Niedziela, 17.01.2021

Informator prawno-podatkowy

Wszystkie artykuły

 • Czy wykonawca może z własnej inicjatywy naprawić ofertę po terminie złożenia

  2015-06-19

  Wykonawca, kompletując wymagane dokumenty i sporządzając ofertę, może popełnić błąd i przeoczyć któryś z nich. Może również złożyć dokument nieprawidłowy – taki, który ma wadę formalną bądź merytoryczną. W przepisach upzp znajdują się regulacje pozwalające na możliwość naprawienia takiej sytuacji. Jest to tzw. postępowanie uzupełniające. Uruchomienie takiego postępowania jest obowiązkiem zamawiającego. W praktyce często nasuwa się pytanie, czy instytucja ta może być samodzielnie wykorzystana przez wykonawcę, który po złożeniu oferty sam dostrzeże nieprawidłowości w złożonej przez siebie dokumentacji. ...»

 • SN: Wyższe składki do ZUS dla menedżerów spółek kapitałowych

  2015-06-18

  Menedżerowie spółek kapitałowych podlegają ubezpieczeniom społecznym z tytułu kontraktów menedżerskich, a nie samozatrudnienia - zdecydował wczoraj Sąd Najwyższy. Oznacza to, że nie będą oni mogli zaniżać swoich składek ubezpieczeniowych do ZUS. ...»

 • Portale mogą ponosić odpowiedzialność za treść komentarzy

  2015-06-17

  Pociągnięcie komercyjnych internetowych portali informacyjnych do odpowiedzialności za treść komentarzy czytelników zamieszczanych pod artykułami nie łamie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - orzekł we wtorek 16 czerwca br. Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC). ...»

 • Czy pracodawca przejmujący zakład pracy jest związany umową o zakazie konkurencji zawartą przez poprzednika

  2015-06-12

  W razie przejścia zakładu pracy w trybie art. 23(1) § 1 Kodeksu pracy nowy pracodawca nie staje się stroną umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy zawartej między pracownikiem a poprzednim pracodawcą (uchwała Sądu Najwyższego z 6 maja 2015 r., III PZP 2/15). ...»

 • Kłopotliwy obowiązek podatkowy dla nowych budynków

  2015-06-08

  Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości w przypadku nowo wybudowanego budynku komplikuje się w sytuacji, gdy zostanie on sprzedany w tym samym roku, w którym budowa została zakończona. Niejednoznaczne są tu zarówno przepisy, jak też orzecznictwo. ...»

 • Jak rozliczać i dokumentować dodatkowe koszty przenoszone na klienta lub pracownika

  2015-06-08

  Prawie każdy przedsiębiorca (podatnik) spotkał się z sytuacją, gdy „przenosił” koszty na inny podmiot (podatnika lub osobę prywatną), którego te koszty faktycznie dotyczyły. Jeśli brać pod uwagę skutki w VAT, to obciążanie kosztami wcale nie należy do najłatwiejszych zadań. Wówczas bowiem trzeba podjąć decyzję, czy obciążenie kontrahenta kosztami powinno nastąpić poprzez ich refakturowanie, które podlega opodatkowaniu VAT i należy je udokumentować fakturą, czy też stanowi ono jedynie zwrot poniesionych kosztów, który pozostaje poza zakresem VAT i wymaga potwierdzenia dokumentem innym niż faktura (z reguły notą księgową). ...»

 • Czy odszkodowanie za błąd fiskusa jest opodatkowane podatkiem dochodowym – wyrok NSA

  2015-06-02

  Odszkodowania wypłacone właścicielom upadłej spółki za błąd urzędnika skarbowego to przychód, od którego trzeba zapłacić podatek. Nie ma przepisu, z którego wynikałoby, że takie odszkodowanie nie jest opodatkowane – wyrok NSA z 9 kwietnia 2015 r., sygn. akt II FSK 732/13. ...»

 • Jak ustalić, kiedy minie termin 5 lat od nabycia spółdzielczego prawa do lokalu – wyrok NSA

  2015-06-02

  W przypadku spółdzielczego prawa do lokalu nabycie następuje z dniem ustanowienia tego prawa, a nie z dniem wybudowania budynku, w którym lokal ten się znajduje. Podatnik nie zapłaci więc podatku dochodowego, jeżeli upłynie 5 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło ustanowienie tego prawa. Jeżeli podatnik sprzeda spółdzielcze prawo do lokalu wcześniej, jest obowiązany zapłacić z tego tytułu podatek dochodowy – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 marca 2015 r., sygn. akt II FSK 498/13. ...»

 • TK: ograniczenie udziału w związkach zawodowych do etatowych pracowników - niekonstytucyjne

  2015-06-02

  Ograniczenie udziału w związkach zawodowych do pracowników zatrudnionych na etacie jest niekonstytucyjne - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny. Wyrok TK oznacza, że zatrudnieni na "śmieciówkach" mogą należeć do związków zawodowych.O zbadanie zgodności z konstytucją i prawem międzynarodowym przepisów ustawy o związkach zawodowych wniosło do TK OPZZ. ...»

 • Za wystawienie fikcyjnej faktury podwójna sankcja – wyrok TK

  2015-06-02

  Nie jest sprzeczne z Konstytucją pociągnięcie do odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe, na podstawie art. 62 § 2 k.k.s., osoby fizycznej, wobec której, za ten sam czyn, tj. wystawienie nierzetelnej (fikcyjnej) faktury, zastosowano obowiązek zapłaty podatku na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT. Zastosowanie obu tych przepisów nie stanowi naruszenia zasady ne bis in idem, czyli zakazu podwójnego karania – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21 kwietnia 2015 r. (sygn. akt P 40/13). ...»

Tematy tygodnia

Kontrola pracowników pracujących zdalnie – jakie możliwości ma pracodawca

2021-01-11

Uprawnienia kontrolne pracodawcy w zakresie pracy zdalnej nie zostały uregulowane przepisami ustawy o COVID-19. Z tego względu określanie porządku i organizacji pracy, kierownictwa i nadzoru odnośnie do wykonywania pracy oraz rozliczania jej efektów może się odbywać na zasadach ogólnych oraz na podstawie regulacji wewnątrzzakładowych. Także obowiązek zadbania o bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz odpowiedzialność pracodawcy za respektowanie tych warunków przez osoby zatrudnione zdalnie wymaga zastosowania istniejących już mechanizmów kontroli pracownika, a także uregulowania ich przez pracodawcę we własnym zakresie.

...»

Wszystkie tematy ...»