Niedziela, 17.01.2021

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę prawa handlowego – wyrok TK

  2015-08-10

  Trybunał Konstytucyjny uznał, że przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę prawa handlowego jest dopuszczalne, jeżeli zostało oparte na trzech filarach: dobrowolności przekształcenia, skutecznej ochrony praw członków przekształcanej spółdzielni pracy oraz kontynuacji podmiotu przekształcanego. ...»

 • Porozumienie pracownika i pracodawcy nie zmienia przepisów prawa w zakresie zbywania mieszkań

  2015-08-05

  Pracownik nie ma roszczenia do pracodawcy o przeniesienie prawa własności lokalu z zasobów pracodawcy, jeśli nie zostały spełnione ustawowe warunki dotyczące tego przeniesienia. Porozumienie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem nie może zastąpić bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (wyrok Sądu Najwyższego z 7 maja 2015 r., sygn. akt III PK 124/14). ...»

 • Czy członkami związków zawodowych mogą zostać zleceniobiorcy i samozatrudnieni – skutki wyroku TK

  2015-07-20

  Osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych oraz samozatrudnieni mają prawo do tworzenia związków zawodowych oraz przystępowania do nich. Dotychczas prawo to przysługiwało jedynie pracownikom. Takie ograniczenie zakresu prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych zostało zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 2 czerwca 2015 r. (sygn. akt K 1/13). ...»

 • Czy pracownik biorący udział w uroczystej kolacji podczas szkolenia uzyskuje przychód ze stosunku pracy – wyrok NSA

  2015-07-20

  Udział pracownika w dodatkowych zajęciach oraz uroczystej kolacji w czasie wolnym od szkolenia zorganizowanego przez pracodawcę nie stanowi dla niego nieodpłatnego świadczenia podlegającego opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy – wyrok NSA z 23 kwietnia 2015 r., sygn. akt II FSK 1157/13. ...»

 • Cesja umowy leasingu nie oznacza utraty kosztów podatkowych – wyrok NSA

  2015-07-15

  Zmiana korzystającego nie ma wpływu na treść umowy leasingu ani na wynikające z niej prawa i obowiązki. Warunki pozwalające na traktowanie opłat leasingowych jako kosztów uzyskania przychodów odnoszą się wyłącznie do przedmiotu umowy leasingu, natomiast w żadnym miejscu nie nawiązują do osoby korzystającej lub finansującej. Nowy korzystający ma więc prawo traktować opłaty ustalone w umowie leasingu jako koszt uzyskania przychodu – wyrok NSA z 14 kwietnia 2015 r., sygn. akt II FSK 187/13. ...»

 • Kurator spadku nie płaci VAT za przyszłych właścicieli – wyrok NSA

  2015-07-13

  Kurator spadku nie uzyskuje dochodów z najmu nieruchomości wchodzącej w skład masy spadkowej. Nie jest więc podatnikiem VAT z tego tytułu – wyrok NSA z 17 marca 2015 r., sygn. akt I FSK/2169/13. ...»

 • Lewiatan zaskarżył do TK regulaminy wynagradzania

  2015-07-03

  Konfederacja Lewiatan złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów, które uniemożliwiają pracodawcy, bez zgody związków zawodowych, samodzielne ustalanie regulaminów wynagradzania, nagród i premiowania. ...»

 • Podatnik powinien dostarczyć dowody poniesienia kosztu – wyrok NSA

  2015-06-26

  Podatnik nie zaliczy do kosztów podatkowych wydatku, jeżeli nie przedstawi organowi podatkowemu dowodów jego faktycznego poniesienia lub związku z uzyskaniem przychodu. Nie wystarcza samo posiadanie faktury na zakup usługi, konieczne jest jeszcze udowodnienie, że usługa została wykonana i ma związek z prowadzoną działalnością. Nie można na organy podatkowe nakładać nieograniczonego obowiązku poszukiwania dowodów, jeżeli nie wskazał ich sam podatnik – wyrok NSA z 8 maja 2015 r., sygn. akt II FSK 1019/13. ...»

 • Dopłaty do spółki komunalnej nie podlegają opodatkowaniu VAT

  2015-06-22

  Wykonywanie zadań publicznych powierzonych spółce przez gminę, bez zawierania umowy cywilnoprawnej, nie podlega opodatkowaniu VAT. Nie powinno być też dokumentowane fakturą VAT. ...»

 • Wyższa stawka podatku od nieruchomości

  2015-06-22

  Przedsiębiorca nie zapłaci podatku od nieruchomości według wyższej stawki jedynie wtedy, gdy stan działki albo budynku w sposób trwały uniemożliwia ich wykorzystanie do prowadzenia działalności gospodarczej. Uznały tak sądy administracyjne. ...»

Tematy tygodnia

Kontrola pracowników pracujących zdalnie – jakie możliwości ma pracodawca

2021-01-11

Uprawnienia kontrolne pracodawcy w zakresie pracy zdalnej nie zostały uregulowane przepisami ustawy o COVID-19. Z tego względu określanie porządku i organizacji pracy, kierownictwa i nadzoru odnośnie do wykonywania pracy oraz rozliczania jej efektów może się odbywać na zasadach ogólnych oraz na podstawie regulacji wewnątrzzakładowych. Także obowiązek zadbania o bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz odpowiedzialność pracodawcy za respektowanie tych warunków przez osoby zatrudnione zdalnie wymaga zastosowania istniejących już mechanizmów kontroli pracownika, a także uregulowania ich przez pracodawcę we własnym zakresie.

...»

Wszystkie tematy ...»