotyczących spraw z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów

  2016-01-15

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) udostępnił na swojej stronie bazę wyroków sądowych, w których stroną był Prezes UOKiK. Baza może być przydatnym narzędziem dla wszystkich przedsiębiorców chcących zapoznać się ze stanowiskiem UOKiK i sądów w kwestiach takich, jak np. postępowania antymonopolowe, niedozwolone klauzule umowne czy naruszenia interesów konsumentów. ...»

 • Czy opłacenie zaległych składek ZUS za zleceniobiorcę stanowi jego dochód – wyrok NSA

  2016-01-12

  Płatnik składek ZUS, opłacając z własnych środków zaległe składki w części, w jakiej powinny być sfinansowane z wynagrodzenia zleceniobiorcy, nie dokonuje żadnego świadczenia na jego rzecz. Zleceniobiorca nie uzyskuje z tego tytułu przysporzenia majątkowego skutkującego powstaniem dochodu podlegającego opodatkowaniu PIT – wyrok NSA z 27 października 2015 r., sygn. akt II FSK 1891/13. ...»

 • Kiedy należy dokonać centralizacji rozliczeń VAT w gminach

  2016-01-08

  Centralizacja VAT w gminach została przesunięta na 1 stycznia 2017 r. ...»

 • Czy wymiana walut tradycyjnych na bitcoiny i odwrotnie podlega VAT

  2016-01-07

  Wymiana walut tradycyjnych na bitcoiny to świadczenie usług zwolnione z VAT. Potwierdził to TSUE w wyroku z 22 października 2015 r. w sprawie C-264/14. Orzeczenie to powoduje zmianę dotychczasowych zasad rozliczeń. Dokonujący obrotu bitcoinami będą się rozliczać w VAT na takich zasadach jak prowadzący kantory z tradycyjną walutą. ...»

 • Przegląd najnowszych orzeczeń w sprawach rozliczeń VAT

  2016-01-07

  Poniżej w tabeli przedstawiono najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie rozliczeń VAT. ...»

 • Czy poniesione przez pracodawcę koszty zakwaterowania pracownika mobilnego podlegają oskładkowaniu

  2016-01-05

  Wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracownika mobilnego stanowi przychód pracownika i tym samym wlicza się ją do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (uchwała Sądu Najwyższego z 10 grudnia 2015 r., sygn. akt III UZP 14/15). ...»

 • Czy podatnik VAT musi szczegółowo sprawdzać kontrahenta przed odliczeniem VAT

  2016-01-05

  Nie można odmówić podatnikowi prawa do odliczenia VAT tylko dlatego, że faktura została wystawiona przez podmiot formalnie nieistniejący, gdy nie ma możliwości ustalenia tożsamości rzeczywistego dostawcy towarów. Nabywca nie musi badać przed dostawą, czy dostawca dysponuje towarami i jest w stanie je dostarczyć oraz czy wywiązuje się z obowiązku złożenia deklaracji i zapłaty VAT. Tak uznał TSUE w wyroku z 22 października 2015 r. w sprawie C 277/14 (PPUH Stehcemp sp.j. /.../ przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi). ...»

Tematy tygodnia

Jak krok po kroku przeprowadzić rozwiązanie spółek wpisanych do KRS

2020-11-23

Jak przeprowadzić i zgłosić zakończenie działalności spółki zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)? Co trzeba zrobić przed złożeniem wniosku do KRS? Jakie są opłaty i jakie obowiązki ma spółka wobec ZUS czy urzędu skarbowego?

...»

Wszystkie tematy ...»