Czwartek, 26.11.2020

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • O jakich zmianach w ustalaniu kwoty zmniejszającej podatek zdecydował TK w najnowszym wyroku

  2015-11-20

  Kwota zmniejszająca podatek musi być uzależniona od sytuacji społeczno-gospodarczej państwa. Przepisy ustawy o pdof powinny przewidywać mechanizm jej korygowania, gwarantujący co najmniej minimum egzystencji – tak stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 28 października 2015 r. (K 21/14). W wyroku tym TK uznał za niekonstytucyjne przepisy dotyczące kwoty wolnej od podatku. ...»

 • Spółdzielnia może sprzedać mieszkanie, gdy lokator zalega z opłatami – wyrok TK

  2015-11-20

  Artykuł 1710 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest zgodny z Konstytucją. Na podstawie tego przepisu spółdzielnia ma prawo do wystąpienia z żądaniem sprzedaży lokalu w drodze licytacji – w przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą czynszu. Wyrok TK obowiązuje od 19 października 2015 r., czyli od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw. ...»

 • Przepisy o opłatach egzekucyjnych za dobrowolne opuszczenie lokalu niezgodne z Konstytucją

  2015-11-19

  Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 51 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji w zakresie, w jakim nie przewiduje odrębnej stawki opłaty stałej za opróżnienie lokalu mieszkalnego z rzeczy i osób, w sytuacji gdy dłużnik po wezwaniu przez komornika dobrowolnie wykonał obowiązek w wyznaczonym terminie, jest niezgodny z Konstytucją. Należy też przyjąć, że od dnia publikacji wyroku w Dzienniku Ustaw, czyli od 22 października 2015 r., zakwestionowany przepis nie może stanowić podstawy do naliczania opłaty egzekucyjnej w sytuacji dobrowolnego opuszczenia lokalu przez dłużnika. ...»

 • Czy uzasadnione jest roszczenie strażnika miejskiego o dopuszczenie go do pracy, gdy ciążą na nim zarzuty karne

  2015-11-13

  Roszczenie o dopuszczenie do pracy jest nieuzasadnione, gdy występuje z nim strażnik miejski zawieszony w pełnieniu obowiązków pracowniczych z powodu oskarżenia go o popełnienie przestępstwa (wyrok Sądu Najwyższego z 8 października 2015 r., sygn. akt I PK 313/14). ...»

 • Jak obciążyć najemcę kosztami opłaty za wywóz nieczystości

  2015-11-10

  Wynajmujący powinien wliczyć opłaty za wywóz nieczystości do podstawy opodatkowania usługi najmu. Nie może ich refakturować, gdyż w obecnym stanie prawnym najemca nie może dokonać wyboru firmy, która będzie mu wywoziła nieczystości. W wyroku NSA z 1 września 2015 r. (sygn. akt I FSK 1414/13) czytamy: ...»

 • TK: Przeniesienie środków z OFE do ZUS zgodne z konstytucją. Jedynie zakaz reklamy OFE niekonstytucyjny

  2015-11-04

  Jedynie zakaz reklamy Otwartych Funduszy Emerytalnych zawarty w zmianach ograniczających rolę OFE w systemie emerytalnym jest niezgodny z konstytucją – orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny. Pozostałe zaskarżone przepisy są z nią zgodne – uznał TK. ...»

 • Rewolucyjne zmiany rozliczeń VAT po wyroku TSUE

  2015-10-27

  29 września br. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał długo oczekiwany wyrok w sprawie dotyczącej traktowania gminnych jednostek budżetowych jak podatników VAT (C-276/14). Trybunał nie zgodził się ze stanowiskiem Ministra Finansów i uznał, że jednostki budżetowe nie są odrębnymi od gminy podatnikami VAT, a zatem ich obroty z działalności gospodarczej powinny być scalone w jednej deklaracji VAT gminy. Oznacza to rewolucyjne zmiany w rozliczeniach VAT samorządów. ...»

 • Zwolnienie z podatku rolnego tylko do 100 hektarów

  2015-10-27

  Jeżeli w wyniku nabycia gruntów powstanie nowe gospodarstwo mające ponad 100 ha albo dotychczasowe gospodarstwo przekroczy ten areał, to nie można zastosować zwolnienia z podatku rolnego – uznał WSA w Szczecinie. ...»

 • Czy przysługuje odprawa rentowa, jeżeli stosunek pracy z wyboru ustał z mocy prawa

  2015-10-26

  Odprawa rentowa przysługuje pracownikowi, którego stosunek pracy z wyboru ustał w związku z przejściem na rentę. Odprawa jest należna nawet wtedy, gdy do rozwiązania stosunku pracy z wyboru dochodzi z mocy prawa. Roszczenie o jej zapłatę staje się wymagalne w dniu przyznania renty (wyrok Sądu Najwyższego z 8 września 2015 r., sygn. akt I PK 297/14). ...»

 • Tylko faktura odzwierciedlająca rzeczywiste zdarzenie uprawnia do odliczenia VAT

  2015-10-21

  Podatnik VAT może skorzystać z prawa do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług przez innego podatnika wyłącznie w odniesieniu do podatku wynikającego z faktury VAT dokumentującej faktycznie zrealizowaną przez jej wystawcę czynność podlegającą opodatkowaniu tym podatkiem. Przy czym nie jest wystarczające, że podatnik w ogóle nabył towar wymieniony w fakturze, lecz istotne jest również, aby nabył go od wystawcy tej faktury. Realizacja prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest możliwa, gdy istnieje związek kwoty podatku naliczonego z nabyciem towarów i usług oraz znajduje to odzwierciedlenie w fakturze dokumentującej nabycie. Warunek, aby faktura VAT dokumentowała rzeczywisty obrót, zostaje spełniony wtedy, gdy dana faktura odzwierciedla zdarzenie gospodarcze dokonane między podmiotami wymienionymi na fakturze, której przedmiotem jest towar bądź usługa opisana w tym dokumencie pod względem ilościowym, jakościowym, wartościowym itp. Innymi słowy, między rzeczywistą sprzedażą a jej opisem w fakturze musi istnieć pełna zgodność zarówno pod względem podmiotowym, jak i przedmiotowym. Potwierdza to wyrok NSA, którego fragment przytaczamy. ...»

Tematy tygodnia

Jak krok po kroku przeprowadzić rozwiązanie spółek wpisanych do KRS

2020-11-23

Jak przeprowadzić i zgłosić zakończenie działalności spółki zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)? Co trzeba zrobić przed złożeniem wniosku do KRS? Jakie są opłaty i jakie obowiązki ma spółka wobec ZUS czy urzędu skarbowego?

...»

Wszystkie tematy ...»