Czwartek, 26.11.2020

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Nabywca nie musi gromadzić dokumentacji potwierdzającej wiarygodność kontrahenta

  2015-10-20

  Organy podatkowe nie mogą w sposób generalny wymagać, by podatnik zamierzający skorzystać z prawa do odliczenia VAT badał, czy wystawca faktury za towary lub usługi, których odliczenie ma dotyczyć, jest podatnikiem, czy dysponuje towarami będącymi przedmiotem transakcji i jest w stanie je dostarczyć oraz czy wywiązuje się z obowiązku złożenia deklaracji i zapłaty VAT, w celu upewnienia się, że podmioty działające na wcześniejszych etapach obrotu nie dopuszczają się nieprawidłowości lub przestępstwa, albo żeby podatnik ten posiadał potwierdzające to dokumenty. Takie stanowisko – wyrażone też w orzecznictwie TSUE – potwierdza wyrok NSA, którego fragment przytaczamy. ...»

 • Podatnik musi sam przedstawić dokumenty uprawniające go do odliczenia VAT

  2015-10-19

  Podatnik, który chce odliczyć VAT, powinien sam przedstawić dokumenty, które go do tego uprawniają. To nabywca powinien posiadać dowody uprawniające go do odliczenia VAT naliczonego. Organy podatkowe nie mają obowiązku uwzględnienia wniosku strony o zobowiązanie jej kontrahentów do przedłożenia faktur ani powinności występowania do organów zagranicznych o udzielenie pomocy w uzyskaniu dokumentów (czy przesłuchaniu świadków) w spółkach zagranicznych. Potwierdza to wyrok NSA, którego fragment przytaczamy. ...»

 • Czy premie dla pracowników wypłacane z zysku są kosztem podatkowym – uchwała NSA

  2015-10-16

  Nagrody i premie wypłacone pracownikom firmy z dochodu po opodatkowaniu mają charakter motywacyjny i wiążą się z osiągniętym przez firmę przychodem. Premie dla pracowników wypłacone z zysku mogą więc być kosztem podatkowym firmy – uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 czerwca 2015 r. (sygn. akt II FPS 3/15). ...»

 • Gminne jednostki organizacyjne nie są podatnikami VAT – wyrok TSUE

  2015-10-16

  Gminna jednostka organizacyjna, której działalność gospodarcza nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład ta jednostka wchodzi. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 29 września 2015 r. Wyrok ten spowoduje rewolucję w rozliczeniach VAT samorządów. Jego konsekwencją jest bowiem obowiązkowe scentralizowanie rozliczeń VAT w samorządach. Dlatego MF wydał komunikat, w którym wyznaczył samorządom czas na przygotowanie się do nowego modelu rozliczeń do końca czerwca 2016 r. Do upływu tego czasu nie będą kwestionowane rozliczenia dokonywane z zastosowaniem zakwestionowanego przez TSUE modelu rozliczeń. Przedstawiamy pełną treść komunikatu MF w tej sprawie. ...»

 • Kiedy powstaje przychód z tytułu zbycia udziałów w celu umorzenia, za które płatność następuje w ratach – wyrok WSA

  2015-10-15

  W przypadku gdy strony umowy zbycia udziałów w celu ich umorzenia ustalą, że zapłata z tego tytułu nastąpi w ratach, to dopiero w terminach płatności poszczególnych rat powstaje przychód podatkowy – wyrok WSA w Gdańsku z 13 maja 2015 r., sygn. akt I SA/Gd 264/15. ...»

 • Dlaczego sądy nie zawsze przyznają kierowcom ryczałt za nocleg w kabinie

  2015-10-14

  Kierowca, który nocował w pojeździe, powinien liczyć się z tym, że pracodawca nie wypłaci mu ryczałtu za nocleg. Wypłatę ryczałtu należy bowiem wiązać z koniecznością poniesienia przez kierowcę kosztów noclegu. Jeżeli kierowca wyrażał zgodę na nocowanie w kabinie samochodu i nie ponosił na noclegi żadnych wydatków, to uzasadnione jest, aby pracodawca nie wypłacił mu ryczałtu. Taką opinię wyraził Sąd Rejonowy w Gdyni w wyroku z 19 marca 2015 r. (sygn. akt IV P 111/13). ...»

 • Czy kontrakt menedżerski stanowi odrębny tytuł do ubezpieczenia

  2015-10-13

  Kontrakt menedżerski zawarty przez spółkę kapitałową z członkiem zarządu, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług zarządzania stanowi odrębny tytuł do ubezpieczenia (wyrok Sądu Najwyższego z 12 sierpnia 2015 r., sygn. akt I UK 246/14). ...»

 • TK: spółdzielnia może żądać przymusowej sprzedaży lokalu

  2015-10-09

  Żądanie przez spółdzielnię mieszkaniową przymusowej sprzedaży lokalu, w związku z długotrwałym zaleganiem z opłatami przez lokatora, jest zgodne z konstytucją - orzekł w czwartek 8 października br. Trybunał Konstytucyjny. Sprawa dotyczyła mężczyzny, którego lokal został przymusowo zlicytowany. ...»

 • Kiedy zmiana zasad wynagradzania nie wymaga szczegółowego informowania pracowników o nowych warunkach płacowych

  2015-10-08

  Pracodawca nie musi informować pracowników o zmianach zasad wynagradzania w sposób skonkretyzowany, jeżeli dotyczą one składników nieujętych w umowie o pracę. Jeśli w umowie jest odesłanie do regulaminu wynagradzania, wystarczy poinformować pracowników o wprowadzeniu nowego regulaminu (wyrok Sądu Najwyższego z 8 września 2015 r., sygn. akt I PK 234/14). ...»

 • TK: ograniczenia klauzuli sumienia lekarzy - częściowo niekonstytucyjne

  2015-10-08

  Ograniczenia klauzuli sumienia lekarzy są częściowo niezgodne z konstytucją - orzekł w środę 7 października br. Trybunał Konstytucyjny. Za niekonstytucyjny uznano m.in. obowiązek wskazania innego lekarza czy szpitala przy odmowie świadczenia z powołaniem się na klauzulę. ...»

Tematy tygodnia

Jak krok po kroku przeprowadzić rozwiązanie spółek wpisanych do KRS

2020-11-23

Jak przeprowadzić i zgłosić zakończenie działalności spółki zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)? Co trzeba zrobić przed złożeniem wniosku do KRS? Jakie są opłaty i jakie obowiązki ma spółka wobec ZUS czy urzędu skarbowego?

...»

Wszystkie tematy ...»