Niedziela, 17.01.2021

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Zakres dostępu pracowników do programu komputerowego urzędu gminy jako dowód w sądzie pracy

  2015-09-14

  Skuteczne zwolnienie pracownika z powołaniem się na likwidację jego stanowiska pracy musi być prawidłowo uzasadnione przez pracodawcę. Nie spełnia tego warunku wyciągnięty przez pracodawcę wniosek, że obowiązki pracowników dublują się ze względu na identyczny zakres dostępu pracowników do modułów programu finansowo-księgowego urzędu gminy. ...»

 • RPO zaskarżyła do TK przepisy o rekompensatach za pracę w nadgodzinach

  2015-09-09

  Przepisy siedmiu ustaw - w tym Kodeksu pracy - w sprawie rekompensowania pracownikom pracy wykonywanej w godzinach nadliczbowych do Trybunału Konstytucyjnego skierowała Rzecznik Praw Obywatelskich. Jej zdaniem są one niezgodne z Europejską Kartą Społeczną. ...»

 • Wygłoszenie wykładu może być przedmiotem umowy o dzieło

  2015-09-08

  Indywidualny wykład mający cechy utworu w rozumieniu prawa autorskiego, odnoszący się do wiedzy i szczególnych predyspozycji prelegenta, może być przedmiotem umowy o dzieło. Taka umowa nie podlega oskładkowaniu (wyrok Sądu Najwyższego z 12 sierpnia 2015 r., sygn. akt I UK 389/14). ...»

 • Jak prawidłowo oskładkować menedżera-przedsiębiorcę zgodnie z najnowszym orzecznictwem Sądu Najwyższego

  2015-09-04

  Oskładkowanie kontraktu menedżerskiego budzi wiele wątpliwości, szczególnie w sytuacji, gdy menedżer świadczy usługi zarządzania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Dotychczas w orzecznictwie dominował pogląd, że kontrakt menedżerski nie stanowi samodzielnego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Jednak w świetle najnowszej uchwały SN mającej moc zasady prawnej (sygn. akt III UZP 3/13) menedżer podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym nie jako przedsiębiorca, lecz z tytułu kontraktu menedżerskiego (jako zleceniobiorca). ...»

 • Sąd administracyjny: opłaty za parkowanie w soboty w Augustowie - legalne

  2015-09-03

  Pobieranie przez samorząd Augustowa (Podlaskie) opłat za parkowanie w soboty nie narusza prawa - orzekł w czwartek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku i oddalił skargę prokuratury na uchwałę augustowskich radnych dotyczącą płatnego parkowania. ...»

 • Organy podatkowe nie mogą weryfikować przyjętej przez wspólników wartości nominalnej udziałów lub akcji – uchwała NSA

  2015-08-31

  Organy podatkowe nie są uprawnione do weryfikacji wartości nominalnej udziałów lub akcji, gdy odbiega ona od wartości rynkowej wkładu – uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 lipca 2015 r. (sygn. akt II FSK 1772/13). ...»

 • Czy nagrody uzyskiwane przez pracowników w konkursach organizowanych przez pracodawcę są przychodem ze stosunku pracy – wyrok NSA

  2015-08-27

  Pracownicy otrzymujący nagrody za udział w konkursach, które pracodawca organizuje wyłącznie dla nich, uzyskują z tego tytułu przychód ze stosunku pracy. Nie ma w tym przypadku znaczenia, czy konkurs jest związany z wykonywanymi przez pracowników obowiązkami, czy nie – wyrok NSA z 27 marca 2015 r., sygn. akt II FSK 1695/14. ...»

 • Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracodawcy uprawnia pracownika do odprawy

  2015-08-12

  Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec zatrudnionego uprawnia go do odprawy pieniężnej jak przy rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Warunkiem jest jednak, aby przyczyny te stanowiły wyłączny powód rozwiązania stosunku pracy (uchwała Sądu Najwyższego z 2 lipca 2015 r., III PZP 4/15). ...»

 • Wynagrodzenie za nielegalne korzystanie z utworów – wyrok TK

  2015-08-11

  Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest niezgodny z Konstytucją w zakresie, w jakim uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa, naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej – w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu. ...»

 • Jak płacić składki za menedżerów – uchwała SN

  2015-08-10

  Menedżer, który zawarł ze spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu zawartej umowy o świadczenie usług, a nie z tytułu prowadzonej działalności. Taki pogląd przedstawił Sąd Najwyższy w najnowszej uchwale z 17 czerwca 2015 r . (sygn. akt III UZP 2/15), podzielając jednocześnie dotychczasowe stanowisko ZUS. ...»

Tematy tygodnia

Kontrola pracowników pracujących zdalnie – jakie możliwości ma pracodawca

2021-01-11

Uprawnienia kontrolne pracodawcy w zakresie pracy zdalnej nie zostały uregulowane przepisami ustawy o COVID-19. Z tego względu określanie porządku i organizacji pracy, kierownictwa i nadzoru odnośnie do wykonywania pracy oraz rozliczania jej efektów może się odbywać na zasadach ogólnych oraz na podstawie regulacji wewnątrzzakładowych. Także obowiązek zadbania o bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz odpowiedzialność pracodawcy za respektowanie tych warunków przez osoby zatrudnione zdalnie wymaga zastosowania istniejących już mechanizmów kontroli pracownika, a także uregulowania ich przez pracodawcę we własnym zakresie.

...»

Wszystkie tematy ...»